БИБЛИОГРАФСКА СПРАВКА
ОБЩИНА  ПЛОВДИВ
ОТДЕЛ “ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА”
П Е Д А Г О Г И Ч Е С К А   Б И Б Л И О Т Е К А

 
БИБЛИОГРАФСКАТА СПРАВКА Е СЪСТАВЕНА ПО ПОВОД НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ИСТОРИЯ НА ТЕМА “ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИЕТО”.
СЪДЪРЖА  11 ЗАГЛАВИЯ НА КНИГИ И 28 ЗАГЛАВИЯ НА СТАТИИ ОТ ПЕРИОДИЧНИЯ ПЕЧАТ – ОБЩО : 39 ИЗТОЧНИКА
 
СПРАВКАТА Е ИЗГОТВЕНА ОТ ИВАНКА ТОДОРОВА ЛАПАВИЧЕВА И ЗДРАВКА ХРИСТОВА ГРЪНЧАРОВА – СТ. СПЕЦИАЛИСТИ В ПЕДАГОГИЧЕСКА БИБЛИОТЕКА.

I  К Н И Г И
1.       ЗАЙНУТДИНОВА, Л. Х. Создание и применение электронных учебников. – Астрахань: Изд- во ЦНТЭП, 1999.
2.       ПАВЛОВ, Димитър. Образователни информационни технологии : Модул 1- 2. – София: Даниела Убенова, 2001.
3.       ПЕТРОВ, Петър. Образователни технологии и стратегии на учене. – София : Веда Словена- ЖГ, 2001. – 300 с.
4.       ПОЛОНСКИЙ, В. М. Сайты, порталы в области образования в сети ИНТЕРНЕТ. – В: П о л о н с к и й, В. М. Словарь по образованию и педагогике. – Москва, 2004, с. 293- 438.
5.       ПРОВОКАЦИЯТА учебен процес. / Вяра Гюрова, Гр. Дерменджиева, Емил Георгиев, Силвия Върбанова. – София : АСКОНИ – ИЗДАТ, 1997. – 216 с.
6.       СТЕФАНОВА, Марияна. Дидактическо общуване. – София: Булвест 2000, 1999. – 208 с.
7.       ТАШЕВА, Станка и Д. Павлов. Иновации в технологията на образование при професионалната подготовка. – София: МОН и НИО, 2000. – 208 с.
8.       ТОДОРОВ, Юри. Компютри и мултимедия. – В: Т о д о р о в, Ю р и. Информационни технологии на образованието. – София, 2000, с. 25- 35.
9.       ХУТОРСКИЙ, А. В. Современная дидактика : Учебник для вузов. – СПб: Питер, 2001. – с. 409- 412.
10.   ЭЛЕКТРОННЫЕ учебники и учебно- методические разработки в открытом образовании / тезисы докладов семинара. – Москва: ИЗД- во МЭСИ, 2000.
11.   ЭЛЕКТРОННЫЙ  учебник. – В: А. В. Х у т о р с к и й. Практикум по дидактике и современным методикам обучения., Москва и др. , Питер, 2004. – с. 360 – 364.
 
II  СТАТИИ ОТ ПЕРИОДИЧНИЯ ПЕЧАТ
 1. БОРИСОВА, Румяна. Приложение на информационните мрежи за комуникация при дистанционното обучение. // О б р а з о в а н и е  и  к в а л и ф и к а ц и я, 2004, № 4, с. 92.
 2.ВАСИЛЕВА, Красимира. Интерактивни CD тестове по европеска интеграция. // Педагогика, 2004, № 7, с. 90.
 3. ГЕОРГИЕВА, Райна. Мегаурок чрез ИНТЕРНЕТ в час по литература в 8 подготвителен клас. // О б р а з о в а н и е  и  к в а л и ф и к а ц и я, 2002, № 1, с. 37.
 4. ГУИН, Рис. Развитие на механизмите за коопериране в областта на информац. технологии в образованието. // С т р а т е г и и  н а  о б р а з о в а т е л н а т а  и  н а у ч н а т а  п о л и т и к а, 1994, № 3, с. 28.
 5. ГЪРКОВА, Биляна. Увод в технологиите на обучение. // С т р а т е г и и  н а  о б р а з о в а т е л н а т а  и  н а у ч н. п о л и т и к а, 1997, № 2, с. 18.
 6. ДИМОВ, Петър. Абстрактни структури на Интернет обучението. //
О б р а з о в а н и е , 2004, № 4, с.3.
 7. ДИМОВ, Петър. Предпоставки за приложение на груповата форма  на обучение при on-line базираните  системи за обучение.// П о с о к и, 2003, № 1, с.3.
 8. ДОЙКОВ, Деян. Мултимедия и образование.// С т р а т е г и и  н а  о б р а з о в а т е л н а т а  и  н а у ч н а  п о л и ти к а, 1994, № 3, с.3.
 9. ДРЕНСКА, Св. Систематичен подход на въвеждане на електронни дискусии  в  обучението. // С т р а т е г и и, 2001, № 3, с. 41-51.
10. КАРАСТАНЕВА, Н. С. Мотивационни аспекти на дистанционното обучение. // П е д а г о г и к а, 2003, № 5, с. 64.
11.КОРНИШ, Едуард. Кибернетичното пространство около 2025 г. // К о м п а с , 1998, № 1-2, с.49.
12.   ЛИЛОВ, Д. Ситуативно-активиращ софтуер и екранно-динамична интерактивност/ формиране на стресоустойчивост чрез нова форма на ситуационно  обучение/. // О б р а з о в а н и е  и  к в а л и ф и к а ц и я, 1999, № 6, с. 13
13.   МАШКОВА, Е.В. Компьютерное тестирование  как една из форм  контроля/тесты по русск.яз./.// Н а ч.  ш к о л а, 1999, № 5, с. 20.
14.   НАЗАРОВА, Т. С. Педагогические  технологии : новый этап  эволюции? // Пе д а г о г и к а, 1997, № 3, с. 20.
15.   НАЗАРОВА, Т. С. От экстремальных  педаг. технологий к традиционной практике. // П е д а г о г и к а , 2001, № 5, с. 23.
16.   НОВОЖИЛОВ, Э. Д. Образовательная  область “ технология” вчера, сегодня, завтра. // П е д а г о г и к а, 2001, № 5, с. 18.
17.   ПАВЛОВ, Д. Педагог. измерения  на  електронния  диалог.- П е д а г о г и к а, 1998, № 5, с. 3.
18.   ПЕЙЧЕВА, Р. Бази-данни-ново предизвикателство към традиционните  образов. технологии- теория и практика. // С т р а т е г и и , 1997, № 2, с.23-30
19.   ПЕЙЧЕВА, Румяна. Педагог. проекции на хипермедията. // С т р а т е гии ,1994, № 3, с.45.
20.   ПЕТРОВ, Петър. Някои тенденции в развитието на педагог. технология. // Ст р а т е г и и, 1994,  № 3 с.13.
21.   ПИДКАСИСТЫЙ, П. К. Компютерные  технологии в системе дистанционного обучения. // П е д а г о г и к а, 2000, № 5, с. 7.
22.   ПОПЙОРДАНОВА, Н. Към  въпроса  за приложението на новите  технологии в обучението по история на България. // О б р а з о в а н и е  и ква л и ф и к а ци я,1999, № 6, с.25.
23.   СТОЯНОВ, Кр. Използване на съвременни  информационни технологии в областта на  географията. // О б р а з о в а н и е  и  к в а л и ф и ка ц и я, 1998, № 1, с.72.
24.   СТЕФАНОВ, Ст. Създаване на ученически web-сайт. // Н а ч.  о б р а з о в а ни е , 2000, №5-6, с. 35.
25.   ТОДОРОВА, Лиляна. Взаимодействието  между преподавателя  и  учещите се  във виртуалната  образователна  среда. // Н а ч а л н о  у ч и лище, 2002, № 5,с.3.
26.    ТОДОРОВА, Лиляна. Ефективност на дистанционното обучение/ средства, методи, технологични  решения/. // Н а ч.  у ч и л и щ е, 2003, № 2, с.3-25.
27.   ТОДОРОВА, Лиляна. Мултимедийни дидактически средства  в дистанционното обучение. // Н а ч.  у ч и л и щ е, 2002,  № 6, с. 3.
28.   ЯСТРЕБЦЕВА, Е.Н. Особенности  образовательного  Интернета  в зарубежных  странах  и  России. // П е д а г о г и к а , 2000, № 9, с.87.
 
 

Забележка:

 

ОБЩИНА  ПЛОВДИВ
ОТДЕЛ “ ОБРАЗОВАНИЕ  И  НАУКА”

 

ПЕДАГОГИЧЕСКА   БИБЛИОТЕКА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *