УЧЕБНА ПРОГРАМА

ПО ЕТИКА И ПРАВО

ЗА Х КЛАС

ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА

І. Общо представяне

Общ хорариум: минимум 90 учебни часа

Учебната програма е предвидена за профилирана подготовка по предмета Етика и право, който е част от предметен цикъл Философия. Програмата обединява три относително самостоятелни модула: 1.Приложна етика, 2.Социално-политическа философия и право, 3.Право и етика на информационното общество. Първите два модула са задължителни за профилираната подготовка по философия. Третият модул е избираем и може да се използва, само ако са осигурени посочените към него изисквания. Всеки от трите модула може да се използва отделно от другите при и при непрофилирана подготовка по философия в рамките на ЗИП.

Първи модул: ПРИЛОЖНА ЕТИКА

Хорариум: минимум 27 учебни часа

Обучението по „Приложна етика“ разширява и задълбочава знанията и уменията на учениците, получени в резултат на задължителната подготовка по „Етика и право“. То е свързано с постигане на стандартите от второ равнище на ядрото „Свобода и отговорност“ от държавните образователни изисквания за учебно съдържание по Философия.

Както личи от названието, този модул има изключително практическа насоченост и се осъществява в контекста на една актуална тематика – професионална етика, биоетика, медицинска етика, политика и морал. Специално внимание е отделено на такива важни в съвременното общество теми и проблеми като: евтаназия, аборт, смъртно наказание, генетични експерименти с хора и животни, бизнес-етикет, насилие и милосърдие.

Цели на обучението:

1. Да се стимулира нравственото самопознание и самоопределяне на учениците чрез трениране на уменията за автономен морален избор.

2. Да се осъзнае универсалната приложимост на етическите знания чрез анализ на ситуации и проблеми от различни социални сфери.

3. Да се осъзнае ценността на многообразието и идеята, че тъкмо като различни всички ние сме равни.

Втори модул: СОЦИАЛНОПОЛИТИЧЕСКА ФИЛОСОФИЯ И ПРАВО

Хорариум: минимум 27 учебни часа

Обучението по „Социално-политическа философия и право“ разширява и задълбочава знанията и уменията на учениците, получени в резултат на задължителната подготовка по „Етика и право“. То е свързано с постигане на първите пет стандарта от второ равнище на ядрото „Свобода и законност“ от държавните образователни изисквания за учебно съдържание по Философия.

Модулът „Социално-политическа философия и право“ развива правната и политическата култура на учениците в посока на философско осмисляне на проблемите за справедливостта, свободата, равенството, правата на човека, собствеността, законността и демокрацията. Важни акценти в учебното съдържание са предимствата и недостатъците на законодателството в демократичните общества, сравнението между българското и европейското законодателство в сферата на правата на човека, проблемите за правата на децата, жените и малцинствата в съвременния свят. Специално внимание се отделя на уменията за участие и подкрепа на значими социални дейности.

Извън профилираното обучение по философия, обучението по този модул предполага тясна връзка с обучението по История и цивилизация, География и икономика.

Цели на обучението:

1. Да се развие правната и политическата култура на учениците чрез по-задълбочен философски анализ на ценностните основания на правото, както и на основни политически идеи и модели на управление.

2. Да се изяснят по-детайлно отношенията между гражданина и държавата, между частния интерес и общото благо.

3. Да се разширят познанията на учениците за ролята на гражданското общество и да се даде възможност за прилагане на тези знания, за трениране на основни умения за социално участие и промяна.

Трети модул: ПРАВО И ЕТИКА НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО

Хорариум: минимум 36 учебни часа

Този модул е предназначен за ученици, които имат интереси в областта на етиката и правото, и желаят да задълбочат знанията си за развитието на нормативните системи в бързо променящата се социална среда. Модулът не е задължителен за профилираната подготовка по философия.

Обучението е свързано най-вече с постигане на последния стандарт от ІІ-ро равнище на ядрото „Свобода и законност“ от държавните образователни изисквания за учебно съдържание по Философия, а именно: „Анализира правни и социални аспекти на глобализацията и на прехода към информационно общество.“ Този стандарт изисква разширяване и задълбочаване на задължителната подготовка на учениците, свързана с ролята на медиите в обществения живот, с основните човешки права и свободи, с уменията за защита на тези права и свободи съгласно нормите на демократичното право. Учебното съдържание е ориентирано към по-важните правни, морални и социални ефекти от прилагането на новите информационни технологии и глобализацията на комуникационния обмен, като представя и спецификата на нормативната уредба на информационната област.

За постигане на по-добър ефект, препоръчително е обучението по този модул да се осъществява :

q от учители, завършили успешно краткосрочен курс за следдипломна квалификация по „Право и етика на информационното общество“ и притежаващи удостоверение за повишаване на квалификацията;

q от учители с компютърна грамотност и умения за работа в Интернет;

q в училища, които могат да осигурят на учениците и учителите база и условия за работа в Интернет;

q в синхрон с обучението по информационни технологии /модулите за Интернет/.

Цели на обучението:

Новите информационни технологии навлизат във всички сфери на обществения живот. Този процес има положителни и отрицателни страни, които трябва да се познават. Тъй като учениците от средното училище са сред най-активните потребители на услугите в Интернет с обучението по тази програма се цели учениците:

1. Да разширят и конкретизират знанията си за действието на нормативните социални регулатори /в България, Европа и света/ в една от най-динамичните сфери – информационната;

2. Да се запознаят с правата, които притежават като граждани и като потребители, както и със задълженията, които имат към останалите участници в комуникационния обмен;

3. Да осъзнаят рисковете от нарушаване на личната неприкосновеност, както и ограниченията при работа с лични данни в мрежата;

4. Да се подготвят и мотивират за компетентно и отговорно поведение в мрежата.

Х КЛАС ЕТИКА И ПРАВО ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА

Първи модул: ПРИЛОЖНА ЕТИКА

Ядра на учебно съдържание Очаквани резултати на ниво учебна програма Очаквани резултати по теми Основни понятия Контекст и дейности Между-

предметни връзки

Ядро №

Свобода и отговорност

Второ равнище

Модул І

ПРИЛОЖНА

ЕТИКА

Стандарт 1. Разпознава и анализира ценностните основания и моралните последици на човешкото поведение в различни социални сфери.

1.1. Познава основанията на различни позиции по проблеми, свързани с екоетика, биоетика, медицинска етика, професионална етика.

1.2. Оценява позиции и постъпки на литературни герои и исторически личности, както от гледна точка на моралните мотиви, така и на последиците.

1.3. Разбира универсалния характер на морала като аспект на човешкото поведение във всяка културна сфера.

Стандарт 2. Различава етическите и правните основания на човешкото поведение.

2.1. Разбира ограничената възможност на морала да бъде единствен регулатор на социалната практика.

2.2. Различава морални мотиви и правни основания в поведението на хората.

Стандарт 3. Оценява моралните измерения на правни и политически решения.

3.1. Оценява моралните ефекти от дейността на исторически личности в политиката.

3.2. Установява и дава примери за съответствие или противоречие между морални ценности и правни норми.

Стандарт 4. Проявява толерантност и уважение към многообразието от ценностни позиции като разбира тяхната културна и национална обусловеност.

4.1. Разбира и оценява многообразието на ценностни позиции като израз на свободата и уникалността на човека.

4.2. Разглежда литературата и изкуството /кино, музика, театър/ като израз и взаимодействие на различни ценностни позиции със своя културна и национална обусловеност.

4.3. Разглежда отношението “многообразие – идентичност” в контекста на свободата, справедливостта и правото на културно самоопределяне.

4.4. Обсъжда проблеми, свързани с насилие и дискриминация към групи и общности в неравностойно положение.

Тема 1. Екологична етика

1.1. Определя различието в отношенията етика/екология, етос/природа.

1.2. Разбира екосферата като поле на необходима морална грижа и социална защита.

Тема 2. Професионален морал и професионална етика

2.1. Разграничава професионализма от призванието и моралната отговорност в дадена професионална област.

2.2. Разглежда някои професии (напр. адвокат, учител, журналист,) през призмата на отношението професионален дълг-социално призвание.

2.3. Познава основни правила на бизнесетиката.

Тема 3. Биоетика и медицинска етика

3.1. Ориентира се в дискусиите “за” и “против” аборта, евтаназията, клонирането и др.

3.2. Формулира и аргументира лична позиция по разглежданите проблеми.

Тема 4. Политика, право и морал

4.1. Разбира политическата етика като балансирана игра на конкретни, социално значими интереси; разглежда прояви на корист и корупция като нарушаване на баланса частно-общо в името на частното.

4.2. Разглежда политическия морал и етика като професионална етика с висок коефициент на отговорност в социалното управление.

4.3. Различава морални мотиви и правни основания в поведението на хората.

4.4. Установява и дава примери за съответствие или противоречие между морални ценности и правни норми;. ориентира се в аргументите “за” и “против” смъртното наказание.

Тема 5. Многообразие и търпимост

5.1. Разбира смисъла на многообразието от ценностни позиции и оценява търпимостта като морално условие и израз на свободата.

5.2. Разглежда литературата и изкуството /кино, театър, музика/ като израз и взаимодействие на различни ценностни позиции със своя културна и национална обусловеност.

5.3. Разглежда отношението “многообразие-идентичност” в контекста на свободата, справедливостта и правото на културно самоопределяне.

5.4. Обсъжда проблемите, свързани с насилие и дискриминация към групи и общности в неравностойно положение.

Отговорност

пред поколенията

Защита на живота

Призвание

Професия

Професионален дълг

Бизнесетика Лоялност

Евтаназия

Аборт

Клониране

Справедливост

Равенство

Свобода/Търпимост

Насилие/Ненасилие

На ученици-те трябва да се даде възможност да:

- Анализират автентични текстове и документи

- Защитават и опровергават различни гледни точки по значими проблеми на моралната практика.

- Анализират съвременното изкуство /кино, театър, музика/ от гледна точка на етиката.

- Използват различни източници на информация.

- Решават морални и правни казуси

- Проявяват лични и обосновани позиции спрямо предлагания учебен материал

- Пишат философски есета по етически проблеми.

Психология и логика

- Прилага идеите на Е. Фром и Л. Колбелг при осмисляне на етически проблеми.

- Използва знанията си за основни правила в междуличностните отношения.

- Развива уменията си за формулиране на тези и аргументи

Литература,

История и цивилизация

- Прилага наученото при характеризиране на литературни герои, исторически личности и събития.

География и икономика, Природни науки, Професионално образование

- Обвързва знанията си за приложните аспекти на етиката /екоетика, биоетика, професионална етика/ с обучението по тези предмети и направления.

Изкуства

- Прилага наученото по етика при анализ на художествени проблеми и явления.

Х КЛАС ЕТИКА И ПРАВО ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА

Втори модул: СОЦИАЛНОПОЛИТИЧЕСКА ФИЛОСОФИЯ И ПРАВО

Ядра на учебно съдържание

Очаквани резултати на ниво учебна програма

Очаквани резултати по теми

Основни понятия

Контекст и дейности

Между-

предметни връзки

Ядро:

Свобода и законност

Второ равнище

Модул ІІ

СОЦИАЛНО-ПОЛИТИЧЕСКА ФИЛОСОФИЯ И ПРАВО

Стандарт № 1. Познава ролята на държавното управление и финансирането му чрез данъци

1.1. Разбира системата от данъци като специфична взаимовръзка между държавата и гражданско общество.

1.2. Осъзнава връзката между данъчна политика и социална справедливост.

1.3. Познава основните данъчни институции.

Стандарт 2. Познава ролята на гражданското общество за създаването на законите и тяхната промяна.

2.1. Познава същността на партиите и другите политически организации и механизмите на тяхното създаване.

2.2. Знае как гражданското общество може да влияе на законодателния процес.

2.3. Описва механизми за участие на граждански организации във властта и управлението.

Стандарт 3. Сравнява правата си на гражданин в Република България и в Европа и начините за отстояването им

3.1. Различава национално и европейско гражданство и познава специфичните права на европейското гражданство.

3.2. Запознат е с национални и европейски институции и организации, от които може да получава помощ при защита на своите права.

3.3. Обяснява актуални проблеми, свързани със защита на етнически, религиозни и малцинствени права в България.

Стандарт № 4. Обяснява връзката между идеите за свобода, човешки права и граждански права.

4.1. Ориентира се в социалната структура на обществото.

4.2. Свързва идеите за мир, свобода, справедливост и солидарност със защитата на основните права и свободи на човека.

Стандарт № 5. Съзнава предимствата и недостатъците на законодателството в демократичните общества.

5.1. Ориентира се в проблемите на човешките права (религиозни, малцинствени, социални и др.) в модерните демокрации.

5.2. Умее да защитава своя позиция при сравняване на различна степен на защитеност на човешките права в модерните демокрации.

5.3. Свързва процесите на глобализация с необходимостта от международен правов ред.

Тема 1. Данъци и държавно управление.

1.1. Умее да се ориентира в данъчните отношения между индивида, общината и централната данъчна администрация.

1.2. Знае как да попълва данъчна декларация.

1.3. Знае как граждански организации могат да упражняват контрол върху държавната администрация.

Тема 2. Политически субекти и политически живот.

2.1. Различава политически и неполитически организации.

2.2. Умее критически да се отнася към проявите на политическа пропаганда.

2.3. Оценява влиянието на граждански организации върху политическия живот.

Тема 3. Право на ЕС

3.1. Разглежда целите и принципите на ЕС като реализация на идеите за мир, свобода, справедливост и солидарност.

3.2. Познава основните институции и основните източници на правото на ЕС 3.3. Разбира необходимостта от хармонизиране на законодателството на България с това на ЕС.

Тема 4. Защита на социални, етнически и малцинствени права

4.1. Прави разлика между социални групи и социални слоеве. Запознат е с теориите за класите и елита.

4.2. Разбира същността на социалните права и начините за тяхна защита.

4.3. Ориентира се в дискусии по актуални проблеми, свързани със защита на етнически, религиозни и малцинствени права в България и света.

Тема 5. Социален и политически контекст на правните проблеми в модерни демокрации

5.1. Умее да дава примери за защита на социални, религиозни и малцинствени права в държави със социална и с либерална ориентация.

5.2. Умее да защитава своя позиция при сравняване на различна степен на защитеност на човешките права в модерните демокрации.

Данъци

Държавна администрация

Политическа партия

Изборна кампания

Лоби/Лобиране

Гражданско неподчинение

Европейски съюз

Европейски парламент

Съвет на ЕС

Европейска комисия

Европейски съд

Социална стратификация

Социален слой

Елит

Социалдемокрация

Либерализъм

На учениците трябва да се даде възможност да:

1. Работят с автентични текстове и документи

2. Решават правни казуси

3. Участват в дискусии по актуални събития като ги анализират от правна гледна точка.

4. Работят в група

5. Аргументират лична позиция /устно и писмено/.

1. Използват наученото в часовете по Етика за осмисляне на ценностните основания на правото.

2. Правят връзки със знанията по

Психология и логика при анализ и аргументиране на различни гледни точки по правни решения и казуси.

3. Използват частнонаучните знания от История и цивилизация,

География и икономика при: – философско осмисляне на идеите за обединение на Европа и за общо европейско право;

- осъзнаване на същността на социалните права и на смисъла на тяхната защита;

- усвояване на умения ориентиране в съвременния политически и икономически

1 Comment

  • Елена Пиронкова казва:

    Здравейте!
    Искам да попитам тези 90 часа на какво време съответстват? Каква е цялата сума за това обучение? И как се процедира, ако имам нужда от повече часове (по моя или ваша преценка)? Има ли възрастова граница?
    Благодаря Ви предварително!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *