Проект № BG051PO0000-4.2.03-0091 

„Образователна интеграционна система за знание,

толерантност и превенция на агресията”

 МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК.

Модел за превенция на агресията

СЪСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА, СЛЕД ПРОВЕДЕНИ РАЗГОВОРИ С УЧЕНИЦИ. етап2

Провеждат се разговори с учениците, които имат за цел да намерят „идеалната среда” за работа – съчетание от интересите и потребностите на учениците, и интересите и способностите на ръководителя. Подготвя се Програма за работа. След проведените разговори се оказа, че младите хора много държат на приятелството, но са на мнение, че в училище  по-трудно се създават приятелски отношения, тъй като интересите им са в различни области. В извънучилищна среда юношите имат възможност да се срещат и разговарят, да ходят на кино, на боулинг, да спортуват, да се срещат с връстници от други училища. В следствие на това, тъй като групите, които се сформират са с клубна насоченост тази идея се оказва приложима и към формата на Клубовете.

МОТИВИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОЛЗОТВОРНА ДЕЙНОСТ, СВЪРЗАНА С ИЗРАСТВАНЕ НА ЛИЧНОСТТА НА БАЗАТА НА ИЗВЕДЕНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ НА МЛАДОТО ПОКОЛЕНИЕ. етап3

Целите в клубовете  “Торерантност” и “Доверие” се осъществяват чрез разглеждане на теми свързани с агресията, толерантност към по-слабите и различните, начини за решаване на конфликти, умения за водене на спор. По този начин самите участници се самообучават, работят в екип и допринасят за информиране и запознаване с проблемите и останалите ученици. Програмата е съставена така,че да се разглеждат и теми, чрез, които  ще се постигне изграждане на личността на базата на индивидуалните особености, през призмата на  темпераментта и личностните особености и интереси в периода на юношеството. Работата в клубовете се осъществява на екипен принцип. Дава се възможност на учениците да натрупат опит и да говорят пред аудитория без да се притесняват от външни и вътрешни фактори. Това се постига чрез осъществяване на срещи за обмяна на опит с ученици от други училища, с извън училищните мероприятия като цяло, които развиват и взаимоотношенията в групата.

 етап4

        Този етап от работата в клубовете има за цел да информира  младите хора по отношение на професионалното ориентиране. В работата се използват модели от Програмата на GCDF. Представят се упражнения под формата на зададени готови модели. Примерно едно от упражненията за самооценяване е:

Аз Съм… / Мога да… / Обичам да…

Попълнете списъка (по седем пункта за всяка колона):

АЗ СЪМ (качества): АЗ МОГА ДА (умения):  АЗ ОБИЧАМ ДА(интереси):
1. добронамерена2.услужлива

3.притежавам чувство за хумор

4.толерантна

5.честна

6.разумна

7.скромна

1. слушам2.разбирам

3.уча

4.се забавлявам

5.помагам

1.творя2.измислям нови неща

3.чета интересни книги

4.играя баскетбол

          Таблиците на представени модели се задават само с начални указания, те се попълват от участниците в клуба, които се самооценяват. Информацията бива коментирана само в случаите, когато учениците са изявили желание за това.

         Всеки ученик има възможност да изследва пирамидата на потребностите си по Маслоу за йерархията на потребностите в кариерата. На базата на тези си познания всеки участник в групите бива запознат с една методика, която представлява тест  за изследване на  силните страни на личността за бъдещо професионално развитие. Тестът „Работа в екип” представя организационно дейността в една фирма от организатора, през генератора на идеи, до президента, лидера.

ТЕСТ

РАБОТА В ЕКИП

Личен въпросник

                ИНСТРУКЦИЯ: Оградете с кръгче два или най-много три отговора, които се отнасят до Вас. След това в Приложение 1 в съответното квадратче отбележете степента на важност на дадения отговор по следния начин: общо отговорите на всяка колонка трябва да е 10 т.  – по седемте въпроса 70 т.

А / Когато съм включен в проект с други хора:

1. На мен може да се разчита – ще бъде организирана дейността, която трябва да се извърши.

2. Намирам грешките и пропуските, които другите не успяват да забележат.

3. Реагирам силно, когато работните срещи започват да се отклоняват от главната цел.

4. Давам оригинални предложения.

5. Анализирам идеите на другите хора обективно според достойнствата и слабостите им.

6. Стремя се да намирам  най- новите идеи и тенденции.

7. Имам дарбата да организирам хората.

8. Готов съм винаги да подкрепя дбро предложение, което помага за решаването на проблемите.

Б / Търсейки удовлетворение в работата:

9. Обичам да влияя силно върху решенията.

10. Включвам се където работатаизисква висока степен на концентрация и внимания.

11. Загрижен съм да помагам на колегите в техните проблеми.

12. Обичам да правя критично разграничение между алтернативите.

13. Стремя се да имам творчески подход към решаването на проблема.

14. Радвам се да помирявам различни гледни точки.

15. Повече се интересувам от практическите въпроси,отколкото от новите идеи.

16. Особено ми харесва проучването на различни възгледи и методи.

В / Когато екипът се опитва да реши особено сложен проблем: 

17. Аз държа под око възникващите трудности.

18. Интересуват ме повече идеите, които ще имат по-широко приложение, отколкото неотложната задача.

19. Предпочитам да притеглям и оценявам широк набор от предложения преди да направя избор за решение.

20. Мога да координирам и използвам продуктивно способностите и талантите на другите хора.

21. Поддържам стабилен систематичен подход, въпреки всякакъв натиск на момента.

22. Често създавам нов подход за дълготраещите проблеми.

23. Готов съм да официализирам и наложа моите лични гледища.

24. Готов съм да помогна винаги когато мога.

Г / При изпълнение на моята ежедневна работа: 

 

25. Не обичам да има неприятности по моите задачи.

26. Не настоявам упорито на моята гледна точка.

27. Мога да работя с всякакви хора, които допринасят с нещо в работата.

28. Имам за правило използването на интересни идеи и хора.

29.Обикновено мога да намеря аргумент за отхвърляне на погрешни предложения.

30. Стремя се да видя закономерностите там, където другите хора виждат несвързани неща.

31. Да бъда зает е удоволствие за мен.

32. Имам траен интерес да опознавам хората по-добре.

Д / Ако ми е дадена трудна задача с непознати хора и ограничено време:

33. Често въображението ми е разстроено от работата в група.

34. Личните ми умения са особено подходящи за достигане на съгласие в групата.

35. Моите чувства рядко пречат на мнението и на съжденията ми.

36. Стремя се да създам ефективна структура.

37. Мога да работя с хора, които имат различни качества и възгледи.

38. Чувствам, че си заслужава да се подложа на риска за непопулярност, ако трябва да съдействам за успеха на някакъв възглед, несъвпадащ с общото мнение.

39.Обикновено познавам кое е лицето, чиито специални познания са особено подходящи  за задачата.

40. Струва ми се, че формирам естествен усет за спешност.

Е / Когато внезапно ми се налага обсъждането на нов проект:

41. Започвам да търся наличните идеи и възможности.

42. Погрижвам се да приключа с текущата работа преди да започна новата задача.

43. Пристъпвам към проблема внимателен анализ.

44. Мога да отстоявам включването на други хора, ако е необходимо.

45. Мога да имам независим и оргинален поглед в много ситуации.

46. Щастлив съм да поема инициативата, когато се налага.

47. Мога да реагирам положително на колегите ми и техните инициативи.

48. Намирам, че ми е трудно да работя, когато целите на дейността не са ясни.

Ж 8 Ако трябва да допринеса заизпълнението на някаква групова задача:

49. Мисля, че имам способност да конкретизирам отделните стъпки, които трябва да се направят.

50. Окончателното ми решение може да се забави, но обикновено е правилно.

51. Широките лични контакти са важни за моя стил на работа.

52. Стремя се да оправям детайлите.

53. Опитвам се да давам оценка на събрания на групата.

54. Мога да разбера как да се използват идеите и методите в нови ситуации.

55. Виждам двете страни на  проблема и вземам решение, приемливо за всички.

56. Погаждам се добре с другите и работя осърдно за групата.

Отговорите на въпросите се пренасят върху таблица, съобразени с инструкцията за попълване. След това се прави Балова оценка на отговорите по точки. Като краен резултат се оформят няколко типа специалисти със съответни характеристики.

Тип № 1 –президент, лидер – общителен, предпочита да бъде сред подчинените си, проявява склонност към риск, вижда главните цели и далечната перспектива за развитие на екипа, умее да налага решението си и с авторит. методи.

Тип № 2 – председател – контактен, жизнен, настоятелен, стабилен, екстроверт, координира и ранжира приоритетите, разработва тактиката съобразно стратегията.

Тип №3 – генератор на идеи – вглъбен в себе си, рационален, самокритичен, предпочита да работи сам над задачите, вместо с екипа; предлага нестандартни решения, дистанцира се от колегите си.

Тип № 4 – наблюдател, оценител – предварително обмисля нещата, контролира емоциите си, парира опитите на колегите си да излязат от “коловоза “, традиционалист.

Тип № 5 – фирмен работник – практически организатор на реализацията на идеите, трансформира стратегията в управляема задача, дайте му идеята и той ще състави графика, стабилен, работи системно, методично.

Тип № 6 – търсач и откривател на ресурси – стабилен, доминантен, екстроверт, събира информация за ресурси, интерисува се от човешките ресурси, той най- бързо става привлекателен.

Тип №:7 – екипен работник – стабилен, екстроверт, най- чувствителен в екипа за личните проблеми на другите, вътрешен комуникатор в екипа.

Тип № 8  – изпълнител, финалист – неспокоен, интроверт, внимава върху детайлите и преследва задачите докрай.

Иновативните методи за работа са предпочитани от възрастни и от деца. Креативните методи за обучение са интересни, възприемат се с лекота от обучаващите се и създават приятна атмосфера на работа.

Създадената система за обучение и възпитание способства за интелектуалното израстване на учениците, а така също и за превръщането им във високомотивирани и отговорни личности. Освен това тя представлява и инструмент за изява. Така се създава мотивация за себедоказване пред съученици, учители и бъдещи работодатели.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *