УЧЕБНА ПРОГРАМА

ПО ФИЛОСОФИЯ

XI КЛАС

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

I. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ

Предметите от цикъл “Философия” (Психология и Логика, Етика и Право, Философия) целят да ориентират ученика в отношенията му към себе си, към другите и към света и съдействат за неговото самоопределяне като автономна личност и свободен гражданин.

Като част от задължителната подготовка и в рамките на предметния цикъл, обучението по Философия е насочено главно към осмисляне и определяне на светогледни нагласи през универсалността на човека и света.

Чрез изследване на алтернативни подходи и решения на учениците се дава възможност да търсят и избират мястото си в съвременния динамичен свят.

Въвеждайки учениците в универсална методология, обучението по Философия се ползва от резултатите на обучението по Психология и Логика и Етика и Право, като интегрира постиженията в личностното самопознание, критическото и творческото мислене и нравственото самоопределяне, за да изгради качествено нова всеобщност.

Извън предметния цикъл и по отношение на другите предмети от общообразователната подготовка обучението по Философия осъществява рефлексия върху универсалните основания на природните и хуманитарните науки, като създава методологически условия за решаване на теоретически и практически проблеми.

Курсът по Философия за XI кл. е свързан с постигане на стандартите от I-во равнище на ядрото “Човекът и неговият свят” от Държавните образователни изисквания за учебното съдържание по Философия”. Освен с тези стандарти обучението по Философия има отношение и към следните стандарти за учебно съдържание към Гражданско образование: 1. Разграничава основните социални групи и общности и коментира интересите и проблемите им; 2. Обяснява ролята на езика, религията и традициите за социална обвързаност и различия в обществото; 3. Ориентира се в източниците на противоречия между отделни етнически и религиозни общности; 4. Определя мястото си и проектира бъдещето си в икономическите отношения; 5. Демонстрира готовност да защитава своите “и на другите” граждански права и отговорности.

II. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЛОСОФИЯ

 1. Да насърчава изследователския дух и оригиналността в мисленето, показвайки уникалната самоценност на интелектуалното усилие.
 2. Да приобщава към ентусиазирано изучаване на частните науки, насочвайки мисълта към културните и екзистенциалните основания на познанието.
 3. Да развива умения за проблематизиране на наличното, на всекидневния опит; да поема отговорност за познание, преобразуване, създаване, организиране на нов социален и житейски опит.
 4. Да спомага за осмисляне през демократични ценности на гражданското общество.

Да формира граждански умения за активно участие в социалния живот.

XI КЛАС ФИЛОСОФИЯ ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

  III. Очаквани резултати. IV. Учебно съдържание (теми, понятия, контекст и дейности, междупредметни връзки )
  Колона 2 Колона 3 Колона 4 Колона 5 Колона 6
Ядра на учебно съдържание Очаквани резултати на ниво учебни програми Очаквани резултати по

теми

Основни нови понятия по

теми

Контекст и дейности Възможности за междупредметни връзки
Човекът и неговият свят Стандарт № 1. Разбира спецификата на човешкото съществуване

- разглежда човека като

самосъздаващо се

същество,

- разграничава

философски от

нефилософски опит,

- ориентира се в

многообразието на

отношенията

философия – човек

1. Философия и човек

- анализира различни определения за човека,

- разбира спецификата на философското отношение,

- поблематизира човешкото съществуване,

- аргументира решения за проблемни жизнени ситуации с помощта на философския опит

философия,

опит,

човек,

съзнание,

тяло,

свобода

На учениците се дава възможност да:

- проблематизират различни видове опит;

- анализират автентични философски текстове;

Етика и право:

свобода, достойнство,

съвест.

Психология и логика:

личност,

мислене,

мотиви,

информация.

История и цивилизация:

хуманизъм,

просвещение,

суверенитет,

реформация,

европеизация,

идентичност.

Литература:

чувствителност,

съпреживяване,

герои.

  2. Стандарт № 2. Разглежда реалността във възникване и развитие

- осъзнава реалността

в промяна,

- разграничава изменение и самоизменение

2. Светът като

преходност и вечност

- съзнава единството в многообразието и самоизменението,

- разбира спецификата на същността

небитие,

битие,

природа,

време,

самоизменение,

причинност,

Бог,

метафизика

  География и икономика:

природни зони,

глобалност,

екологични проблеми,

устойчиво развитие.

  3. Стандарт № 3. Демонстрира познание на различни методи на философско изследване

- осъзнава условията за възможност и ограниченост на човешкото познание,

- разбира приложимостта на основните философски методи

3. Философското

изследване

- умее да проблематизира битийността,

- умее да мисли от различни гледни точки,

- създава хипотези и проверява валидността им

познание,

съмнение,

истина,

експеримент,

практика,

метод

- аргументират позициите си;

- правят обоснован избор;

- зачитат аргументи различни от техните;

Математика:

число,

отношение,

определеност,

изводимост.

Физика:

парадигма,

закон,

детерминизъм,

Вселена.

Биология:

човек,

живот,

метаболизъм.

  4. Стандарт №4. Ориентира се в отношенията между индивидуално, общностно и универсално

- разпознава различни форми на отношението индивидуално- универсално,

- познава спецификата на социалното

4. Човек и общество

- разбира човешката индивидуалност като всеобщност,

- осъзнава общностното като универсално и индивидуално,

- разбира свободата и

културата като

индивидуализирана

всеобщност

език,

общност,

история,

производство,

култура,

духовност,

просперитет

- пишат философски есета;

- анализират съвместно проблемни ситуации;

Изкуства:

стил,

митология,

модернизъм,

проект,

творчески колектив.

  5. Стандарт № 5. Умее

да разкрива,

формулира и

анализира

философски идеи

- разбира значението на идеите за философското изследване,

- прилага мисленето от идеи за разбиране на жизнения си опит

5. Рационалност

- вижда в наличното (друг, различен) нов смисъл,

- формулира принципи,

- аргументира и защищава идейни позиции

мислене,

въображение,

принципи,

смисъл,

разум

- извличат

философски

идеи от

нефилософски

текстове,

произведения

на изкуството,

културата,

спорта и жизнени

ситуации;

Физическа култура и спорт:

състезание,

олимпиада,

хармоничност, работоспособност,

тренираност,

адаптация,

стрес,

умора,

възстановяване.

  6. Стандарт № 6. Разбира значението на саморефлексията, изследването и творчеството

- осъзнава ролята на философския опит за автономността и саморазвитието на личността

6. Аз и философията

- умее да се самопознава чрез философско осмисляне,

- разбира значението на философията за самосъздаването,

- осъзнава значимостта на философските осмисляния за самоизява.

субект,

мъдрост,

творчество,

- работят в екип;

- подготвят проекти

Професионална подготовка:

моделиране, проектиране,

конструиране,

продукт.

             

 

V.СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ

 1. В съответствие с определените в учебното съдържание контекст и дейности на учениците трябва да се даде възможност, крайната оценка на техните постижения да се формира по следния начин:

Около 1/3 – от участия в дискусии;

Около 1/3 – от индивидуални или групови проекти;

Около 1/3 – от есета или писмени отговори на въпроси и задачи.

 1. При оценяване трябва да се има предвид водещата роля на уменията – интелектуални и практически. За тази цел учителят трябва да въвлича учениците в проблеми ситуации, да им дава възможност да се озадачават и на тази основа да формулират идеи и понятия.
 2. Във връзка с отношения (ценностни ориентации и нагласи) обучението и оценяването по учебния предмет Философия не трябва да ограничава личната свобода на ученика и да се превръща в инструмент на идеологизация.
 3. Оценяването на философски есета определя степента, в която те отговарят на следните основни показатели:
 • · Разбиране на темата/въпроса, на който е посветено есето;
 • · Познаване и анализ на философски аргументи за различни позиции по въпроса, като се разграничават предпоставки и заключения;
 • · Представяне на оригинална лична позиция, която е логически обоснована.
 • · Познаване и правилно използване на философски понятия, като се посочват смисъла, който се влага в тях и връзката им с темата/въпроса на есето.
 • · Езикова култура, ясна логическа структура (тези и аргументи) и спазен стандарт за оформяне на текста.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *