УВОД В ИСТОРИЧЕСКОТО ПОЗНАНИЕ
 
 
Ч2/93/99:37.02/К 20 КАЛЧЕВ, Калчо К. Увод в историческото познание : (Учебно помагало) / Калчо К. Калчев. – Велико Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2007. – 214 с. ; 20,5 см ISBN 978-954-524-557-2 : 5.60 лв. 1. Историческо познание. 2. Университетски курс. 3. Учебно пособие 93/99:37.02(075.8) Ч2-120000023578 Сист. N: 23382 Новото учебно помагало на Калчо Калчев „Увод в историческото познание” е издание на Великотърновския университет. Тематиката на книгата е съобразена с разработките на учебника със същото заглавие на проф. Желязко Стоянов и труда му „Идеите за историята”. Новото при Калчо Калчев е търсене на връзката историознание – политология. Учебното помагало има синкретичен характер – основано е и на изследователските усилия на други автори – Г. Бояджиев, К. Георгиев, Здр. Иванов, Н. Ирибаджаков, К. Василев, А. Пантев и др. Всяка тематична област от съдържанието на изданието е снабдена с препоръчана литература. ОСНОВНИ ТЕМАТИЧНИ НАСОКИ В СЪДЪРЖАНИЕТО: • Историята като наука за развитието на обществото и човека • Особености на историческото познание • Историческата наука и триадата минало-настояще-бъдеще • Основни понятия и категории в историознанието • Исторически извори – същност и класификация • Проблемът за т. нар. историософия • Помощните (специалните) исторически дисциплини и мястото им в историознанието • Ценностни функции в историческото познание • Генезис на историческите знания в митографията • Библията и развитието на историческата мисъл • Възгледите на Хезиод в „Теогония” и „Дела и дни” • Херодот – „баща на историята” • Древногръцкият историк Тукидит и неговите възгледи • Идеята за „обща история” в творчеството на Полибий • Древноримската историческа мисъл до средата на II в. сл. Хр. • Лукиан от Самосата и неговият труд „Как се пише история?” • Начало на средновековната историография в патристиката • Теологическият образец за историята в трудовете на св. Августин Блажени • Идеите за историята в условията на същинското Европейско средновековие • Историческата мисъл в италианските държавици в навечерието, по време и в края на Ренесанса • Научнокритическото изворознание и ерудитите през XVII-XVIII в. • Просвещението и философското преосмисляне на историята • Г. В. Фр. Хегел (1770-1831) и идеите за „странстването на разума” в историята • Леополд фон Ранке и принципите на историческия обективизъм • Историческите възгледи на Фр. Гизо, Фр. Миние, Ог. Тиери и Ж. Мишле • Марксизмът и материалистическото разбиране за историята • Възгледите на Макс Вебер за историческото познание • „Краят на историята” или Збигнев Бжежински срещу Френсис Фукуяма • Календарът • Ползата от или уроците на историята (фикция или реалност) • Основания за съвременния български национализъм „Увод в историческото познание” се стреми към интерпретация по посока на по-голяма близост до „базисната средношколска историческа обоснованост”. В този смисъл учебното помагало ще бъде полезно не само за бъдещите учители, но и за всички учители по история, които се интересуват от хода и развитието на историческото познание. Книгата е подбрана от книжния базар „Пловдив чете” май/юни 2009 г. и може да се ползва в Педагогическа библиотека в Стария град – ул. „Съборна” № 39 А (тел. 032/ 631-621). Информацията подготви Иванка Лапавичева – старши специалист в Педагогическа библиотека – Община Пловдив – Дирекция „Образование и наука”. 08.07.2009 г. гр. Пловдив

Забележка: Информация от Иванка Лапавичева – ст. специалист в Педагогическа библиотека – Дирекция „ОН” – Община Пловдив 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *