РЕГЛАМЕНТ
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА
НАЦИОНАЛНАТА  ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
ЗА УЧЕБНАТА 2010/ 2011 ГОДИНА
І. Общи положения
ІІ. Организиране и провеждане
ІII. Съдържание на олимпиадата
IV. Награди
V. Финансиране
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Националната олимпиада по    история и цивилизация си поставя следните основни
цели:
• Да предизвиква и задълбочава интереса на учениците към историята;
• Да повишава равнището на знанията на учениците;
• Да развива творческите способности и логическото мислене на учениците и да
създава условия за тяхната реализация;
• Да предоставя възможност за творческа индивидуална изява на учениците със
задълбочени знания и практически умения в областта на историята;
• Да открива надарени деца с високо ниво на умения за обобщаване и осмисляне на
историческото съдържание,  заложено в учебните програми по история и
цивилизация;
• Да  стимулира участието на учениците в различни форми на извънкласна и
извънучилищна дейност;
• Да съдейства за утвърждаване на приемствеността между поколенията и за
формиране на уважение към културно-историческото наследство

РЕГЛАМЕНТ  ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА  НАЦИОНАЛНАТА  ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯЗА УЧЕБНАТА 2010/ 2011 ГОДИНАІ. Общи положенияІІ. Организиране и провежданеІII. Съдържание на олимпиадатаIV. НаградиV. ФинансиранеІ. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯНационалната олимпиада по    история и цивилизация си поставя следните основницели:  • Да предизвиква и задълбочава интереса на учениците към историята;  • Да повишава равнището на знанията на учениците; • Да развива творческите способности и логическото мислене на учениците и дасъздава условия за тяхната реализация; • Да предоставя възможност за творческа индивидуална изява на учениците съсзадълбочени знания и практически умения в областта на историята; • Да открива надарени деца с високо ниво на умения за обобщаване и осмисляне наисторическото съдържание,  заложено в учебните програми по история ицивилизация;• Да  стимулира участието на учениците в различни форми на извънкласна иизвънучилищна дейност; • Да съдейства за утвърждаване на приемствеността между поколенията и заформиране на уважение към културно-историческото наследство

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *