СИСТЕМА  ЗА  САМООЦЕНКА  НА  РАБОТАТА  НА  УЧИТЕЛЯ
 
БИБЛИОГРАФСКА  СПРАВКА

 
 
I.                   КНИГИ 
 
1.        А Л Е К С И Е В А, Емилия. Разработване на тестове за проверка и оценка на знания. – София : Нова звезда, Софттрейд, 2002. – 112 с.
2.        А Н Д Р Е Е В, Марин. Образование и общество : Педагогическа социология. – София : Унив. изд.Св. Кл.Охридски, 1998. – 411 с.
3.        А Н Д Р Е Е В , Марин. Оценяването в училище. – София : Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 1995. – 140 с.
4.        Б А Р Е Т , Джим. Професионални тестове за самооценка на вашите способности, личност и мотивация. – София : Фокус ООД, 2003. – 247 с.
5.        Б Е Р Н С, Роберт. Развитие “ Я “ концепции и воспитание. – Москва : Прогресс, 1986. – 423 с.
6.        Б И Ж К О В, Георги. Педагогическа  диагностика. – София : Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 1999. – 402 с.
7.        В А С И Л Е В, Доно. Проверяването и оценяването на знанията в обучението. – София : Нар. просвета, 1987. – 157 с.
8.        Д Е С Е В, Любен. Педагогическа психология : Психопедагогика. – 3 изд. –София : Аскони – издат, 2003. – 516 с.
9.        Е Р И К С Ъ Н, Ерик. Идентичност, младост и криза. – София : Наука и изк., 1996. – 416 с.
10.     И В А Н О В, Стойко. Професионално педагогическо общуване. – Шумен : Шуменски унив. Епископ Константин Преславски, 2004. – 276 с.
11.     Л Е О Н Г А Р Д, Карл. Акцентуированные личности. Прев. от нем. – Киев : Выща школа, 1989. – 376 с.
12.     Н И К О Л О В, Петър и др. Педагогическа психология : Учебник за студ. от учит. спец. – София : Веда Словена – ЖГ, 1993. – 268 с.
13.     П Р О Б Л Е М И на професионалния труд и личността на учителя : Въведение в педевтологията. /Ст. Жекова, Н. Колева, Ел. Пенчева и др. – Бургас : УИ Новисима Верба, 1992. – 184 с.
14.     П Р О Ф Е С И Я Т А  и личността на учителя : Юбилеен сб., посветен на проф. Стоянка Жекова. – Пловдив : Сема 2001, 1998. – 111 с.
15.     П С И Х О Л О Г И Ч Е С К И  проблеми на развитието на личността. – София : НИО, 1991. – 79 с.
16.     Р А Ш Е В А – М Е Р Д Ж А Н О В А, Яна. Професионалната педагогика в традиция и в перспектива. – София : Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2004. – 188 с.
17.     С А М О С О З Н А Н И Е и защитные механизмы личности : Хрестоматия. – Самара : Изд. Дом Бахрах – М, 2000. – 656 с.
18.     С И Л Г И Д Ж И Я Н – Г Е О Р Г И Е В А, Хайгануш. Аз- концепция  и психосоциална идентичност : Жизненият преход към зрелостта. – София : Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 1998. – 269 с.
19.     С Л А В И Н, Робърт. Педагогическа психология. – София : Наука и изкуство, 2004. – 680 с.
20.     С Т А М А Т О В, Румен и др. Психология на човека . – Пловдив : ИК Хермес, 2003. – 504 с.
21.     Т Р И Ф О Н О В, Трифон. Психология на личността. – София, ИК Памет, 1995. – 247 с.
22.     Т Р И Ф О  Н О В А, Тодорка. Самооценка на психичното здраве. – Пловдив : Макрос 2001, 2000. – 68 с.
 
II  СТАТИИ  ОТ  ПЕРИОДИЧНИЯ   ПЕЧАТ
 
1.        БОЗВЕЛИЕВА, Галина. Личността на учителя – основен фактор в УВП. // Образование, 1996, № 2, 80.
2.        ГЕРЧЕВА- НЕСТОРОВА, Г. Възможни проекции на Аз- концепцията в профес. – комуникативното поведение на педагога. // Начално образование, 2000, № 5- 6, 3.
3.        ДРУМЕВА, Лиляна. Българският учител в променящият се свят. // Упр. на средн. образ. , 2004, № 6, с. 25 – 31.
4.        ЖЕКОВА, Стоянка. Психологията в хуманитарното образование. // Педагогика, 2003, № 10, с. 22 – 30.
5.        КАЛЕВА, Елена. Престиж на учителската професия и мотивация на учителите за труд. // Училището, 2000, № 8 – 9, с. 5.
6.        КОЛИШЕВ, Николай. Контрол и оценка на професионалната дейност на учителите в процеса на обучение. // Педагогика, 2004, № 7, с. 49 – 58.
7.        МАДЖИРОВА, Калина. Мониторинг и оценяване на дейността на учителя. // Педагогика, 2004, № 4, с. 28 – 37.
8.        МАДЖИРОВА, Калина. Учителят и неговите функции в бъдещото училище. // Стратегии на образ. и научн. политика, 1997, № 1, с. 22.
9.        МИЛЕНКОВА, Валентина. Съвременният български учител – реалности и проблеми. // Стратегии, 1997, № 1, с. 65.
10.      НЕПОМНЯЩАЯ, Н. И. Целостноличностный подход к изучению человека. // Вопросы психологии, 2005, № 1, с. 116 – 125.
11.     НИКОЛОВА, Радка. Самооценка на педагогическия професионализъм и творческите способности на учителите. // Обр. и квалификация, 1995, № 3, с. 117.
12.     ПЕХЛИВАНОВА, Маргарита. Професионалната идентификация на учителите и нейните съвременни измерения. // Педагогика, 2004, № 8, с. 68 – 73.
13.     ПЕХЛИВАНОВА, Маргарита. Професионалната рефлексия на учителя. // Педагогика, 1999, № 5, с. 62.
14.     ПЕХЛИВАНОВА, Маргарита. Професионалната идентификация на учителя. // Педагогика, 1997, № 11 – 12, с. 20.
15. РИЗОВ, Илиян. Категорията “личностно развитие” като дефинитивен модел на  личностното битие. // Педагогика, 2003, № 7, с. 44- 55.
16.  САВОВА, Жулиета. Учителят на настоящето и на бъдещето / премахване на бариерите във възприемането му/ – Стратегии на образ. и научн. политика, 1997, № 1, 15.
17.     СТЕФАНОВА, Галина. PIL- тест- един добър инструмент за регистриране  на смисловите  преживявания на личността. – Образование, 2004, № 2, с.77- 93.
18.     СТЕФАНОВА, Марияна. Интерактивна среда за квалификацията на учителя – за антикорупционно образование в училище. // Образование и квалификация, 2005, № 1, с.13 – 28.
19.     ТАКЕВА, Янка. Статус и мотивация на учителите за труд.- Стратегии на обр. и научн. политика,1997, № 1, 42.
20.     ТАШЕВА, Станка. Мониторинг на качеството  на професионалната  подготовка на учителите. // Посоки, 2004, № 5- 6, с.3- 6.
 
 
Библиографската справка съдържа  42 заглавия : 22 книги и 20 статии от периодичния печат.
Справката е изготвена от Иванка Тодорова Лапавичева и Здравка Христова Грънчаровастарши специалисти в Педагогическа библиотека.
Ползван е книжният фонд на библиотеката и електронният вариант на Актуалната тематична картотека.
 
10. 11. 2005 г.

Забележка:

ОБЩИНА  ПЛОВДИВ

ОТДЕЛ “ ОБРАЗОВАНИЕ  И  НАУКА”

ПЕДАГОГИЧЕСКА   БИБЛИОТЕКА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *