ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ,
КОНСУЛТАЦИИ И ТРЕНИНГ

Варна, ул. Иван Драсов 11, ет. 2
GSM 0896 286 622, 0878 643 031, е-mail: office@zsconsult.com

ДРУЖЕСТВО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА – ВАРНА
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА” – ВАРНА

СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА ОБЩИНА ВАРНА

организират

ВТОРА ПРОЛЕТНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
ОБЩУВАНЕТО В ПРОФЕСИЯТА НА УЧИТЕЛЯ”

26–27.03.2011 г.
гр. Варна, Дворец на културата и спорта, зала „Палас прес”

Втората пролетна национална конференция има за цел да бъдат събрани и представени вижданията и добрите практики, свързани с общуването между участниците в психолого-педагогическия процес – ученици, учители, родители, взаимодействието между всички тях и ресорните административни звена, обществените организации, както и всички други организации, имащи отношение към възпитанието и помощта на децата и младежите в училищна възраст. Ще бъдат разгледани педагогическите, психологическите и социалните аспекти на проблема като предпоставка и последствие за различни модели на поведение на децата и учениците и последваща реализация с позитивен или негативен знак. Внимание ще бъде отделено и на въпросите за общуването с деца със специални образователни потребности, особено по отношение на общуването с тях в интегрирана среда, както и на общуването с деца, ученици и родители в мултикултурна среда.

Поканват се за участие педагози, психолози, представители на държавни и общински административни институции, отговарящи за образованието, на висши училища, на неправителствени организации, МВР и детски педагогически стаи, отдели за закрила на детето, родители, ученици, медии.

В хода на конференцията ще бъдат представени доклади и съобщения, постери и изложби с фотоси, видеоклипове и др., представящи различните аспекти на темата. За участие в конференцията ще бъдат толерирани материали, отразяващи нови съвременни виждания по проблема, и такива – плод на собствена изследователска работа. Ще бъдат обособени 3 секции: „Общуването в детската градина и начален етап на образованието”, „Общуването в прогимназиален и гимназиален етап”, „Общуването с деца със СОП, в мултикултурна среда, в интернет”. През втория ден от конференцията ще бъдат организирани уъркшопове и тренинги, свързани с актуални проблеми на общуването в училищна среда, подобряване на емоционалната интелигентност и самоконтрола на учениците и учителите, умения за ефективно говорене пред публика, умения за ефективно общуване с родителите.

Научен ръководител на конференцията ще бъде проф. д-р Марияна Стефанова – директор на Департамента за информация и усъвършенстване на учители към Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

Идеите в представените доклади, резултатите от изследванията, мненията и становищата, изразени по време на конференцията, и добрите практики ще бъдат обобщени и финалният документ ще бъде предоставен на вниманието на всички отговорни институции и на медиите.

Всички участващи в конференцията доклади и съобщения ще бъдат публикувани в сборник. Докладът с най-голям принос по темата ще получи специалната награда на организаторите „Златно зърно” и екскурзия в чужбина.

Като съпътстващи конференцията мероприятия ще бъдат организирани конкурс за есе или разказ на тема „УЧИТЕЛЯТ”, както и конкурс за стихове с образователен характер за деца от детските градини и ученици. Авторите могат да бъдат учители, ученици, както и работещи в други организации и звена, свързани с образованието. На победителите ще бъдат раздадени награди, а за най-добрите стихове ще бъде написана музика от наши известни композитори и те ще бъдат представени на Втория детски музикален фестивал „Розовият лъв”, който ще се проведе на 30.04. и 01.05.2011 във Варна. Материалите трябва да бъдат изпратени на организаторите до 14.03.2011 г. заедно със следната информация: три имена, възраст, град, училище или друга месторабота, свързана с образованието, позиция за учителите или клас за учениците, адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес.

Изисквания за докладите:

  1. Материалите в цялостния им обем (до 7 страници формат А5, включително литературата, графики и таблициWord, шрифт Times New Roman 11, размер на наборното поле 11,3 х 16,2 см) следва да се изпратят на организатора не по-късно от 6 март. Материалите, които са приготвени само за презентация и чиито автори желаят те да бъдат включени в сборника, да ги представят и във вид за печат, отговарящ на посочените условия.
  2. Всички доклади да бъдат изчистени от смислови, печатни и пунктуационни грешки.
  3. Всички материали, заявени за участие, ще бъдат разгледани в 5-дневен срок от постъпването им и ще бъдат определени тези, които ще се презентират на конференцията. Материали, които не отговарят на изискванията в т. 1 и т. 2 или не са в съответствие с темата на конференцията, няма да бъдат разглеждани и авторите им ще бъдат уведомени.
  4. Всички доклади и съобщения следва да бъдат представени на конференцията в резюме. Време за презентация – до 8 минути.
  5. В сборника няма да бъдат публикувани материали, чиито автори не присъстват на конференцията или не са осигурили компетентно по темата лице, което да ги презентира.

Такси за участие:

-          за докладчици –  до 14.03.2011 г. – 50 лв.
–  след 14.03.2011 г. и при регистрацията – 60 лв.
-          за слушатели   –  до 14.03.2011 г. – 20 лв.
–  след 14.03.2011 год. и при регистрацията – 25 лв.

Таксата включва:

-          осигуряване на зали и оборудване
-          публикация на материала в сборника
-          участие в уъркшоповете и тренингите
-          2 кафе-паузи и миникоктейл
-          материали

Сумите следва да бъдат преведени по банков път, като за основание за плащането бъде посочено „такса за участие в конференция на 26–27.03.2011 г. на … … … (трите имена и представлявана организация)”.

Банкова сметка:
BG76PRCB9230 1016931118
BIC: PRCBBGSF
Прокредитбанк АД
Клон: Варна-3
Издателски център
ЗНАНИЕ И СИЛА ЕООД

Фактури ще бъдат издадени на всички участници преди и по време на конференцията.

В случай че даден доклад или презентация е разработена от няколко автори и на конференцията желаят да присъстват повече от един от тях, се заплаща една пълна такса за участие, а останалите съавтори заплащат такса като слушатели.

В случай че два или повече доклади или презентации са представени от един и същ участник, се заплаща пълна такса за участие за всеки доклад.

Заявки за участие (можете да изтеглите оттук) ще се приемат:

-          на пощенския адрес на центъра
9000 Варна, ул. Иван Драсов 11, ет. 2, Център за обучение, консултации и тренинг ZS Консулт
-          на е-mail aдресите на Центъра – office@zsconsult.com, zsconsult@gmail.com

Допълнителна информация може да бъде получена на GSM 0879 643 031 и 0896 286 622.

На желаещите ще бъде предоставена възможност за настаняване в хотел „Орбита” – 2 звезди, или в семеен хотел „Фокус” – 3 звезди.

Лидия Йорданова
Управител

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *