ЛЕВТЕРОВА, Дора. Социална компетентност: Ч. I – IV. -  Пловдив: Унив. изд. „П. Хилендарски”, 2009 –
Ч. I. – 2009. – 78 с.   
Монографията „Социална компетентност” с автор – доц. Дора Левтерова е сред най-новите книги на  Университетското издателство „Паисий Хилендарски”.
Изданието е финансирано по проект на МОН – фонд „Научни изследвания”. Рецензенти са проф. дсн Минчо Драганов и проф. дпн Румен Стаматов.
Проблемът за „социалната компетентност” се анализира в самостоятелни издания в няколко части – I – IV.
На вниманието на читателите е Първа част, построена в следните съдържателни раздели:

 • Вместо увод
 • Компетентност и компетенции
 • Социална компетентност – проблемна област
 • Структура на социалната компетентност

*   Социална компетентност и социална интелигентност

 • Формиране на социалната компетентност
 • Литература

 
В уводната част доц. Дора Левтерова акцентира върху проблема за „социалната компетентност”  в „домейна на социалните науки” и приложните аспекти на интерпретацията му.
В раздела Компетентност и компетенции авторката разглежда дефинирането на тези понятия в англоезичната научна литература и разграничаването на понятията в хронологичен план – 60-те-70-те г. на XX-ти в., 70-те -90-те год. на XX-ти век и началото на XXI век.
Видове компетенции:

 • ключови компетенции по модела на Европейската комисия –комуникация на майчин език, комуникация на чужд език, математически компетенции и базисни компетенции в науката и технологиите, дигитални компетенции, компетенции за учене, социални и граждански компетенции, компетенции и чувство за инициативност и предприемачество, културно осъзнаване и експресия
 • компетенции по Tuninig проекта – предлага списък от 30 ключови компетенции – (напр. умения за анализ на ситуации, умения за възлагане на задачи, умения за водене на преговори и др.)
 • компетенции, свързани с образователни постижения – писмено изразяване, компютърна грамотност, употреба на чужди езици и др.
 • Компетенции (според Зимняя, И. А. ) - на човека като личност, на човека в социалната сфера и свързани с дейността на човека
 • Компетенции (според Canto-Sperbeg и Dupue) – за справяне със сложни ситуации с копиране на познати модели, перцептивни компетенции, за сътрудничество, нормативни компетенции, наративни компетенции

 
Видове компетентности:
езикова компетентност
* комуникативна компетентност
* педагогическа компетентност
* психологическа компетентост
* социална компетентност
* интелектуална компетентност
* професионална компетентност
* професионална превантивна дейност
 
Раздел Социална компетентност. Проблемна област
 
Доц. Дора Левтерова прави хронологичен преглед на понятието„социална компетентност” през 50-те и 60-те  години, свързано с менталното здраве и приспособяването; 70-те год., свързано с интеракцията индивид-среда; 80-те год. – в контекста на информационните поведенчески модели; 90-те год. – вече се апликира в различни социални области; в началото на XXI век – във всички сфери на живота.
По-значими дефиниции на социалната компетентност в психологически аспект:

 • осведоменост, знания, авторитет в житейските области на хората и обществото
 • възможност за изграждане на мрежи от отношения за подкрепа при стресиращи житейски ситуации
 • ефективно социално функциониране и информационно процесиране
 • разбиране за лично осъществяване на социалните технологии – правила
 • използване на умения за интегрирано мислене в битов и културен контекст
 • разбиране на отношенията на „Аз-а” и обществото
 • консистенция на релативни умения
 • способност за ефективно функциониране в социалните среди – „лице в лице”
 • когнитивни процеси за социални интеракции
 • академични постижения и равни релации
 • капацитет на генерално поведение
 • социална чувствителност и социална желателност
 • комуникативна компетентност
 • социални умения
 • просоциално поведение

Заключение: „Няма конвенционална дефиниция на социалната компетентност”.
 
Раздел: Структура на социалната компетентност
 

 • панел на социалната компетентност – включва 29 области на компетенции на Anderson, Messik.
 • модел, изведен  по посока на учебната дейност – Zigler и Trickett
 • модел, насочен към проблемни ситуации
 • модел на социалното подкрепление
 • модел за „социално-когнитивни умения …

 
Раздел: Социална компетентност и социална интелигентност
 

 • прилики по посока на персоналните характеристики като адекватност, автономност, автентичност
 • разлики – в механизмите, съдържателните характеристики и способите за усъвършенстване
 • антагонизъм – социалната компетентност се създава чрез учене; социалният интелект включва комуникативно-личностен потенциал, самосъзнание, социална перцепция и др.

Раздел: Формиране на социалната компетентност

 • изграждане на социални умения от най-ранна детска възраст
 • формиране чрез обучение и тренинг – инструментариум
 • „ефект на самоизпълняващите се пророчества”
 • когнитивни и социално-информационни процеси

 
     Литература: Монографията е снабдена с богата библиография – съдържа 154 заглавия на книги на български, руски и английски език.
 
„ Процесът на формирането на социалната компетентност на човека се разгръща в продължение на целия му живот. Започва от семейството, продължава в периодите на обучение в различните степени на образование, в периодите на професионална реализация и социалните контакти, които лицето създава и осъществява през житейския си път.” (с. 69)
Книгата на доц. Дора Левтерова представлява интерес за психолози, педагози, социални работници и за всички, които се интересуват от проблемите на социалната компетентност.
 
Информация по монографията подготви Иванка Лапавичева – ст. специалист в Педагогическата библиотека – Дирекция „ОН” – Община Пловдив.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *