1000 София, бул. Княз Дондуков 2А
тел.: +359 2 92 177 99, факс: +359 2 98 82 485
е-mail: press_mon@mon.bg
web: www.mon.bg
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
И
РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО ‐ СТАРА ЗАГОРА

Ви канят да вземете участие в

ЧЕТВЪРТАТА НАУЧНО­ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ВОДИМ БЪДЕЩЕТО ЗА РЪКА”
31 март – 2 април 2011 г., Стара Загора
МОЖЕ ДА НАУЧИТЕ ПОВЕЧЕ НА:
Програма на конференцията
Научно‐практическата конференция „Водим бъдещето за ръка“ има за цел да отговори на
съвременните предизвикателства пред българското предучилищно образование чрез съхраняване и
обогатяване на  традицията, както и чрез популяризиране на добрия педагогически опит и творчески
потенциал на детския учител.
Нашата задача е непрестанното повишаване на професионалната компетентност на предучилищните
педагози в съответствие с потребностите, произтичащи от динамиката на науката, общественото
развитие, промяната в нагласите и мотивацията за учене през целия живот.
Форми на участие : с доклад/слушател
Изисквания за участие с доклад:
1. Обем на доклада – до 4 стр., придружен с презентация.
2. Текстът на доклада и презентацията да бъдат представени на хартиен и магнитен носител.
3. Право на участие ‐  с един материал.
4. Представяне на доклада до 10 минути
5. Дискусия по доклада – 5 минути
Вашите доклади могат да бъдат разработени в следните тематични направления:
ƒ Задължителната подготовка преди постъпване в първи клас – необходимост и
перспективи;
ƒ Приемственост между детската градина и началното училище; 1000 София, бул. Княз Дондуков 2А
тел.: +359 2 92 177 99, факс: +359 2 98 82 485
е-mail: press_mon@mon.bg
web: www.mon.bg
ƒ Детска градина за всички ‐ интеграция чрез обучение и възпитание;
ƒ Изграждане на позитивна подкрепяща среда – гарантиране на свободата, равнопоставеността,
равния шанс и достъпа до образование;
ƒ Квалификация на педагогическите кадри – състояние, проблеми, перспективи;
ƒ Нови технологии и управление на проекти.
Изискванията към техническото оформяне на докладите са следните:
Обем на доклада: не повече от 4 страници, подготвен на MS Word 93 или следваща версия и придружен с
презентация за представянето му (Ms PowerPoint)
Шрифт и шрифтов размер на основния текст: Times New Roman 12, normal; Line Spacing ‐ 1.5
Заглавие: Times New Roman 16, normal, ГЛАВНИ; под него се изписват имената на авторите и
организацията, която представляват ‐ Times New Roman 12, italic.
Резюме: до 100 думи ‐ Times New Roman 12, italic
Подзаглавие: Times New Roman 16, normal.
Подчертавания в текста: ITALIC (не bold)
Литература: литературните източници се цитират в текста със съответния номер в квадратни скоби [ ]
и се изброяват в края по азбучен ред ‐ първо заглавията на кирилица, след това тези на латиница.
Срокове:    Заявки   за  участие  и   пълните  текстове  на  докладите   се  подават  при   експертите   от  РИО  –  за
всеки  регион  най‐късно  до  01  март  2011  г.  Докладите  за  участие  в  конференцията  (в  областта  на
предучилищното образование) се подбират от областна комисия във всеки РИО, назначена със Заповед
на  началника  на  РИО.  Експертите  от  РИО   няма  да  разглеждат  доклади,  които  не  отговарят  на
поставените технически изисквания.
Заявките  за  участие  без  доклад  се  подават  в  РИО  –  Стара  Загора.  Няма  ограничение  за  броя  на
участниците без доклад.
Докладите ще бъдат издадени  в сборник, който ще получите при
регистрацията.
Такса за правоучастие ‐ няма. 1000 София, бул. Княз Дондуков 2А
тел.: +359 2 92 177 99, факс: +359 2 98 82 485
е-mail: press_mon@mon.bg
web: www.mon.bg
ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ С ДОКЛАД (подава се в РИО по месторабота на участника)
Име,презиме,фамилия______________________________________________________________________________________________
Научно звание и степен  ___________________________________________________________________________________________
Месторабота  _________________________________________________________________________________________________________
Адрес за кореспонденция,телефон, e‐мail_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Тематично направление ___________________________________________________________________________________________
Заглавие на доклада  _______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ БЕЗ ДОКЛАД (подава се в РИО – Стара Загора)
Име,презиме,фамилия______________________________________________________________________________________________
Научно звание и степен  ___________________________________________________________________________________________
Месторабота  _________________________________________________________________________________________________________
Адрес за кореспонденция,телефон, e‐мail_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Тематично направление ___________________________________________________________________________________________
Мотиви за участие в конференцията ____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________1000 София, бул. Княз Дондуков 2А
тел.: +359 2 92 177 99, факс: +359 2 98 82 485
е-mail: press_mon@mon.bg
web: www.mon.bg
ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА
31 март 2011 година
12.00 ч. – 14.00 ч. Регистрация на участниците
14.00 ч. Откриване на конференцията
15.30 ч. Пленарни доклади
1 април 2011 година
9.00 ч. – 12.00 ч. Педагогическа визита в детска градина и в начално училище
13.30 ч. – 17.30 ч. Работа по секции
17.30 ч. Посещение на културно‐исторически забележителности
2 април 2011 година
09.00 ч. – 10.30 ч. Работа по секции
11.00 ч. – 12.30 ч. Закриване на конференцията и отпътуване от Стара Загора

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *