Интеркултурна разходка по улиците на Европа

(Cross-Cultural Walk in the Streets of Europe,
ref. № 118963-CP-1-2004-4-BG-COMENIUS-C21)
Кратко описание на проекта
Проектът е инициатива на Фондация „Междукултурно сътрудничество“ – София, подкрепена от български учители и педагози. Целта на проекта е, чрез работа в международен контекст, да изработи Помагало по интеркултурални практики, предназначено за ползване от учители, преподаващи широк кръг дисциплини в прогимназиалния етап на основната степен на образование.
Помагалото ще позволи изграждането на интердисциплинарни връзки в процеса на обучение, както и използване на реалните на заобикалящата ни среда в ежедневната педагодическа работа с цел по-ефективно преподаване/усвояване на знания. То ще предостави на учителите методически инстументариум за индивидуализирана работа с ученици, застрашени от отпадане от образованието поради липса на достатъчна мотивация и интерес към участие 8 учебния процес, както и идеи за разнообразяване на педагогическата работа, позволяващи промяна на ролята на учителя в учебния процес – от лектор в компетентен помощник, стимулиращ творческите усилия на учениците.
Изработено от международен екип от специалисти, Помагалото ще бъде изградено върху ценностите на мултикултурното общество. Въвеждането му в образователната практика ще съдейства за възпитаване на толерантност и уважение към културното многообразие и ще насърчава културния диалог в Европейски контекст.
Помагалото ще бъде издадено в печатен и електронен вариант (върху CD-ROM) и ще бъде достъпно както на български език, така и на езиците на страните-партньори: немски, испански, полски, румънски и турски, а също и на английски език.
Освен Помагалото, в процеса на реализиране на проекта ще бъдат постигнати още следните резултати:
- Ще бъде изработена модерна методика на преподаване, която да позволи изграждане на връзки
между различните дисциплини, изучавани в училище. Целта на тази методика е да бъде избегнат
подхода на обучение заради самото обучение и да се подпомогне изграждането на реални
способности у учениците за практическо прилагане на знанието, получено в училище.

международен екип. Курсът ще бъде включен в международния каталог „Коменски“ за период от 3 години
след приключване на проекта и ще даде възможност на учители от всички страни-членки и кандидати за
членство в ЕС да кандидатстват и участват в спонсорирано обучение в България.
Целевата група на проекта са учитепи в прогимназиалния етап на основната степен на образование, преподаващи предмети като: история, литература, чужди езици, география, естествени науки и т.н., както и учители, работещи с ученици със специални образователни нужди.
Всички резултати от работата по проекта ще бъдат изпробвани в реална образователна среда преди да бъдат широко популяризирани в партньорските страни и в останалите страни-членки на ЕС. Индиректни потребители на резултатите от проекта ще бъдат учениците на 10-15-годишна възраст.
Проектът обединява партньори от Австрия, Испания, Полша, Румъния и Турция.

Партньори
School Inspectorate of Cluj Country – xml:namespace prefix = st1 ns = „urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags“ />Cluj, ROMANIA
Center of Continuing Education (CKU) – Sopot, POLAND
Teacher’s Centre of Cijon, SPAIN
Regional School Board – Wolfsberg, AUSTRIA
EF – Istanbul – Istanbul, Turkey
Коодинираща институция
Фондация „Междукултурно сътрудничество“ – София
e-mail: iccf@mail.orbitel.bg
тел/факс: 02/847 40 34
web-страница: http://iccfound.org пощейки адрес:
Експрес Център N0 3044-01
ул. Уилиам Гладстон N0 58
1000-София
Интернет страницата на проекта е: http://cc-wise.iccfound.org
Лице за контакт
Рени Димова
GSM: 0888 90 16 92

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *