ОБЩИНА  ПЛОВДИВ
 
ОТДЕЛ   “ОБРАЗОВАНИЕ  И  НАУКА”
П Е Д А Г О Г И Ч Е С К А   Б И Б Л И О Т Е К А
НОВИ  ПЕДАГОГИЧЕСКИ  И  ИНФОРМАЦИОННИ  ТЕХНОЛОГИИ  В ОБУЧЕНИЕТО  ПО  МУЗИКА
 Библиографска справка
I  КНИГИ
 1.      БЕСПАЛКО, В. П. Слагаемые педагогические технологии. / В. П. Беспалко. – Москва: Педагогика, 1989. – 192 с.
2. ДЕРМЕНДЖИЕВА, Грета. Компютрите и новите информационни технологии в образованието – една съвременна провокация. // П р о в о к а  ц и я т а  у ч е     б ен  п р о ц е с. – София,  1997, с. 138 – 159.
3. ЗАЙНУТДИНОВА, Л. Х. Создание и применение электронных учебников / Л. Х. Зайнутдинова. – Астрахань: Изд-во ЦНТЭП, 1999.
4.      КОВАЧЕВ, Огнян. Четенето в епохата на медии, компютри и Интернет: Сборник с доклади от Междунар. конференция в чест на проф. Волфганг Изер (София, 2000) / Състав. Огнян Ковачев, Александър Кьосев. – София: Фигура, 2003. – 380 с.
5.      МИНЧЕВА, Пенка. Музиката и интелектът: В светлината на теорията на Ж. Пиаже за интелектуалното развитие./ Пенка Минчева. – София: СУ Св. Кл. Охридски, 1994. – 116 с.
6.      МИНЧЕВА, Пенка. Музикалното възпитание в общообразователното училище. /Пенка минчева. – София: Лодос, 2000. – 159 с.
7.      МОМЧЕВА, Галина и др. Компютърна техника и информационни технологии: 5 – 6 клас. / Гинка Момчева и Вяра Жекова. – София: Просвета, 2002. – 64 с.
8.      НИКОЛОВ, Румен и др. Компютърът и музиката. // Информатика за начинаещи или с костенурката напред: Ч. 1  – София, 1989, с. 74 – 83.
9.      ПАВЛОВ, Димитър. Използване на компютърната техника в образованието: Методич. разработки. Ч. 1 -  / Димитър Павлов. – София: Нар. просв., 1988. – 192 с.
10.  ПАВЛОВ, Димитър. Образователни информационни технологии: Модул 1 – 2. / Димитър Павлов. – София: Веда Словена – ЖГ, 2001.
11.  ПАВЛОВ, Димитър и др. Педагогически измерения на компютризацията. /Димитър Павлов, Димитър Чуревски, Захари Върбанов. – София: Нар. просв., 1988. – 191 с.
12.  ПЕТРОВ, Петър и др. Образователни технологии и стратегии на учене. / Петър Петров и Милка Атанасова. – София: Веда Словена – ЖГ, 2001. – 300 с.
13.  ПОЛОНСКИЙ, В. М. Сайты, порталы в области образования в сети ИНТЕРНЕТ. / В. М. Полонский. // Словарь по образованию и педагогике. – Москва, 2004, с. 293 – 438.
14.  РАДЕВ, Прамен. Обща училищна дидактика: или събития, ситуации, обекти, субекти, конструкти и референти в училищното обучение и образование/ Пламен Радев. – Пловдив: Пловдивско унив. изд., 2005. – 470 с..
15.  СЕЛЕВКО, Герман Константинович. Педагогические технологии на основе информационно-коммуникационных средств. /Герман Константинович Селевко. – Москва: НИИ школьных технологий, 2005. – 205 с.
16.  СТЕФАНОВА, Марияна. Дидактическо общуване. / Марияна Стефанова. – София: Булвест 2000, 1999. – 208 с.
17.  ТАШЕВА, Станка и др. Иновации в технологията на обучение при професионалната подготовка. / Станка Ташева и Димитър Павлов. – София: МОН, НИО, 2000. – 208 с.
18.  ТЕХНОЛОГИИ на обучението при професионалната подготовка. / Станка Ташева, Димитър Павлов и кол. – София: МОН, НИО, 2003. – 208 с.
19.  ТЕХНОЛОГИИ в обучении. // Педагогика: Педагогические теории, системы, технологии. – Москва, 1999, с. 245 – 263.
20.  ТОДОРОВ, Юри. Компютри и мултимедия. // Информационни технологии в образованието. – София, 2000, с. 25 – 35.
21.  ХУТОРСКОЙ, А. В. Практикум по дидактике и современным методикам обучения. / А. В. Хуторской. – СПб:Питер, 2004. – 541 с.
22.  ЦВЕТАНОВА – ЧУКОВА, Лидия. Програмирано и компютърно обучение.// Нетрадиционни педагогически подходи. – София, 1994, с. 121 – 135.
23.  ЭЛЕКТРОННЫЕ учебники и учебно – методические разработки в открытом образовании: тезисы докладов семинара. – Москва: Изд. –во МЭСИ, 2000.
II  СТАТИИ  ОТ  ПЕРИОДИЧНИЯ  ПЕЧАТ:
1.      АНГЕЛОВ, Ангел. Мултицентърът – средище за технологична култура, образование и превенция. // О б щ е с т в е н о  в ъ з п и т а н и е, 2005, № 4, с. 68 – 71.
2.      АРНАУДОВА, Елена. За педагогическата компетентност на учителя по музика в контекста на съвременните образователни реалности. // Н а ч.  у ч и л и щ е, 2004, № 3, с. 91 – 98.
3.      АТАНАСОВА, м. Електронното учене в контекста на образованието на възрастните. // П е д а г о г и к а, 2004, № 4, с. 16 – 27.
4.      БОРИСОВА, Румяна. Приложение на информационните мрежи за комуникация при дистанционното обучение. // О б р а з о в а н и е  и  к в а    л и ф и к а ц и я, 2004, № 4, с. 92 – 99.
5.      БРИТВИНА, Л. Ю. Метод творческих проектов на уроках технологии. //      Н а ч. школа, 2005, № 6, с. 44 – 47.
6.      ВОЛЧЕГОРСКАЯ, Е. Ю. Развитие творческого воображения школьников на уроках музыки. // Н а ч.  ш к о л а, 2005, № 9, с. 38 – 40.
7.      ГУИН, Рис. Развитие на механизмите за коопериране в областта на информационните технологии в образованието. // С т р а т е г и и  н а  о б р а з о в а т е л н а т а  и  н а у ч н а т а  п о л и т и к а, 1994, № 3, с. 28 – 44.
8.      ГЪРКОВА, Биляна. Увод в технологиите на обучение. // С т р а т е г и и, 1997, № 2, с. 18 – 22.
9.      ГЮРОВА, Вяра и др. Приложение на Интернет в системата за подготовка и квалификация на учителските кадри. // Г о д и ш н и к  н а  СУ Св. Кл. Охридски. Ф- т  по  п е д а г о г и к а, Т. 89, 2000, с. 5 – 35.
10.  ДИВЧЕВА, М. Използване на компютърна техника при изграждане на информационна система в училището. // О р г а н и з а ц и я  и  у п р а в л е ние  н а  у ч и л и щ е т о  и  д е т с к а т а  г р а д и н а, 2004, № 1, с. 36 – 40.
11.  ДИМИТРОВА, Севдалина. Диференцираният подход в обучението по музика чрез използване на компютърна техника. // О б р а з о в н и е, 1996, № 3, с. 41 – 44.
12.  ДИМОВ, Петър. Единството между придобиването на познание и комуникацията като една характерните черти на електронното обучене чрез Интернет. // О б р а з о в а н и е, 2006, № 2, с. 3 – 12.
13.  ДИМОВ, Петър. Абстрактни структури на Интернет обучението. // О б р а зо в а н и е, 2004, № 4, с. 3 – 11.
14.  ДИМОВ, Петър. Върху някои от основните характеристики на обучението чрез Интернет. // О б р а з о в а н и е, 2004, № 5, с. 20 – 27.
15.  ДИМОВ, Петър. Интернет като обществено явление. // О б р а з о в а н и е, 1999, № 4, с. 21 – 26.
16.  ДИМОВ, Петър. Предпоставки за приложение на груповата форма на обучение при on – line базираните системи за обучение. // П о с о к и, 2003, № 1, с. 3 – 8.
17.  ДИМОВ, Петър. Процеси на фрагментация и консолидация на познанието при технологично осигуреното електронно обучение. // О б р а з о в а н и е, 2006, № 1, с. 26 – 35.
18.  ДОЙКОВ, Деян. Мултимедия и образование. // С т р а т е г и и, 1994, № 3, с. 3 – 12.
19.  ДОНЧЕВ, Д. и др. Компютризацията на средното образование и перспективи на нейното развитие. // У ч и л и щ е, 1994, № 1 – 2, с. 110 – 120.
20.  ДРЕНСКА, Светлана. Систематичен подход за въвеждане на електронни дискусии в обучението. // С т р а т е г и и, 2001, № 3, с. 41 – 51.
21.  ЖЕЛЕВ, Живко. Национална програма за мултимедийно и интерактивно образование. // С т р а т е г и и  н а  о б р.  и  н а у ч н.  п о л и т и к а, 1994, № 3, с. 73 – 76.
22.  ЗАВЬЯЛОВА, О. А. Воспитание ценностных основ информационной культуры младших школьников. // Н а ч.  ш к о л а, 2005, № 11, с. 120 – 126.
23.  ИЛИЕВА, Весела. Интегриране на информационните и комуникационните технологии в учебните предмети от културно – образователна област “Изкуства” в началния етап на основната образователна степен. // Н а ч.        у ч и л и щ е, 2006, № 1, с. 23 – 38.
24.  ЙОРДАНОВ, Багрян. Компютърът в българското училище. // О б р а з.  и      к в а л и ф и к а ц и я, 1999, № 4, с. 56 – 62.
25.  КАПАНОВА, Катя. Информационните технологии – мощен фактор за иновационно педагогическо взаимодействие. // Н а ч.  у ч и л и щ е, 2005, № 3, с. 92 – 95.
26.  КАРАСТАНЕВА, Н. С. Мотивационни аспекти на дистанционното обучение. // П е д а г о г и к а, 2003, № 5, с. 64 – 69.
27.  КОНСТАНТИНОВА, Яна. ИТ секторът като фактор за трансформацията на комуникациите: Резултати от емпирично проучване на ИТ бизнес форуми. // С т р а т е г и и, 2005, № 4, с. 368 – 384.
28.  КОРНИШ, Едуард. Кибернетичното пространство около 2025 г. // К о м п ас, 1998, № 1 – 2, с. 49 – 54.
29.  ЛАЛОВ, Боян. Класическо и виртуално образоване. // П е д а г о г и к а, 2003, № 9, с. 3 – 9.
30.  ЛИЛОВ, Д. Ситуативно- активиращ софтуер и екранно-динамична интерактивност : формиране на стресоустойчивост чрез нова форма на ситуационно обучение. // О б р а з о в а н и е  и  к в а л и ф и к а ц и я, 1999, № 6, с. 13 – 35.
31.  МАНДАДЖИЕВА,  Проектиране на диалогови дидактически компютърни програми. // О б р а з о в а н и е, 2005, № 5, с. 19 – 28.
32.  МАДЖАРОВА, Миролюба. Works  – удобна графична среда за педагогически цели. // С т р а т е г и и, 1994, № 3, с. 60 – 72.
33.  МЕРДЖАНОВА, Яна. Дидактически стратегии и технологии за мултисензорно обучение. // П е д а г о г и к а, 2004, № 9, с. 12.
34.  МАНОЛОВА, Валентина. Глобализация и музикалнообразователни стратегии. // П е д а г о г и к а, 2005, № 5, с. 37 – 44.
35.  МИЛКОВ, Л. Иновационна дейност и информатизация на образованието. // П е д а г о г и к а, 2005, № 8, с. 3 – 15.
36.  МИЛТЕНОВ, Пламен. Безкабелни мрежи, повсеместно мобилно компютризиране и електронно обучение. Решения, задачи и проблеми в Европа и САЩ. // С т р а т е г и и  н а  о б р а з.  и  н а у ч н. п о л и т и к а, 2005, № 2, с. 190 – 207.
37.  МОЛОКОВА, А. В. Комплексный подход к информатизации начальной школы. // Н а ч.  ш к о л а, 2005, № 1, с. 119 – 123.
38.  НАЗАРОВА, Т. С. От экстремальных педагогических технологий к традиционной практике. // П е д а г о г и к а, 2001, № 5, с. 23 – 29.
39.  НАЗАРОВА, Т. С. Педагогические технологии : новый этап эволюции? // П е д а г о г и к а, 1997, № 3, с. 20 – 27.
40.  НАЦИОНАЛНА образователна стратегия по информационни и комуникационни технологии. // У п р а в л е н и е  н а  с р е д н о т о  о б р а   з о в а н и е, 1998, № 3 – 4, с. 37 – 85.
41.  НАЦИОНАЛНА стратегия за въвеждане на информационните и комуникационните технологии в българските училища. // С т р а т е г и и  н а  о б р а з о в.  и  н а у ч н.  п о л и т и к а, 2005, № 1, с. 2 – 10.
42.  НОВОЖИЛОВ, Э. Д. Образовательная область “технология” вчера, сегодня, завтра. // П е д а г о г и к а, 2001, № 5, с. 18 – 22.
43.  ПАВЛОВ, Димитър и др. Интернет в образованието – идеи и възможности за приложение. // Годишник на СУ Св. Кл. Охридски. Ф-т по педагогика, 2002, Т. 90 – 91, с. 127 – 153. – С библиогр.
44.  ПАВЛОВ, Димитър. Педагогически измерения на електронния диалог. // П е д а г о г и к а, 1998, № 5, с. 3 – 16.
45.  ПАВЛОВ, Димитър и др. Приложение на Интернет в системата за подготовка и квалификация на учителските кадри. // Годишник на СУ Св. Кл. Охридски. Ф-т по педагогика, Т. 89, 2000, с. 5 – 35.
46.  ПЕЙЧЕВА, Румяна. Бази–данни – ново предизвикателство към традиционните образователни технологии – теория и практика. // С т р а т е  г и и, 1997, № 2, с. 23 – 30.
47.  ПЕЙЧЕВА, Румяна. Педагогически проекции на хипермедията. // С т р а т е г и и, 1994, № 3, с. 45 – 59.
48.  ПЕТРОВ, Петър. Някои тенденции в развитието на педагогическата технология. // С т р а т е г и и, 1994, № 3, с. 13 – 27.
49.  ПЕТРОВА, Райна. Политика на модернизиране на българското образование. // О р г а н.  и  у п р.  н а  у ч и л. и  д е т с к.  г р а д и н а, 2004, № 6, с. 64 – 68.
50.  ПЕТРОВА, Райна. Проект “Модернизация на образование – България. “ //    О р г а н. и  у п р. на  у ч и л.  и  д е т с к.  г р а д и н а, 2004, № 5, с. 51 – 58.
51.  ПИДКАСИСТЫЙ, П. К. Компютерные технологии в системе дистанционного обучения. // П е д а г о г и к а, 2000, № 5, с. 7 – 13.
52.  РАНГЕЛОВА, Рени. Интегриране на информационните и комуникационните технологии в началния етап на основната образователна степен. // Н а ч.       у ч и л и щ е, 2001, № 1, с. 13 – 22.
53.  РАШЕВА – МЕРДЖАНОВА, Яна. Формиране на познавателна компетентност в условията на мултисензорно обучение. // П е д а г о г и к а, 2004, № 7, с. 3 – 24.
54.  РАШКОВА, Ст. и др. Информационните технологии и интердисциплинарният подход. // П е д а г о г и к а, 2000, № 7, с. 36 – 40.
55.  САНДОВА, Марияна. Къде, кога и как е целесъобразно използването на компютърната техника в образованието. – Н а ч.  у ч и л и щ е, 1998, № 1, с. 78 – 80.
56.  САЯНОВА, Елена. Медийното образование във века на информацията. // П е д а г о г и к а, 2005, № 12, с. 46 – 61.
57.  СТЕФАНОВ, Стефан. Създаване на ученически web – сайт. // Н а ч.  о б р а  з о в а н и е, 2000, № 5 – 6, с. 35 – 38.
58.  ТЕНЕВА, Маргарита. Интернет за родители. // Н а ч.  о б р а з о в а н и е, 2006, № 1, с. 73 – 74.
59.  ТИХОМИРОВА, К. М. Звукозапись и ее образовательные возможности в начальных классах. // Н а ч.  ш к о л а, 2004, № 12, с. 25 – 31.
60.  ТОДОРОВА, Лиляна. Взаимодействието между преподавателя и учещите се във виртуалната образователна среда. // Н а ч. у ч и л и щ е, 2002, № 5, с. 3 – 10.
61.  ТОДОРОВА, Лиляна. Ефективност на дистанционното обучение : средства, методи, технологични решения. // Н а ч.  у ч и л и щ е, 2003, № 2, с. 3 – 25.
62.  ТОДОРОВА, Лиляна. Мултимедийни дидактически средства в дистанционното обучение. // Н а ч.  у ч и л и щ е, 2002, № 6, с. 3 – 26.
63.  ТРИФОНОВА, Мима. Модулното обучение по информационни и комуникационни технологии в 1 – 4 клас. // Н а ч.  о б р а з о в а н и е, 2006, № 2, с. 30 – 36.
64.  ШИШМАНОВ, Димитър. Изграждане на училищна информационна система. // О б р а з.  и  к в а л и ф и к а ц и я, 2005, № 2, с. 29 – 42.
65.  ЯСТРЕБЦЕВА, Е. Н. Особенности образовательного Интернета в зарубежных странах и России. // П е д а г о г и к а, 2000, № 9, с. 87 – 97.
БИБЛИОГРАФСКАТА  СПРАВКА  Е  ИЗГОТВЕНА ПО ПОВОД НА ПЪРВАТА ОБЛАСТНА КОНФЕРЕНЦИЯ В ПЛОВДИВ НА ТЕМА: “НОВИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА” – 22. 06. 2006 г. , ОРГАНИЗИРАНА ОТ  МОН, РИО – ПЛОВДИВ И  АМТИИ.
СПРАВКАТА Е ИЗГОТВЕНА ОТ ИВАНКА ЛАПАВИЧЕВА И ЗДРАВКА ГРЪНЧАРОВА – СТ. СПЕЦИАЛИСТИ КЪМ ОТДЕЛ “ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА” И  СЪДЪРЖА  88  ЗАГЛАВИЯ ПО ТЕМАТА – 23 КНИГИ  И  65  СТАТИИ.
Адрес: гр. Пловдив 4000 ул. “Съборна” № 39 А – Педагогическа библиотека
Тел. 032/ 631 – 621
16. 06. 2006 г.
<
Забележка: СПРАВКАТА Е ИЗГОТВЕНА ОТ ИВАНКА ЛАПАВИЧЕВА И ЗДРАВКА ГРЪНЧАРОВА – СТ. СПЕЦИАЛИСТИ КЪМ ОТДЕЛ “ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА”

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *