Държавни образователни изисквания за учебно съдържание по Гражданско образование

Степен на образование: Средна

Етап: Гимназиален (ІХ-ХІІ клас)

Ядра на учебно съдържание

Стандарти

І. Гражданите, политиката, демокрацията 1. Проследява възникването и развитието на идеята за демокрация.2. Анализира характеристиките на правовата държава.

3. Познава политическата карта на света, представя основните политически теории и идентифицира политическите модели за управление.

4. Представя промените на съвременна Европа и Балканите и определя мястото на България в тях.

5. Аргументира ролята на България като фактор за регионална стабилност в Югоизточна Европа.

6. Коментира разширяването на Европейския съюз към Югоизточна Европа и оценява възможностите на България за членство.

ІІ. Гражданите, властта и държавата 1. Обяснява механизмите на властта: структурата и функциите на държавните и общоевропейските институции.2. Осъзнава смисъла и значението на разделението на властите и взаимодействието между тях.

3. Обяснява ролята и значението на регионалното устройство на държавата.

4. Разбира същността на местното самоуправление.

5. Познава и може да участва във форми на граждански контрол върху държавните институции.

6. Изказва аргументирани оценки по граждански и политически аспекти на социалния живот.

ІІІ. Националната идентичност и различия в обществото 1. Разграничава основните социални групи и общности и коментира интересите и проблемите им.2. Обяснява ролята на езика, религията и традициите за социална обвързаност и различия в обществото

3. Ориентира се в източниците на противоречия между отделни етнически и религиозни общности.

4. Показва готовност за противодействие срещу насилието и стремеж към разрешаване на конфликтни ситуации.

5. Познава националните идеали, традиции и ценности и определя мястото на България в световната култура.

ІV. Граждани, права и отговорности 1. Проследява развитието на идеята за гражданско общество.2. Анализира и съпоставя идеите за свободата, човешките права и гражданските права.

3. Демонстрира готовност да защитава своите (и на другите) граждански права и отговорности.

4. Дава оценка на обществени събития от позициите на правата на човека и българското законодателство.

5. Познава международни документи за правата на човека и малцинствата, интерпретира степента на приложението им у нас и представя резултатите в писмена форма.

V. Гражданите и икономиката 1. Демонстрира знания за същността на пазарната икономика и нейните механизми, разкрива особеностите им в България.2. Доказва глобализацията на икономиката и стремежа на България към устойчиво развитие.

3. Анализира и привежда примери за икономическите условия в България и предлага обосновани решения за развитие.

4. Дискутира върху механизмите и инструментите на съвременната икономическа политика на България.

5. Определя мястото си и проектира бъдещето си в икономическите отношения.

6. Аргументира ролята на евроинтеграцията и на Европейския съюз.

VІ. България и светът 1. Познава идеята за “гражданин на света”.2. Разбира мястото на България в глобалното развитие.

3. Осъзнава значението на глобалните проблеми на човечеството и обсъжда възможните им решения.

4. Обосновава идеята за мира като условие за развитие на цивилизация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *