1. 1       Ангелов, Б. Паисий Хилиндарски. С., 1984.
 2. 2       Ангелов, Б. Съвременници на Паисий. Т.1-2. С., 1963-1964
 3. 3       Арнаудов, М. Софроний Врачански. С., 1974
 4. 4       Арнаудов, М. Паисий Хилиндарски. Личност, дело, епоха С., 1962; 1972.
 5. 5       Българскот книжовно дружество в Браила 1869-1876. С., 1966
 6. 6       Арнаудов, М. Георги Стойков Раковси. Живот, дело, идеи, 3 изд. С., 1968
 7. 7       Арнаудов, М. Георги Стойков Раковси. Живот, дело, епоха. С., 1964, 1972
 8. 8       Арнаудов, М. Селимински. Живот, дело, идеи. С., 1938
 9. 9       Априлското въстание 1876г. Сборник от документи под ред. на Ал.Бурмов, т.І-ІІІ. С., 1954-1956
 10. 10    Архив Георги Стойков Раковски т 1-4. С., 1952-1969
 11. 11    Архив на Възраждането. Т.1 Документи по политическото Възраждане. Под ред. на Д.Стрешимиров. С., 1908
 12. 12    Атанасов, Щ. Селските въстания в България към края на ХІХ и началото на ХХв. И създаването на българската земска войска С., 1958
 13. 13    БАН. История на България. Т.5-6. С. 1985, 1987
 14. 14    Барсов, Н. Триoдцатилетие деятельности Одеского българского настоятельства (1854-1884) и материалы для истории освобождения Болгарии. Одеса, 1895
 15. 15    Библиотека д-р. Иван Селимински, кн. І-ХІV, С., 1904-1931
 16. 16    Бонева,Б., П.Петков. Българите пред Европа през 1869 годена. В.Търново, 1993
 17. 17    Бонева,В. Пътеводител в проблематиката и литературата по история на българското възраждане. Шумен, 1999
 18. 18    Бонева, В. Прошението на цариградските българи за църковно-народен суверенитет от 1856 годена и еволюцията на възрожденския политически национализъм. – Духовна култура, 1996, кн.5. С. 19-25.
 19. 19    Ботев, Хр. Събрани съчинения. Т. І-ІІІ. С., 1976
 20. 20    Ботев, Хр. Съчинения. Под ред. на Ал.Бурмов. С., 1940
 21. 21    Бужашки, Е. Българската община в Цариград и политическите течения в нея (1856-1868(. – Известия на Българското историческо дружество. Т.37. С., 1985, с.29-86
 22. 22    Бурмов, Ал. Избрани произведения. Т.2-3. С., 1974, 1976
 23. 23    Българската нация през Възраждането. Сборник от изследвания. С., 1980
 24. 24    Българското опълчение. Т.1-2. С., 1956-1959
 25. 25    Васил Левски. Документално наследство. Под ред. на К.Възвъзова и Н.Генчев. С., 1973
 26. 26    Велики, К. Браилските бунтове 1841-1843г. С., 1968
 27. 27    Велики, К. Румъния и българското революционно движение за национално освобождение (1850-1878), С., 1982
 28. 28    Велики, К. Страници от миналото на българския народ.С., 1987
 29. 29    Възвъзова-Каратеодорова, К. Н.Попов. Документи за четническото движение 1867/68г. – известия на НБ“ Кирил и Методий“-София. Т.ІХ (ХV). С., 1969
 30. 30    Възвъзова-Каратеодорова, К. Капитан Георги Мамарчев 1786-1846. С., 1986
 31. 31    Генов, Г. П. Международни актове и договори, засягащи България. – Год. Соф. унив., Юрид. фак. ХХХІV, 1938-1939, С., 1940
 32. 32    Генов, Ц. Освободителната война 1877-1878, С., 1978
 33. 33    Генчев, Н. Одеското българско настоятелство. Год. на Соф. Унив. Фил – истор. Фак. Т.LХІV (1970), кн.3. история. С., 1972
 34. 34    Генчев, Н. Българското възраждане. С., 1995
 35. 35    Глушков, Хр. Дейността на българската емиграция във Влашко и Молдова през Кримската война (1853-1856). – Известия на военноисторическото дружество, т.28. 1979. С. 97-115
 36. 36    Дамянов, И. Нишкото въстание през 1841г. и европейската дипломация. С., 1992
 37. 37    Дамянов, С. Франция и българската национална революция. С., 1968
 38. 38    Димитров, М. Комитетът на „старите“. Добродетелната дружина. –В: България 1000 години. 927-1927. С., 1930. стр.737-779.
 39. 39    Димитров, М. Любен Каравелов. Биография. С., 1959
 40. 40    Христо Ботев. Биография. С.,1948
 41. 41    Димитров, Стр. Въстанието от 1850г. в Северозападна България. С., 1972
 42. 42    Димитров, Стр., Кр.Манчев. История на балканските народи ХV – ХІХв. С.,1971
 43. 43    Димитров, Стр. Сърбия и въстанически движения в западна България от 30-те – 40-те години на ХІХ век. В: Studia balcanica, ІІ, Проучвания по случай втория междунар. Конгр. По балканистика,С., 1970
 1. 44    Димитров, Стр., Н.Жечев. Българската националноосвободителна идеология (развитие, характер, програми до средата на XIX век), В: Първи конгрес по българистика. София, 23 май – 3 юни 1981. Доклади. Социални и революционни движения в България. Т.1. Националноосвободителни движения XV-XiX век. БАН; С. 1982, стр.104-112.
  1. 45    Дойнов, Д. Гюргевският революционен комитет. С.,1986
  2. 46    Дойнов, Ст. Българското националноосвободително движение 1800 – 1812. С., 1979
  3. 47    Дойнов, Ст. Българите и Руско-турските освободителни войни 1774-1856.С., 1987
  4. 48    Българската общественост и Руско-турската освободителна война 1877-1878. С., 1978
  5. 49    Документи за българската история. Т.1. Архив на Найден Геров, ч.1 (1857-1870). Подредил Г.Панчев, под ред на М.Попруженко. С., 1931, ч.ІІ/1871-1890, Под ред. на М.Попруженко. С., 1932.; т.ІІІ. Документи из турските държавни архиви. ч.І (1564-1872). Подбрал и провел П.Дорев, С., 1940
  6. 50    Драгова, Н. Формиране на българските историци през ХVІІІв. В: Studia balcanica, кн.14. С., 1979. Стр.127-140
  7. 51    Жечев, Н. Велчова завера 1835. С., 1985
  8. 52    Загаров. О. Българската национална идея. С., 1994
  9. 53    Заимов, Ст. Миналото. Очерки и спомени из деятелността на българските тайни революционни комитети от 1869-1877 години. С., 1983
  10. 54    Злетарски, В. Първите „български депутати“ в Русия. – Българска историческа библиотека. С., 1928, кн.3 с.110-128
  11. 55    Политическата роля на Софронийя Врачански през Руско-турската война 1806-1812г. – год. Соф. унив. Ист. филос. фак. год. ХІХ, кн.3, с.1-52
  12. 56    Златарски, В. Въстания и опити за въстания до средата на ХІХв., В: България 1000 години. 927-1927., С., 1930
  13. 57    Иванов, Христо-Големия. Спомени. С., 1984
  14. 58    Източният въпрос. Документален сборник. Под ред на И.Илчев, Б.Гаврилов. С., 1995
  15. 59    Каравелов, Л. Събрани съчинение. Т.1-12. С., 1984-1992
  16. 60    Каравелов, Л. Из архива на Л.Каравелов. Ръкописи, материали, документи. Подбрали Д.Леков, Цв.Унджиева и Л.Минкова. С., 1964
  17. 61    Каролев, Р. М. Н. Хр. Папаузов. Черти от политическата му деятелност. – Период. спис. 1900. №61, стр.166-198
  18. 62    Касабов, Ив. Моите спомени от Възраждането на България с революционни идеи. С., 1905
  19. 63    Кинов, Ив., Щ. Атаносов, Д.Христов, В.Чолпанов. Въоръжената борба на българския народ срещу османското господство. С., 1961
  20. 64    Киняпина,Н. С. Външната политика на Русия през ХІХв. С., 1980
  21. 65    Кираджиев, Св. География на видните българи. С., 1993
  22. 66    Киселков, В. Към биографията на Софроний Врачански. – Ист. преглед. год. ХVІІ, 1961, кн.5; с.75-78
  23. 67    Киселков, В. Софроний Врачански (живот и творчество). С., 1963
  24. 68    Кисимов, П. Исторически работи. Моите спомени. ч.1-4. С., 1898-1903
  25. 69    Койчева, В. Старозагорското въстание. С, 1975
  26. 70    Конев, Ил. Ред. Кой кой е сред българите ХV – ХІХ век. С., 2000
  27. 71    Конобеев, В. Д. Проекти за държавно устройство на България 1876г. В: Българското възраждане и Русия. С., 1981, с.121-140
  28. 72    Конобеев, В. Д. Българското националноосвободително движение. Идеология, програма, развитие. С., 1972
  29. 73    Косев, Д. Към историята на ревобюционното движение в България през 1867-1871г. С., 1958
  30. 74    Косев, К, Н.Жечев, Д.Дойнов. Априлското въстание в съдбата на българския народ. С., 2001
  31. 75    Косев, К., Ст.Дойнов. Освободителната война 1877-1878г. и българската национална революция. С., 1988
  32. 76    Косев, К. Априлското въстание – прелюдия на Освобождението. С., 1996
  33. 77    Косев, К. Панайот Хитов. Живот и революционна дейност. С., 1963
  34. 78    Косев, К., Д. Дойнов, Н.Жечев. История на Априлското въстания. 1876.С., 1976
  35. 79    Косев, К., Българският национален въпрос през погледа на историята. Пловдив, 1995
  36. 80    Краев, С. Въстанията на българите за освобождение от турското иго (1396-1877). С., 1904
  37. 81    Кристанов, Ст. Маслев и Ив.Пенаков. Д.р. Ив.Селимински като учител, лекари общественик. С., 1962
  38. 82    Лалков, М. Монархическата идея – силата и слабостта на една традиция. В: Страници от българската история. Събития, размисли, личности. Т.1. С. 1993
  39. 83    Маждракова-Чавдарова, О. Национално-революционни борби на българския период 1828-1878. С., 1997
  40. 84    Маждракова-Чавдарова, О. Българското национално представителство – идеи и опити за създаването му (40-те – 60-те години на ХІХв.) [Първа част.] – Исторически преглед, 1993, кн.2, с.3-35
  41. 85    Маждракова-Чавдарова, О. Българското национално представителство – идеи и опити за създаването му (40-те – 60-те години на ХІХв.) [Втора част.] – Исторически преглед, 1993, кн.4-5, с.21-55
  42. 86    Маждракова-Чавдарова, О. Предпоставки и начало на легалната политическа борба на българския народ през Възраждането.] – Исторически преглед, 1992, кн.7, с.3-30
  43. 87    Маждракова-Чавдарова, О. Вестник „Дунавска зора“ и новите идеи за организиране на българското революционно дело (февруари 1868 – Юни 1869) – Исторически преглед, 1987, кн.7
  44. 88    Манолова, М. Берлинският договор и проблемът за държавно-правното обособяване на България. В: Освобождението на България. БАН, С., 1982, с.244-255
  45. 89    Маринов, Д. Политически движения и въстания в Западна България (Видин, Лом, Белоградчик и Берковско). – Сб. Нар. Умотворения. Кн.2 С., 1890, с.54-92
  46. 90    Маркова, З. Четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа. С., 1967
  47. 91    Милиhевиh, М. Т ., Кральевина Србиjа. Нови краjеве, Београд, 1884
  48. 92    Милкова, Ф. Държавно-правни и организационни възгледи и разпоредби в българското национално-освободително движение. С., 1977
  49. 93    Милкова, Ф. Сан-Стефанският мирен договор. В: Освобождението на България. БАН, 1982, стр.65-74
  50. 94    Митев, Й. Българското опълчение в Освободителната война. С., 1952
  51. 95    Митев, Пл. Българското възраждане. Лекционен Курс. С., 1999
  52. 96    Митев, Пл. Българският революционен комитет. 1875. С.,1998
  53. 97    Митев, Пл. Дуализъм или революция? В: Личността в историческото развитие. Алтернативата в историята. С., 1995, стр.145-152
  54. 98    Недков, Б. Браилските бунтове (1841 – 1842). Турски документи. В: В памет на академик Михаил Димитров. Изследвания върху българското възраждане. С. 1974, стр.697-734
  55. 99    Обретенов, Н. Спомени за българските въстания. С., 1983.
  56. 100
   Орешков, П. Неизвестна преписка на манастирите Соколски и Рилски с Н. Хр. Папаузов 1845 – 1854. Сборник на БАН, кн. ХХХVІ, 2. С., 1941.
  57. 101
   Освобождение Болгарии от турцкого ига. т. 1-3. М. 1861 – 1967.
  58. 102
   Павловска, Цв. Васил Левски начало на Българския революционен централен комитет в Българско. С.,2001.
  59. 103
   Павловска, Цв. Васил Левски и Вътрешната революционна организация. С., 1993.
  60. 104
   Паисий Хилендарски. История славянобългарска. Под ред на Н Аретов. С., 1999.
  61. 105
   Пантев, А., Гаврилов. Пътят на модерния свят. С., 1994.
  62. 106
   Пантев, А. Рицар или чудовище. Из Историческите пътища на модерния национализъм. С., 1993.
  63. 107
   Паскалева, В. За началния етап в образуването на българската нация. –истор. пр. гд. ХVІІІ, 19621 кн. VІ. С. 29-52.
  64. 108
   За някои особености и фактори на образуването на българската нация през първата половина на ХІХ в. – Изв. Инст. ист., т. 16-17, 1966.
  65. 109
   Паскалева, В. Развитие на градското стопанство и генезисът на българската буржоазия през ХVІІІ век. – В; Паисий Хилендарки и неговата епоха. С., 1962, с. 51-84.
  66. 110
   Пенева, Ив. Възрожденската съдба на „История славянобългарска“. Култура и общество. т. ІІ. –Studia balcanica. кн. 22. С., 1994, с. 231-257.
  67. 111
   Петков, П., Р. Генов, А. Лунин. Исторически справочник. Ново време. С., 1995.
  68. 112
   Плетньов, Т., Ив.Стоянов. Планове и програми в националноосвободителното движение през Възраждането. Сборник документи. В. Търново. 1994.
  69. 113
   Попов, Н. Србиjа и Русиjа. Од Кочине Краjине до Св. Андреjевски скупштине. т. 1-2. кн. 1-4. Београд. 1870.
  70. 114
   Проблеми на Българското възраждане. Сборник изследвания. Ред. Кр.Шарова и др. С., 1981.
  71. 115
   Радкова, Р. Интелигенцията и нравствеността през Възраждането (ХVІІІ – първата половина на ХІХ век. С., 1995.
  72. 116
   Раковски, Г. С. Поселение в Русия или руската убийствена политика за българите. С., 1886.
  73. 117
   Раковски, Г. С. Съчинение в 4тома. С.,1983 –1984.
  74. 118
   Раковски, Г. С. Избрани съчинения. С., 1946.
  75. 119
   Романски, Ст. Българите във Влашко и Молдова. Документи. С., 1930.
  76. 120
   Русия и освобождението на България. С., 1981.
  77. 121
   Селимински, Ив. Съчинения. С., 1989.
  78. 122
   Сидельников, С. И. Болгарский революционньiй централньiй комитет (1869 1872 г.) Харьков, 1970.
  79. 123
   Славова, Ст. Участие на преселници българи в Бесарабия и Южна Русия в борбата за освобождението на българите от турското иго. 1841 – 1878. Известия на държавните архиви.т.15, 1968. стр. 209-239
  80. 124
   Софроний Врачански. Избрани произведения под ред. на П. Динеков. С., 1946.
  81. 125
   Спомени на Д. Ценевич. – Известия на Българското историческо дружество, 21, 1945, 123-135.
  82. 126
   Стефанов, Г. „Стара планина“ – един български вестник в навечерието на Освободителната война. В: Известия на НБКМ; т. ХVІ (ХХІІ). 1981. стр. 137-165.
  83. 127
   Стоянов, З. Записки по българските въстания.2. изд. С., 1976.
  84. 128
   Страшимиров, Д. Страшимирев,Д. История на Априлското въстание. т. І – ІІІ, Пловдев,1907.
  85. 129
   Страшимиров, Д. Комитетско десетилетие (епоха на комитетите) 1866 – 1876. –В: България 1000 години. 927-1927. С. , 1930.
  86. 130
   Страшимиров, Д. Васил Левски. Живот и дейност, извори. т І . С., 1929.
  87. 131
   Трайков, В. Основни насоки в идеологическите течения на балканските национални движения. –В: Studia balcanica. кн.14. проблеми на балканската история и култура. С., 1979. стр. 216-281.
  88. 132
   Трайков, В. Георги Стойков Раковски. Биография. С., 1974.
  89. 133
   Трайков,В. Идеологически течения и програми в националноосвободителните движения на балканите до 1878. С.,1978.
  90. 134
   Унджиев, Ив. Васил Левски. Биография, С., 1993.
  91. 135
   Унджиев, Ив. , Цв. Унджиева. Христо Ботев. Живот и дело. С.,1975.
  92. 136
   Уста–Генчев, Д. Документи за историята на последния Български централен революционен комитет в Букурещ – изв. ист др-во, 7-8, 1928. стр. 227-252.
  93. 137
   Фонтон. Хумористични, политически и военни писма. –Българска историческа библиотека, ІV, 1931, кн. ІІ и ІІІ.
  94. 138
   Хаджиниколова, Е. Българите и Сръбско – турската война 1876. С., 1996.
  95. 139
   Хобсбом, Е. Нации и национализъм от 1780 до днес. Програма, мит, реалност. С., 1996.
  96. 140
   Христов, Хр. Освобождението на България и политиката на западните държави. С., 1968.
  97. 141
   Христов, Хр. Българския въпрос на цариградската конференция, -В: Освобождението на България. С. 1970, стр 40-90.
  98. 142
   Христов, Хр. За ролята на българската буржоазия в националната революция. – ИП. 1977, кн. 3, стр. 91-97.
  99. 143
   Цанев, Д. Съзнание за етническата принадлежност на българите през довъзрожденския период и ранното възраждане (ХV – ХVІІІ в.). –В: Страници от българската история. Събития, размисли, личности. т. 1. С., 1993. с. 41-55.
  100. 144
   Цанев, Д. Национално образователния процес и етнорелигиозното самосъзнание на българите през Възраждането. –В: Страници от българската история. Събития, размисли, личности, Т. 1. С., 1993, стр. 56-65.
  101. 145
   Цанев, Д. Историческото съзнание за славянски произход на българите през Възраждането. –В: Страници от историята на България. Събития размисли, личности. т. 1. С. 1993. стр. 66-79.
  102. 146
   Цанев, Д., Пл. Митев. Христоматия по история на България. Българско възраждане – Втората и третата четвърт на ХІХ век. С., 1996.
  103. 147
   Ценов, Хр. Димитър Ценович. Касиеринът на БРЦК. С., 1997.
  104. 148
   Чехпаров, Н. Документи по българското възраждане. (Извадки от копирната книга на Центр. рев. к-т 1876 – 1877). сб. нар. умотв. Наука и книжнина, 22-23,1906) 1907, С. 1-64.
  105. 149
   Шарова, Кр. Любен Каравелов и българското освободително движение 1860-1867. С., 1970.
  106. 150
   Шарова, Кр. Българският революционен комитет – 1875 г. –В: Българското възраждане. Идеи, личности, събития. т.1. С., 1995., с. 46-55.
  107. 151
   Шарова, Кр. Втората българска легия в Белград (1867 – 1868). –В: В памет на акад. Михаил Димитров.С., 1974.
  108. 152
   Шарова, Кр. Български дипломатически акции пред Европа в началото на 40-те години на ХІХ век. –В: България и европейските страни през ХІХ и ХХ век. С., 1975. с. 27-48.
  109. 153
   Българският политически център в Париж през 40-те годени на ХІХ век. –В: Сборник в чест на акад. Хр. Христов. С., 1976, с. 68-88.
  110. 154
   Шарова, Кр. Привременното правителство в Балкана и Комитетът в Букурещ през 1868 г. В: Ист. Пр. 1988, кн. 9 с. 19-40.
  111. 155
   Шарова, Кр. Централизирано ръководство на революционните сили 1858-1867. В: Изв. държ. арх. т. 38. С., 1988. с. 39-98.
  112. 156
   Шарова, Кр. За задачите и функциите на БРЦК (Привременното правителство и Централния комитет- 1870 – 1872 г.). В: ИДА. т. 57. С., 1989 г. С., 25-52.
  113. 157
   Шатохина, Е. М. Балканската политика на Русия и българското националноосвободително движение през първите години след Кримската война –В: Българското възраждане и Русия. С., 1981, с. 363-391.
  114. 158
   Янчев, В., Ат. Пейчев, ред. колектив. 1300 години на стража. С., 1984.
  115. 159
   Widerszal, L. Bulgarski ruch narodowi. 1856 –1873. Warszaula, 1937. Превод на книгата се съхранява в Библиотека на СУ „Св. Кл. Охридски“ – София, каса 221.

   

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *