УЧЕБНА ПРОГРАМА

ПО ЕТИКА И ПРАВО

Х КЛАС

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

І. Общо представяне 

Хорариум: 54 учебни часа

Предметите от цикъл „Философия“ /Психология и логика, Етика и право, Философия/ целят да ориентират ученика в отношенията му към себе си, към другите и към света, и съдействат за неговото самоопределяне като автономна личност и свободен гражданин.

Като част от задължителната подготовка и в рамките на предметния цикъл, обучението по Етика и право е насочено главно към нравственото самоопределяне на учениците, към развитие на умението за автономен и отговорен морален избор. То изгражда и основите на тяхната гражданска култура, като ги запознава с неотменимите човешки права, с ценностите на демокрацията и с начините за ефективно социално участие в гражданския живот. Обучението по програмата се основава както на постиженията на учениците, получени в резултат на задължителната подготовка по Психология и логика в 9-ти клас, така и на техния личен опит. В същото време, обучението по Етика и право подготвя въвеждането на предмета Философия в ХІ клас като завършваща част на предметния цикъл.

Извън предметния цикъл и по отношение на другите предмети от общообразователната подготовка, обучението по Етика и право допринася за развитие на хуманитарната образованост на учениците. То е в тясна връзка най-вече с обучението по История и цивилизация, География и икономика, Български език и литература, Изобразително изкуство и Музика.

Учебната програма има две части – Етика и Право.

Първата част /Етика/ е свързана с постигане на стандартите от първо равнище на ядрото „Свобода и отговорност“ от държавните образователни изисквания за учебно съдържание по Философия. Обучението по тази част от програмата има отношение и към следните стандарти за учебно съдържание по гражданско образование: 1. Обяснява ролята на езика, религията и традициите за социална обвързаност и различия в обществото. 2. Ориентира се в източниците на противоречия между отделни етнически и религиозни общности.

Втората част /Право/ е свързана с постигане на стандартите от първо равнище на ядрото „Свобода и законност“ от държавните образователни изисквания за учебно съдържание по Философия. Обучението по право се осъществява предимно в контекста на проблема за свободата и моралните ценности.

Доколкото основа на гражданското образование е най-вече правната и политическата култура, обучението по програмата е пряко свързано и със следните стандарти за учебно съдържание по гражданско образование: 1. Проследява възникването и развитието на идеята за демокрация. 2. Анализира характеристиките на правовата държава. 3. Обяснява механизмите на властта: структурата и функциите на държавните и общоевропейските институции. 4. Осъзнава смисъла и значението на разделението на властите и взаимодействието между тях. 5. Познава и може да участва във форми на граждански контрол върху държавните институции. 6. Изказва аргументирани оценки по граждански и политически аспекти на социалния живот. 7. Познава идеята за „гражданин на света“ 8. Обосновава идеята за мира като условие за развитие на цивилизацията, както и с всички стандарти от ядрото „Граждани, права и отговорности“.

ІІ. Цели на обучението

Общите цели на обучението по предмета Етика и право са:

q Да се стимулира моралното развитие на учениците чрез изясняване на основни нравствени ценности и развитие на умението за автономен морален избор.

q Да подготвя учениците за свободно и отговорно поведение в съвременния социален живот, с респект към основните човешки права, към ценностите и нормите на демократичното право.

q Да създава условия за прилагане на знанията по етика и право в анализ и решаване на конкретни практически проблеми.

q Да утвърждава културата на толерантност, сътрудничество и ненасилие.


Х КЛАС ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА ЕТИКА И ПРАВО

Част първа – ЕТИКА

Ядра на учебно съдържание Очаквани резултати на ниво учебна програма Очаквани резултати по теми Основни понятия Контекст и дейности Между-

предметни връзки

Ядро:

Свобода и отговорност

Първо равнище

Стандарт № 1. Разбира спецификата на етическото отношение, начините за създаването и удържането му; обяснява и уважава негови културни, религиозни и национални особености.

1.1. Разглежда морала и моралните феномени като устойчиви и относително постоянни регулатори на съвместния живот на хората.

1.2. Обяснява ролята на традицията, обичая и поведенческия навик в човешките отношения.

1.3. Описва ролята на религиозните традиции за произхода и развитието на морала.

1.4. Познава и уважава морални ценности на различни общности и традиции.

Стандарт № 2. Познава алтернативни подходи към основни морални ценности (свобода, щастие, смисъл на живота) и разбира тяхната роля за самоопределянето и моралното поведение.

2.1. Формулира поне два противоположни възгледа за свободата, щастието и смисъла на живота.

2.2. Може да използва тези знания и възгледи при анализ на текстове и на конкретни морални ситуации.

Стандарт № 3. Разбира значимостта на любовта и сексуалността.

3.1. Свързва любовта и приятелството с естествената потребност на човека от близост с другия.

3.2. Оценява различни гледни точки и изразява своя позиция спрямо любовта, брака, семейството.

Стандарт № 4. Може да прилага основни етически правила в анализ на междуличностни отношения и конфликти.

4.1. Познава основни морални максими и оценява приложимостта им в личния си опит.

4.2. Прилага морални термини при анализ на конкретни житейски ситуации.

Стандарт № 5. Умее да анализира основите на собствения си морален опит, да прави автономен и отговорен морален избор.

5.1. Определя ценностни конфликти при анализ на морални дилеми.

5.2. Умее да предвижда последици от конкретен морален избор.

5.3. Различава нивата на морално развитие.

Тема 1. Морал и етика

1.1. Разграничава равнищата на всекидневна и научна употреба на понятията: етос/нрав/характер; морал/етика.

1.2. Разглежда морала и моралните феномени като устойчиви и относително постоянни регулатори на съвместния живот на хората.

1.3. Обяснява отношението морално/неморално чрез универсалната опозиция добро/зло, характерна за всички културни традиции.

1.4. Описва основни сфери на приложната етика( биоетика, медицинска етика, професионална етика).

Тема 2. Историческо и културно многообразие на морала.

2.1. Познава и използва при анализ поне два различни/алтернативни възгледа за следните морални феномени:

- добродетели и пороци (Аристотел и Ницше);

- щастие и аскетизъм (Епикур и Марк Аврелий );

- свобода и избор ( Сенека и Сартр);

- смисъл на живота ( Камю и Франкъл)

2.2. Описва и оценява ролята на основни етически норми в трите световни религии (християнство, ислям, будизъм).

2.3. Познава и уважава морални ценности на различни етнически, традиционни общности.

Тема 3. Етика на желанието

3.1. Разбира моралните измерения на общуването като приятелство.(Епикур)

3.2. Ориентира се в отношенията на желанието към дълга и на любовта към брака.

3.4. При анализ на конкретни ситуации посочва и определя характерни черти на семейния морал.

Тема 4. Етически феномени, регулиращи междуличностни отношения

4.1. При анализ на морални ситуации и дилеми различава и определя прояви на срам, съвест, достойнство, чест, справедливост.

4.2. Оценява ролята на светския морал и етика във всекидневните отношения и постъпки.

Тема 5. Моралната свобода.

5.1. Обяснява връзката свобода-отговорност /Ерих Фром и Бягство от свободата/ или

дълг-свобода /категоричният императив на Кант/.

5.2. Различава нивата на морално развитие чрез водещите мотиви на морален избор (Л. Колберг).

5.3. Разглежда отношението свобода-отговорност както в поведението на хората (хуманизъм, толерантност), така и в ситуации на личен избор.

Етос/Нрави

Морал/Етика

Добро/Зло

Ценности/Норми

Свобода/Избор

Щастие

Добродетел/Порок Удоволствие

Страдание/Състрадание

Аскетизъм

Евдемонизъм

Екзистенциализъм

Ерос/Еротично

Любов/Омраза Приятелство

Семеен морал

Съвест/Чест

Достойнство

Справедливост

Етикеция

Отговорност

Дълг

Хуманизъм

Толерантност

На учениците трябва да се даде възможност да:

- Анализират автентични текстове и документи.

- Защитават и опровергават различни гледни точки по значими проблеми на моралната практика.

- Анализират съвременното изкуство /кино, театър, музика/ от гледна точка на етиката.

- Използват различни източници на информация.

- Решават морални и правни казуси.

- Проявяват лични и обосновани позиции спрямо предлагания учебен материал.

- Пишат философски есета

Психология и логика

- Прилага идеите на Е. Фром и Л. Колбелг при осмисляне на етически проблеми.

- Използва знанията си за основни правила в междуличностните отношения.

- Развива уменията си за формулиране на тези и аргументи

Литература,

История и цивилизация

- Прилага наученото по етика при характеризиране на литературни герои, исторически личности и събития.

География и икономика, Природни науки, Професионално образование

- Обвързва знанията си за приложните аспекти на етиката /екоетика, биоетика, професионална етика/ с обучението по тези предмети и области.

Изкуства

- Прилага наученото по етика при анализ на художествени проблеми и явления.

Х КЛАС ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА ЕТИКА И ПРАВО

Част втора – ПРАВО

Ядро на учебно съдържа-ние Очаквани резултати на ниво учебна програма Очаквани резултати по теми Основни понятия Контекст и дейности Между-

предметни връзки

Ядро:

Свобода и законност

Първо равнище

Стандарт № 1. Разбира легитимността на властта, законите, държавата и ролята им за социалното общуване.

1.1. 1.1. Осъзнава връзката между легитимност и законност.

1.2. 1.2.Разглежда легитимността на институциите като основа на легитимността на политическата власт.

1.3. Разбира значението на държавата и правото за сигурността и справедливостта в социалното общуване.

Стандарт № 2. Разбира идеята за демокрация, характера на правовата държава и ролята на медиите в обществения живот.

2.1. Разглежда демокрацията като власт на мнозинството при гарантирано всеобщо избирателно право.

2.2. Разбира идеята за правова държава като реализация на принципа за върховенство на закона.

2.3. Осъзнава ролята на медиите като съвременен коректив на властта.

Стандарт № 3.Познава основните човешки права и свободи и разпознава случаи на тяхното нарушаване.

3.1. Осъзнава връзката между човешкото достойнство и основните човешки права (като основен механизъм за неговата закрила).

3.2. Познава конституционната уредба на основните човешки права и разпознава случаи на тяхното нарушаване.

3.3. Умее да разграничава нарушаване и ограничаване на човешките права при анализ на правни казуси.

Стандарт № 4.Анализира връзката между права и задължения като се позовава на основни документи за правата на човека.

4.1. Умее да използва основни документи за правата на човека при защита на конкретни права.

4.2. Прави връзка между защитата на лични права и изпълнението на задължения към другите.

4.3. Познава дейността на основни международни организации за защита на човешките права и на мира.

Стандарт № 5. Разбира идеята за гражданското общество и начините на функционирането му.

5.1. Разбира гражданското общество като свободно самоорганизиране и саморегулиране на обществото, като посредник между гражданина и държавата.

5.2. Разглежда прехвърлянето на функции от държавата към гражданското общество като тенденция в неговото развитие.

5.2. Дава примери за влиянието на граждански организации върху социалните процеси в държавата.

Стандарт № 6. Има готовност за защита на правата си и осъзнава ролята на гражданското участие в социалния живот.

6.1. Осъзнава гражданската апатия като източник на социални проблеми

6.2. Обяснява връзката между стремежа към собствено благополучие и необходимостта от компетентно участие в гражданския живот.

Тема 1. Въведение в правото.Възникване и същност на правото.

1.1. Разбира нуждата от правна регулация на социалните отношения.

1.2. Умее да различава морални и правни норми.

1.3. Ориентира се в отношенията между държава, право и власт.

1.4. Посочва основни източници на правото.

Тема 2. Човешки права и гражданско общество

2.1. Познава конституционната уредба на основните човешки права и различава случаи на тяхното нарушаване.

2.2. Осъзнава важността на правата на детето за свободно и достойно развитие /Конвенция за правата на детето/.

2.3. Познава и умее да използва средства за защита на човешките права, отразени във Всеобщата декларация за правата на човека.

2.4. Разбира значението на гражданското общество за защита и реализация на човешките права.

2.5. Знае как се създават и функционират гражданските организации.

Тема 3. Държавата

3.1. Познава идейните основи на различни типове държавност.

3.2. Разбира значението на разделението на властите и върховенството на закона за функционирането на правовата държава.

3.3. Запознат е с избирателните си права и с механизмите за избор на централна и местна власт.

3.4. Описва същностни характеристики на авторитарната и демократичната държава.

3.5. Познава основни нарушения на правните норми и техните санкции; разбира смисъла на престъплението и наказанието.

Тема 4. Международен правов ред

4.1. Познава идеите, довели до възникването на международния правов ред.

4.2. Разбира съотношението между международни и национални правни норми.

4.3. Познава основни международни правни институции и организации (ООН, Международен съд в Хага, Европейски съд, Хелзинкски комитет за защита правата на човека).

Политика/Право

Власт/Закон

Обичай/Норма

Човешки права

Гражданин

Гражданско общество

Собственост Договор

Държава

Конституция

Парламент Правителство

Съд

Престъпление/

Наказание

Демокрация

Авторитаризъм

Суверенитет

Война/Мир

На учениците трябва да се даде възможност да:

1. Работят с автентични текстове и документи

2. Решават правни казуси

3. Участват в дискусии по актуални събития като ги анализират от правна гледна точка.

4. Работят в група

5. Аргументират лична позиция /устно и писмено

Връзки със знанията от прогимназиалния етап относно:

1. конституцията и разделението на властите /история и цивилизация/

2. Толерантността /история и цивилизация, география и икономика/

В гимназиалния етап:

1. Използват наученото в часовете по Етика за осмисляне на ценностните основания на правото /свободата, справедливостта, равенството/.

2. Правят връзки със знанията по

Психология и логика при анализ и аргументиране на различни гледни точки по правни решения и казуси.

3. Използват частнонаучните знания от История и цивилизация,

География и икономика за философско осмисляне на идеите за демокрация, правова държава, гражданин на света, права на човека и гражданско общество.

1 Comment

  • Vladimir Aleksandrov казва:

    Уважаеми колеги,
    Прочетох настоящите ДОИ и честно казано съм смутен. Поднесени по този начин те просто объркват децата и ги отдалечават от реалното разбиране за отношението морал и етика. А то е елементарно: Морал в превод от латински винаги е означавало и ще означава нравственост: „О времена, о нрави“ Моралът е обект на изследване от философската наука Етика, която изучава нравствеността и човешките ценности /деонтология/ Обичайното Право – или традиционния морал записан върху хартия като закон се превръща автоматично в Право -т.е. със записване на най-устойчивите норми като Закон, необходими за развитието на едно общество се появява правото. Първите известни записани норми като закон в Европа са тези на Архонт Дракон – от тук и понятието Драконови закони. Следва да се обясни на децата еволюционните различия между обичайното и държавното право, което е естествена форма на социална еволюция на първото.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *