С края на учебната 2009-2010 г. в ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, село Калековец приключиха и дейностите по проект “С крилете на знанието”, финансиран от ЕСФ и Република България по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.
 
В изпълнение на проектните цели бяха организирани
 
следните форми на работа с децата и учениците:
 
Кръжок “Родна реч” – с децата от подготвителен клас.
В подготвителен клас на ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, с.  Калековец се обучават деца, предимно от малцинствен /ромски/ произход и техните входни познания по български език са на доста ниско ниво и тъй като умението слушане с разбиране е ключово при овладяването на езика, а слушането съпроводено с образ е много по-разбираемо, организирахме кръжока “Родна реч”, като в един допълнителен час всеки ден 6 годишните ученици гледаха избрани детски игрални и анимационни филми на български език и после ги коментираха с учителката. Пряката ни цел бе към края на подготвителния клас децата да имат осезаемо по-добри комуникативни умения на български език и обогатен речник, а също и да развият усета си към доброто и красивото в тази така важна възраст. Последно, но не и по значение, те се запознаха с герои и сюжети от българската и световната класика.
 
Занималня “С грижа към всяко дете” – с учениците от I до IV клас.
Голяма част от учениците са принудени от обстоятелствата, веднага след като се върнат от училище да се включват, в помощ на семейството, в къщната или в земеделската работа. Така те често нямат време да подготвят уроците си за следващия ден и постепенно изостават в учението. Идеята ни тук беше в един допълнителен час ежедневно да се извършва подготовка на домашните работи и разясняване на не доизяснения материал от редовните часове. С изпълнението на тази дейност се повиши общото ниво на успеваемост в начален етап. /измерване чрез НВО в IV клас и при входни и изходни нива по предметите/.
 
Кръжок “Опознай родината, за да я обикнеш” – интегрирано обучение по три направления /история, география и биология/ с ученици от V до VIII клас.
Работата с учениците в кръжока бе насочена към детайлно, комплексно и непосредствено запознаване на учениците с природата, историята и географията на България. Засилване на чувството на принадлежност към българския народ и патриотизма у подрастващите/V-VIII/.
 
Кръжок “Математика – ура!” – с ученици от V до VIII клас.
Задачата ни беше да повишим интереса на учениците към математиката, чрез разкриване на нейната забавна страна и да ги подпомогнем при усвояване на учебния материал в съответствие с индивидуалните им учебни потребности.
 
Кръжок “ДИСК” – с ученици от V до VIII клас
Познанията и уменията на учениците по отношение на информационните технологии бяха задълбочени посредством практически занятия за обработка на дигитални снимки и видео, както и публикуването им в интернет.
 
Кръжок “Занимателна физика” – с ученици от VII и VIII клас
Сложната и същевременно изключително полезна физика беше овладявана чрез опити и практико-приложни занимания в областта на механиката, оптиката и електротехниката.
 
 
 
Кръжок “Палитра” – с ученици от V до VIII клас
Учениците от прогимназиален етап взеха участие в редица изложби на училищно и общинско ниво. Беше дадена възможност за творческа изява на учениците от ромската етническа общност в Калековец, Крислово и Динк.
 
Курс по здравна просвета и оказване на първа помощ – с ученици от начален и прогимназиален етап
Бяха преподадени основни хигиенни постулати и бе проведен курс за оказване на първа помощ при различни контузии, наранявания и други случаи, заплашващи здравето и живота на човек.
 
Спортно-организационна дейност – с ученици от начален и прогимназиален етап
Потенциала, който притежава спорта за мобилизиране на вниманието и духът на учениците, беше използван за възпитаването на единство, взаимопомощ и спортсменско поведение, като чрез система от няколко училищни спортни празници и турнири се даде тласък в развитието на спортния живот на училището и се сформираха училищни отбори по футбол, баскетбол, волейбол и лека атлетика.
 
*          *         *
 
Проектните дейности бяха заложени за изпълнението на следните цели:
 
Общи цели
 
Създаване на нови условия за развитие на потенциала на децата от ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, село Калековец и осигуряване на по-добри възможности за физическото, интелектуалното и личностното им развитие,  което да подпомогне тяхната пълноценна социална интеграция и последваща професионална и житейска реализация
 
Подобряване на условията за равен достъп до образование и обучение на децата от селата Калековец, Крислово и Динк, чрез разнообразяване и разширяване на извънкласните и извънучилищните дейности в средищното за тези селища училище – ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, с. Калековец
 
Специфични цели
 
§  Да се създаде система от взаимосвързани извънкласни и извънучилищни дейности, чрез които учениците да бъдат ангажирани с процеса на самоусъвършенстването си и на изграждането си като хармонични и подготвени за предизвикателствата на живота личности.
 
§  Да се задълбочи процесът на интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, чрез полагането на усилия в две насоки:
 
1.      Засилване на дейността по ограмотяването на ромите /още от подготвителен клас и през целия начален етап/
 
2.      Даване на възможности за изява на деца-таланти в спорта и творчеството, чрез широко участие на подрастващите роми в кръжокът по изобразително изкуство, спортните състезания и турнири и др.
 
§  Налагане на дух на ученолюбие, съзидание и приемственост сред ученическата общност в ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, село Калековец.
 
Осъществяване на превенция в общността за създаване на среда, способстваща за намаляване на престъпленията и противообществените прояви на малолетните и непълнолетните  и  придобиване на умения за толерантно общуване, контрол и самоконтрол. Обогатяване и усъвършенстване двигателната култура на учениците и формиране на потребност от системни занимания с физически упражнения и спорт.
 
 
 
Ръководител на проекта: – Диян Бухчев – пом. директор по УВД в ОУ “Свети свети Кирил и Методий”, село Калековец
 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *