Държавни образователни изисквания за учебно съдържание по предметен цикъл Философия 

Степен на образование: Средна

Етап: Гимназиален (ІХ-ХІІ клас)

Ядра на учебно съдържание Стандарти
І.Себепо-знание и взаим-ност Първо равнище 1.Познава етапите на личностното развитие, възникването и развитието на Аз-а.

2.Може да се ориентира в основните аспекти на човешката сексуалност.

3.Разбира значението и функционирането на общността; познава ролята на основните социални общности(семейството, приятелите, колегите) за личностното и кариерното развитие.

4.Умее да създава адекватен образ за себе си, да разбира и да уважава различията между хората.

5.Познава основните принципи на комуникативността, правенето на избор и вземането на решения.

6.Ориентира се в различни видове психологически зависимости на личността.

Второ равнище 

1.Умее да осмисля поведението си, да анализира предпоставките му и демонстрира готовност за самоусъвършенстване и промяна.

2.Умее да работи в група, да разбира мотивите на чуждото поведение.

3.Умее да решава конфликти и да води преговори.

4.Определя и обяснява различни модели на социално поведение и влияние (конформизъм, насилие и алтруизъм).

ІІ. Свобода и отговор-ност Първо равнище 1.Разбира спецификата на етическото отношение, начините за създаването и удържането му; обяснява и уважава негови културни, религиозни и национални особености.

2.Познава алтернативни подходи към основни морални ценности (свобода, щастие, смисъл на живота) и разбира тяхната роля за самоопределянето и моралното поведение.

3.Разбира значимостта на любовта и сексуалността.

4.Може да прилага основни етически правила в анализ на междуличностни отношения и конфликти.

5.Умее да анализира основите на собствения си морален опит, да прави автономен и отговорен морален избор.

Второ равнище 

1.Разпознава и анализира ценностните основания и моралните последици на човешкото поведение в различни социални сфери.

2.Различава етическите и правните основания на човешкото поведение.

3.Оценява моралните измерения на правни и политически решения.

4.Проявява толерантност и уважение към многообразието от ценностни позиции, като разбира тяхната културна и национална обусловеност.

ІІІ.Сво-бода и закон-ност Първо равнище1.Разбира легитимността на властта, законите, държавата и ролята им за социалното общуване.

2.Разбира идеята за демокрация, характера на правовата държава и ролята на медиите в обществения живот.

3.Познава основните човешки права и свободи и разпознава случаи на тяхното нарушаване.

4.Анализира връзката между права и задължения, като се позовава на основни документи за правата на човека.

5.Разбира идеята за гражданско общество и начините на функционирането му.

6.Има готовност за защита на правата си и осъзнава ролята на гражданското участие в социалния живот.

Второ равнище

1.Познава ролята на държавното управление и финансирането му чрез данъци.

2.Познава ролята на гражданското общество за създаването на законите и тяхната промяна.

3.Сравнява правата си на гражданин в Република България и в Европа и начините за отстояването им.

4.Обяснява връзката между идеите за свобода, човешки права и граждански права.

5.Съзнава предимствата и недостатъците на законодателството в демократичните общества.

6.Анализира правни и социални аспекти на глобализацията и на прехода към информационно общество.

ІV.Кри-тическо мислене и създа-ване на смисъл Първо равнище1.Познава разликите между рационално и интуитивно мислене, между аргументация и внушение.

2.Формулира изводи от гледна точка на тяхната релевантност към предпоставките.

3.Умее да формулира теза по даден проблем и да дава аргументирана подкрепа в нейна защита.

4.Разпознава типове аргументация (включително и грешки) в умозаключения, философски текстове и други сфери.

5.Умее да задава въпроси за по-задълбочено аргументиране и по-нататъшно изследване.

6.Демонстрира отвореност и толерантност към различни схващания.

Второ равнище

1.Различава формите от съдържанието на мислите.

2.Решава проблеми чрез изследване на контекста, смяна на гледната точка и формулиране на хипотези.

3.Развива контрааргументи на собствените си тези и съзнава, че има различни подходи при разбирането на истината и реалността; различава истината и интереса.

4.Познава ролята на идеите за създаване на смисъл; различава мнение и знание.

5.Разбира значението на творчеството и новостите за развитието и напредъка.

V. Човекът и неговият свят Първо равнище1.Разбира спецификата на човешкото съществуване.

2.Разглежда реалността във възникване и развитие.

3.Демонстрира познание за различни методи на философско изследване.

4.Ориентира се в отношенията между индивидуално,общностно и универсално.

5.Умее да разкрива и анализира философски идеи в публицистичен, художествен и научен текст.

6.Разбира значението на саморефлексията, изследването и творчеството.

Второ равнище

1.Разбира ценността на културните различия и осъзнава културната си идентичност.

2.Осмисля философски отношението човек – природа.

3.Познава спецификата на красивото и изкуството.

4.Познава спецификата на религиозния светоглед и ролята му в историята на културата.

5.Анализира основни философски проблеми в историческото им развитие.

6.Съзнава заплахите за съществуването на човечеството и важността на неговото устойчиво развитие.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *