Документални сборници и албуми   

 

Българите от западните покрайнини
(1878-1975г.) 
Автор:Елена
Бугарчева, Людмила Зидарова- съставители
Издател: УИ „Св. Климент
Охридски“, 2005
ISBN9549800458
Представените 
в сборника документи  от
българските архиви са посветени на живота на българите от т.н. Западни
покрайнини останали извън пределите на България след решенията на Ньойския
договор.

 

Древна
Тракия
Автор: Иван Маразов 
Издател: Летера,
2005
 
Албумът
„Древна Тракия“ представя най-доброто от материалната и духовна култура на
траките разделено в пет раздела: Траките, Изкуството, Царят и културата, Богове
и герои, Вярата в безсмъртието.
Литература подпомагаща  
обучението в
профилирана
подготовка и ЗИП
     

 

Философски
проблеми на социалните науки.
Автор: Иван
Върбанов
 Съдържанието на книгата можете да
прочетете или изтеглите от адрес :
http://www.uni-svishtov.bg/philosophy/FPSS/Content.htm 
Настоящето изследване е посветено на
философските проблеми на социалните науки през периода ХVІІ- началото на ХХ век.
Съдържанието на настоящия труд включва селективно представяне на идеите за
науката – с акцент върху появата на социалните науки и представите за тях.
Неговата цел е да допринесе за по-доброто разбиране на съвременното и бъдещото
състояние на тези науки и понятията, чрез които днес разбираме миналото, което
ги е породило. Да провокира и разшири съвременните спорове във философията на
социалните науки.   В него се
отчита влиянието на фундаменталните социални предпоставки – Тридесет годишната
война, капитализмът, Френската и Индустриалната революции, появата на
националната държава и „социалния въпрос“. 
   

 

Философия на
историята
Желязко Стоянов
Издател : Парадигма,
2005
ISBN954326001Х
  
Къде, кога и
при какви обстоятелства възниква интересът към знанията за социалното минало?Кои
са факторите за тяхното появяване, функциониране и развитие?Какви са връзките
между философското и социално-историческото познание?По какъв начин се
осъществява връзката между историята и другите области на социалната мисъл?Кои
са характерните особености на знанията за миналите деяния на обществото?Кои са
изворите за познаване на миналото?Каква е ролята на историческите факти в този
процес?Какво е мястото на описанията и обясненията в структурата на
историческите знания?Кои са техните социални функции?На тези и на други ключови
философско-исторически проблеми и подходи докторът на философските науки Желязко
Стоянов, професор в Софийския Университет „Св. Климент Охридски“, предлага
обосновани отговори в тази своя книга.
   

 
 
 

 

Интелектуалците
в Европа през ХХІ век:
Есе
по сравнителна история
Автор: Кристоф Шарл 
Издател: Дом на науките
за човека и обществото
ISBN9549567176
        
Да се изследва промяната в положението на различните интелектуални групи
в обществената структура на европейските страни е едновременно най-важният
въпрос, за да могат да се разберат основите на тяхната нова символна
идентичност, и най-трудният при настоящото състояние на изследванията. В
действителност се сблъскваме с една апория: как да се изгради социологията на
една обществена група, която все още не е напълно дефинирана, която също така не
може да бъде дефинирана само като обществена, нито само като професионална и
която поради това обединява изключително разнообразни индивиди в множество
отношения, ако приемем като ретроспективен критерий този за колективното
ангажиране по политическите въпроси в името на морални и символни изисквания? Да
отхвърлим въпроса и така да разрешим тази трудност е нещо, което самите
заинтересовани ни насърчават да направим: нима най-крайните сред тях не
претендират, че са извън обществото? И все пак това би било едно прибързано
историческо претупване. Всъщност тогава бихме били принудени да подемем дискурса
на интелектуалците относно тях самите, но и той е противоречив. Между двете
крайности на опростяващия позитивизъм и класическия дискурс на възхвала на
интелектуалните герои ще се опитаме да очертаем друг път, отчитащ особеностите
на този неосезаем обект, и затова ще си послужим с известен брой универсални за
разглежданите общества.                                                                           
Кристоф Шарл
Методическа литература   

 

 
За
философското в методическото
Автор:
Димитър Арнаудов
Издател: Изд.
„Днес”- Кърджали, 2005
ISBN
954896967X
 
Разглеждайки философският свят на
методиката, философската природа на методическия възглед, философските аспекти
на методическото мислене и философските основи на методическото познание,
авторът достига до следните изводи: 
„Философското
в методическото:
1.Аксиологизира света на
предметното обучение, защото в методическото философстване този свят е
оразмерен съобразно с
Ученика
.
2.
Превръща методическата теория на обучението в аксиологична, ценностно
определена, тъй като организира учениковото знание, според
изучаваните

ЦЕННОСТИ.
3.
Налага разбирането
за  присъствието на ученика в света
на историята, не като
предмет на
изследване,
а като ПРЕДМЕТ НА СМИСЪЛ.
4.
Подрежда историята като свят на
обучението
, чрез методическото мислене и
познание на учителя, но и същевременно
подрежда и самия него в
усилието му да внесе
ред в този
свят
.
5.
Задава мястото на
учител и ученици в света на историята, чийто взаимоотношения се хармонизират с
посредничеството на търсения идеал, който
е
критерий
за тяхното СЪСТОЯНИЕ и ДВИЖЕНИЕ.
6.
Показва как се прави СВЯТ, чрез изучаваното ИСТОРИЧЕСКО.
7.
Прави света на обучението по история ЦЯЛ, ПОДРЕДЕН И
ЦЕНЕН.
Сътворено от учители   

 
 
 

 

Никога не съм
бил редник
(
Живот в спомени, записки и документи)
Автор:Катя Милчева 
Издател: Изд.
„Захари Стоянов”, 2004
ISBN
9547395904
 
       Книгата е
посветена на една от емблематичните фигури за здравеопазването в Кърджалийско-
д-р Георги Попмаринов. Ползвайки богат документален  и снимков материал авторката представя
хронологията на неговия живот и дело, като изтъква високите му професионалните
успехи и човешките 
добродетели.        
„Живей тъй, както живеят всички български лекари- с желание да помагат,
да правят жертви, да работят до края на живота си с труд, скромно,
безшумно„                                       
д-р  Георги
Попмаринов.
Катя Милчева е Началник отдел ИОМД  в РИО Кърджали 
   

 
 
 

 

 
Националното историческо
образование
Колектив
Издател: Изд.
„Фабер” 2005
ISBN
9547754475
       Сборникът
с материали от Научната конференция през месец май 2005г. в памет на Стефка
Коларова, 31 автори – научни работници преподаватели и учители представят своите
разработки в три раздела: 
История на
историческото образование; История на училищното образование и Дидактически
проблеми на историческата наука.
Учебно-помощна литература   

 
 
 

 

 
Българите – атлас / The Bulgarians -
atlas
Колектив
ИздателТангра
ТанНакРа
 
       
БЪЛГАРИТЕ – АТЛАС за първи път представя в карти и коментар към тях
хилядолетната история на Българите, създавана от тях в непрекъсната
приемственост. Нейното зараждане вече с основание се търси в първото хилядолетие
преди Христа, когато се оформят активните й средища в Памирския регион. Като се
има предвид, че българските царски анали, наречени „Именник на българските
канове“, поставят в средата на втори век след Христа регистрираното начало на
династическа генеалогия, а българският слънчев календар в системата на
дванадесетгодишен цикъл сигурно го предхожда със столетия, българското народно
име остава знак за исторически континюитет от близо три хилядолетия. Това се
потвърждава от редица новооткрити археологически и писмени данни, но особена
стойност за легендарната българска старина представляват библейските родословия,
в които Българите възхождат към коляното на преките потомци на
Ной.
 

 
 
 

 

Тестове и
задачи за профилирана подготовка, зрелостни и кандидат-студентски
изпити.
Автор
Красимира Йончева
Издател: Изд.
„Д-р Иван Богоров” 2004
ISBN
9543160031
 
Сборникът съдържа тестове и задачи върху
учебния материал по българска история изучаван в ХІ- ХІІ клас. Задачите
съдействат за затвърждаване на изучавания материал и са ориентирани към
изискванията за провеждане на зрелостния изпит по предмета. Полезни за учениците
са разделите „Портрет” и представените в І глава алгоритми за разработка на
исторически въпрос (тема), анализ на писмен исторически извор   и изображение. 
Авторът е
осигурява консултация при затруднения по задачите на e-mail:
krassyjoncheva@abv.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *