ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ТОЛЕРАНТНОСТ

 

Библиографска справка

І СТАТИИ ОТ ПЕРИОДИЧНИЯ ПЕЧАТ

1.   АНГЕЛОВА, Росица. Петко Р.Славейков в контекста на историческата образованост през Възраждането / Росица Ангелова. ( История на педагогиката и образователното дело )  // Педагогика (София), XVIII, 2008, N 2 , с. 70-80.

2.    АТАНАСОВА, Людмила. Еднакви и различни / Людмила Атанасова. ( Фолклор и

творчество )  // Предучилищно възпитание (София), LVIII, 2010, N 4 , с. 13 – 15.

3.  БОБИНОВА, С. Воспитание культуры толерантности. // Нач. школа, 2004, № 8, с. 76.

4.  ГАНЕВА, Зорница. Специфика на училищния статус на деца бежанци в България :

(През погледа на техните съученици) / Зорница Ганева. ( Теория и опит )  // Педагогика (София), XVII, 2007, N 4 , с. 53-62.

4. ГЕНОВА, Донка. Възпитаване на толерантност и хуманност / Донка Генова. ( Педагогическо взаимодействие )  // Предучилищно възпитание (София), LVII,

2009, N 4 , с. 49 – 50.

5. ЖЕЛЯЗКОВА, Лилия. Медико-дидактически аспекти на пропедевтиката на толерантността. // Обр. и квалификация., 2002, № 1, с. 61.

6. ЖЕЛЯЗКОВА, Лилия. Толерантността в контекста на средното философско образование. // Обр. и квалификация, 2001, № 6, с. 74.

7. ИВАНОВА, Боряна. Влияние на родителското поведение върху Аз – идеално на

детето / Боряна Иванова. ( Изследване )  // Образование (София), XV, 2006, N 1 , с. 81 -89.

8. ИВАНОВА, Венелина. Седмица на толерантността / Венелина Иванова. ( Интересно и полезно )  // Предучилищно възпитание (София), LIV, 2006, N 4 , с. 43 – 44.

9. ИВАНОВА, Цветомира. Толерантност и агресивност / Цветомира Иванова. Споделено )  // Психология журнал (Варна), 4,

2007, N 40 , с. 26.

10. ИЛИЕВА, Величка. Права и отговорности / Величка Илиева. ( Теория и практика )  // Дом, дете, детска градина (София), XVI, 2009, N 3 , с.3-6.

11. КОЖУХАРЬ, Г. С. Модель усиленной мотивации : взаимодействие базовых механизмов межличностной толерантности / Г. С. Кожухарь. ( Теоретические исследования )  // Вопросы психологии (Москва), 2007, N 2 , с. 15 – 29.

12. КОЛИШЕВ, Николай. Толерантността във взаимоотношенията между учители и ученици / Николай Колишев. ( Теория и опит )  // Педагогика (София), XVII, 2007, N 9,

с. 3 – 11.

13. КОРНИЛОВА, Т. В. Соотношение уровней нравственного самосознания,

эмоционального интеллекта и принятия неопределенности / Т. В. Корнилова, Е. В.

Новотоцкая-Власова. ( Тематические сообщения )  // Вопросы психологии (Москва),

2009, N 6 , с. 61-71.

14. КЪНЕВА, Ивелина. Интеркултурното образование – възпитание в дух на толерантност и дружелюбие / Ивелина Кънева. (Педагогически съветник )  // Дом, дете,

детска градина (София), VII, 2010, N 5 , с. 151-156.

15. ПАПАСТЕРДЖИО, Анна. За равни шансове на имигрантските деца в образователната система на Гърция / Анна Папастерджио. ( Педагогиката и образованието в чужбина )  // Педагогика (София), XVII, 2007, N 6 , с. 55 – 65.

16. СТОЯНОВА, Христина. Функционалните аспекти на етническата общност – етническа структура, етническа характеристика и етническа толерантност / Христина Стоянова. (Студентите пишат за … )  // Психология журнал (Варна), 3, 2006, N 20 , с. 15 – 19.

17. ТОДОРОВА, Албена. Формиране на нравствени ценности в съзнанието на деца със

статут на бежанци в България в условията на летен детски лагер / Албена Тодорова. (

Теория и опит )  // Педагогика (София), XVIII, 2008, N 6 , с. 27-38.

18. ФАКИРСКА, Йорданка. Профилактика на агресията чрез формиране на нагласи за

толерантно поведение / Йорданка Факирска. ( Специализирани стратегии )  // Предучилищно възпитание (София), LIV, 2006, N 7 , с. 22 – 26.

19. ЧАВДАРОВА – КОСТОВА, С. Училището и възпитанието в толерантност. // Педагогика, 2004, № 1, с. 69.

                                                ІІ КНИГИ

 

1. КОЛИШЕВ, Николай . Педагогическите умения на учителите : теоретични

модели / Николай Колишев. – [Първо издание]. – София : Изд. Захарий Стоянов, 2008 -

357 с. ; 20 см

2. ПРЕВЕНЦИЯ на агресията сред децата : Сборник с научни доклади / Състав. и ред. Емилия Миленкова Рангелова, Георги Д. Петров, Тони Манасиева. – София : ИК Комливес – ЛМ, 2004. – 552 с. ; 20, 5 см

3.  ТАХИР, Мюмюн. Идентичност и толерантност : Философски и практически въпроси на културната интеграция / Мюмюн Тахир. – София : Академ. изд. „Проф. Марин Дринов“, 2007. – 180 с. ; 20 см

Библиографската справка е изготвена от Иванка Тодорова Лапавичева – ст. специалист в Педагогическа библиотека – Дирекция „Образование и наука” – Община Пловдив.

Съдържа 21 подбрани по темата заглавия – 19 статии от периодични издания и 3 книги.

18.04.2011 г.

гр. Пловдив

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *