Общински кръг на олимпиадата по история и цивилизация

изпитен вариант по учебната програма за VII клас -21 декември 2011 година

Уважаеми ученици,

Писмената работа от олимпиадата за седми клас е анонимна!

При работата върху задачите пишете със син химикал. Верните отговори отбелязвайте със знака Х

Ако допуснете грешка при попълването на отговорите можете да поставите грешния отговор в скоби.

По време на олимпиадата не може да ползвате допълнителни помагала или пособия, освен предоставената Ви бланка. Продължителността на изпита е три астрономически часа, през които трябва да работите по всички задачи. За областния кръг се класират ученици получили не по-малко от 75 точки.

Желаем Ви успех в олимпиадата по история!

 

ЗАДАЧИ:

1. Под „неолитна революция“ се разбира:

А) преход от събирателство и лов към земеделие и скотовъдство

Б) преход от земеделие към скотовъдство търговия и занаяти

В) преход от скотовъдство към занаяти и търговия

Г) преход от лов и събирателство към занаяти и търговия

 

2. Индоевропейската езикова общност се е появила най-рано :

А) на Балканския полуостров

Б) в Северна Европа

В) на полуостров Индостан

Г) в Предна Азия

 

3. Земеделието в Египет и Месопотамия се основавало на :

А) обработването на земята от отделните семейства

Б) обработването на земята от родовите общности

В) изграждането на диги и прокопаването на канали

Г) изгарянето на гори за освобождаване на земеделски площи

 

4. Какъв фактор е иригационното земеделие за формиране на големите градски центрове?

А) случаен фактор

Б) географски фактор

В) социален фактор

Г) икономически фактор

 

5. Създателят на първата професионална армия е:

А) Менес

Б) Рамзес ІІ

В) Саргон

Г) Нарамсин

 

6. От древноизточните общества индоевропейци са :

А) амореите

Б) хетите

В) персите

Г) финикйците

7. В Александрия Египетска има агора, стадион, театър, храмове на Изида и Посейдон.

На коя цивилизация принадлежи градът?

А) елинската

Б) египетската

В) елинистическата

Г) римската

 

8. Територията на коя от посочените държави опира до четири морета?

А) Асирия

Б) Вавилон

В) Египет

Г) Персия

 

9. Кое е общото понятие, с което може да се характеризира религията на египтяните,

елините и римляните?

А) политеизъм

Б) монотеизъм

В) тотемизъм

Г)
фетишизъм

 

10. Кой от представените паметници на материалната култура е от праисторическата

епоха?

 

А)

Б)
 

В)

Г)

11.Напишете определението на следното понятие:

 

 

династия

 

12.Напишете определението на следното понятие:

 

 

„Присвояващо стопанство“

 

13. Напишете понятието за което се отнася следното определение:

 


 

Системата от държавни органи, които осъществяват изпълнението на закони.

 

14. Напишете понятието за което се отнася следното определение:

 

 


 

Територия на която население живее уседнало и се препитава от поминъка си, която е управлявана от владетел, чиято власт е осветена от определена религия.

 

15. За кой от древните народи се отнася определението:

 

 


 

„Народ от търговци, лихвари и смели моряци!“

 

16. За кои форми на държавно устройство на древноизточните общества се отнася следната характеристика:

 

 


“ Те притежавали редица особености, определени от всеки народ, но имали и общи черти- абсолютната власт на владетеля, религията, обосноваваща божествения произход на властта и силна армия.“

 

17. На линията на времето нанесете, последователно, имената на владетелите управлявали Египет:

 

Хеопс; РамзесІІ;Тутмос ІІІ; Аменемхет І; Аменхотеп ІV

 


 

 

 

18. Кой военен конфликт в Древния свят е показан на картата?

 


 

19. Прочетете внимателно текста и напишете:

 

Ако във Вавилон, човек удари плесница на човек с по-високо положение, да му бъдат нанесени 60 удара с бич.“

 

 

Кой е авторът?

 

Кое е произведението?

 

Какъв вид е историческия извор?

 

Какво описва?

 

 

20. Напишете и обяснете:

1. Разликите между империите в Древния изток

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

2. Общото между империите в Древния изток

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

21. Какво знаете за историческия паметник от изображението?

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

22. Какъв е приносът на древноизточните цивилизации в световната култура?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Благодарим Ви за участието в ОЛИМПИАДАТА!

 

 

 

ПОПЪЛВА СЕ ОТ КВЕСТОРИТЕ!

 

Начало на олимпиадата: .……. часа Изпитната работа е приета в :………часа

 

Име и фамилия на квестора приел работата: Подпис:

 

 

 

 

ПОПЪЛВА СЕ ОТ ОЦЕНЯВАЩИТЕ УЧИТЕЛИ!

 

Първи оценител: ……………………………….……………. ( ) ……………..

 

(Име и фамилия) (подпис) брой точки

 

Втори оценител: ……………………………….……………. ( ) ……………..

 

 

Общ брой точки:………. (Първи + Втори / 2) Ученикът ..………… класира за Областния кръг на олимпиадата.


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *