БАЛКАНСКИТЕ  ВОЙНИ – ПОРЕДЕН ОПИТ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС

Урока е взет от http://www.teacher.bg

АДРЕС НА ПЪЛНАТА ПУБЛИКАЦИЯ.


Интегриран урок  упражнение  по информационни технологии и история – 6 клас

Цели и очаквани резултати:

По история:

Да осмисля и обяснява със собствени думи основни исторически понятия.

Да разкрива  поредния опит на България за разрешаване на националния въпрос.

Да разбира, че отговорността и грешките на дипломацията довеждат до краха на националната идея за освобождение на техните събратя.

Да развива у учениците умения за овладяване и прилагане на специфични техники на историческото познание.

По информационни технологии:

Да разбират връзката между данните и тяхната графична интерпретация.

Да се затвърди умението за промяна на данни в готов модел на електронна

таблица.

Усъвършенстване на умението за работа с Интернет.

Вътрешнопредметни и междупредметни връзки: информационни технологии 5 клас, история 5. и 6. клас, изобразително изкуство

Дидактически средства: компютри; исторически карти, документи; учебник по история за 6. клас (уроци  Война на целия народ , Драмата на Междусъюзническата война); произведения на изкуството.

Предварителна подготовка: търсене и намиране на исторически документи и фотографии, изображения на известни личности.

Ход на урока:

  1. 1. Поставяне на целите на урока от страна на учителя, съобщаване на темата и мотивиране на учениците за работа;
  2. 2. Актуализиране на знанията по история и информационни технологии.
  • · Кога се поставя началото на българския национален въпрос?
  • · Какви са пътищата за разрешаване на националния въпрос?

Учениците се разделят на 6 групи. Всяка група трябва да си избере говорител, който ще презентира  работата на групата. Учителят начертава асоциативен кръг, в който поставя проблема “Национален въпрос”, и в края на часа групите трябва да сглобят интелектуална карта[1] (всеки изпраща своя отрязък  на учителския компютър).

Първа група. Учениците очертават границите на Санстефанска  България и държавните граници според Берлинския договор. Те използват знанията и уменията за обработка на графично изображение. Сканират историческата карта от учебника и запаметяват в подходящ файлов формат. Готовото изображение се зарежда от ръководителя на групата и подготвя за работа. Учениците в графична програма (Paint) поставят надписи на областите, предадени за управление на съседните държави, като ги  оцветяват с различни цветове.

Втора група. Учениците извличат, анализират и структурират информацията от историческите документи (договори), свързани с подготовката на Балканския съюз. Изготвяне на графични обекти в програма Paint на базата на двустранните договори между съюзниците. Между отделните обекти се поставят текстови кутии с договорите, съобразени с отношенията помежду им.

Трета група. Учениците изработват върху карта развоя на бойните действия и отбелязват пътя на съюзническите армии с помощта на контраст и осветеност в графична програма ( Paint, Microsoft Picture Manager).

Четвърта  група. Учениците разкриват несъвършенствата на договорите (работят с исторически документи), довели до рухването на Балканския съюз и започването на “Денят на престъпното безумие”. Отделят от картата на Балканския полуостров територията на Македония с помощта на инструментите свободно селектиране и преместване.

Пета група. Учениците разпознават значимите исторически личности (герои от двете войни) от зададените им предварително фотографии от различни епохи. Учениците могат да търсят, обработват и съхраняват графични файлове от Интернет.

Шеста група. Учениците обобщават резултатите от двете войни. С помощта на инструмент за свободно селектиране Free form select върху картата очертават териториите според Лондонския, Букурещкия и Цариградския мирни договори.

  1. 3. Изработване на интелектуална карта[2].

Заключение на урока: Оценка от учителя за извършената работа в групите по отношение на: анализ и оценка на събитията; степен на изпълнение на поставените задачи; правилно интерпретиране и аргументиране на историческите факти и документи и оформлението им с графични програми.


[1] Поставената задача може да се извърши от целия клас

[2] Изготвянето на интелуктуалната карта може да бъде зададено за домашна работа.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *