Книги
1. Андреев, Марин. Дидактика / Марин Андреев. – С.: Нар. просвета, 1987. -416 с.
2. Андреев, Марин. Процесът на обучението : Дидактика / Марин Андреев. – С. : УИ Св. Кл. Охридски , 1996. – 423 с.
3. Балкански, Петър. Училищен мениджмънт. Кн. 1. Теория / Петър Балкански. – С. : Ласка, 2001. – 343 с.
4. Балкански, Петър. Училищен мениджмънт. Кн. 2. Практика / Петър Балкански. – С. : Ласка, 2001. – 319 с.
5. Выготский, Лев. Педагогическая психология / Лев Выготский. – М. : Педагогика – прес, 1996. – 533 с.
6. Гальперин, П. Я. Введение в психологию : Учебное пособие для вузов / П. Я. Гальперин. – М. : Кн. дом Университет, 1999. – 332 с.
7. Господинов, Бончо. Ефективност на обучението : Същност и отделни аспекти на осъществяване / Бончо Господинов. – Пловдив : Сема 2001, 1998. – 164 с.
8. Жирякова, Пенка и др. Училището – център на образователна, културна и социална дейност : Национални традиции и европейски измерения / Пенка Жирякова и др.  – С. : НИО към МОН, 2001. – 123 с.                                                                                            
9. Иванов, Иван П. Стилове на познание и учене : Теории. Диагностика. Етнически и полови вариации в България / Иван П. Иванов. – Шумен : УИ Еп. К. Преславски, 2004. – 178 с.
10. Костова, Здравка. Как да учим успешно : Иновации в обучението / Здравка Костова. – С. : Педагог 6 , 1998. – 159 с.
11. Крумов, Венцислав и др. Пълно ръководство за разработване на програми, правилници, наредби и инструкции в училище и в детската градина / Вецислав Крумов и Райна Петрова. – С. : Образование, 2003. – 400 с.
12. Крумов, Венцислав и др. Училищното планиране / Венцислав Крумов и Райна Петрова. – С. : Образование, 2002. – 303 с.
13. Методология и технология за създаване на държавните образователни изисквания(ДОИ). – С. : НИО към МОН, 2000. – 392 с.
14. Михова, Маринела. Относно конструктивизма като теоретична основа на някои стратегии на обучение / Маринела Михова // Култура и образование – перспективи : Юбилейна научна конференция с международно участие : 20 години Педагогически факултет на Пловдивски университет „П. Хилендарски”: Сборник I ч.- Пловдив, 2004, с. 67 – 71.
15. Павлов, Димитър. Образователни информационни технологии : Университетски курс. Модул първи (М-1) / Димитър Павлов. – С. : Даниела Убенова, 2001. – 152 с.
16. Павлов, Димитър. Образователни информационни технологии : Университетски курс. Модул втори (М-2) / Димитър Павлов. – С. : Даниела Убенова, 2001. – 240 с.
17. Петров, Петър. Дидактика / Петър Петров. – С. : УИ Кл. Охридски, 1992. – 378 с.
18. Петров, Петър и др. Образователни технологии и стратегии на учене / Петър Петров и Милка Атанасова. – С. : Веда Словена – ЖГ, 2001. – 299 с.
19. Пиаже, Жан. Избранные психологические труды : Психология интеллекта. Логика и психология / Жан Пиаже. – М. : Просвещение, 1992. – 255 с.
20. Радев, Пламен. Мениджмънт на качеството на образование в средното общообразователно училище / Пламен Радев. – Пловдив , 2004. – 142 с.
21. Радев, Пламен. Обща училищна дидактика или събития, ситуации, обекти, субекти, конструкти и референти в училищното обучение и образование / Пламен Радев. – Пловдив : УИ П. Хилендарски, 2005. – 476 с.
22. Радев, Пламен. Основи на училищната дидактика / Пламен Радев. – Пловдив, 1992. – 207 с.
23. Трифонов, Трифон. Когнитивна психология : Познание – Разбиране – Творчество / Трифон Трифонов. – С. : Памет, 2000. – 342 с.
24. Хуторской, А. В. Практикум по дидактике и современным методикам обучения / М. : Питер, 2004. – 544 с.
25. Эльконин, Д. Б. Избранные психологические труды  / Д. Б. Эльконин. –
М. : Педагогика, 1989. – 554 с.
          Статии от периодични   издания
                                                        
1. Брунер, Дж. Психология на познанието / Дж. Брунер // Педагогика, 1995, № 9.
2. Димов, Петър. Основни характеристики на системите за управление на учебното съдържание при електронното обучение / Петър Димов // Посоки, 2008, № 3, с.20 – 27.
3. Князева, Елена и др. Загадката на човека : Човешката особеност на коеволюционните процеси / Елена Н. Князева и Сергей П. Курдюмов / Прев. от рус. Пенка Василева Бозарова // Педагогика, 2007, № 11, с. 76 – 96.
4. Князева, Елена. Овладяване на времето и управление на коеволюционната сложност / Елена Князева // Педагогика, 2007, № 1, с. 70 – 86.
5. Князева, Е. Н. Разработване на концептуалните основания на социалната иноватика : За същността на иновациите в социалната среда / Е. Н. Князева // Педагогика, 2008, № 7, с. 58 – 75.
6. Костова, Здравка и др. Конструктивизмът и структуриране на знанията с помощта на интелектуални карти / Здравка Костова и Благовеста Радойновска // Педагогика, 2008, № 7, с. 25 – 48.
7. Кръстанова, Ваня. Конструктивистката парадигма в обучението по български език / Ваня Кръстанова // Български език и литература, 2007, № 1, с. 27 – 35.
8. Лобашев, В. Д. Методы коллективного обучения в проектировании комплексных  атестационных работ / В. Д. Лобашев // Инновации в образовании, 2007, № 8, с. 31 – 41.
9. Милков, Лучиян. Конструктивизмът като образователна идея / Лучиян Милков // Педагогика, 2006, № 1, с. 29 – 43.
10. Михов, М. и др. Практически подходи при разработването на учебни курсове / М. Михов и Тр. Попкочев // Педагогика, 2006, № 10, с. 87 – 95.
11. Новев, Здравко. Учещото се училище – основен стимул за продължаващо образование / Здравко Новев // Управление на средното образование, 2008, № 2, с. 93 – 108.
12. Новикова, Е. А. Инновации в учебном проектировании / Е. А. Новикова // Инновации в образовании, 2007, № 4, с. 23 – 29.
13. Перминова, Л. М. Дидактические ориентиры конструирования содержания образования : учебний предмет / Л. М. Перминова // Инновации в образовании, 2007, № 5, с. 4 – 13.
14. Сидорова, В. В. Психолого – педагогические аспекты современных технологий обучения / В. В. Сидорова // Инновации в образовании, 2008, № 7, с. 78 – 87.     
                                                  
21.09.2008 г.
                                           
Библиографската справка съдържа 25 книги и 14 статии от    специализирания периодичен печат и е изготвена от
Здравка Хр. Грънчарова, ст. специалист в Педагогическа библиотека -
Дирекция „Образовани и наука” – Община Пловдив
Забележка:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *