СВЕТОВНО КАФЕНЕ
 
Световното кафене е изградено върху презумцията, че хората вече носят в себе си мъдростта и креативността, нужни да се изправят дори пред най-трудните предизвикателства.
В подходяща среда и при достатъчна съсредоточеност е възможно да се достигне и да се използва това дълбоко познание за нещата, които са от значение.
ОСНОВНИ НАСОКИ ЗА „СВЕТОВНО КАФЕНЕ“
Провеждането на един вълнуващ разговор не с трудно – единственото ограничение са  границите на въображението! Форматът „Световното кафене“ е гъвкав и се адаптира към много различни обстоятелства. Когато тези основни насоки се използват в комбинация те водят до провеждането на неангажиран диалог, активно участие и конструктивни възможности за действие.
Изясняване на целта
От рано изяснете причината да съберете тези хора заедно. Изясняването па целта на кашата среща ви дава възможност да решите кон участници трябва да присъстват и какви параметри са важни за постигане па целта.
Създайте гостоприемна обстановка
Домакините на „Световното кафене“ подчертават силното въздействие и важността па гостоприемната обстановка – сигурна и подканяща. Когато хората се чувстват достатъчно удобно, за да бъдат себе си, те мислят, говорят и слушат най-креативно. По-конкретно помислете как вашата покани н физическата обстановка спомагат за създаването на гостоприемна атмосфера.
Проучете въпросите от съществена важност
Откриването и очертаването на въпросите, конто са важни за участниците в „Световното кафене“, са област където с мисъл н внимание могат да се постигнал впечатляващи резултати. Вашето „Световно кафене“ може да се занимава само с един въпрос, или няколко въпроса могат да бъдат развити в подкрепа на логическия напредък по време на диалога. В много случаи разговорите от „Световното кафене“ са точно толкова полезни за задаване и изучаване на важни въпроси, колкото полезни са за откриване на ефективни решения.
Насърчавайте участието пя всички
Като лидери ние все повече осъзнаваме важността на участието, но повечето хора не
просто искат да участват – те искат да дадат своя активен принос към правенето на промяна. Важно е да се насърчават всички във вашата среща да споделят своите идеи и гледни точки, като в същото време се дава възможност на всеки, който желае просто да слуша.
Свържете различните гледни точки
Възможността да се движите между масите, да срещате нови хора, да ги запознавате със своите миели и да свързвате същността на това, което сте разкрили и непрекъснато разширяващите се кръгове от идеи е една от отличителните характеристики на „Световното кафене“. Докато участниците пренасят ключови идеи и теми на нови маси, те обменят гледни точки, допринасяйки за възможността изненадващи нови открития да се появят.
Слушайте за оригинални иден н споделяйте откритията
Упражнявайки се в споделено слушане и обръщайки внимание на теми. прозрения и насоки, ние започваме да придобиваме усещане за връзките им на едно по-цялостно ниво. След няколко кръга на обмяна на мисли е много полезно да се започне един общ разговор. Това дава на цялата група възможността да се свържат отделните теми и въпроси, които вече са били поставени.
Бърз поглед към разговорите на „Световно кафене“
*    Настанете четирима или петима души на малки маси за кафе или в групи за разговор.
*    Започнете развиващи се (обикновено три) кръга от разговори, всеки с продължителност
около 20-30 мин.
*    Поставете въпроси или проблеми, които най-общо се отнасят до нашия живот, работа или общество. Другите малки групи разговарят но сходни въпроси на останалите маси.
*  Насърчавайте както домакините, така и участниците па всяка маса да пишат, да рисуват
или чертаят основните идеи на покривката или пък да си отбелязват ключовите идеи на
флиичартове или големи листа в центъра на групата.
*    След приключване на първия кръг разговори помолете някой да остане на дадена маса като домакин, докато другите се придвижват на други маси като пътешественици или „посланици на смисъла“. Пътешествениците внасят ключови идеи, теми и въпроси в разговорите на новите маси.
*   Помолете домакините на всяка маса да поздравят новите гости и накратко да споделят основните идеи, теми и въпроси, разисквани в първия разговор. Окуражавайте гостите да свързват идеите, които са били поставени в разтворите на масите откъдето идват, слушайки внимателно н надграждайки върху приноса па всеки едни.
*  Давайки възможност на хората да се движат между отделните кръгове от разговори,
идеите, въпросите и темите започват да се асоциират и обвързват една с друга. В
края на втория кръг разговори, всички маси или групи за диалог в стаята ще бъдат
обогатени с прозрения от предишните разговори.
*   В третия кръг разговори хората могат да се завърнат на техните първоначални маси, за да обобщят своите открития или да продължат да пътуват към нови маси, оставяйки същия или нов домакин на масата. Понякога нов въпрос, който спомага за задълбочаване па изследването, се поставя в началото на третия кръг разговори.
*  След няколко кръга разговори започнете кратка обмяна па открития  и  прозрения в
разговор с цялата група. Точно в тези общи разговори се разпознават основните насоки,
общото познание нараства и се появяват възможности за действие.
Веднъж определили какво искате да постигнете и времето, с което разполагате можете да изберете подходящия брои н продължителността на кръговете разговори, най-ефективната употреба на въпроси и нй-интересния начин за свързване н обогатяване на иден.
Играйте, експериментирайте и импровизирайте!
Етикет на „Световното кафене“
Фокусирайте се върху важни въпроси.
Споделяйте своите мисли.
Говорете честно и от сърце.
Слушайте, за да разберете.
Свързвайте идеите.
Слушайте внимателно заедно за прозрения и същностни въпроси.
Играйте, рисувайте, чертайте – писането по покривките се насърчава!
Забавлявайте се!
 
Важността на въпросите за „Световно кафене“
Въпросът или въпросите, които вие избирате или на които участниците се натъкват по време на разговорите в „Световното кафене“ са от изключителна важност за неговия успех. Вашето Кафе може да изследва един единствен въпрос или пък няколко въпроса могат да бъдат повдигнати в подкрепа на логическия прогрес па открития по време на няколко кръга разговори.
Имайте предвид, че…
*    Добре формулираните въпроси привличат енергия и фокусират нашето внимание върху нещата, конто са наистина важни. Опитните домакини в „Световното кафене“ препоръчват да се поставят въпроси с отворен край – такива, конто нямат отговор „да“ или „не“.
*    Не е задължително добрият въпрос да води до незабавни действия или решаване на
проблем. Той трябва да провокира размисъл и откритие с/у подкрепа и предимство.
*    Разбирате, че един въпрос е добър, когато той продължава да изважда па повърхността
нови идеи и възможности
*    Задайте евентуални въпроси на хора, които ще бъдат от ключово значение за разговорите, за да разберете дали те представляват интерес и съдържат енергия.
Един добър въпрос трябва да бъде:
♦    Прост и ясен
♦    И все пак провокиращ
♦    Генериращ енергия
♦    Фокусиращ върху себе си изследване
♦    Изваждащ на повърхността несъзнателни заключения или предположения
♦    Създаващ нови възможности
Пет начина за визуализиране на колективното познание
Използвайте графично записване
В някои Кафе събития целия групов разговор се обхваща от графичен „протоколчик“, който рисува груповите идеи на флипчарт или бяла дъска, използвайки текст и графика, за да илюстрира насоките на разговора.
Разгледайте „галерията“
В определени моменти хората от масите поставят листите с идеи от своите маси на стената, за да могат участниците да разгледат всички групови идеи по време на почивките.
Споделяйте своите прозрения
Участниците могат да поставят големи лепящи листи, съдържащи по едно ключово прозрение, на черна дъска, на стена и т.н., за да могат всички да се запознаят с тях по време на почивките.
Създавайте групи от идеи
Групирайте прозренията, залепени па черната дъска в “ групи по интереси“, за да могат свързаните идеи да изпъкнат и да се използват за планиране на следващите стъпки на групата.
Измислете истории
Понякога участниците в „Световното кафене“ създават вестник или книжка, за да популяризират резултатите от своята работа сред по-голяма аудитория след края на събитието. Може да се създаде като документ книжка от картинки/снимки, придружени с текст.
Как да създадем атмосфера в „Световното кафене“
Без значение дали вашите участници са няколко десетки или няколко стотин души, от изключителна важност с да създадете атмосфера, която поражда чувство едновременно на неформалност и интимност. Когато вашите гости пристигнат те трябва да разберат веднага, че това не е обикновена среща.
*    Ако е възможно, поберете пространство с естествено осветление и гледка навън, за да
създадете по-гостоприемна атмосфера.
*    Накарайте пространството да изглежда като  истинско  кафене, с малки  маси,  които
побират четири или пет души. По-малко от четири събеседници може да не осигурят
достатъчно уникални гледни точки, а повече от пет ограничават степента па личния
контакт.
*    Подредете масите в шахматен или в случаен ред, вместо в правилни редици. Масите в едно улично кафене, след като е било отворено няколко часа, изглеждат спокойни и
подканящи.
*    Използвайте цветни покривки и малки вазички с цветя па всички маси. Ако обстановката
позволява, добавете свещ на всяка маса. Поставете растения или зеленина из цялото помещение.
*    Поставете поне два големи листа хартия върху всяка покривка наедно е халба или голяма чаша за вино, пълни с цветни маркери. Хартията и маркерите насърчават небрежните драскулки и рисуването, и по този начин свързването на различните идеи. Така хората ще имат възможност да нахвърлят идеи в момента, в който те им хрумнат.
*    Сложете една допълнителна маса пред стаята, за да има място за материали, предоставени от Домакина или за други презентации.
а   Помислете за поставяне па картини или плакати по стените (може дори обикновени листи за флипчарт с цитати) и пуснете музика докато хората пристигат и вие ги посрещате.
*  За да уважите традицията на взаимност и гостоприемство, осигурете напитки и лека
закуска. Едно Кафе не е завършено без храна и освежителни питиета!
Използвайте своето въображение! Бъдете креативни!
Необходими материали:
             Малки кръгли маси е размери от 36 до 42 инча (90 и 110 см.) са идеални за целта, но
малки маси за карти също вършат работа.
             Достатъчно столове за всички участници и водещи
             Цветни покривки
            Хартия от флипчарт или големи листи хартия за покриване на масите за кафе.
           Цветни маркери на водна основа. За четливост използвайте тъмни  цветове като
зелено, черно, синьо и пурпурно. Добавете един или два ярки цвята в чашата (червен, светло-зелен, светло-син или оранжев) за подчертаване.
            Ваза с цветя и обикновена чаша или чаша за вино за всяка маса за маркерите.
            Отделна маса за закуски и освежаващи напитки.
           Бяла дъска (1.80 х 1.50 м.) или флипчарт хартия за визуализиране на  идете и тиксо
за закачането им.
           Голяма свободна стена.
                       Допълнително пространство на степа или прозорец за поставяне на колективните творби или работите от всяка отделна маса.
Допълнителни възможности (в зависимост от целта и размера).
         Шрайб проектор и екран.
                       Аудио система за касети и/или CD.
                     Подбрана музика за фон
                      Безжичен микрофон за маса за Домакините и преносими безжични микрофони за общите разговори.
                     Стативи и флипчартове.
                      Основни  материали включително телбот,  кламери, ластичета, маркери,  коректор, химикали, габърчета и моливи.
                     Цветни листи {10×15 см. или 13×20 см.) за бележки.
                       Лепящи листчета с размери 10х15 см. за споделяне на идеи.
Домакин съм в „Световно кафене“, какво да правя?
Задачата на домакините е да се грижат шесте основни насоки за диалог и съпричастност да се прилагат и действие. В случая важна е не конкретната форма, а преживяването на духът на правилата. Да бъдеш Домакин изисква внимание, артистичност и грижа. Домакините могат да правят разлика между интересен разговор и революционно мислене.
                       Работете с планиращия екип. за да определите целта па «Световното кафене» и да решите кой трябва да бъде поканен на събирането.
                       Измислете име па кафенето, което да е подходящо па целите му. Например Кафене Познание, Кафене Стратегия, Кафене Откритие …
                       Помогнете при създаването на поканата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *