УЧЕБНА ПРОГРАМА

по ПСИХОЛОГИЯ И ЛОГИКА

IХ клас

задължителна подготовка

І. Общо представяне

Хорариум: 54 учебни часа

Предметите от цикъл „Философия“ /Психология и логика, Етика и право, Философия/ целят да ориентират ученика в отношенията му към себе си, към другите и към света, и съдействат за неговото самоопределяне като автономна личност и свободен гражданин.

Като част от задължителната подготовка и в рамките на предметния цикъл, обучението по Психология и логика е насочено главно към личностното самопознание, към развитие на уменията за общуване и съвместен живот, за опознаване на другите и света, за критическо и творческо мислене. То полага основите на подготовката на учениците в рамките на предметния цикъл и създава условия за по-ефективно обучение по Етика и право в Х-ти клас и Философия в ХІ-ти клас.

Извън предметния цикъл, обучението по Психология и логика практически е свързано с всички останали предмети от общообразователната подготовка, доколкото познавателните способности и уменията за критическо мислене имат универсална приложимост.

Учебната програма има две части – Психология и Логика.

Първата част /Психология/ е свързана с постигане на стандартите от първо равнище на ядрото „Себепознание и взаимност“ от държавните образователни изисквания за учебно съдържание по философия. Освен с тези стандарти, обучението по програмата е свързано и със следните стандарти за учебно съдържание по гражданско образование: 1. Разграничава основните социални групи и общности и коментира интересите и проблемите им, 2. Показва готовност за противодействие срещу насилието и стремеж към разрешаване на конфликтни ситуации, 3. Определя мястото си и проектира бъдещето си в икономическите отношения.

Втората част /Логика/ е свързана с постигане на стандартите от първо равнище на ядрото „Критическо мислене и създаване на смисъл“ от държавните образователни изисквания за учебно съдържание по философия.

ІІ. Цели на обучението

Общите цели на обучението по Психология и логика са:

 1. Учениците да развият уменията си за себепознание и планиране на личностното развитие.
 2. Да се ориентират в света на човешките взаимоотношения и да знаят как да общуват конструктивно, да работят в група и да вземат решения.
 3. Да се учат как да опознават другите и света като развиват уменията си за ясно, точно и критическо мислене.
 4. Да се учат да разбират и да приемат различията между хората и социалните групи и да се подготвят за живот в един свят на многообразие и толерантност.

І част – ПСИХОЛОГИЯ ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

ІІІ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ІV. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ (ТЕМИ, ПОНЯТИЯ, КОНТЕКСТ И ДЕЙНОСТИ, МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ
ЯДРО НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ НА НИВО УЧЕБНА ПРОГРАМА ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ПО ТЕМИ ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ КОНТЕКСТ И ДЕЙНОСТИ ЗА ЦЯЛАТА УЧЕБНА ПРОГРАМА МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ
1 2 3 4 5 6
ЯДРО № 1

СЕБЕПОЗНАНИЕ И ВЗАИМНОСТ

Първо равнище:

Познава етапите на личностното развитие, възникването и развитието на Аз-а

1. Описва основните етапи в развитието на човека и се ориентира в поне две различни концепции за човешката личност.

2. Познава съдържанието и структурата на Аз-образа.

3. Използва източници на информация за изграждане и защита на представата за себе си.

Тема 1: Психологията – наука и практика.

1. Познава обекта и предмета на психологията като самостоятелна наука, изучаваща и подпомагаща човека и неговото развитие.

2. Ориентира се в поне две алтернативни психологически концепции (психоанализ, хуманистична психология).

3. Познава аспекти на практическото приложение на психологията.

 • психика
 • съзнание
 • поведение
На учениците трябва да се даде възможност да:

- се запознаят с практическите възможности на съвременната психология да подпомага човешката дейност (психодиагностика, психологическо консултиране, психотерапия, психологически изследвания и др.);

ü способност да свързва понятийния апарат на психологията с основни философски понятия /съзнание, човек, наука/
Може да се ориентира в основните аспекти на човешката сексуалност

1. Описва половата структура на човешката личност и оценява основни модели и схеми на сексуалното поведение.

2. Може да дискутира по проблеми на сексуалното насилие.

Тема 2: Процесът на опознаване на себе си. Аз и моята сексуалност.

1. Описва основни етапи в развитието на личността.

2. Познава съдържанието и структурата на Аз-образа на човека.

3. Знае как се анализира самооценката и представата за себе си.

4. Описва половата структура на личността и обсъжда проблеми на сексуалното насилие.

 • личност
 • АЗ-образ
 • самооценка
 • полова структура на личността
- изследват себе си чрез различни психологически методи и да сравняват получените резултати, както със съучениците си, така и с нормите
1 2 3 4 5 6
Разбира значението и функционирането на общността; познава ролята на основните социални общности (семейството, приятелите, колегите) за личностното и професионално развитие

1. Ориентира се в основните човешки групи, принципите на тяхното възникване, развитие и значението им за индивида.

2. Аргументира избори за бъдещото си образование и кариера.

3. Познава основните жизнени цикли.

Тема 3: Светът на връстниците.

1. Познава характерни особености наобщуването в юношеската група.

2. Може да анализира групата на връстниците, в която е включен (или към която се стреми) и нейните групови изисквания и цели.

 • общуване
 • група на връстниците
- откриват своите силни страни и потенциали и да подпомагат съучениците си в този процес

- придобиват личностен опит в процеса на групова работа;

ü прави връзка с наученото за пола на човека, размножаването и висшата нервна

дейност по биология

Умее да създава адекватен образ за себе си, да разбира и уважава различията между хората.

1. Ориентира се в принципите на създаване образа на света и ученето при човека.

2. Знае как се изследва самооценката и представата за себе си.

3. Ориентира се в основните аспекти на личностната типология и социокултурните различия.

4. Описва нивата на морално развитие.

Тема 4: Светът на възрастните.

1. Анализира семейството и училището като социални общности и се ориентира в отношенията “в” и “между” тях.

2. Съпоставя изискванията, които има към бъдещата си професия и своите потенциали.

 • семейна система
 • система на училището
 • родителство
 • кариера
 • настойчивост
- се упражняват с различни процедури, прилагани при подбор и наемане на работа ü усвоява знания

и умения, които се

прилагат в сферата

на професионалното

обучение

Познава основните принципи на комуникативността, правенето на избори и вземането на решения

1. Познава особеностите на комуникацията между хората и изследва комуникативните си умения.

2. Познава и прилага основни принципи за правене на избор и вземане на решение.

3. Разбира смисъла на конфликтите и може да прилага способи за разрешаването им.

Тема 5: Личностни различия и общуване.

1. Ориентира се в основните аспекти на личностната типология и социокултурните различия.

2 Познава особеностите на комуникацията между хората и изследва комуникативните си умения.

3. Различава основни движещи сили на

поведението и описва нивата на

морално развитие ( Л. Колберг).

4. Познава и прилага основни принципи

за правене на избори, вземане на

2. решения и решаването на конфликти.

5. Описва и приема различията между

хората /физически, етнически и

религиозни/.

 • мотиви
 • психични различия
 • комуникативни умения
 • вземане на решение
 • решаване на конфликти
- работят върху казуси и да дискутират върху важни теми (сексуалността, зависимостите, различията и др.) ü получените знания ще бъдат доразвити в обучението по логика, етика и право, и философия

ü обосновава биологичното начало на човека с психичното и личността

1 2 3 4 5 6
Ориентира се в различни видове психологически зависимости на личността.

1. Познава основните принципи и механизми за създаване на личностни зависимости (наркомании, секти и психорелигии, хазарт и др.).

2. Ориентира се в стратегиите за справяне със зависимостите и ролята на психологическото консултиране и психотерапия.

Тема 6: Зависимостите.

1. Ориентира се в основните типове психологически зависимости: наркотици; секти и психорелигии; хазарт и пристрастяването към риск.

2. Оценява социални последици от въздействието на психологическите зависимости.

 • психоактивна зависимост
 • научена безпомощност
- работят с различни източници на информация ü свързва

познавателните

процеси с наученото

по биология за

сензорните системи

Тема 7: Познанието и ученето.

1. Описва ученето като процес на преработка на информация.

2. Ориентира се в аспектите на човешката интелигентност.

3. Обединява познавателните процеси в

единен модел за опознаване на света.

 • познавателен процес
 • учене
 • интелект
- свързват мисленето като познавателен процес и моделите на формалната логика. ü прилага наученото при характеризиране на литературни герои и исторически личности

ІІ част – ЛОГИКА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

Ядра на

учебното

съдържание

Очаквани резултати

на ниво учебна програма

Очаквани резултати по теми Основни нови понятия (по теми) Контекст и дейности Възможности за междупредметни връзки
Ядро №4 Критическо мислене и създаване на смисъл

Първо равнище

Стандарт: Познава разликите между рационално и интуитивно мислене, между аргументация и внушение.

 • Разбира понятията разум и мислене и познава основните черти на рационалното мислене.
 • Разпознава различните типове мислене (рационално, емоционално, интуитивно).
 • Свързва аргументираността с рационалното мислене.
Тема1:Рационалност и мислене.

 • Разбира спецификата на човека като разумно същество.
 • Познава ролята на рационалното мислене в науката и живота.
 • Прави разлика между рационално, емоционално и интуитивно мислене.
 • Разграничава рационалната аргументация от внушението
мислене

рационалност

интуиция

аргумент

внушение

истина

На учениците трябва да се даде възможност да:

1. Формулират собствени тези по различни въпроси и да ги аргументират устно или писмено.

2. Задават въпроси свързани с прилагането на логическите знания към други предметни области.

1.Програмата по логика е естествено продължение и доразвитие на знанията и уменията получени по психология.

2.Придобитите умения за логическо мислене могат да бъдат успешно приложени при усвояване и

Стандарт: Формулира изводи от гледна точка на тяхната релевантност към предпоставките.

 • Разпознава основните форми на мислене.
 • Умее от определени предпоставки да формулира извод.
 • Умее да разкрива предпоставките на даден извод.
Тема2Логика и форми на мисленето.

 • Познава спецификата на логиката като философска наука.
 • Разбира ролята и за познанието и мисленето.
понятие

съждение

умозаключение

закон

3. Работят с автентични философски и други текстове.

4. Сравняват различни подходи към изучаваните теми и ги оценяват.

систематизиране на учебното съдържание по всички останали предмети от задължителната подготовка в девети клас.
Стандарт: Умее да формулира теза по даден проблем и да дава аргументирана подкрепа в нейна защита.

 • Знае що е теза, твърдение проблем и умее да ги прилага при анализиране на текст или ситуация.
 • Различава субективна ценност от обективна валидност на тезата.
 • Може да представя /в устна или писмена форма/ свои логически обосновани тези.
 • Познава и разграничава формите на мислене (понятие, съждение, умозаключение) и основните закони на мисленето.
 • Умее да прилага формите на мислене при преценяване на отношението между извод и предпоставки.
Тема3Въпроси и отговори.

 • Умее да анализира текст или ситуация с цел да формулира твърдение или теза.
 • Разпознава аргументите на дадена теза или твърдение в текст или ситуация.
теза

твърдение

проблем

анализ

5. Интерпретират различни информационни източници без опасения за евентуални грешки.

6. Оценяват чужди тези от гледна точка на тяхната аргументираност.

3.Уменията за водене на спор и работа в група могат да бъдат прилагани при дискусии в предметите от хуманитарния цикъл.

4. Уменията за формулиране и аргументиране на различни тези могат да се прилагат при писане на есета и други самостоятелни разработки по всички учебни предмети.

Стандарт: Разпознава типове аргументация (включително и грешки) в умозаключения, философски текст и други сфери.

 • Познава основните методи на логическото мислене.
 • Може да идентифицира типа аргументация и да разграничава истина и грешка в различни умозаключения.
 • Оценява ролята на фактите в процеса на аргументация.
 • Умее да задава въпроси по позната или непозната тема.
Тема4Истина и аргументация.

 • Познава индукцията и дедукцията като основни методи на логическото мислене.
 • Открива и разпознава индуктивни и дедуктивни умозаключения в различни познавателни сфери.
дедукция

индукция

аналогия

факт

7. Добиват личен опит в аргументирането при участие в дискусии по различни проблеми.

8. Откриват приложимостта на логическите знания в другите науки.

Стандарт: Умее да задава въпроси за по-задълбочено аргументиране и по-нататъшно изследване.

 • Разбира значението на въпросите за изясняване на дадена теза.
 • Сравнява различни твърдения по даден въпрос и привежда собствени аргументи и твърдения.
 • Умее да конструира собствени умозаключения използвайки основните методи на логическо мислене.
 • Познава различни видове аргументация и може да дава различни аргументи при разграничаване на истина от грешка.
въпрос

сравнение

интерпретация

Стандарт: Демонстрира отвореност и толерантност към различни схващания.

 • Приема чуждите тези и аргументи като необходим момент в търсенето на истината.
 • Разбира, че всяка гледна точка има своите основания и оценява позитивното в нея.
 • Може да привежда различни факти в подкрепа или опровержение на дадена теза.
Тема5Комуникация и толерантност.

 • Умее да изслушва чужди аргументи.
 • Знае и спазва правила при водене на спор.
 • Демонстрира умения за работа в група.
 • Умее да говори и пише ясно по теми от различни предметни области.
разбиране

смисъл

толерантност

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *