УЧЕБНА ПРОГРАМА

ПО СВЯТ И ЛИЧНОСТ

ХІІ КЛАС

І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Преподаването на учебното съдържание се осъществява в предвидените учебни часове по Свят и личност съгласно Наредба № 6 от 28. 05. 2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование

Свят и личност е учебен предмет с интегративни и интердисциплинарни функции, завършващ задължителната подготовка на учениците в културно-образователна област Обществени науки и гражданско образование. Той има подчертано практическа насоченост и е подчинен на гражданската мисия на образованието да подготвя учениците за компетентно и отговорно участие в обществения живот, за успешна лична и професионална реализация, отговаряща на принципите и ценностите на демокрацията в съвременния свят.

Учебното съдържание по Свят и личност се определя с учебна програма и ДОИ за УС по гражданско образование. От учениците се очаква да покрият изискванията на стандартите, посочените в Програмата, като подготвят по време на обучението един доклад, един проект и едно участие в дискусия.

ІІ. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ СВЯТ И ЛИЧНОСТ

Обучението по Свят и личност трябва да даде възможност на учениците да прилагат наученото за себе си, за обществото и за света, да развиват уменията си за участие и самоопределяне в обществените взаимоотношения, за създаване на бъдеще, основаващо се на зачитане на човешките права и уважение към институциите на демократичното общество.

Непосредствените задачи на обучението по учебния предмет Свят и личност изискват:

  • · да се прехвърлят мостове към достигнатото от учениците по гражданско образование по другите учебни предмети;
  • · да се обхване гражданското образование, което се намира извън обсега на учебните дисциплини;
  • · да се предоставят възможности на зрелостниците да демонстрират подготовката си по гражданско образование чрез жизнения си опит;
  • · да стимулира разбирането на зрелостниците за собствената им значимост и отговорност към обществените дела в страната, Европа и света.

ХІІ клас СВЯТ И ЛИЧНОСТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

III. Очаквани резултати IV. Учебно съдържание ( теми, понятия, контекст и дейности, междупредметни връзки )  
Колона 1 Колона 2 Колона 3 Колона 4 Колона 5 Колона 6  
Ядра на учебно съдържание Очаквани резултати на ниво учебна програма Очаквани резултати по теми Основни нови понятия по теми Контекст и дейности за цялата програма Възможности за междупредметни връзки  
Ядро № 6

България и светът

Стандарт №3 от ядро №6

Осъзнава значението на глобалните проблеми на човечеството и обсъжда възможните им решения

Очаквани резултати:

1. Илюстрира с примери от своя регион значението на гражданските инициативи за предотвратяване и разрешаване на екологични проблеми.

2. Познава методологията на изработването на проект.

3. Анализира ролята на Интернет технологиите за ускореното развитие на високотехнологичните общества.

4. Познава основните прояви на религиозен фундаментализъм, на международния тероризъм и обсъжда ролята на международните организации в борбата срещу тях.

Учениците трябва да усвоят:

Тема 1

Основни проблеми на съвременния свят 

Очаквани резултати:

1. Познава глобализма и регионализма като основни проблеми на съвременна Европа.

2. Интерпретира различни теории за границите на Европа.

3. Познава основните икономически и политически проблеми на европейските държави в преход.

4. Събира информация от различни източници за основни проблеми на съвременността и я обобщава.

глобализъм

регионализъм

демографска ситуация

На учениците се дава възможност:

- да работят с различни източници на информация, отразяващи икономическото, социално-политическото състояние и перспективи в региона, страната и света;

- съвместно с другите предмети от КОО Обществени науки и гражданско образование, с обучението по български език и литература, с обучението по чужди езици

формира и използва основни понятия;

 
Ядро №3

Национална идентичност и различия в обществото

Стандарт №2 от ядро №3

Обяснява ролята на езика, религията и традициите за социалната обвързаност и различия в обществото

Очаквани резултати:

1. Обяснява ролята на културното наследство и религията за формиране на етническите общности в България.

2. Сравнява ролята на културното наследство и религията за формиране на етническите и религиозни малцинства в България.

3. Познава ролята на различните културни традиции в историческото развитие на идеите за Обединена Европа.

Тема 2

Наследството на обединена Европа и

България

Очаквани резултати:

1. Познава приноса на различните региони в Европа за изграждането на нейното икономическо, културно и политическо единство.

2. Обосновава основните идеи за обединена Европа чрез техните исторически традиции.

3. Интерпретира евроинтеграцията като процес в контекста и идеологията на стопанското и културно-историческото развитие на Европа.

4. Дискутира различни гледни точки за ролята на културно-историческото наследство.

културно наследство

културен стереотип

балканизъм

интеграция

устойчиво развитие

- да се запознаят с текстове на официалните документи от национално и световно значение, регламентиращи отношенията на гражданите в обществото и неговите институции; - прилага различни техники на мислене и изследване;

използва различни правила за общуване;

разширява познанията за държавата и политическите

модели на управление;

 
Ядро №1

Гражданите,

политиката,

демокрацията

Стандарт №6 от ядро №1

Коментира разширяването на ЕС към Югоизточна Европа и оценява възможностите на България за членство

Очаквани резултати:

1. Представя в писмена форма развитието на идеята за разширяване на ЕС след договора от Маастрихт.

2. Познава основните критерии за членство в ЕС и принципите на процеса на присъединяване.

3. Сравнява становищата на страните-членки относно политиката на разширяване на ЕС.

Стандарт №4 от ядро №1

Представя промените на съвременна Европа и Балканите и определя мястото на България

Очаквани резултати:

1. Представя основните етапи на европейската интеграция.

2. Представя ролята на СЕ и ЕС за интеграцията на страните от Централна и Източна Европа.

Тема 3

България и процесът на европейска интеграция

Очаквани резултати:

1. Проследява основните концепции за разширяването на ЕС и българската позиция по този въпрос.

2. Познава особеностите на бизнес-средата в България и ЕС.

3. Познава основни фондове на ЕС, които са достъпни за България.

4. Обосновава кандидатурата на България за членство в ЕС чрез основните ресурси на страната.

наднационални институции - да водят дискусии и работят в екип;

- да се организират за форми на училищно самоуправление;

- съдейства за изграждане на критическо, творческо, високо подредено мислене и активно отношение към света;

- използва знания и развива умения за анализ на различни видове текст;

 
Ядро №2

Гражданите,

властта и държавата

Стандарт №1 от ядро №2

Обяснява механизмите на властта: структурата и функциите на държавните и общоевропейските институции

Очаквани резултати:

1. Разграничава структурата и функциите на Парламентарната асамблея на СЕ и на Европейския парламент.

2. Познава основни програми на ЕС, които действат на територията на общината, в която живее.

3.Установява сходството и различието във функционирането на ЕП и националните парламенти на държавите членки.

Тема 4

Личността, демократическите институции

и върховенството на закона

Очаквани резултати:

1. Познава целите на институциите на основните европейски организации.

2. Аргументира с примери от своя регион участието на гражданските организации в обществения и политическия живот.

3. Познава основните политически партии в България и Европа, както и възгледите им за обединена Европа.

4. Разбира ролята на неправителствените организации в системата на средното училище в своята община.

Парламентарна асамблея на Съвета на Европа

Европейски парламент

неправителствени организации

- да установяват контакт и ползуват услугите на местната власт във връзка с различни социални инициативи; - използва разнообразни източници на информация на чуждите езици, които изучава.
Ядро №1

Гражданите, политиката, демокрацията

Ядро №2

Гражданите, властта и държавата

Стандарт №2 от ядро №1

Анализира характеристиките на правовата държава

Очаквани резултати:

1. Анализира международните стандарти за право на достъп до информация и прилагането им в България.

2. Сравнява прилагането на принципа на върховенство на закона в България и друга европейска държава.

Стандарт №5 от ядро №2

Познава и може да участва във форми на граждански контрол върху държавните институции

Очаквани резултати:

1. Познава основните европейски стандарти за контрол на гражданите върху администрацията.

2. Познава “Европейската харта за участие на младите хора в местното самоуправление”.

3. Идентифицира важен проблем от компетенциите на местните власти и предлага аргументиран проект за неговото решаване.

         
Ядро №4

Гражданите, права и отговорности

Стандарт №5 от ядро №4

Проучва международни документи за правата на човека и малцинствата, интерпретира степента на приложението им у нас и представя резултатите в писмена форма

Очаквани резултати:

1. Познава проблема за българските общности зад граница.

2. Набира и сравнява информация от различни източници за малцинствата в България.

3. Коментира Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи.

Стандарт №4 от ядро №4

Дава оценка на обществени събития от позициите на правата на човека и българското законодателство

Очакван резултат:

1. Познава международните стандарти за свобода на словото и проследява прилагането им в България.

Тема 5

Правата на човека

Очаквани резултати:

1. Познава основните права и илюстрира с примери от българския обществен живот спазването или нарушаването им.

2. Познава механизмите за защита на правата на човека и процедурата за подаване на жалба пред Европейския съд за правата на човека.

3. Обосновава връзката между индивидуални права и граждански задължения.

4. Проучва състоянието на гражданските права в своята община.

Европейски съд за правата на човека

самоуправление

конвенция

група за натиск

граждански инициативи

- да предприемат инициативи и съгласуват обществени интереси за подобряване на училищната среда;    
Ядро №5

Гражданите и икономиката

Ядро №2

Гражданите, властта и държавата

Стандарт №3 от ядро №5

Анализира и привежда примери за икономическите условия в България и предлага обосновано решение за развитие

Очаквани резултати:

1. Анализира въздействието на евроинтеграционните процеси върху структурата на българската икономика.

2. Сравнява предлаганите възможности за квалификация с търсенето на работна ръка в своя регион.

3. Познава изискванията в ЕС за взаимно признаване на дипломите за различни степени на образование.

4. Доказва стремежа на България за устойчиво развитие.

Стандарт №6 от ядро №2

Изказва аргументирани оценки по граждански и политически аспекти на социалния живот

Очаквани резултати:

1. Познава основните образователни програми на ЕС, в които България участва.

2. Познава основните последствия от въвеждането на общата европейска парична единица / еврото /.

Тема 6

Икономика и социална политика в

Европейския съюз

Очаквани резултати:

1.Аргументира глобализацията на икономиката и политиката на ЕС.

2.Познава основни промени в българското стопанство през 90-те години, връзката между тях и изискванията на евроинтиграционния процес.

3.Познава основни белези на системата на валутен борд и интерпретира икономическите последици от нея (финансова стабилност, инвестиционен климат).

4. Познава общите политики на ЕС.

инвестиционен климат

сива икономика

група в неравностойно положение

социално

осигуряване

- да търсят и набират информация за пазара на труда;

- да установяват контакт и ползуват услугите на местната власт във връзка с различни социални инициативи;

   
Ядро 3 Национална идентичност и различия в обществото Стандарт №4 от ядро №3

Показва готовност за противодействие на насилието и стремеж към разрешаване на конфликтни ситуации

Очаквани резултати:

1. Идентифицира основните съвременни европейски идеологии, които проповядват насилие, ксенофобия, расова и класова ненавист.

2. Познава основните документи и инициативи на европейските организации за борба с ксенофобията и расизма.

3. Познава и обосновава прилагането на международните актове за борба с расизма и ксенофобията, подписани и/или ратифицирани от България.

4. Обяснява ролята на неправителствените организации за разрешаване на конфликтни ситуации.

Тема 7

Личност, национална идентичност и малцинства

Очаквани резултати:

1. Проследява историческите, религиозните и етническите предпоставки за формирането на българската националност.

2. Познава основни документи и институции за защита правата на малцинствата в Европа.

3. Разбира проблемите на малцинствата в контекста на принципа на демокрацията за равенство пред закона.

4. Аргументира ролята на гражданите и образователните институции за интегрирането на обществото.

5. Разбира значението на уважението на националното достойнство за социалното единство, европейската интеграция и международното сътрудничество.

национална идентичност

национално достойнство

малцинство

мултикултурно общество

- да се включват в осъществяването на междукултурния диалог с представители на различните етнически групи    
                                         

 

Ядро №1

Гражданите, политиката,

демокрацията

Стандарт № 5 от ядро №1

Аргументира ролята на България като фактор за регионална стабилност в Югоизточна Европа

Очаквани резултати:

1.Проследява и обяснява съвременното състояние на политическата карта на Югоизточна Европа след разпадането на Югославия.

2. Анализира политиката спрямо малцинствата в България и на Балканите.

3. Разкрива ролята на неправителствените организации в България като фактор за регионалната стабилност.

4. Познава съвременни огнища на конфликти в Европа и на Балканите.

Тема 8

Регионално развитие и конфликти

Очаквани резултати:

1. Аргументира ролята на основните организации, които гарантират регионалната сигурност на Балканите (Съвет за сигурност към ООН; НАТО; Пакт за стабилност).

2. Познава историческите предпоставки за основните регионални конфликти на Балканите в съвременността(след 1989 г.).

3. Дефинира ролята на международните организации при решаването на регионалните конфликти в Европа след 1945 г.

4. Обосновава политиката на България като фактор на стабилност в региона на Балканите след 1989 г.

решаване на

конфликти

позитивни нагласи

диалогичност

геноцит

регионална сигурност

- да сътрудничат с медиите, неправителствени организации, Църквата и др. за развитие на гражданското общество в местната общност.  

 

V. СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА

Критериите за оценяване са свързани преди всичко с насърчаването и стимулирането на по-нататъшното самостоятелно усвояване на нови знания и умения, като акцентът се поставя главно върху овладяването на специфични умения и развиването на компетенции.

Учениците следва да показват умения за:

  • · обективна оценка на факти и обстоятелства;
  • · преобразуване на първоначална мисловна ориентация в процеса на обсъждане и изследване;
  • · съгласуване на различни позиции при обсъждането на проблемите и намирането на решения за постигането на съвместни действия.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *