УРОКЪТ ПО ИСТОРИЯ – ново учебно помагало

 Стойчева, Виолета. Урокът по история: Уч. помагало /Виолета Стойчева. – Велико Търново: Унив. Изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2007. – 292 с.

Учебното помагало „Урокът по история” на авторката Виолета Стойчева е издание на Университетското издателство „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Велико Търново.  Книгата е подчинена на тенденциите през последното десетилетие на ХХ век за преподаване на историята по иновативен и ефективен начин. Този процес е  свързан с „уменията и социалните компетентности, които се изискват от гражданина на ХХІ век”.Помагалото е конструирано в следните раздели:

 • Предизвикателствата пред историческото образование
 • За структурните компоненти на урока по история
 • Типология на уроците по история
 • Предварителна подготовка на урока по история
 • Технологии за конструиране на историческото описание
 • За активното учене и проблемността в обучението по история
 • Използване на разнообразни източници в урока по история
 • Към въпроса за оценяването в урока по история

Виолета Стойчева очертава основните предизвикателства, пред съвременното историческо образование: ново тълкуване и акцент върху историята на ХХ век; преподаване в много варианти и на много нива; мултикултурна интерпретация, хармонизиране на гледните точки; равнопоставеност на половете; обезпечаване със съвременни учебници и помагала; новаторски подходи и стратегии; използване на ИКТ. 

Урокът по история е представен със своята дидактическа и методическа структура. Като типология, въпреки липсата на единно становище, авторката разделя уроците на две групи – Класни урочни форми и Класни неурочни форми.   Класни урочни – За нови знания; Комбиниран урок; Урок-упражнение;Обобщителен урок, За проверка и оценка на знаниятаКласни неурочни – семинарни уроци и лабораторни занятия  Изисквания към учителите – прецизиране на цели, задачи, средства на урока; съблюдаване на съвременните достижения в педагогиката; използване на водещи образователни технологии; организиране на активна познавателна дейност 

Предварителна подготовка на урока по история – определяне нацелева концепция (основна идея, понятияумения и навици ); план на урока; организация на работа. (Тази част е снабдена с подробно разработени Примерни уроци – напр. урок за 7 кл. по изд. „Просвета” – „Егейските цивилизации” и др. ).  Технологии за конструиране на историческото мислене  - текст-описание, методически вариант, съчинение-описание, описателен разказЗа активното учене и проблемността в обучението по история –приложение на дидактическата играинтерактивните методи, ситуационният метод (Тази част съдържа Литература и отново подробна разработка на Примерни уроци – напр. „Холокост да помним заради бъдещето”и др.)  Използване на разнообразни източници в урока по история –място на документа в обучението – класификация; работа с изображения; писмен анализ на иконографски документ, интерпретация на документа, „четене” и интерпретиране на историческа карта, писмен анализ на статистически данни (Този дял също съдържа Литература и Примерни уроци – напр. „Вечният град”- урок-упражнение за 7 клас и др.) Устните свидетелства в обучението по история 

 • мултиперспективност и мултикултурен подход към миналото и включване на устните източници като инструментариум в научните изследвания
 • разширяване на представата за миналото /вкл. и за събитията от края на 20 в./
 • насоченост към технологичните аспекти на ученето
 • устната история като интердисциплинарна методология - запис и анализ на разказани спомени за миналото /изучаване на регионалната история в училище през призмата на родословието/
 • като ресурс на училищното обучение по история – устна традиция, устна биография, лични спомени, разкази на очевидци
 • интервюто – най-често използвана техника на устната история / конструиране предмета на изследване, предварителна подготовка, провеждане и обработка на информацията/
 • устните свидетелства като допълнителен източник за достоверност; като носители на различни гледни точки и като инструментариум
 • Примерни уроци – важна част от този раздел / Напр. „България след Сталин. Режимът на Тодор Живков – урок за 10 кл./

Към въпроса за оценяването в урока по история

 • Стандартите по история и новото качество на оценката –възможност за развиване на компетенции за критична ориентация
 • Писмена тестова проверка според изискванията на стандарта по история / на три нива – разпознаване-възпроизвеждане, разбиране-отговаряне, прилагане-анализиране/; критерии за оценка на тестовите задачи – точкова система, по формула k= 1+ n/d
 • Примерни тестове – за входно ниво в 5, 6 и 7 клас и др.

Учебното помагало на Виолета Стойчева „Урокът по история” дава ценна информация за методологията на съвременния урок по история и „визира отделни компоненти на практико-приложното обучение” по история.  
Книгата е част от набавените от Педагогическата библиотека издания от книжния фестивал „Пловдив чете” – май/юни 2009 г. и ще бъде полезна за младите учители по история.  Информацията подготви Иванка Лапавичева – ст. специалист към Дирекция „Образование и наука” – Община Пловдив.
Забележка: Информация от Иванка Лапавичева – ст. специалист в Педагогическа библиотека – Дирекция „ОН” – Община Пловдив 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *