СПАРТА И АТИНА ПРЕЗ КЛАСИЧЕСКАТА ЕПОХА

Интегриран урок – нови знания  по история  и  информационни технологии – 7клас

Урока е взет от http://www.teacher.bg

АДРЕС НА ПЪЛНАТА ПУБЛИКАЦИЯ.

Цели и очаквани резултати:

По история:

Да осмисля двата държавнополитически модела от класическата епоха – Атина и Спарта, като основа на съвременния свят.

Да разбира мястото и ролята на отделния човек в античния полис.

Да дефинира и използва правилно основни исторически понятия в контекста на историческия анализ.

Да развива своята ценностна система чрез представяне на идейното и естетическо богатство на античната култура.

По информационни технологии:

Да развият уменията си за работа по проект и представяне на резултатите.

Да създават интегриран документ, съдържащ текст, графични изображения.

Да използват необходимите инструменти, усвоени в програмите, като средство за решаване на конкретна задача.

Междупредметни  и вътрешнопредметни връзки: информационни технологии 5 – 7 клас, история[1], география и изобразително изкуство

Дидактически средства: компютри; исторически карти, документи; учебник по история за 7 клас (уроци  Спарта и Атина през VI век пр.Хр. и  Атинската демокрация през V век пр.Хр); произведения на изкуството.

Предварителна подготовка: Темата е зададена предварително. Учителят планира и ръководи проучвателната дейност на учениците – търсене на исторически документи и изображения като исторически източници. Класът се разделя на четири групи.

Ход на урока:

  1. 1. Поставяне на целите на урока от страна на учителя, съобщаване на темата и мотивиране на учениците за работа.
  2. 2. Актуализиране на знанията по история и информационни технологии.
  • · Коя е новата форма на държавна организация през VIII – VII век пр.Хр?
  • · Какви са правата и задълженията на живеещите в полиса?
  • · Какво е управлението на Атина след властта на тираните?
  • · Кой режим е демократичен?
  • · Koe определя избора на програма при обработване на информация.
  1. 3. Учениците са обособени в 4 групи. Всяка група трябва да си избере говорител, който ще презентира  работата на групата.

Първа група. Учениците с помощта на текстови кутии  изработват политическите модели на двата полиса. Изследват и сравняват политическия модел на Атина и Спарта..

Втора група. Учениците работят с исторически документи от учебника  като акцентуват върху реформите, извършвани в полисите, и последвалото им развитие.

Трета група. Тази група изследва и сравнява образованието, възпитанието и всекидневието на атиняни и спартанци  и мястото на жената в полиса. Те се аргументират с примери, изготвени под формата на портфолио. За изработването могат да използват  Microsoft Publisher.

Четвърта група. Учениците записват, подреждат йерархично и сравняват мястото на отделния човек в полисите (свободен и несвободен, гражданин и негражданин, мъж и жена). Те могат  да използват  Bullets and Numbering  или на слайд с анимационни ефекти ще ги подреждат с помощта на Motion Paths.

  1. 4. Всеки говорител презентира работата на своята група. Създава се дискусия и допълнения от учителя, ако е наложително.

Заключение на урока: Оценка от учителя на извършената работа в групите по отношение на: степен на изпълнение на поставените задачи; правилно интерпретиране и аргументиране на историческите факти и документи и оформлението им с графични програми.


[1] Съгласно новите учебни програми Стара история ще се изучава в 5 клас

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *