СЪВЕТЪТ НА ЕС ПО ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ, КУЛТУРА И СПОРТ НА СВОЕТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ ОДОБРИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЗА РОЛЯТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА „ЕВРОПА 2020”

Към реформи и модернизация в образованието призова европейският комисар по образование Андрула Василиу

Съветът по образование, младеж, култура и спорт на своето редовно заседание на 14 февруари 2011 г. в Брюксел одобри Заключения  за ролята на образованието и обучението за изпълнение на Стратегията „Европа 2020”.  

Съветът изтъкна, че образованието и обучението ще играят основополагаща роля за постигане целите на „Европа 2020”, като дават на гражданите уменията и компетентностите, от които се нуждаят европейската икономика и европейското общество. Съветът отчете и спешнaта нужда да сe инвестира ефикасно във висококачествено, модернизирано и реформирано обучение, което ще помогне за преодоляване в краткосрочен план на последиците от кризата и ще положи основите на благополучието за Европа в дългосрочен план.

Съветът отбеляза, че две от предложените водещи инициативи на „Европа 2020” са от особено значение за образованието и обучението – инициативата „Младежта в движение” и инициативата „ Програма за нови умения и работни места”.

Съветът на министрите по образование приканва държавите-членки да  приемат национални програми за реформи, които да допринесат за постигане на целите на Стратегия „Европа 2020”. По този начин ще засилят хоризонталното сътрудничество и обмена на добри практики помежду си и ще подпомогнат сътрудничеството между институциите за висше образование, изследователските институти и предприятията с оглед укрепване на триъгълника на знанието като основа на по-иновативна и творческа икономика.
 
Комисар Василиу представи Годишен обзор на растежа и припомни, че ще са необходими по-интензивни усилия от страна на всички страни-членки за постигане на водещите цели на образованието.

На срещата широко се дискутираха двете водещи цели – да се сведе под 10% делът на преждевременно напусналите училище и да се увеличи поне до 40% делът на лицата на възраст 30-34 години със завършено висше образование. С цел постигането на заложените цели, комисар Василиу прикани държавите-членки да приемат национални програми за реформа, както и да предприемат действия в съответствие с тези програми, да си сътрудничат с други сектори, свързани с процеса на прилагане на стратегията „Европа 2020″.
    
По време на заседанието заместник-министър Евтимова представи позицията на страната, като изтъкна, че постигането на водещите цели на Стратегия „Европа 2020” изисква глобален подход и добра координация при разработването на образователните политики, така че те да отговарят на изискванията на пазара на труда. Инвестирането в качествено образование и изграждането на достатъчно квалифицирани човешки ресурси чрез разширяване на възможностите за учене през целия живот са ключови фактори за осигуряване на интелигентен, устойчив и социално-приобщаващ растеж.

ПО ИНФОРМАЦИЯ НА МОМН.

www.minedu.government.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *