Библиографска справка
 
1. АНГЕЛОВА, Татяна и др. Показатели за качество на обучението по български език в средното училище. // Б ъ л г а р с к и  е з и к   и  л и т е р а т у р а, 2005, № 2, с. 55 – 60.
 
2. АНДРЕЕВА, Мария. Управление на персонала. – Варна : ИК Галактика, 1998. – 151 с.
 
3. БАЛКАНСКИ, Петър. Училищен мениджмънт : Кн. 1 – 2. – София : ИК Ласка, 2001.
 
4. БЕТЕЛ, Д. Създаване на национален тестов център в България : кратко въведение в заложените принципи. // С т р а т е г и и  н а  о б р а з о в. и  н а у ч н. по л и т и к а, 1994, № 1, с. 39 – 48.
 
5. ВЕЛЧЕВ, Иван. Качество на образованието : национални реалности и глобален проект. // Б ъ л г а р с к и  е з и к  и л и т е р а т у р а, 2005, № 1, с. 7 – 22.
 
6. ГЕОРГИЕВА, Ваня и др. Образователен мениджмънт : Организация и управление на образователните дейности, инстититуции, проекти. – София : Аскони издат, 2001. – 247 с.
 
7. ГЮРОВ, Д. За качеството на висшето педагогическо образование – управленски стратегии и проблеми. // П р е д у ч.  в ъ з п и т. , 2005, № 3, с. 26.
 
8. ДИАС, Марк. Висшето образование : визия и практика през 21 век. // П е р с п е к т и в и  н а  Ю Н Е С К О, 1998, т. 28, № 3, с. 323 – 336.
 
9. ДОНЪЛТ, Джеймс. Основи на мениджмънта. – София : Отворено общество, 1997. – 664 с.
 
10.. ИВАНОВ, Иван. Основи на мениджмънта. Т. 1 -    Пловдив : Макрос, 2003. – 388 с.
 
11.. ИДЕАЛНИЯТ екип, който работи като часовников механизъм. /Прев. от англ. – София : Локус Пъблишинг ООД, 2005. – 152 с..
 
12. КОЗУЛИН, А. В. Педагогически основи на дейността на учебните завединия от нов тип. – София : Делфи издат, 1998. – 190 с.
 
13. КОЛИШЕВ, Н. Контрол и оценка на професионалната дейност на учителите в процеса на обучение. // П е д а г о г и к а, 2004, № 7, с. 49.
 
14. КОНТРОЛ на качеството на учебния процес : Основни насоки на проучванията. // П е р с п е к т и в и, 1992, т. 22, № 3, с. 322 – 403.
 
15. МАДЖИРОВА, К. Качеството на образованието – основен приоритет на училищния мениджмънт. // П е д а г о г и к а, 2003, № 10, с. 52.
 
16. МАЛИНОВ, Св. Предложения за подобряване качеството на учебния процес във Философския факултет на СУ “Св. Кл. Охридски”. // С т р а т е г и и  н а  о б р а з о в.  и   н а у ч н.  п о л и т и к а, 2000, извънреден брой, с. 91 – 117.
 
17. МАКЛАЙН, Р. Средното образование на кръстопът – общ преглед. // П е р с п е к т и в и  н а  Ю Н Е С К О, 2001, т. 31, № 1, с. 56 – 66.
 
18. ОБЩЕСТВО на знанието и образование за всички: Сборник. – София : МОН, НИО, 2003. – 436 с. /Юбилейна научна сесия 21 – 22 февр. 2003 г. /
19.  ПАВЛОВ, Д. Критерии и показатели за оценяване качеството на образованието. // П о с о к и, 2005, № 3, с. 2. 
 
20.. ПАВЛОВ, Д. Осигуряване на качество в подготовката на учители за българското образование. // С т р а т е г и и, 2001, № 1, с. 17 – 24.
 
21. ПАУНОВ, Марин. Организационно поведение. – София : Сиела, 1998. – 288 с.
 
22. ПЛОМП, Ч. Приложение на международните сравнителни проучвания за контрол на качеството на образованието. // П е р с п е к т и в и, 1998, т. 28, № 1, с. 60 – 80.
 
23. ПРОФЕСИОНАЛИЗМЪТ в преподаването. /тема на броя/. // П е р с п е к т и ви, 2000, т. 30, № 2, с. 151 – 248.
 
24. РАДЕВ, Пламен. Мениджмънт на качеството на образование в СОУ. – 1 изд. – Пловдив , 2004. – 142 с.
 
25. САВОВ, Веселин. Основи на управлението. – София , 2001. – 200 с.
 
26. СМРИКАРОВ, А. Повишаване качеството на подготовката на докторанти. // Стр а т е г и и, 2000, № 4, с. 84 – 88.
 
27. ТАШЕВА, Ст. Мониторинг на качеството на подготовката на учениците на регионално или общинско ниво. // П о с о к и, 2004, № 2, с. 3. и 2004, № 5, с. 13.
 
28. ТОДОРОВА, Цв. Повишаване качеството на обучението по математика на учениците с увреден слух. // О б р а з.  и  к в а л и ф и к а ц и я, 2002, № 1, с. 93.
 
29. ТОДОРОВА, К. Процедури за оценка на качеството на дистанционното обучение. // Н а ч.  у ч и л и щ е, 2002, № 2, с. 3.
 
30. ТОЛЕВА, П. Качествата на мениджъра и оптимизацията на управленската дейност. // П р е д у ч.  в ъ з п и т а н и е, 2005, № 6, с. 27.
 
31. УПРАВЛЕНИЕ на качеството във висшето образование: процеси, структури и стратегии : Серия семинари в подкрепа на реформите в университетското самоуправление. – София : НИО, 2001. – 245 с.
 
32. УЧЕНЕТО през целия живот : Дефиниции, дименсии, стратегии. – София : МОН, НИО, 2002. – 204 с.
 
33. ХАЙНЕМАН, Ст. Преосмисляне на целите на училищното образование – предизвикателства пред образованието и пред постигането на социално единство в страните от Азия, Африка, Латинска Америка, Европа и Цевнрална Азия. // П е р с п е к т и в и, 2000, № 1, с. 19 – 49.
 
34. ШЕЙСЕТ и пет години институционализирани изследвания в образованието. – София : МОН, НИО, 2001. – 232 с.
 
 

Забележка:
ОБЩИНА  ПЛОВДИВ
ОТДЕЛ “ ОБРАЗОВАНИЕ  И  НАУКА”
ПЕДАГОГИЧЕСКА   БИБЛИОТЕКА „
 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *