Съюз на българските журналисти

Национален седмичник за образование и наука Аз-буки

Дружество на психолозите в България

Балканска фондация за психично здраве

Колеж по семейни отношения

Институт по училищна психология

Нов български университет

Национална гимназия за древни езици и култури

„Св. Константин Кирил Философ”

Софийски университет „Св. Климент Охридски”

в

АКАДЕМИЯ ЗА ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО

Проект за консорциум от граждани, организации и академични структури за  изучаване и справяне с проблеми  с цел подобряване на отношенията  в обществото

ОРГАНИЗИРАТ

Национална конференция с конкурси

на тема:

Работа по случаи в образованието

29 април 2011 г.

Място на провеждане

Национално Музикално Училище –

София 1504, ул. Оборище № 17
„Любомир Пипков“
(НА 300 м от Софийски Университет – срещу градинката на ДОКТОРСКИ ПАМЕТНИК)

(Карта) ( Карта)

Ще се приемат презентации и номинации за следните  КОНКУРСИ:

Конкурс:Работа по случаи в образованието

Конкурс: Добри практики за работа със случай на грубиянство в училище

Конкурс:  Добри практики за  превенция на психично здраве в образованието

Конкурс:  Добри практики за промоция на психично здраве в образованието

Конкурс за номинации:

Принос за подобряване на отношенията между хората и  психичното здраве в образованието и гражданското общество

Категории :УЧИТЕЛ,КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ,ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК – УЧИЛИЩЕН ПСИХОЛОГ,

ПОМОЩНИК-ДИРЕКТОР, ДИРЕКТОР, РОДИТЕЛ, АДМИНИСТРАТОР, ЕКСПЕРТ, УНИВЕРСИТЕТСКИ ПРЕПОДАВАТЕЛ, ЕКИП,ОРГАНИЗАЦИЯ, ГРАЖДАНИН, ДРУГИ

Конкурс за номинации:

Представяне  на международен опит и  принос за подобряване на отношенията между хората и психичното здраве в образованието  и гражданското общество

Младежки конкурс „Добро сърце”

Приемат се мотивирани номинации с представяне на

УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ

Журналистически конкурс

Конкурс: За създаване и представяне на

нов урок

с цел подобряването на отношенията и психичното здраве – на човек, между отделни хора, в класа, в училището, семейството, общността

  • Общото времетраене на една презентация или номинация за всички  конкурси трябва да бъде до  10 минути !

Само желаещите да участват в този конкурс трябва да изпратят заявка и декларация свободен текст за мотивацията си, за възможностите си да осигурят необходимата мултимедиина техника и водят конкурси по време на предстоящата априлска конференция до 01.04.2011г.

Допълнителни изисквания :

Всяка презентация и номинация за конкурс трябва да бъде изпратена на  dox.bg, която можете да вземете и от тук, или подобна!Всяка трябва да бъде придружена от анотация до две стандартни страници.Можете да ползвате консултанти на БИОХ-НБУ при изготвянето на презентациите.

Всеки  участник трябва да посочи във формата на  заявката за участие -

вид на участие А или Б:

А. Презентатор в конкурс или Б. Зрител В конференцията могат да се включат и всички, които желаят да обогатят опита си, без да представят презентации, като зрители и граждани.

Всички участници ще имат възможност да влязат в ролята на членове на жури.

Всички участници в конференцията ще имат право да обсъждат, да  оценяват презентациите в конкурсите и да гласуват за определянето на наградите, като членове на Гражданското жури на Академията!

Краен срок за изпращане на презентации и номинации и всичко необходимо  за участие в  конкурсите:

1 април 2011 г.     (до 24.00 ч.)

а заявки за участници  без презентации  – Зрители – 20 април

Такса за участие 25 лв. Награден фонд 500 лв.

Всички участници ще получат сертификати.

Организации кандидатстващи да станат съорганизатори на конференциите и членове на

Академия за гражданско общество:

Профилирана гимназия за изучаване на чужди езици”Св. Методий” гр.София

Допълнителна информация:

akademia2011.dir.bg

www.akademia.dir.bg, ago.seminari.bg, www.ago.hit.bg

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ  И ПОЛУЧАВАНЕ НА ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ, ПРЕДСТАВЯНЕ  НА СЛУЧАИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ, НОМИНАЦИИ, АНОТАЦИИ  и др. ЗА  КОНКУРСИТЕ

E-mail    rachev@mail.bg  Румен Рачев

Въведение

Въвеждането на ценностите на гражданското общество в училищната среда в България е задача от изключителна важност за бъдещото ни развитие.  Възрастта от 6 до 18 години е  период на интензивно личностно формиране, в който структурираното лидерство на учителя  и участието в група от връстници облекчават усвояването на ценности дори ако те са различни от семейните или етническите традиции. За съжаление повече от  20 години не се случва  сериозен дебат за ценностите на гражданското общество, който да не е политизиран и подчинен на злободневни интереси. Отсъства ясно заявена позиция по въпроса какви граждани иска да подготвя българското училище. Така учителят, който като публична личност има задачата да превежда водещите ценности на обществото на достъпен за децата език, остава без ясна рамка и подкрепа. Той се разкъсва между собствените си възгледи, административно наложените педагогически постулати и все по-доминиращите в публичното пространство ценности на грубиянството и корупцията. Тази ситуация прави неизбежно засилването на случаите свързани с грубиянството и тормоза в училищната среда до степен, която поставя под заплаха самата работна задача на училището – ученето и развитието.

Загрижени от описаната ситуация и изхождайки от презумпцията, че училищата могат да вземат в ръцете си осигуряването на психичното благополучие и развитие на децата, група от неправителствени организации, училища и медии с ясна гражданска позиция постави началото на инициатива  за въвеждане  на ценностите на гражданското общество в училищната среда. Тя включва НГДЕК „Св. Константин Кирил Философ”  и Софийски университет „Св. Климент Охридски” като нейна академична база,

Нов български университет – Български институт за отношения между хората (БИОХ),  Дружеството на психолозите в Република България, Балканска фондация за психично здраве, Института по училищна психология, Съюза на българските журналисти и националния седмичник за образование и наука  “Аз Буки”.

Гражданската инициатива, която обозначава себе си като Академия за гражданско общество, досега е организирала много национални конференции, посветени на темата за психичното здраве в училище. В центъра на вниманието е споделяне на опит от работата по различни случаи, академично знание и добри практики за превръщане на училището в зона, свободна от грубиянството, тормоза и насилието, които увреждат психичното здраве, благополучието и развитието на всички участници в училищния живот, но на първо място на децата,  юношите и младежите.

Академия за гражданско общество кани

директори на училища, психолози, педагогически съветници, учители, ученици, родители, лекари, здравни и социални работници, представители на регионалните инспекторати на МОН, висшите училища, МВР, НПО, всички организации, имащи отношение към децата и учащите  се младежи, представители на медиите, свещеници, граждани и др. да се включат в новото издание на конференцията с представяне работата си по различни случаи свързани с училището и сферата  на образованието, презентации на свои добри практики за подобряване на взаимоотношенията, психичното здраве и благополучие в училище чрез намаляване на грубиянството и тормоза в него и номинации с презентации за личности с принос за подобряване на отношенията между хората, психичното здраве в образованието и гражданското общество.

Понятието “добра практика”

описва определена дейност на конкретна организация.

Тази дейност е структурирана във времето и пространството. В нея могат да се разграничават задача на дейността, процеси и роли по изпълнение на задачата, начини за взаимодействие и особено важно – резултати. Добрата практика е винаги теоретично обоснована. Добрата практика е регулярна във времето и периодично подлагана на оценка за резултатите си. Добрата практика се отличава от рутинната практика по това, че предлага ново, доказало резултатите си решение на “стар” проблем. Когато една училищна практика се защитава като “добра”, тя се сравнява с вече съществуващи практики – аналози в същата или в други организации (например училища, детски градини, образователни центрове, ВУЗ и  др.).

Добрата практика е препоръчителна. Когато ползата от нея е недвусмислена – тя става правило за всички (училища).

От

Румен Рачев

Директор

П О К А Н А

До

Уважаеми Колега,

Във връзка с идеите за разширяване на възможностите за включване на граждани от образователната и психологическа  колегия в дейностите на Академия за гражданско общество,

обявяваме

Конкурс за Водещи на конкурси на Академията!

Конкурсът е  за  отделни граждани  или екипи, които да фасилитират, модерират, организират,   водят някои от известните, както и нови конкурси във връзка с конференциите на Академията.

Предвижда се следващата Национална конференция да се проведе в края  месец април 29. април-петък 2011г. в град София. в Национално Музикално  Училище „Любомир Пипков”

Ул. Оборище № 17 ( Карта) (Карта) на 300 метра от Софииски Университет.

Основни изисквания:Всички  кандидати, ще трябва да разполагат  задължително със своя, /или наета от тях/ преносима мултимедиина техника за работа в зала в , като  лаптоп, мултимедиен прожектор, екран, фотоапарат др.Тази техника Водещите  после ще ползват при работата си  в зала в гр. София. Кандидатите ще трябва да притежават необходимите умения за работа с групи от колеги от образователната сфера.Те ще трябва да притежават и компетенции  от конкурсната област, която ще водят.При необходимост от допълнителни знания, по-късно ще могат да ползват и услуги от нашите консултанти.В настоящият  първоначален етап са  необходими желания, само  базови знания,  умения и възможности.

Желаещите

да се кандидатират и участват за този конкурс трябва да изпратят описателна, писмена  декларация – /свободен стил/ за мотивите и  за възможностите си. Класацията в този конкурс  ще бъде  съобразена и с критерия,  бързина на писмената реакция на желаещите  за участие в него.

С предимство за класацията в конкурса ще  се ползват кандидатите за членове на АГО.

Също и кандидатите  които  са  участвали във вече проведен конкурс и  са  запознати с процедурите и изискванията на конференциите.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *