УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

КНИГИ

1. Кутева-Цветкова, Венка Петрова.[Петдесет и пет] 55 години образование и педагогика в България (1950-2005г.) / Венка Петрова Кутева-Цветкова . – Велико Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2008 . – 388 с. ; 23,5 см

1. Библиографски справочник 2. Педагогика 3. Дидактика 4. Теория на възпитанието

5. Психология

Ключови думи: 1. библиографски справочник 2. педагогика 3. нормативни документи

4. дидактика 5. теория на възпитанието

6. предучилищно възпитание 7. предучилищна педагогика 8. професионално ориентиране 9. професионално образование 10. професионална педагогика

11. висше образование 12. непрекъснато образование 13. учене през целия живот

14. андрагогика 15. образование за възрастни

16. дистанционно обучение 17. кореспондентско обучение 18. масмедии 19. хипермедии 20. телекомуникационно обучение 21. психология

 

2. Модели на педагогическо взаимодействие семейство-детска градина  / Димитър Гюров и др . – София : Просвета, 2008 . – 223 с., табл.графики.  ; 23 см

Автори: Димитър Виолетов Гюров, Весела Методиева Гюрова, Ирина Колева Колева, Радослав Иванов Пенев

Обучителният пакет „Модели на педагогическо взаимодействие „Семейство-детска градина“ е разработен върху идеите на Програмната система „Ръка за ръка“

http://www.prosveta.net

1. Детска градина 2. Управленска практика 3. Педагогическо взаимодействие 4. Семейство и детска градина

Ключови думи: 1. детска градина 2. Програма „Ръка за ръка“ 3. педагогическо

взаимодействие 4. обучителен модул 5. учене през целия живот 6. семейство и детска градина 7. родители 8. семейно възпитание 9. предучилищно възпитание 10. интерактивни технологии 11. родител-дете 12. интерактивни техники 13. директор 14. управленска практика

 

3. Ханкок, Джонатан.Развийте максимално своята памет : Техники и упражнения за запомняне на почти всичко / Джонатан Ханкок . – София : Книгомания ЕООД, 2007г. –

176 с., цв. ил. ; 24,5 см

Прев. от англ. Маргарита Бакрачева  http://www.knigomania.bg

1. Памет 2. Техники за запаметяване

Ключови думи: 1. памет 2. въображение 3. ум 4. мислене 5. тестове 6. стареене 7. учене през целия живот 8. глобално мислене

 

СТАТИИ

 

1. Българското образование и наука – инвестиция в развитието на човешките ресурси и стратегически сектор на икономиката : Кръгла маса /  (Информация). // Организация и управление  (София), VI, 2009, N 5, с. 87-100.

1. Българско образование 2. Училища 3. Университети 4. Наука

Ключови думи: 1. фондация „Ханс Зайдел“ 2. България 3. образование 4. училище

5. университети 6. човешки ресурси 7. качество на образованието 8. учене през целия живот 9. финансиране 10. децентрализация 11. равен достъп 12. научноизследователска дейност 13. икономика на знанието 14. наука 15. бизнес   

2. Близнаков, Атанас.Квалификация по екотуризъм / Атанас Близнаков.  (Теория на обучението). // Посоки  (София), XI (XLXVI). – София, 2009, с. 10 – 16.  http://grpi_posoki@abv.bg

1. Управление 2. Квалификация 3. Екотуризъм 4. Учене през целия живот (УЦЖ)

5. Компетенции

Ключови думи: 1. управление 2. квалификация 3. екотуризъм 4. учене през целия живот

5. компетенция

 

3. Богданова, Моника.Стажантската програма – мост между теорията и практиката / Моника Богданова.  (Образователна политика). // Стратегии на образователната и научната политика  (София), XIX, 2011, N 2, с. 114 – 139. http://strategies_nio@yahoo.com

1. Образователна политика 2. Стажантска програма

Ключови думи: 1. стажантски програми 2. учене чрез опита 3. учене през целия живот

4. обучение 5. стандарти 6. професионално развитие 7. професионално ориентиране

 

4. Бояджиева, Пенка.Едно дълго бягане с препятствия: модели на подкрепа и проблеми при участието във формалното образование на работещите / Пенка Бояджиева и др ; Съавтори: Валентина Миленкова, Галин Горнев, Диана Ненкова, Кръстина Петкова.  (Образователна политика). // Стратегии на образователната и научната политика  (София), XVII, 2009, N 2, с. 105 – 123.

1. Андрагогика 2. Образование за възрастни 3. Формално образование 4. Учене през целия живот (УЦЖ) 5. Модели в обучението

Ключови думи: 1. андрагогика 2. образование за възрастни 3. формално образование 4. учене през целия живот 5. модели на обучението  

5. Виткова, Екатерина.Предучилищното образование в контекста на ученето през целия живот / Екатерина Виткова.  (Конференция – Китен, 07). // Предучилищно възпитание  (София), LV, 2007, N 9, с. 2-12.

1. Предучилищно възпитание 2. Предучилищно образование 3. Учене през целия живот (УЦЖ)

Ключови думи: 1. предучилищно образование 2. предучилищно възпитание 3. учене през целия живот

 

6. Гюров, Димитър.Приоритети на взаимодействие в периода на детството като основа за гражданско образование / Димитър Гюров.  (Гражданско образование). // Организация и управление на училището и детската градина  (София), III, 2006, N 2, с. 52 – 61.

1. Обучение през целия живот 2. Гражданско образование 3. Детска градина 4. Начално училище

Ключови думи: 1. социално – педагогическа система 2. детска градина 3. начално училище 4. учене през целия живот 5. гражданско образование

 

7. Гюрова, Вяра Тодорова.За образованието на възрастните и някои понятия свързани с него / Вяра Тодорова Гюрова.  (Теория и опит). // Педагогика  (София), XIX, 2009, N 3-4,

с. 3 – 15.

1. Възрастни 2. Образование за възрастни

Ключови думи: 1. образование за възрастни 2. възрастен човек 3. възрастен учащ 4. социална практика 5. обучение 6. Закон за професионалното образование и обучение

7. асертивност 8. учене на възрастните 9. образование 10. учене през целия живот

 

8. Иванова, Лилия.Непрекъснатото образование, учене – през целия живот : ( препоръчителна библиографска справка ) / Лилия Иванова.  (В помощ на учителя). // Образование  (София), XV, 2006, N 2, с. 86 – 88.

1. Непрекъснато образование 2. Учене през целия живот (УЦЖ) 3. Учители – подготовка и квалификация 4. Оценяване на учителите

Ключови думи: 1. непрекъснато образование 2. учене през целия живот 3. учители – подготовка и квалификация 4. оценяване на учителите

9. Милева, Дора.Обучение в училище и учене през целия живот / Дора Милева.  (Кръгла маса : Училищното образование у нас в съвременните условия). // Педагогика  (София), XVIII, 2008, N 2, с. 93-95.

1. Управление на образованието 2. Учене през целия живот (УЦЖ)

Ключови думи: 1. училище 2. обучение 3. учене през целия живот 4. учене 5. униформи

 6. училище за родители 7. семейна консултация  

10. МОМН / Министерство на образованието, младежта и науката /.  Програма за развитие на образованието, науката и младежките политики в Република България ( 2009 – 2013г.) // МОМН / Министерство на образованието,младежта и науката. // Управление на средното образование  (София), 2009, N 5, с.5-39.

1. МОМН / Министерство на образованието, младежта и науката / 2. Национална програма

Ключови думи: 1. МОМН / Министерство на образованието, младежта и науката /

2. национална програма 3. европейско развитие 4. качество на образованието 5. равен достъп 6. учене през целия живот 7. млади хора 8. стимулиране 9. знания 10. иновации

11. икономика 12. европейски програми 13. институции 14. нормативна уредба 15.финансиране

 

11. Национална стратегия за учене през целия живот (УЦЖ) за периода 2008 – 2013 година   (Методика и опит). // Управление на средното образование  (София), 2009, N 1, с. 1 – 39.http://yco@abv.bg

1. Управление на образованието 2. Национална стратегия 3. Учене през целия живот (УЦЖ)

Ключови думи: 1. управление на образованието 2. Национална стратегия учене през целия живот (УЦЖ) 2008 – 2013 год. 3. учене през целия живот

12. Несторова, Димка.  Цел, задачи и функции на физическото възпитание в съвременното образование / Димка Несторова.  (Теория и опит). // Педагогика  (София), XVIII, 2008, N 12, с. 53-62.

   Авт.: Димка Несторова – Университет по хранителни технологии – Пловдив

1. Образование – България 2. Физическо възпитание 3. Учене през целия живот (УЦЖ)

Ключови думи: 1. образование 2. физическо възпитание 3. функции 4. учене през целия живот

13. Чауш, Зейнур.  Превенцията на отпадането на учениците от училище в системата на глобалните проблеми / Зейнур Чауш.  (Теория и опит). // Педагогика  (София), XVII, 2007, N 8, с. 27 – 34.

1. Отпадане от училище 2. Перманентно – интегрално образование 3. Образование за устойчиво развитие

Ключови думи: 1. отпадане от училище 2. неграмотност 3. перманентно образование 4. интегративно обучение 5. реформа в образованието 6. иновации в образованието 7. традиционно образование 8. проблемно – развиващо обучение 9. технологии 10. образование за всички 11. устойчиво развитие 12. учене през целия живот

 

Библиографската справка изготви Здравка Грънчарова-ст. специалист, библиотекар в Педагогическа библиотека - Община Пловдив, Дирекция Култура, образование и развитие, Отдел Образование и развитие

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *