Страница на училището   petkokaravelov.asenovgrad-bg.com/

ИСТОРИЯ

  Начално училище „Петко Каравелов”  е строено през  1911 година на
северния  край  на  града.
Първоначално в училището има шест учебни стаи, учителска стая,
ученическа работилница и трапезария (после детска градина).
За първи път училището отваря врати на 15.09.1911 година.
В продължение на 18 години Илия Златев е главен учител. През това
време от (1919 – 1983)  НУ „Петко Каравелов”  се оформя и нарежда на
едно от първите места в околията. Под негово ръководство е обзаведена
работилницата с отдели:  обущарство,  бръснарство,  дърводелство,
кошничарство.
През лятото на 1958 година започва надстрояване на училището и
на 1.09. 1958 година се сформира ОУ „Невена Йорданова”.
На 31.08.1991  година по предложение на учителския колектив ОУ
„Невена Йорданова” се преименува в ОУ „Петко Каравелов”.
Днес учебното заведение е най-голямото основно училище в
асеновградска община със 700  ученици.  Училището разполага с добра
материална база, която непрекъснато се обновява.
Застроената площ включва два основни корпуса,  самостоятелно
обособени, в които се обучават учениците от началния и средния курс. В
сградите има 16  класни стаи, 14  кабинета по различните учебни
предмети, 2  добре оборудвани компютърни зали с достъп да интернет,
физкултурен салон,  празнично-ритуална зала,  библиотека и помещение,
предназначено за нуждите на децата от ПДГ. За здравето на ученицитесе грижи медицинско лице,  а училищният стол има възможности за
обслужване на 200 човека.
Сформирани са ПИГ в начален и среден курс. Добри възможности за
разгръщане творческите заложби на подрастващите дават
разнообразните форми на извънкласна дейност в областта на
литературата, историята, музиката, спорта, изобразителното изкуство
и др.
Въведени са важни символи и ритуали.  Учебното заведение е на
едносменен режим на обучение и на делегиран бюджет.
Последните години бележат значително повишаване на интереса
към училището и затвърждаване на неговия престиж.  Въпреки
демографския срив в национален мащаб,  общият брой на учениците
нараства,  което позволява много добра пълняемост на паралелките във
всички класове.  Успешното интегриране на деца със специални
образователни потребности и наличието на логопедичен кабинет прави
училището притегателен център за много от тях.
Целенасочената ежедневна работа за създаването на училищна среда
и позитивно мислене събужда траен интерес у ученици и родители.
Представянето на конкурсните изпити и реализацията на
седмокласниците в престижни учебни заведения на територията на
региона е удовлетворяващо и адекватно на получените в училището
знания.
ОУ „Петко Каравелов”  е духовно средище със стогодишна история.
Наследник на откритото през 1911  г.  начално училище,  то е съхранило
богатите традиции и възрожденския дух на първите си родолюбиви
създатели.
В училището работят 46  учители с висока професионална
педагогическа подготовка, на чиито усилия, интелект и духовност се гради
авторитета на училището.  В урочната им дейност все по-умело се
прилагат интерактивни методи на обучение,  водещи до засилване на
мотивацията за учене.  Добрият психоклимат,  колегиалност и
толерантност възпитават подрастващите в дух на взаимно уважение и са
нагледен пример за пълноценно човешко общуване.
Като се основава на своите дългогодишни традиции и квалифициран
човешки ресурс,  училището е длъжно непрекъснато да се обогатява и
утвърждава като динамично развиваща се и модерна институция.
ОУ „Петко Каравелов”  вижда своя облик в бъдещето като учебно
заведение с водещи позиции в общинската образователна система.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *