Развитие на междурелигиозна толерантност – превенция към дискриминативни нагласи и практики

Източник: http://www.poi-2007.hit.bg/

Прочети повече на: http://www.poi-2007.hit.bg/

(Цикъл уроци, отличен  с грамота за Второ място от МОН и Информационен офис на Съвета на Европа в Национален конкурс „Да преподаваме толерантност и антидискриминация”, ноември 2008 г.)

Румяна Неминска

Предложените технологични схеми/урочни разработки (съотнесени към всеки клас ) са част от методология към иновативна програма “Образование за демократично гражданство чрез развитие на междурелигиозна толерантност (1- 4 клас). Насочени към знание за религията като основа за развитие на толерантност, те са благоприятна и реално осъществена превенция към дискриминативни нагласи и практики. Технологичните схеми са продукт на интерактивен начин за запознаване на учениците с религиозното познание; на интерактивна технология заусвояване на знания за три религии. Темите, които следва да се дидактизират не носят специфично „ново знание”, свързано с религиозните познания, а са обобщени проблематизирани ежедневни ситуации. Образователното взаимодействие организира   близкопознаваемата среда, където учениците възприемат според познавателните си възможности знания за различни атрибути на трите религии; усвояват в определена степен умения за толерантно отношение към Другия – явен или потенциален носител на различно изповедание, или на липса на такова.

ОБОБЩЕНИ  ЦЕЛИ:

Всяка технологична схема/урок е пряко свързана с образователната цел на програмата:

1) да се даде възможност на учениците, чиито родители са от различни етноси и/или изповедания, (в сл.) от еврейска, християнска и мюсюлманска семейна среда, учейки се заедно, да получат равен достъп до познания за изповядваната в семейството религия и за религията на Другия в исторически и културен план;

2) чрез емоционално и интелектуално образователно взаимодействие да се активизира познавателната (само)рефлексия и се развиват умения за разбирателство и уважение в етноконфесионалната общност и извън нея в социален и граждански аспект;

3) първоначалното познание за религията да се оформи като исторически носител на нравствеността и се разшири възможността за образование за демократично гражданство чрез развитие на междурелигиозна толерантност като превенция на дискриминацията.

Очакваните резултати са свързани с развиване на личностни ценности като инструментални структури на личността. В резултат на обучението от учениците се очаква:

1) да познават символите, празниците, храмовете и служителите на трите разглеждани религии;

2) да умеят да проявяват разбиране и търпимост към различието в граждански и конфесионален аспект;

3) да упражняват норми на поведение, “вторично” открити чрез образователното взаимодействие: религиозни ↔ етични правила, съвременно анализирани;

4) да определят равните, неотменими човешки права;

5) да определят равните, неотменими човешки права на българските граждани от различни конфесии. 

Междупредметни връзки: български език и литература, околен свят, гражданско образование, религия, музика, изобразително изкуство

ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ: ОБРАЗОВАНИЕ ЗА МЕЖДУРЕЛИГИОЗНА ТОЛЕРАНТНОСТ 

 Урок 1: Ханука – празник в семейството на моя приятел

Клас: първи. Продължителност: 35 минути

Цел: Да се запознаят със зимния религиозен празник “Ханука”, като част от живота на техен приятел от класа. Да възприемат различието в традициите като интересен и съществуващ факт.

Предварителна подготовка: Водещият проучва традиционната обредност на празника. Индивидуална работа с родители от класа. Учениците от съответния етнос разговарят с родителите си за по-обширно запознаване с празника. Подготвяне на картини и изгледи – синагога, равин, традиционни шапки. 

Мотивация: Учениците са разделени на три групи (на три маси). На всяка група се раздават по три комплекта картинки-лото, за да се подредят (на принципа на пъзел). Учениците заедно подреждат лотото, на което е изобразена снежна вечер, вали сняг. Дете на прозреца. Прозорецът е осветен от свещник с девет свещи. След като се подредят всички картинки, учениците разказват какво е изобразено на тях. На прозореца на първата картинка свети една свещ. На прозореца на втората картинка светят три свещи. На прозореца на третата картинка светят девет свещи. (Вариант е да се подреждат девет картинки – лото. На всяка от тях да е изобразено по една свещ повече – до девет.)

Ориентация (беседа): След описанието на картинките, водещият обръща вниманието на броя на свещите. Така учениците стигат до идеята, че това е символ на последователност. Подреждат картинките в последователност – увеличаване броя на горящите свещи в свещника. Обръща се внимание, че на свещника на всяка картинка няма нито повече, нито по-малко свещи от девет. Защо?

Разказ на ученик за еврейския религиозен празник “Ханука. По време на разказа учителят показва снимки на Синагога и на вярващи евреи, като с това допълва разказа.

Задача: Всяка група да определи кой ден от празника изобразява нейната картинка. Учениците установяват, че всяка от групите е подредила определен ден от празника (първи, трети, девети). Достигат до убеждението, че този празник утвърждава доброто и сплотява семейството. Учениците разбират, че всички празници са хубави и в тях се научават интересни обичаи. Установяват, че празниците във всяко семейство са весели и интересни.

Упражнение (изобразителна дейност): Поставя се задача всеки от учениците да нарисува свещника – ханукия. Индивидуално се поставя задача да се оцвети от всеки ученик определен брой свещи. Веселие: Учениците се гощават с традиционните еврейски питки.

Водещият: Малките питки са специални. Те не стават пухкави и дебели, а тънки и твърди, защото в бързината да избягат, евреите не взели нищо със себе си, освен брашно и вода. Затова и до ден днешен на този празник те месят питки само от брашно и вода.

   
Урок 2: Рамазан Байрам - празник на мой приятел

Клас: първи. Продължителност: 35 минути

Цел: Учениците да се запознаят с празник, различен от техния бит и традиция. Да се развият личностни нагласи към положително приемане и разбиране на празника.

Предварителна подготовка: Водещият проучва традицията на празнуване по време на празника. Индивидуална работа с родители на учениците от ислямско вероизповедание – българомохамедани, роми и др. Учениците са запознати със синагогата и църквата като храмове. Подготвяне на илюстративен материал – картинки и пейзажи, лични снимки. Подготвяне на ученик (няколко ученика) за разказване на битовото празнуване.

Мотивационни дейности: Назовават се различни имена на деца от класа, като се показват техни снимки; на герои от приказки, като се показват илюстрации на хора от друга националност, прочитат се имената под снимките.

Целта на илюстрирането е учениците да стигнат до извода, че хората са различни, имат различни имена, но могат да бъдат еднакво хубави и лъчезарни. Децата имат различни дрехи, живеят на различни места по света, но са еднакво интересни. Обобщава се факта, че много деца с различни и непознати имена учат и живеят заедно. Изброяват се имената на децата от класа – Здравка, Лилия, Тунджел, Даниел, Мартин, Стефани, Сунай, Демирнур, Хайдар. Акцентира се върху факта, че децата учат, играят заедно и са добри приятели, независимо от различните имена.

Ориентация: Водещият насочва вниманието на учениците: – Децата с различни имена понякога празнуват по-различни празници от познатите ни. Затова е необходимо техните обичаи да се разбират и знаят, за да можем да уважим празника на нашите приятели. Наш приятел от класа днес има празник, за който иска да ни разкаже и да ни почерпи.

Разказ на ученик по повод празника “Рамазан Байрам” (приложен в учебно-познавателните продукти). Показват се снимки на външността на джамия. Определя се приликата и разликата между църквата и джамията.  Демонстрация от ученик: - Показват се снимки на ритуалното измиване преди отиването в джамията – лице, уши, нос врат, ръце, крака. Акцентува се върху чистотата и здравословните навици като необходимост за личността и като уважение към вярата и към Бога.

Упражнение. Учениците пеят празнична песен “За децата по земята най – е хубаво, когато има светлина”. Учениците мюсюлмани черпят приятелите си със сладкиши. Разменят си подаръци – нарисувани картинки.

Урок 3:  Правила за добро поведение в друга религия

Клас: втори. Продължителност: 40 минути

Цел:. Учениците да получат първоначални знания за нравствените послания в исляма като религия на техен приятел.

Основни понятия: (на емпирично ниво) послания

Междупредметни връзки: български език и литература, околен свят, гражданско образование, религия, музика, изобразително изкуство

Необходими материали за часа: дидактичен материал – изписани подходящи нравствени послания.

   

 

 

Ход на урока:

Мотивация: Знаем колко е важно хората да бъдат добри и да се разбират. Днес ще ви разкажа случка: «Срещнали се две момченца Ахмед и Иван. Те носели в ръцете си по един лист – (показват се листите, на които са написани три постулата от християнската религия и три от ислямската религия). Иван държи лист със следните поучения: Не лъжи! Не кради! Не убивай! Ахмед държи лист с написани: Не лъжете и не хитрувайте! Не отнемай от сирака! Не убивайте децата си поради страх от бедността! Нашата задача е да разрешим техния спор – Кои правила са по-добри?»

Активизиране на знанията от предишния час: Познавате ли някои от тези поучения? (Учениците ги разпознават като част от Десетте Божи Заповеди; ако се затруднят учителят обобщава). Показва се отново Детска Библия, където са написани.

Ориентация. Въпрос: Първото поучение, което Ахмед носи, прилича ли на това на Иван? (учениците правят кратка съпоставка и откриват общата насоченост; така се процедира и с останалите две поучения.)

Учител: Тези поучения са част от правилата за поведение, които спазват семействата от мюсюлманската религия. Ние знаем, че те почитат кой празник (?)…(отговаря се – Байрам, Рамазан). Написани са в тяхната книга на вярата, наречена Коран (по възможност се показва снимка или фотос на книгата).

Задача: Срещу всяко поучение от правилата на Ахмед ние ще напишем на какво ни учи то (на дъската, на постер, статив). Да изчетем написаните ваши правила за добро поведение от домашните работи. Ученици четат от домашното си и се съпоставя с поученията, описани на дъската.

Учител: В правилата си всички сте написали да си учите уроците; да пишете домашните. Желанието да бъдете добри ученици определя вашия стремеж да станете добри хора. Колкото повече знаете, толкова повече ще разбирате различията по шарения свят; ще имате отговори на повече въпроси. Силно впечатление в  домашните работи прави стремежът ви да проявявате уважение към възрастните. Едно от напътствията в трите религии е свързано с отношенето към родителите и възрастните. “Проявявайте доброта към родителите си” – при мюсюлманите,  при християните и евреите е “Почитай баща си и майка си!”. Оказва се че вашите правила са много близки по смисъл с тези, написани в свещените книги.

Урок 4: Деца с различна вяра и традиция

Клас: трети. Продължителност: 40 минути

Цел: Обединяване на различието като ценност в родното и националното.

Мотивация: В часовете ние си разказваме уроците на български език, на улиците и навсякъде говорим на български език. Това е така, защото в нашата страна официалният език е (?)…(Учениците се досещат – българският език). Нашата страна се нарича…. (България).

Ние вече знаем, че около нас има хора с различни имена, празници и физически възможности. Всички те имат еднакви…. (права).

Едно от правата е правото на име. Всяко дете, родено в България става пълноправен гражданин и получава българско гражданство.

Задача: Пред всеки от вас има лист, който прилича на удостоверението за раждане, но има нещо, което не е написано. Прочетете внимателно условието.

Условие. Това дете е родено от майка българка, баща българин. Попълнете пропуснатото! (Учениците попълват името на държавата – Република България).

Учител: Във вашите листове има имена, различни от българските; това са имена на деца с различна вяра, но тъй като са родени в България, те са граждани на Република България, нейни поданици и имат равни права и отговорности.

Ориентация Задача: Пред вас има таблица, която е необходимо да се попълни докрай. Всички деца с изброените имена са родени в България, попълнете празните колонки! (Попълнена е само колона “имена”. Всички останали колонки попълват учениците). Работи се фронтално.

Учител: Всички български граждани съставляват българския народ. Празнуват националните празници на страната като Освобождението на България от османско иго; Обединението на България; Съединението на България. Националните празници се отбелязват от всички българи независимо от тяхната етническа и религиозна принадлежност. На тези празници са се случили значими събития за България.

Задача: Какви документи удостоверяват нашата принадлежност към родната ни страна? Учениците отговарят – удостоверение за раждане; лични карти, бележници в училище, стикери; изслушват се и други отговори.

Учителят: Удостоверение за раждане има всеки човек. Вече знаем, че там се изписват дата на раждане, град, държава родители. Възрастните имат лична карта и паспорт (показват се ксерокопия). Те се показват само на органите на властта. Има още един документ за раждане, който не всеки притежава – това е кръщелно свидетелство. То е свързано с религията на семейството. Днес ви показвам кръщелно свидетелство на дете, кръстено в християнска църква. (Показват се уголемени ксерокопия на Кръщелно свидетелство и Акт за раждане).

Задача: Нека да сравним по какво си приличат и по какво се различават двата документа. Учениците откриват прилики: по дата на раждане, имена на дете и родители, по града; откриват разлики – в кръщелното има кръстници и свещеник, в удостоверението няма.

УчителКръстници са тези хора, които за цял живот остават наставници на детето, т.е. те го напътстват и отговарят за него, дори когато то порасне. В много от празниците първо се ходи на гости в кръстниците.

Днес в нашия час се опитахме да разкажем за различните хора в нашата родна страна; те всички могат да имат различни имена, вяра, традиции и въпреки различията са българи.

Упражнение: Пред вас има лист – модел на удостоверение за раждане. Всеки от вас ще го попълни.  Време за работа –7 мин.

 

Урок 5: Основни закони. Конституция

Клас: четвърти. Продължителност: 40 минути

Цел: На емпирично ниво учениците да определят необходимостта от закони като норми за гражданско поведение. 

Мотивация: Определихме, че гражданин на една страна е този, който е роден в нея; той е неин представител и спазва нейните закони наравно с другите.

В темата на днешния час ви прави впечатление думата “закони”. Нека първо да определим значението на думата закон.

   

 

Въпрос: Кога за първи път работихме с тази дума?

(Учениците биха могли да отговорят, че я свързват с правилата за добро поведение.)

Учител: За първи път тази дума използвахме при нравствените поучения в трите религии – ислям, юдаизъм и християнство. Тези поучения са правила, упътвания към по-добър живот. Те определят кое е позволено и кое не е позволено в поведението на хората. Може да се каже, че това са закони за определяне на добрия нрав (характер) и поведение.

Има правила и упътвания за организиране на реда, дисциплината и живота, които наричаме закони. Без такива закони, определящи реда и дисциплината, ще настъпи хаос.

Да погледнем улицата навън – кога и къде се пресича, от коя страна се движат колите на шосето, кой трябва да завие пръв. Този ред се определя от Закона за движението по пътищата. Вие изучавате Безопасност на движението и този закон ви е познат.

Въпрос: Класният ръководител ви поучава как е редно да се държите – да не тичате, да не се биете, да си помагате. Към какво са насочени тези упътвания? Учениците отговарят: към доброто и правилно поведение; към добрите постъпки; към добрите отношения; ако не успеят учителя ги насочва.

- А когато се запознахме с реда в училище, какво се определи като задължително? Ученици отговарят – с какъв документ се влиза в училище; в колко часа започват и свършват часовете; определят се дежурствата и задълженията на дежурните.

Към какво са насочени тези правила? Учениците отговарят към реда и дисциплината в училище; ако не успеят учителя ги насочва.

Учител: Във всяка малка група се създават определени правила за взаимоотношения и начин на живот. Да поговорим за дома! Кой изхвърля кофата за боклук? Кой чисти с прахосмукачка?

Във всеки дом има определени правила за съвместен живот. Понякога, когато сме уморени, те не ни харесват, но ги спазваме, защото те определят нашето съвместно живеене с близките хора.

Задача: Нашата родна страна е България. Ние живеем в нея и от малки спазваме закони, които определят реда и сигурността на всеки гражданин. Нека да помислим - какви закони спазваме?

Всички предложения се записват на дъската (постер) и срещу тях се прави аналогия с изучените религиозни постулати.

Предложени закони от учениците:     Изучени правила за поведение в религиите:
Да не слушаме силна музика!      Проявявайте доброта към родителите си! исл Почитай баща си и майка си! Хр. 
Да не влизаме в чужди домове! Не кради! (хр)Не се докосвайте до собствеността на сирака! исл
Да ходим на училище! Изпълнявайте си обещанията! (исл)
Да помагаме на възрастните!       Отдавайте дължимото на роднините си, на бедняка и на странника.(исл)
Да не говорим лоши думи !Да не се бием! Не убивай! (хр)

 

Ориентация: Вие определихте правила, които спазвате във вашето ежедневие. Тях ги открихме още веднъж и в поученията на религиите.Правилата за поведение, които формулира религията, са нейните основни закони.

Задача: Могат ли религиозните поучения да се отнесат към законите за ред и сигурност? Учениците отговарят; изслушват се различни доводи.

Учител: Досега говорихме за религиозните поучения като правила за добро поведение. Днес ги откриваме и като закони за уреждане на реда, сигурността и опазване на собствеността на хората. Поученията в религията са първите и основни закони, които определят какво да се върши и какво не, за да има мир и спокойствие в общността. Дайте примери! Учениците привеждат примери:

Не убивайте децата си, поради страх от бедността! (исл); Не убивай! (хр); Не се доближавайте до прелюбодеянието! (исл); Не прелюбодействай! (хр); Не се докосвайте до собствеността на сирака! (исл); Не кради! (хр); Изпълнявайте си обещанията! Не лъжете и не хитрувайте! (исл); Не лъжесвидетелствай! (хр)

Учител: Днес законите са описани в по-съвременен вид. Ще се запознаем с един от тях. Всяка държава има един най-важен закон с най-важни правила, които всеки е необходимо да спазва. Това е Конституцията – висш закон на всяка страна.

Задача: Пред всеки ученик се поставя адаптиран вариант на Конституцията на Република България. Подчертайте законите, които вече познавате! Учениците работят самостоятелно върху маркирани пасажи.

Учител: Днес открихме, че поученията от религията са в основата на съвременните закони. Те насочват към опазване на децата, семействата и техните права, а съвременните закони задължават спазването на тези права. Конституцията защитава еднакво правата на всички граждани на държавата.

Задача: Разгледахме Конституцията като основен закон на всяка страна. Нека сега всеки от вас писмено да отговори на въпроса: “На какво ни учат законите от религията?” Учениците работят и после отговорите се четат.

Учител: Във всички ваши отговори се изказа мнението, че законите от трите религии учат на добро поведение. В миналото, когато не е имало Конституция, те са водели човека в правилна посока. Днес хората вярват в справедливостта на религиозните закони и ги предават на децата си. Във всички справедливи закони и правила основното е спокойствието, добротворството и равноправието между хората.

ОБОБЩЕНИ ПРИМЕРНИ ВЪПРОСНИЦИ ЗА ТЕКУЩО ИЗСЛЕДВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Подчертайте верния отговор!

 

1. Нашите имена са- собствено, бащино и фамилно;

- различни и интересни;

- български и красиви.

3. Рамазан  празнуват- Гюлджен и Петър;

- Гюлджен и Ахмед;

- Иван и Мария;

5. Ханука празнуват- Сара и Йосиф;

- Сара и Петър;

- Мехмед и Айсел.

2. Празниците в България са-  различни и равнопоставени;

-  различни и непознати;

-  различни и  весели.

4. Възкресение празнуват- Стоян и Хайдар;

- Стоян и Румяна;

- Самюел и Сара.

 

6. В кои празници се посещава храма- Международен ден на жената;

- Първият учебен ден;

- На всички празници.

7. Свържи празника с храма! ХанукаБайрам

Коледа

църквасинагога

джамия

 8. Попълнете равенството с една от думите     Айсел  + Мария + Ребека =      

(момичета, ученички,  приятелки):                            

 

Подчертайте верния отговор!

 

 1. От къде са поученията:

„Не кради!“ „Не лъжи!“ „Не отнемай от сирака” „Проявявай доброта към родителите си”

- от училищния правилник и ученическата книжка

- поука от приказка, извод от урок

- от Божите  Заповеди.

 3. „Светец“ се нарича:

-  беловлас  старец

-  човек от миналото

- човек живял в името на доброто и вярата

 5. Служители в храма са:

- светец, иконописец, клисар

- свещеник, имам, равин

-певец, художник, служител

 

 2. Книги на вярата са:

- интересните книги с весели картинки

- Библия , Коран и Тора.

- Притчи, хадиси и сури.                        

 4. Храмовете носят имена на:

- известни личности и хора

- на светци и светици

- на градове и села

 

 6. Входът на олтара в църквата се нарича:

- Иконен вход

- Главен вход

- Царски двери

                                7. Свържи със знак  =  посланията, близки по смисъл!
 Не убивай!

Не пожелавай дома на ближния си!

Почитай баща си и майка си!

Не лъжи!

   Не лъжете и не хитрувайте!

Не убивайте децата си, поради страх от бедността.

Не се докосвайте до собствеността на сирака!

Проявявайте доброта към родителите си.

         

 

ОБРАЗОВАТЕЛНО–ТЕХНОЛОГИЧЕН ТЕЗИС

 Знанието за религията, предадено като равностойно и уважаващо другата религия, носи своя силно превантивен ефект. Училищните години са времето, в което подрастващите се учат да живеят заедно в равнопоставена общност и да утвърждават дълготрайни положителни отношения. В специализираната литература се дават множество данни за “деструктивни култове” (по-популярни като секти и/или неорелигиозни движения), като се посочва, че “образователната институция е дотолкова образователна, доколкото действа изпреварващо-евристично” по отношение на деструктивните култове. (2) 

Спецификата на урочния цикъл, свързана с интердисциплинарността по отношение на образованието в демократично гражданство (A); обучението в толерантност към религиозните различия (B); мащабните интегративни тенденции в разработването на учебните знания по отделни предмети в начален етап на образование (C), налага преосмисляне на вече формулирани образователни цели/стандарти в неизползван все още контекст и тяхното конкретизиране (D); съдържателно разработване на образователни цели/стандарти в КОО “Обществени науки гражданско образование и религия” за образование за развитие на междурелигиозна толерантност (E); конструиране на педагогическа технология в посока за какво (потребност) и какво (цел), а също и как (начин) (F).

Библиография:

1. Андреев, М., Интегративни тенденции в обучението. С., 1986 г

2. Стефанова, М., Камбуров, И. Знание за религията. Психичното насилие в деструктивните култове. Превенция – книга за учителя. С, 2001г.

3.  Стефанова, М. Педагогическата иновация.  С. 2005 г.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *