Резултати от участието на България в
Програмата за международно оценяване на учениците
PISA 2009

PISA и OECD/PISA са търговски марки на Организацията за икономическо сътрудничество и
развитие (ОИСР).
Докладът е изготвен от Светла Петрова – национален координатор на PISA 2009. В него са
използвани материали от международния доклад на ОИСР за резултатите на PISA 2009, както и от 
PISA 2009 Assessment Framework: Key competencies in reading, mathematics and science (OECD, 2009).
Статистическата информация е от международната и националната база данни на PISA 2009.
Констатациите, тълкуванията и изводите в документа изразяват позицията на автора и не могат
да се приемат като официално становище на Консорциума на PISA 2009.
Изказваме благодарност на експертите от регионалните инспекторати по образованието на
МОМН; на всички директори, учители и ученици, които участваха в подготовката и провеждането на
изследването.
Благодарим за сътрудничеството на служителите на Националния статистически институт и
Центъра за информационно осигуряване на образованието – МОМН, които любезно ни предоставиха
статистическа информация, необходима за подготовката на извадката и анализа на резултатите на
изследването. Признателни сме на Станислава Миланова, която преведе от английски език задачите,
включени в тестовите книжки.
Изключителен принос за провеждането на проучването има Наталия Василева – сътрудник в
Националния център на PISA, както и всички експерти от Центъра за контрол и оценка на качеството
на образованието (ЦКОКО).

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
©ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО
СОФИЯ, 2010
ISBN 978-954-8973-14-4

МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК! 

СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕДГОВОР 5
ГЛАВА 1. Обща характеристика на PISA 2009. Инструментариум и методология на изследването.    
Целева група и извадка
Оценяването PISA
Основни характеристики на PISA 2009
С какво PISA 2009 се отличава от останалите етапи на програмата
Какво измерва PISA и по какъв начин
Целева група на PISA и извадка
ГЛАВА  2. Профил на постиженията на учениците в PISA 2009  при чeтене   
Четивната грамотност на учениците и как тя се оценява в PISA                   
Концептуална рамка на PISA 2009         
Профил на постиженията на ученици при четене
ГЛАВА 3. Профил на постиженията на учениците в PISA 2009 по математика и природни науки
Грамотност по математика
Грамотност по природни науки
Профил на учениците с резултати на най-високите равнища в PISA 2009
ГЛАВА 4. Влияние на социално-икономическата и образователната среда върху четивната
грамотност на учениците
Социално-икономическата среда и нейното влияние върху образователните постижения на
учениците
Образователната среда и нейното влияние върху постиженията на учениците
ГЛАВА 5. Мотивация и нагласи, стратегии и навици за четене и учене на 15-годишните ученици
Навици за четене и образователни постижения на учениците
Стратегии за учене и тяхното влияние върху образователните резултати на учениците
Модели на четене и учене на 15-годишните ученици
ГЛАВА 6.  От PISA 2000 до PISA 2009. Промени и тенденции в четивната грамотност на
15-годишните ученици
Среден резултат на учениците по четене и как той се променя между 2000 и 2009 г.
Разпределение на учениците по равнища на обобщената скàла по четене през 2000 и 2009 г.
Социално-икономическата среда и нейното влияние върху резултатите на учениците по
четене през 2000 и 2009 г.
Промяна на нагласите и мотивацията на учениците за четене в PISA 2009
в сравнение с PISA 2000
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Какво прави една образователна система ефективна 119
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Примерни задачи по четене в PISA 2009 123
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Таблици 153

МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *