КОМУНИКАЦИЯ, ОБУЧЕНИЕ, ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Основни знания за училищната общност

 

        БЕРГЕР,Елизабет и др.         Комуникация, обучение, презентация : Основни

знания за училищната общност / Елизабет Бергер, Хилдегард Фукс. – София : Изд. Веритас( Линц, Австрия) ; Просвета, 2007. – 111 с. ; 24 см. – (Професия учител)

Книгата „Комуникация, обучение, презентация”, съвместно издание на издателство Veritas – Австрия и „Просвета” – България, излиза, за да подпомогне училищното ежедневие.

В развитието на професионалните умения на учителите тази книга цели да се превърне в наръчник за основните училищни дейности и за съвместна работа в училище между различните социални групи – учители, родители, ученици, базови учители, млади учители, служители в инспекторатите по образование, директори.

Книгата е конструирана в седем глави и към всяка от тях има предложени комуникативни структури за прилагане на различни форми и методи на преподаване в учебния час.

СЪДЪРЖАНИЕ

 

1. Видове комуникативност

2. Креативни дейности

3. Да научим учениците да учат

4. Медии и презентации

5. Наблюдение. Развитие на учебния процес

6. Комуникация навътре и навън

7. Аз съм нов учител

Главата „Видове комуникативност” съдържа подреждане на учениците в класната стая, съставяне на групи, оформяне на кътове и др. „Честата смяна на вида комуникация съживава учебния час.”

В „Креативни дейности” са представени алтернативни решения на стандартните работни методи и са дадени техники за учебното ежедневие, които лесно се прилагат на практика.

По посока на личностната (социалната) компетентност на учениците е и главата „Да научим учениците да учат” – себепознание, планиране на учебния процес, участие в час, учене на думи в час, „разследване”, работа с текстове, реферати.

Разделът „Медии и презентации” се занимава с визуализиране на учебния материал – употреба на слайдове, работа с Power Point; с проектор; компютърна презентация; работа с черна дъска. Бързият анализ на медиите подпомага избора на подходящите средства за учебния час.

В главата „Наблюдение. Развитие на учебния процес” става дума за професионалното наблюдение на учителите, техния оценъчен коментар, техники за наблюдение, интерпретиране на данни и др.

Темата „Комуникация навътре и навън” подпомага учителя да „съветва, критикува или просто (да) търси обратна връзка” в общуването с ученици и родители. Тук са разгледани и невербалните сигнали.

Седма глава „Аз съм нов учител” е посветена на младите учители и на тези, които постъпват в ново училище, на организацията на работа и учебния процес.

Информацията подготви Иванка Лапавичева – ст. специалист в Педагогическа библиотека – Дирекция „Образование и наука” – Община Пловдив .

Книгата е закупена по проект на МК „Библиотеките, съвременни центрове за четене и информираност” – 2008 г. и може да се намери в Педагогическата библиотека – Стария Пловдив, ул. „Съборна” № 39А (тел. 032/631-621).

10.07.2009 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *