Учебна тетрадка по история за седми клас за деца със СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

САМО ЗА НЕКОМЕРСИАЛНО ПОЛЗВАНЕ!!!

МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК.

САМО ЗА НЕКОМЕРСИАЛНО ПОЛЗВАНЕ!!!

Рецензия на учебна тетрадка по история за седми клас
От доц.д-р Ицка Дерижан, Бургаски свободен университет

 

Съвременната педагогика се отличава с преобладаващо толерантно отношение към
другостта в детето – във всички аспекти на това понятие: специални потребности, специални
заложби, специфичен етнически статус, специфично социално поведение и т.н. Това
предполага и нови подходи към цялостната педагогическа среда, която осигурява обучението
на тези деца, при това със спазване на всички нормативни рамки и зачитане на правата и
на децата в норма. Създават се условия за обособяването на стандарти и практика за т. нар.
„Приобщаващо образование”.
Предложената ми за рецензия Учебна тетрадка по история за седми клас е

сериозен опит за разработването и практическото приложение на тази актуална тенденция на
„Приобщаващо образование”. Поради естеството на личностните характеристики на детето
със специални потребности, които го отличават от връстниците му с различни параметри –
физически, психически, социални – разработването на подобно учебно помагало е извънредно
трудна задача. Както е известно в специалната педагогика, отклоненията от нормата са
достатъчно многообразни както по видове, така и по степен на проявление, което налага
учебният процес с такива деца да бъде строго индивидуален.
Съществуващата в момента нормативна рамка за приобщаването на деца със специални
потребности към общообразователното училище с свързана с: идентифициране, оценка
на капацитета, индивидуално планиране и реализиране на педагогическия процес. Крайно
недостатъчни са методическите материали за работа с тези деца, индивидуалните програми
се реализират според вижданията на конкретните учители, а това затруднява извънредно
много педагозите и придава оттенък на самодейност и нисък професионализъм. Ето защо
представената тетрадка по история е сериозен опит да се разчупи статуквото в тази област и
да се издигне на по-високо, професионално ниво работата с децата със СОП – на този етап в
обучението по история за седми клас.
Постиженията на предложеното учебно помагало:
1. Налице е уникален пример за междудисциплинарно професионално
сътрудничество – старши експерт от РИО – учители по история от общообразователното
училище – ресурсни учители – психолози – директор на Ресурсен център Пловдив.
2. Постигната е корелация между действащите в страната ни държавни
образователни изисквания за деца на 14 години (7-ми клас) и познавателните задачи и
упражнения, разработени в учебната тетрадка.
3. Упражненията са с различна степен на сложност, като познавателният процес е
ориентиран от лесното към трудното, от простото към постепенното усложняване, от
конкретното към абстрактното знание., както и към причинно-следствените връзки на
времевите зависимости (датировки на събитията, обстоятелства, съпътстващи исторически
процеси и др.). Такива са упражненията от типа: попълване на пропуснати думи в текст,
избор на правилен отговор, „четвъртият излишен”, лабиринти, пъзели, кръстословици,
оцветяване, работа с документи и илюстрации, онагледяване, аналогии, сравнения, от лесното
към сложното, научаването „на игра”, извеждане на ключови думи и основни характеристики при събития и понятия, представяне на модели за структуриране на информация и т.н.
4. Създадени са условия да се акцентира на най-важното, което е фундаментално за развитието
на света – поставя начало на тенденции; дава ярка и отличителна характеристика на събитие, личност,
народ, форма на управление и т.н.; дава възможност за търсене на причинно-следствени връзки и
цикличност в човешката история. Тази цел е постижима чрез съвременни дидактически похвати:
определени думи са отбелязани в различен цвят, понятия са подкрепени с изображения.
5. Като особено добро постижение отбелязвам реалната практическа значимост на една част
от упражненията с творчески характер и без грешен отговор, при които, на принципа на проективните
тестове от психологията, дават допълнителна информация на ресурсния учител и на учителя по история
за ориентиране и към други личностни характеристики на ученика, освен когнитивните способности.
Такива са съотнасянето на трите власти към частите на човешкото тяло, избор на крилата мъдрост,
рисунка на Свещения кивот, изготвяне на меню на древен грък и др.
6. Упражненията и задачите тематично са насочени към образователното съдържание по
история, но те могат с успех да се прилагат и в работата по други учебни предмети, което придава
интегративен характер на работната тетрадка.
В заключение, като изказвам много доброто си впечатление от Работната тетрадка по история за
7-ми клас, си позволявам да предложа нейното отпечатване и настоятелно да я препоръчам за широко
приложение от всички специалисти още през тази учебна година.
Тетрадката по история с успех може да се използва за работа по „Приобщаващо образование” и
с други групи деца – с различен етнически произход, с продължително остъстващи, с деца на чужденци
и трудно владеещи български език и др.
Позволявам си и да цитирам думите на Директора на Ресурсния център в Пловдив, г-жа Стоилова
за избора на корицата: „Идеята по отношение на кориците беше за историята като пъзел и детето
като осмото чудо на света – излиза от тунела на незнанието, на увреждането, на самотата, на
страха… към света, познанието и светлината”.
21.08.2011г. рецензент:
Гр. Бургас /доц.д-р Ицка Дерижан/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *