ПРОГРАМА 

за профилирано обучение

БЪЛГАРИЯ В ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА

по учебния предмет „СВЯТ И ЛИЧНОСТ“ – ХІІ клас

І. Общо представяне

Програмата е предназначена за профилирано обучение на учениците от ХІІ клас на средната образователна степен.

Профилираната подготовка по “Свят и личност” се реализира според училищния учебен план и се осъществява в учебните часове за задължителна и профилирана подготовка в единство.

Допълнителното учебно време над задължителната подготовка, съгласно Наредба № 4 е не по-малко от 155 учебни часа, а според Наредба № 6 – не по-малко от 124 учебни часа годишно.

ІІ. Целта на обучението в профилираната подготовка по “Свят и личност” е:

  • · да даде възможност на учениците да разширят и задълбочат знанията, уменията и отношенията за себе си, обществото и света;
  • · да се подготвят за участие в обществения живот, за лична и професионална реализация, отговарящи на демократичните принципи и ценности на съвременния свят.

 

Непосредствената задача на обучението в профилиращия модул „България в обединена Европа “ е да специализира знанията и подготовката на учениците. Чрез различни проучвания и изследвания, създаване и реализиране на проекти, включително и чрез извънучилищни дейности на учениците се предоставя възможност да откриват и разработват актуални и значими социални проблеми.

Профилираното обучение по “Свят и личност” способства за формиране на самостоятелна позиция и аргументирана мотивация у учениците, за лично участие в социалния живот в условия на културно многообразие и глобализация.

ХІІ клас СВЯТ И ЛИЧНОСТ профилирана подготовка

III. Очаквани резултати. IV. Учебно съдържание (теми, понятия, контекст и дейности, междупредметни връзки )
  Колона 2 Колона 3 Колона 4 Колона 5 Колона 6
Ядра на учебно съдържание Очаквани резултати на ниво учебна програма Очаквани резултати по

теми

Основни нови понятия Контекст и дейности Възможности за междупредметни връзки
Ядро № 1

Гражданите, политиката, демокрацията

Ядро № 3

Национална идентичност и различия в обществото

Ядро № 2

Гражданите, властта и държавата

Ядро № 2 Гражданите, властта и държавата

Ядро № 5

Гражданите и икономиката

Ядро № 2 Гражданите, властта и държавата

ВТОРО РАВНИЩЕ

Стандарт № 3

Познава политическата карта на света, представя основните политически теории и идентифицира политически модели на управление.

Очаквани резултати:

1. Тълкува световните, европейските и регионалните политически промени и изразява становища за бъдещото им развитие;

2. Формира положително отношение към различните модели на държавно управление и обществено развитие в Европа;

3. Анализира различията между държавното устройство на България и другите балкански държави.

Стандарт № 4

Представя промените на съвременна Европа и Балканите и определя мястото на България в тях.

Очаквани резултати:

1. Оценява приноса на балканските общества за общоевропейската интеграция;

2. Защитава преимуществата на българския модел на развитие и стабилност.

Стандарт №5

Аргументира ролята на България като фактор за регионална стабилност в Югоизточна Европа.

Очаквани резултати:

1. Разбира спецификата и етническото разнообразие на българското общество;

2. Формира толерантно отношение към различията на расова, религиозна и етническа основа.

Стандарт № 2

Обяснява ролята на езика, религията и традициите за социалната обвързаност и различията в обществото.

Очаквани резултати:

1. Осъзнава значението на езика, религията, традициите и природните условия за формиране на национално самосъзнание;

2. Познава периодите и факторите за създаване на българската диаспора.

Стандарт № 5

Познава националните идеали, традиции и ценности и определя мястото на България в световната култура.

Очаквани резултати:

1. Изтъква причините за националното самочувствие на съвременния българин;

2. Осъзнава значението на трансформациите в съвременните държавни граници на Балканите.

Стандарт №: 1

Обяснява механизмите на властта: структурата и функциите на държавните и общоевропейските институции.

Очаквани резултати:

1. Познава процесите на формиране на общоевропейските институции;

2. Притежава знания и умения да защити своите лични и колективни права.

Стандарт № 2

Осъзнава смисъла и значението на разделението на властите и взаимодействието между тях.

Очаквани резултати:

1. Извежда преимуществата на принципа за разделението на властите;

2. Мотивира позиция при изборната смяна на централната и местната власт.

Стандарт № 3

Обяснява ролята и значението на регионалното устройство на държавата.

Очаквани резултати:

1. Проучва и формира позиция относно новостите в регионалното развитие на България;

2. Сравнява ресурсната обезпеченост на отделните региони на страната.

Стандарт № 4

Разбира същността на местното самоуправление.

Очаквани резултати:

1. Изказва мнение за оптимизиране на местното самоуправление;

2. Използва различни източници на информация за местното самоуправление и

формулира позиция.

Стандарт № 5

Познава и може да участва във форми на граждански контрол върху държавни институции.

Очаквани резултати:

1. Разбира механизма на икономическото развитие и осъзнава ролята на гражданите в упражняване на ефективен контрол;

2. Формира активна позиция по актуални проблеми на селището, в което живее;

3. Умее да работи в екип при създаване на проекти за усъвършенстване на местното самоуправление

Стандарт № 1

Демонстрира знания за същността на пазарната икономика и нейните механизми, разбира особеностите им в България.

Очаквани резултати:

1. Разбира историческата предопределеност на промените в българската икономика;

2. Защищава избора на България за стопанска евроинтеграция.

Стандарт № 2

Доказва глобализацията на икономиката и стремежа на България към устойчиво развитие.

Очаквани резултати:

1. Осъзнава регионалните различия в икономическото развитие на България;

2. Познава основните международни организации, които влияят върху процесите на глобализиращата се световна икономика.

Стандарт № 3

Анализира и привежда примери за икономическите условия в България и изразява обосновани предложения за развитие.

Очаквани резултати:

1. Оценява ефективността на борбата с безработицата в областта /общината, кметството/, в която живее;

2. Аргументира действия за подобряване

екологическата ефективност на местната икономика.

Стандарт № 4

Дискутира върху механизмите и инструментите на съвременната икономическа политика на България.

Очаквани резултати:

1. Разбира необходимостта от стимулиране развитието на малкия и средния бизнес в България;

2. Оценява формите за повишаване на квалификацията и за преквалификацията на работната сила в областта /общината, кметството/, в която живее.

Стандарт № 6

Изказва аргументирани оценки по граждански и политически аспекти на социалния живот.

Очаквани резултати:

1. Определя основните социални проблеми на страната и аргументира позиция за решаването им;

2. Осъзнава ролята на неправителствените организации в решаването на конкретни социални проблеми.

Стандарт № 5

Определя мястото си и проектира бъдещето си в икономическите отношения.

Очаквани резултати:

1. Познава и защитава икономическите права на българския гражданин;

2. Познава и защитава възможностите младите хора да се реализират в България.

1. БЪЛГАРИЯ,

БАЛКАНИТЕ И ЕВРОПА в края на XX и началото на XXI век.

Очаквани резултати:

1. Проследява процесите на формиране на съвременната политическа карта на Европа;

2. Разбира и обяснява факторите за промени в политическата карта;

3. Очертава тенденции в развитието на Европа;

4. Изяснява положителната роля на България в балканските и европейски отношения.

2. НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И ЕВРОПЕЙСКА ИДЕНТИЧНОСТ

Очаквани резултати:

1. Изследва и оценява идеи за националната идентичност;

2. Обсъжда

3. възможност за формиране на наднационална идентичност;

4. Анализира взаимоотношенията между общоевропейските измерения и националната идентичност.

3.РЕГИОНАЛНИ И ОБЩОЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ

Очаквани резултати:

1. Познава процедурите за вземане на решения в Европейския съюз и Съвета на Европа;

2. Разбира значението на общоевропейските институции за защита на гражданските права;

3. Осъзнава ролята на европейските институции за гарантирането на мира и борбата с международния тероризъм.

4.ЦЕНТРАЛНА ВЛАСТ И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ

Очаквани резултати:

1. Разкрива взаимоотношенията между основните държавни институции в разделението на властите;

2. Обяснява структурата на регионалното управление и на местното самоуправление;

3. Познава формите на гражданска активност при местното самоуправление;

4. Разбира възможностите за усъвършенстване на централната власт и местното самоуправление чрез усвояване опита на Европейския съюз.

5.БЪЛГАРИЯ И УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ

1. Дискутира проблемите на устойчивото развитие;

2. Проучва възможностите за включване на България в международни инициативи за устойчиво развитие;

3. Обяснява причините за спецификата в икономическото развитие на страната;

4. Оценява резултатите от икономическата реформа в България;

5. Аргументира позиция за тенденциите в развитието на страната.

6. ЛИЧНОСТТА И ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОМЕНИ

1. Определя и защитава своето участие в обществения живот на страната;

2. Обосновава лична позиция по актуални стопански и социални проблеми в България;

3. Мотивира мястото си в процесите на европейската интеграция.

  На учениците се дава възможност да:

- използват различни видове опит;

- анализират автентични текстове и документи;

- осъществяват теренни проучвания;

- аргументират позициите си;

- правят обоснован избор;

- зачитат аргументи различни от техните;

- осъществяват връзки с ръководни органи на институциите и провеждат социални инициативи;

- участват в междукултурен диалог с представители на различни етнически групи;

- анализират съвместно проблемни ситуации;

- разработват и

осъществяват

проекти.

Български език и литература,

Чуждоезиково обучение,

Информационни технологии,

Химия и опазване на околната среда,

Биология и здравно образование,

Изобразително изкуство

 

V. Специфични методи и форми на оценяване

В съответствие с определените в учебното съдържание контекст и дейности постиженията на учениците се оценяват по следния начин:

- 1/3 от оценката отразява информираността на ученика по изучаваните проблеми;

- 1/3 от оценката се отнася за уменията на ученика да проучва, събира и изследва информация и да формулира проблеми, съобразени с различни гледни точки и интерпретации;

- 1/3 от оценката се отнася до компетентността и уменията на ученика да решава проблемите, да се включва в дейности с ясно изразена социална значимост.

VІ. Методически изисквания по прилагане на програмата.

Практическата насоченост на профилираната подготовка в модула „България в обединена Европа изисква част от учебното време да бъде ангажирано с изследвания и дейности извън училище. Това предполага учителите да насочват учениците към самостоятелни дейности, в които да:

  • · проучват различни видове социален опит;
  • · анализират официални документи от национално и световно значение, регламентиращи отношението на гражданите в обществото и неговите институции;
  • · осъществяват връзки с ръководните органи на националните и местните институции и да провеждат различни социални инициативи;
  • · участват в междукултурен диалог с представители на различни етнически групи;
  • · провеждат теренни проучвания;
  • · разработват и осъществяват проекти.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *