УЧЕБНА ПРОГРАМА

по ПСИХОЛОГИЯ И ЛОГИКА

за IХ клас

профилирана подготовка

І. Общо представяне

Общ хорариум: минимум 54 учебни часа

Учебната програма е предвидена за профилирана подготовка по предмета Психология и логика, който е част от предметен цикъл Философия.

Програмата обединява два относително самостоятелни модула: 1. Социална психология и психология на общуването 2. Критическо мислене. Всеки от двата модула може да се използва отделно от другия и при непрофилирана подготовка по философия в рамките на ЗИП.

Първи модул: СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ НА ОБЩУВАНЕТО

Хорариум: минимум 27 учебни часа

Обучението по „Социална психология и психология на общуването“ разширява и задълбочава знанията и уменията на учениците, получени в резултат на задължителната подготовка по „Психология и логика“. То е свързано с постигане на стандартите от второ равнище на ядрото „Себепознание и взаимност“ от държавните образователни изисквания за учебно съдържание по Философия.

Учебното съдържание отговаря на едно важно изискване към съвременното образование – да подготвя учениците как да живеят заедно и добре в условията на социална динамика и многообразие. Обучението по този модул изисква акцент върху развитие на уменията за общуване и решаване на конфликти. Специално внимание се отделя и на такива важни социално-психологически теми като конформизма, алтруизма и насилието /насилие срещу децата, жените и малцинствата/.

Цели на обучението:

q Учениците да се запознаят с основни аспекти на социалната психология.

q Да развият уменията си за работа в група и вземане на решения.

q Да се учат как да утвърждават себе си и да подкрепят другите, включително и при решаване на конфликти.

Втори модул: КРИТИЧЕСКО МИСЛЕНЕ

Хорариум: минимум 27 учебни часа

Обучението по „Критическо мислене“ разширява и задълбочава знанията и уменията на учениците, получени в резултат на задължителната подготовка по „Психология и логика“. То е свързано с постигане на стандартите от второ равнище на ядрото „Критическо мислене и създаване на смисъл“ от държавните образователни изисквания за учебно съдържание по Философия.

Обучението по този модул отговаря на необходимостта от подготовка на учениците за самостоятелно изследване и оценка на различни гледни точки, и се основава на разбирането, че без интелектуална автономия човек не може да се развива като свободна личност и гражданин.

Цели на обучението:

q Учениците да развият уменията си за критически анализ на различни гледни точки.

q Да усвоят допълнителни начини за решаване на проблеми.

q Да изследват ролята на знанието и творчеството в човешката история.

IХ клас Профилирана подготовка по ПСИХОЛОГИЯ И ЛОГИКА

Първи модул: СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ НА ОБЩУВАНЕТО

III. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

IV. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ (ТЕМИ, ПОНЯТИЯ, КОНТЕКСТ И ДЕЙНОСТИ, МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ
ЯДРО НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ НА НИВО УЧЕБНА ПРОГРАМА ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ПО ТЕМИ ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ КОНТЕКСТ И ДЕЙНОСТИ ЗА ЦЯЛАТА УЧЕБНА ПРОГРАМА МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ
1 2 3 4 5 6
ЯДРО № 1

СЕБЕПОЗНАНИЕ И ВЗАИМНОСТ

Второ равнище

Модул І.

СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ НА ОБЩУВАНЕТО

Стандарт: Умее да осмисля поведението си, да анализира предпоставките му и демонстрира готовност за самоусъвършенстване и промяна

1. Може да характеризира емоционалния живот на човека.

2. Познава своите силни страни.

3. Знае как да определя нивото на морална зрялост.

Тема 1. Възприемане на човек от човека

1. Ориентира се в основните аспекти на социалното познание

2. Описва влиянието на социалната структура върху междугруповите отношения

3. Анализира ролята на моралната зрялост в междуличностните отношения.

4. Познава главните причини пораждащи агресивно поведение.

 • социално познание
 • групова динамика
 • агресия
 • морална зрялост
На учениците трябва да се даде възможност да:

… работят в група и използват техники за личностно изясняване и придобиване на опит.

… да дискутират върху казуси и задават алтернативи.

Практическите умения, които се развиват чрез тази учебна програма имат универсална приложимост, доколкото са важни за всяка човешка дейност и се изискват в обучението по всички учебни предмети.
Стандарт: Умее да работи в група и да разбира мотивите на чуждото поведение

1. Познава основните правила за работа в група.

2. Умее да изслушва другите и да определя мотивите за тяхното поведение.

3. Знае как да подкрепя другите, включително чрез задаване на алтернативи.

Тема 2: Социални нагласи и поведение

1. Обяснява влиянието на общността върху индивидуалното поведение.

2. Разбира природата на предразсъдъците и дискриминацията.

3. Обяснява социо-културни различия между хората.

4. Анализира различни видове социално взаимодействие (алтруизъм, конформизъм, насилие).

 • нагласи
 • групови очаквания
 • дискриминация
 • социо-културни различия
… да подпомагат другите в процеса на групово взаимодействие

… да работят с реални конфликти от обкръжението си

1 2 3 4 5 6
Стандарт: Умее да решава конфликти и да води преговори

1. Определя причините и същността на типични конфликти (в семейството, училището, с връстниците).

2. Познава и използва методи за решаване на конфликти.

3. Владее основни правила за водене на преговори.

Тема 3: Общуването

1. Познава условията за ефективна комуникация.

2. Анализира различни социални роли в процеса на общуването.

3. Заема активна позиция в комуникацията с другите.

 • социални роли
 • комуникативни бариери
… да работят с литература и др. източници на информация в сферата на социалната психология и комуникативните умения.
Стандарт: Определя и обяснява различни модели на социално поведение и влияние (конформизъм, насилие, алтруизъм)

1.Обяснява влиянието на социалната среда върху поведението на личността.

2.Разпознава и анализира различни прояви на конформизъм.

Тема 4: Основни комуникативни умения .

1. Знае как може да се влияе на другите чрез средствата на невербалната комуникация.

2. Познава основните начини за изслушване (нерефлективно и рефлективно).

3. Може да подпомага другите чрез противопоставяне и задаване на алтернативи.

4. Разпознава собствените си и чужди емоционални състояния и проявява настойчивост и асертивност в отношенията си с другите.

 • влияние
 • изслушване
 • отразяване на чувства
 • асертивност
 • противопоставяне
 • сътрудничество
3.Различава алтруистично и просоциално поведение.

4.Разбира смисъла и причините за агресивното поведение и насилието.

Тема 5: Решаване на конфликти

1. Изследва възникването, причините и същността на конфликта.

2. Познава изискванията за управление на конфликти.

3. Владее основни умения за посредничество при конфликти между връстниците.

 • интереси
 • управление на конфликта
 • преговаряне
1 2 3 4 5 6
ЯДРО № 1

СЕБЕПОЗНАНИЕ И ВЗАИМНОСТ

Второ равнище

Модул І.

СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ НА ОБЩУВАНЕТО

Стандарт: Умее да осмисля поведението си, да анализира предпоставките му и демонстрира готовност за самоусъвършенстване и промяна

4. Може да характеризира емоционалния живот на човека.

5. Познава своите силни страни.

6. Знае как да определя нивото на морална зрялост.

Тема 1. Възприемане на човек от човека

5. Ориентира се в основните аспекти на социалното познание

6. Описва влиянието на социалната структура върху междугруповите отношения

7. Анализира ролята на моралната зрялост в междуличностните отношения.

8. Познава главните причини пораждащи агресивно поведение.

 • социално познание
 • групова динамика
 • агресия
 • морална зрялост
На учениците трябва да се даде възможност да:

… работят в група и използват техники за личностно изясняване и придобиване на опит.

… да дискутират върху казуси и задават алтернативи.

Практическите умения, които се развиват чрез тази учебна програма имат универсална приложимост, доколкото са важни за всяка човешка дейност и се изискват в обучението по всички учебни предмети.
Стандарт: Умее да работи в група и да разбира мотивите на чуждото поведение

4. Познава основните правила за работа в група.

5. Умее да изслушва другите и да определя мотивите за тяхното поведение.

6. Знае как да подкрепя другите, включително чрез задаване на алтернативи.

Тема 2: Социални нагласи и поведение

5. Обяснява влиянието на общността върху индивидуалното поведение.

6. Разбира природата на предразсъдъците и дискриминацията.

7. Обяснява социо-културни различия между хората.

8. Анализира различни видове социално взаимодействие (алтруизъм, конформизъм, насилие).

 • нагласи
 • групови очаквания
 • дискриминация
 • социо-културни различия
… да подпомагат другите в процеса на групово взаимодействие

… да работят с реални конфликти от обкръжението си

1 2 3 4 5 6
Стандарт: Умее да решава конфликти и да води преговори

4. Определя причините и същността на типични конфликти (в семейството, училището, с връстниците).

5. Познава и използва методи за решаване на конфликти.

6. Владее основни правила за водене на преговори.

Тема 3: Общуването

4. Познава условията за ефективна комуникация.

5. Анализира различни социални роли в процеса на общуването.

6. Заема активна позиция в комуникацията с другите.

 • социални роли
 • комуникативни бариери
… да работят с литература и др. източници на информация в сферата на социалната психология и комуникативните умения.
Стандарт: Определя и обяснява различни модели на социално поведение и влияние (конформизъм, насилие, алтруизъм)

1.Обяснява влиянието на социалната среда върху поведението на личността.

2.Разпознава и анализира различни прояви на конформизъм.

Тема 4: Основни комуникативни умения .

5. Знае как може да се влияе на другите чрез средствата на невербалната комуникация.

6. Познава основните начини за изслушване (нерефлективно и рефлективно).

7. Може да подпомага другите чрез противопоставяне и задаване на алтернативи.

8. Разпознава собствените си и чужди емоционални състояния и проявява настойчивост и асертивност в отношенията си с другите.

 • влияние
 • изслушване
 • отразяване на чувства
 • асертивност
 • противопоставяне
 • сътрудничество
3.Различава алтруистично и просоциално поведение.

4.Разбира смисъла и причините за агресивното поведение и насилието.

Тема 5: Решаване на конфликти

4. Изследва възникването, причините и същността на конфликта.

5. Познава изискванията за управление на конфликти.

6. Владее основни умения за посредничество при конфликти между връстниците.

 • интереси
 • управление на конфликта
 • преговаряне

IХ клас Профилирана подготовка по ПСИХОЛОГИЯ И ЛОГИКА

Втори модул: КРИТИЧЕСКО МИСЛЕНЕ

Ядра на учебно съдържание Очаквани резултати на ниво учебна програма Очаквани резултати по теми Основни нови понятия (по теми)

Контекст и дейности

Възможности за междупредметни връзки
Ядро №4: Критическо мислене и създаване на смисъл.

Второ равнище

Модул ІІ.

КРИТИЧЕСКО МИСЛЕНЕ

Стандарт: Различава формите от съдържанието на мислите.

 • Знае що е форма и съдържание на мисленето.
 • Прави разлики между истина и валидност от гледна точка на форма и съдържание.
Тема1: Критическо мислене и изследване.

 • Разбира ролята на критическото мислене в дейността на човека.
 • Познава стратегии за планиране на дейността.
Форма

Съдържание

Критическо Мислене

На учениците трябва да се даде възможност да :

1. Самостоятелно да формулират проблеми и аргументират гледни точки за решаването им.

2. Да участват в дискусии “за” и “против” собствени и чужди тези.

1.Уменията за критично мислене подпомагат обучението по всички предмети.

2.Ценностите на критическото мислене пряко кореспондират с

Стандарт: Решава проблеми чрез изследване на контекста, смяна на гледната точка и формулиране на хипотези.

 • Умее да дефинира проблем и да предлага решения.
 • Знае що е хипотеза и умее да формулира хипотеза по даден проблем.
 • Разпознава предразсъдъци, лежащи в основата на дадено твърдение.
Тема2: Проблеми и хипотези.

 • Умее да идентифицира проблем и анализира предимствата и недостатъците на различните решения.
 • Знае различни техники за вземане на решение.
 • Разбира ролята на хипотезите в изследователския процес.
 • Разбира културните, личностни и социални предпоставки на различните твърдения.
Хипотеза

Изследване

Контекст

3. Да откриват и разграничават истинни твърдения от субективни интереси в текст, житейски ситуации, политически събития и др.

4. Да създават собствени хипотези, които да проверяват или опровергават самостоятелно или в група.

5. Да проверяват валидността на собствени мнения по актуални житейски или други въпроси.

изискванията и потребностите на гражданското образование в целия цикъл.
Стандарт: Развива контра-аргументи на собствените си тези и съзнава, че има различни подходи при разбирането на истината и реалността; различава истината и интереса.

 • Умее да разглежда тези от различни гледни точки.
 • Разбира практическата стойност на проблема за абсолютността и относителността на истината.
Тема3: Истина и смисъл.

 • Умее да дава аргументи “за” и “против” дадена теза.
 • Знае поне две теории за истината /прагматистка и кореспондентна/.
 • Различава субективен и обективен аспект на проблема за истината.
 • Оценява ролята на диалога като средство за постигане на истината.
 • Преценява личния опит и социална практика от гледна точка на постиженията на науката.
Подход

Теза, анти-теза

Интерес

Знание

Мнение

6. Да се запознават със съвременни творчески постижения и оценяват значението им за развитието и напредъка.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *