Запознаване с конституцията на ЕС, изготвена по прозрачен и демократичен начин от Европейския конвент, който включва сред своите 105 членове 72 пряко избрани представители31.10.2004 „Ние не изграждаме коалиция от държави, а обединяваме народите.“ (Жан Моне, 30 април 1952 г.)

Що е конституция? Конституцията е текст, който съдържа основополагащите правила за една държава или група от държави. Тези правила дават отговор на няколко въпроса. Как работят институциите? Как е уредено разделението на властите? Какви са допустимите средства за прилагането на политика? Кои са общопризнатите ценности? Какви са основните права на гражданите? По своята същност Европейската конституция е едновременно договор по смисъла на международното право и конституция, защото тя съдържа присъщите на всяка конституция атрибути. Тя е изготвена по прозрачен и демократичен начин от Европейския конвент, който включваше сред своите 105 членове 72 пряко избрани представители. Конституцията преминава и процес на ратификация от парламентите на страните членки на Европейския съюз (органи, които също са избрани чрез преки всеобщи избори) или чрез референдум. Защо Европейска конституция? Европейската конституция е важна стъпка по пътя на изграждането на ЕС. Тя е призвана да посрещне предизвикателствата на разширена Европа: Европа на 25 държави, 450 млн. жители (които с присъединяването на България и Румъния ще станат още повече); демократична, прозрачна, ефективна Европа, работеща за благото на всички европейци. Европейската конституция заменя основните действащи договори с един единствен текст. Защо Европейска конституция, след като моята страна си има конституция?Европейската конституция не заменя националните конституции на европейските страни. Тя съществува едновременно с тях и има свой собствен смисъл и своя автономна сфера на действие. Евроконституцията определя контекста, в който действа ЕС. Европа има своята уникална институционална система (Европейски парламент, Съвет на министрите, Европейска комисия, Европейски съд и т.н.). И още – Европейската конституция действа на цялата територия на Европейския съюз. Какво съдържа конституцията?Европейската конституция е разделена на четири части. Първата определя ценностите, целите, правомощията, процедурите за взимане на решение и институциите на Европейския съюз. Тя описва символите, гражданството, демократичния живот и финансите на съюза. Втората част съдържа ?Хартата на основните права?. Третата описва ресорната политика, специфичните инструменти за реализиране на вътрешната и външната политика и функционирането на Европейския съюз. Част четвърта съдържа общите и заключителни разпоредби, включително процедурите за приемане и променяне на конституцията. НОВО! Отсега нататък всяка страна, която пожелае, може да напусне Европейския съюз. Какво ми предлага конституцията? Гаранция за придържане към някои основни ценности и европейски обществен модел. Зачитане на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, закона и човешките права. Общество, основано на плурализъм, недискриминация, толерантност, справедливост, солидарност и равни права за жените и мъжете. Само страните членки, които зачитат тези ценности, могат да бъдат членки на Европейския съюз. Нещо повече, срещу всяка страна членка, която пренебрегва тези ценности, могат да бъдат предприети мерки. Основни свободи: Свободно движение на хора, стоки, услуги и капитали и свобода да се избира местожителство. Отсъствие на всякаква дискриминация по национален признак. Европейското гражданство: „Всеки гражданин на страна членка е и гражданин на съюза“. Това гражданство допълва националното, а не го замества. То дава допълнителни права: правото да се придвижваш и установяваш свободно в границите на съюза, правото да гласуваш и да се кандидатираш на изборите за Европейски парламент и на местните избори в страната на постоянното ти местожителство, правото на дипломатическа и консулска защита в трети страни, правото на петиция до Европейския парламент и на жалба до Европейския омбудсман, правото да се обръщаш към институциите и консултативните органи на съюза на всеки от езиците на Конституцията и да получиш отговор на същия език. Харта на основните права: Хартата гарантира зачитането на човешкото достойнство; правото на живот; забраната на изтезания и всички форми на нечовешко и унизително отношение; правото на свобода и сигурност; личния и семейния живот; свободата на мисълта, съвестта и вероизповеданието; свободата на изразяване и правото на достъп до информация; правото на образование; правото на предприемаческа дейност; правото на собственост
; равенството пред закона; зачитането на културното, религиозното и езиковото разнообразие; равенството между мъже и жени; интеграцията на хората с увреждания; правото на достъп до правосъдие и справедлив съдебен процес; презумпцията за невинност и правото на съдебна защита и т.н. Хартата е неразривна част от конституцията. Тя важи за всички европейски институции и за страните членки, прилагащи правото на ЕС. Конституцията обхваща не само гражданските и политически права от Европейската конвенция за човешките права от 1950 г., но и допълнителни сфери като например социалните права на трудещите се, защитата на околната среда и правото на добра администрация. Повече солидарност: Ако страна членка стане жертва на терористична атака или на природна или предизвикана от човека катастрофа, съюзът и неговите страни членки ще действат съвместно в дух на солидарност, за да помогнат, ако се налага дори с военни средства. Подобряване на демократичния живот на EС.На европейските институции се възлагат нови отговорности по отношение на диалога с гражданското общество, прозрачността и откритостта на процеса на вземане на решения и достъпа до информация и документация. НОВО! Въвежда се правото на гражданска инициатива – ако най-малко 1 млн. граждани от определен брой страни-членки поискат това, Европейската комисия може да депозира предложение, съответстващо на молбата на тези граждани. Споделени цели Мир и благоденствие. Свобода, сигурност и справедливост. Обширен общ пазар и свободна конкуренция. Устойчиво развитие и съчетаване на икономическото развитие с грижа за социалната и природната среда. Научен и технически прогрес. Правосъдие и социална защита. Защита на правата на детето. Икономическо, социално и териториално сближаване и солидарност между страните членки. Културно и езиково разнообразие. Опазване и развиване на европейското културно наследство.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *