ПЕДАГОГИКА И ИСТОРИЯ

Людмила КОСОЛАПОВА,
учител по истории и обществознание,
в гимназия № 19, гр. Миас.

Когато се съмняваш в отговора…

Методи «за откриване на отговора» при работа с тестови задачи по история

Днес все по-често  и в уроците по история се използват тестове за установяване на нивото на знанията на учениците.
Педагогът от град . Миас(Русия) Л. А. Косолапова е разработила  методика, която позволявана учениците да мобилизират знанията си и да отговорят на въпросите даже когато им се струва, че незнаят отговорите….

1. Логически метод

При работата с тестовата задача е необходимо да се извършат логически мисловни операции.

Пример 1. Съгласно министерската реформа на Александра I:
а) министрите се назначавали от Държавният съвет и били отговорни пред него;
б) министрите се  избирали от служителите на министерствата;
в) министрите се назначавали от  императора и били отговорни пред него.

Решение (ход на логическите разсъждения)
а) ако министрите са били отговорни пред Държавният съвет, то този Държавен съвет би ограничил властта на императора ( именно изпълнителната власт), а ние знаем, че до началото на ХХ век в Русия е имало абсолютизъм, т.е. императорът е притежавал цялата власт. Следователно  не е верен отговора;

б) избирането на министри от служителите на министерствата говори за ограничаване властта на царя и наличието на самоуправление във висшите ешалони на  изпълнителната власт (където никога не е имало самоуправление) Следователно  не е верен отговора;

в) този вариант на отговора отговаря на духа на абсолютната власт на императора. Следователно е верен.

Пример 2 .Кои членове от Парижкият договор 1856 г. в най-голяма степен подкопават националните интереси на Русия:
а) неутралитета в Черно море;
б) загубата на части от Бесарабия;
в) лишаването на Русия от правото да покровителствува дунавските княжества?

Решение (ход на логическите разсъждения)
Тук е важен анализът на тези членове отнасящи се до перспективите за развитието на Русия:
а) неутралитета в Черно море силно засяга икономическите интереси на Русия- загубен е най-удобния търговски път; по политическите интереси на Русия- тя вече не може да контролира черноморския регион; по престижа на Русия;

б) загубата на части от Бесарабия — несъмнено това е  териториален прецедент, но от друга страна, това не е етническата  родина на източните славяни и  не е  изконно руска земя, там живеят молдовци, цигани и други народности. Това обаче създава определени трудности в управлението — създава опасност от национални и социални конфликти;
в) ако Русия се лиши от  правата си да  покровителствува дунавските княжества, то във финансово, военно, политическо отношение Русия няма да пострада и почти нищо не губи; максималните загуби са — от страна на княжествата — загуба на уважение и разочарование във възможностите за подкрепа от Русия.

2. Метод на ключовата дума

Открива се думата от която зависи правилният отговор.

Пример 1. Коя категория от населението се отнася към полупривелигированото съсловие:

а) еснафи;
б) казаци;
в) дворяни?

Решение. Ключовата дума тук е полупривелигировано. Необходимо е да се определи, какво означава. Това означава, да се има привилегии и  предимства пред други съсловия, да се заема определено изгодно място в социалната стълбица; може да се разгледа в какво точно се изразяват тези привилегии ( освобождаване от данъци)

а) еснафи — градски жители, които плащат  данъци и носят воинска повинност, т.е. нямат привилегии;
б) казаците носят пограничната служба и в следствие особено опасното място за живеене  и особеният характер на службата си са освободени от данъчни задължения;
в) дворяни — като опора на трона и самодържавието — са освободени от всички повинности в полза на държавата, в частност от воинската и данъчни задължения.
От това произтича, че полупривелигированото положение (наполовина привилегии) имат  само казаците.

Пример 2. Кога в Русия възниква първите манифактури:
а) през XVII в.;
б) през XVIII в.;
в) в началото на XIX в.?

Решение. Тук ключовата дума е първите. Учениците могат да направят асоциативна връзка с карта от ХІХ в. съдържаща пъстри знаци за промишленото развитие. Важно е да се насочи мисълта в правилна посока: кога се зараждат манифактурите, по облика, обема и характера на производството си те са били далече от фабриките, външно са приличали на големи занаятчийски работилници. Първите манифактури са се зародили още преди „модернизацията” на Русия от Петър І, т.е. през ХVІІ век.

3. Опериране с теоретически материал

При използването на този метод е важно да се отработи механизмът на разсъждение при избора на правилния отговор, оперирайки с теоретически знания.

Пример 1 Конституцията на  Никита Муравьов предполага:
а) установяването в Русия  на парламентарна република;
б) установяването в Русия  на конституционна монархия;
в) установяването в Русия  на нова династия.

Решение. Конституцията на  Н. Муравьов е била разработена от Северното общество, което със  своята програма и нейната насоченост се считало за умерено: то не предлагало да се  разруши съществуващия строй, а само да се реформира; предлагало такива варианти за политическото устройства, които реално можело да се реализират в руската действителност. За това варианти а) и в) са грешни, тъй като изискват радикални изменения на тогавашното политическо устройство. Това противоречи на програмата на  Северното общество. Правилният отговор е б) — монархията ще бъде съхранена, но ще бъде подложена на реформиране.

4. Използване на знания за дати и хронология

Тук е  необходимо знаене не само на основни дати, но също така и последователността на историческите събития.

Пример 1. През коя година е бил приет Устав за  цензурата, наречен по късно чугунен:
а) в 1812 г.;
б) в 1826 г.;
в) в 1856 г.?

Решение. Може да се започне с това, че този Устав е бил приет при Николай I, следователно, е необходимо да си спомним годините на неговото управление — това са  1825—1855г. Следователно вариантите а) и в) отпадат. Правилният отговор е б).

Пример 2.  Александър I се  е възкачил на императорския престол след:
а) Екатерина II;
б) Петър III;
в) Павел I?

Решение. Тук е необходимо да си спомним последователността на сменящите се едн друг монарси. Мисленето на учениците трябва да премине през няколко логически операции: първоначално да се определи, че Александър Павлович е царувал след Павел I като негов син; след това да се направи асоциативна връзка: 1801 година е годината на възкачване на Александра I на престола и годината на  заговора срещу Павел I. Правилният отговор е в).

Пример 3. При управлението на кой император се извършва потушаването на Полското въстание:
а) при Александър I;
б) при Николай I;
в) при Александър II?

Решение. Главното условие тук е да се знаят годините на Полското въстание — 1831 г., управлението на : Александър I (1801—1825 г.), Николай I (1825—1855 г.), Александър II (1855—1881 г.), — в резултат на което верният отговор е б)- Полското въстание е потушено при управлението на Николай I.

5. Метод за изключване на неверните отговори

Тук е важно да се определи кои варианти на отговори се явяват некоректни, т.е. по кои параметри не съответствуват на правилния (хронология, последователност, географски несъответствия и други).

Пример 1. В какво се състои главния замисъл на М.И. Кутузов, когато през 1812г. изоставя Москва:
а) да съхрани руската армия;
б) да спаси Петербург;
в) да принуди Наполеон да воюва през зимата?

Решение. Съвършено очевидно е , че вариант б) е неверен, тъй като Кутузов, оставяйки  Москва, се отправя на юг, към Калуга. Избираеми варианти са а) и в).

Пример 2 .Кой е бил най-близкият приятел на Павел I:
а) А.А. Аракчеев;
б) А.В. Суворов;
в) Г.А. Потемкин?

Решение. Суворов и Потьомкин към времето на възкачване на престола на  Павел I са  умрели и не са  могли да му бъдат близки; може също така да си припомнят отношенията между Екатерина II и тези хора — правилният отговор е а).

Пример 3. По време на управлението на  Александър I е бил учреден Държавен съвет. Каква власт е имал той:
а) законодателна;
б) изпълнителна;
в) съвещателна?

Решение. Ако Държавният съвет е притежавал законодателна или изпълнителна власт, то това би довело до ограничаване властта на императора в Русия, а императорът е обладавал абсолютна власт и е бил пълен самодържец. Правилният отговор е в).

6. Понятиен метод

Използва се при работа с въпроси отнасящи се до понятия. Главното  условие е  знаенето  значението на всяко понятие, например, какво е социална стълбица — това е ред на разполагане, структура; революция — това е процес на премахване на съществуващата система и т.н.

Пример 1. Какво предлага политиката на военен комунизъм:
а) въвеждането система за изземване на продоволствените излишъци;
б) установяването право на труд;
в) установяването на  8-часов работен ден?

Решение. Военен — ключова дума, използваме я като опорна за разсъжденията. Значи, това е политика от военното време, което предполага чрезвичайни мерки по отношение на населението, строги и извъникономически мерки. Някой от учениците може също така да си спомни, че политиката на военен комунизъм се реализира по време на Гражданската война, което също така  отразява характера на условията на живот на населението.  Вариантите б) и в) — това са права с  демократичен характер, в условията на  Гражданската война е невъзможно тяхната реализация.  Изземването на продоволствените излишъци ( основно пшеница) в полза на държавата- това са изключителни мерки, тъй като имат за цел да се въведе регулирано разпределение на продоволствията във военни условия. Правилният отговор е а).

Пример 2. Какво представлява военните поселения:
а) особен вид войска;
б) временно заселване на военни;
в) особен вид община?

Решение. Примерен ход на разсъждения: вариант б) предполага заселване на военни в определено място за определено време и не предписва друго занятие освен –службата. Вариант а) не отразява същността на военните селища; особен вид войска са могли да бъдат  хусарите, драгуните, бомбардирите и т.н., но тези видове войска зависят от рода въоръжение, средствата за придвижване, изпълняваните функции. Същността на военните поселения се заключава в това, че войниците едновременно се явяват земеделци обработващи земята, живеещи в села, следователно, намиращи се в община. Вариант в) изглежда като най- правилен.

7. Асоциативен метод

Този метод се опира на установяването в съзнанието на учениците на асоциативни връзки: Сталин — репресии, Бухарин — НЕП, Хрущов — разобличаване култа към личността на Сталин

Пример 1. За кое събитие от световната история Павел I е забранил каквото и да споменаване:

а)  за въведената в Англия през 1215 г. Велика харта;
б)  за Френската революция;
в)  за падането на Византийската империя през 1453 г.?

Решение. С учениците може да бъде отработена асоциативната връзка: Павел не е обичал Франция и французите и се е прекланял пред Прусия. Следователно, правилният вариант е  б).

Пример 2. А.Н. Голицин, М.М.Сперански, Е.Ф. Канкрин — какво обединява тези имена?

а) те са участници във въстанието на декабристите през  1825 г.;
б) те са висши сановници в империята при Николай I;
в) те са офицери, участващи в потушаването на Полското въстание през 1831 г.?

Решение. М.М. Сперански може да се асоциира с конституционния проект при Александър I, кодификацията на законите през 1830г., Е.Ф. Канкрин — с паричната реформа през същите години,  значи, те не биха били участници в заговора през  1825 г. (знаенето на дати и хронология, метод 4) или офицери, участващи в потушаването на Полското въстание. Правилният отговор е  б).

8. Визуално-асоциативен метод

Опира се на зрителната памет на учениците и задейства този механизъм.

Пример 1. В кой регион на  Руската империя е  била съсредоточена основната част от  промишленото производство:

а) в централната част на Русия;
б) в Прибалтийския регион;
в) в Белоруския регион?

Решение. Ако на уроците регулярно се използват нагледните пособия и карти, то в паметта на учениците може да се  запечата следната картина: картата на  Русия (например, от XIX в.) и в центъра струпване на знаци, обозначаващи развитието на  различните промишлени отрасли — текстилен, металургически, машиностроителен и т.н. Правилният отговор е  а).

9. Интуитивен метод

Този метод се прилага , когато учениците не са усвоили другите методи или те са неприложими следствие на недостатъчното владеене на теоретическия материал, дати или понятия.

Този метод изисква непосредствен контрол, тъй като се опира на психическите способности на ученика. Интуицията е чувство за границата между  съзнателното и подсъзнателното, затова прилагането към интуицията на какъвто и да е механизъм е невъзможно .

10. Комбиниран метод

Предполага едновременното използване на няколко метода за намиране на правилните отговори.

Пример 1. Кога започва въстанието на декабристите:
а)  14 декември 1825 г.;
б)  29 декември 1825 г.;
в)    6 март 1826 г.?

Решение. Може да се използва метода на ключовата дума, тази дума е  декабристи, значи, събитието е станало през декември, следователно, възможни варианти са  а) и б). След това може да се приложи метода за  познаване на датите— кога конкретно е извършено въстанието на декабристите: 14 или 29 декември. Тук частично може да се използва интуитивния метод.

Пример 2. Кой е осъществил кодификацията на руското законодателство през 1830г.:
а) М.М. Сперански;
б) В.П. Кочубей;
в) А.Х. Бенкендорф?

Решение. Методът на ключовата дума —  кодификация, т.е. систематизация на нормативно-правните актове. Метод, на използване на теоретическите знания, и метода на  изключването на вероятно неверните отговори: вариант в) — неправилен отговор, тъй като  А.Х.Бенкендорф е ръководел III отделение. В.П. Кочубей е бил член на  Негласния комитет още при Александър I.; М.М. Сперански е разработвал проект на  конституция, т.е. занимавал се е с правотворческа дейност, значи, по скоро, именно той през  1830г. се е  занимавал с кодификацията на законите. Правилният отговор е а).

Превод от руски

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *