ОБЩИНА  ПЛОВДИВ
ОТДЕЛ  “ОБРАЗОВАНИЕ   И  НАУКА”
 
П Е Д А Г О Г И Ч Е С К А   Б И Б Л  И О Т Е К А
 
 
ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ   УМЕНИЯ  НА  УЧИТЕЛИТЕ
Библиографска  справка
 
I  КНИГИ
 
1.      АНДРЕЕВ, Марин. Образование и общество : Педагогическа социология. – София : Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 1998. – 411 с.
2.      ИВАНОВ, Иван П. Стилове на познание и учене : Теории, диагностика. Етнически и полови вариации в България. – Шумен : Унив. изд. Епископ Конст. Преславски, 2004. – 108 с.
3.      ЛОЗАНОВ, Георги. Сугестопедия – десугестивно обучение : Комуникативен метод на скритите в нас резерви. – София : Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2005. – 215 с.
4.      МЕРДЖАНОВА, Яна. Психопедагогическа и професионална диагностика. Изследоват. Инструментариум. – София : Тилиа. 2000. – 96 с.
5.      МИНЧЕВ, Борис. Ситуации и умения. – София : Унив. изд. Кл. Охридски, 1991. – 176 с.
6.      НЕНОВА, Славка. Дидактическата компетентност за иновативно развитие на организационно – училищната среда. – София : Унив. изд. Стопанство, 2003. – 122 с.
7.      НИКОЛОВ, Петър и др. Педагогическа психология : Учебник за студ. от учит. спец. – София : Веда Словена – ЖГ, 1993. – 268 с.
8.      ПРОБЛЕМИ на професионалния труд и личността на учителя : Въведение в педевтологията. / Ст. Жекова, Н. Колева, Ел. Пенчева и др. – Бургас : Унив. изд. Новисима Верба, 1992. – 184 с.
9.      ПРОФЕСИЯТА и личността на учителя : Юбилеен сборник, посветен на проф. Ст. Жекова. – Пловдив : Сема 2001, 1998. – 111 с.
10.  РАШЕВА – МЕРДЖАНОВА, Яна. Професионалната педагогика в традиция и в перспектива. – София : Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2004. – 188 с.
11.  СЛАВИН, Робърт. Педагогическа психология. – София : Наука и изкуство, 2004. – 680 с.
 
 
II  СТАТИИ ОТ ПЕРИОДИЧНИЯ ПЕЧАТ
 
1.      АВЕРШИН, В. И. Пути повышения учит. мастерства в соврем. условиях. // Пе д а г о г и к а, 1998, № 3, с. 66.
2.      АДОЛЬФ, В. А. Формирование профес. компетентности будущего учителя. // П е д а г о г и к а, 1998, № 1.
3.      АНГЕЛОВА, П. Стратегии за профес. усъвършенстване на учителите. // Обр. и  к в а л и ф и к а ц и я, 2004, № 2, с. 28.
4.      АНДРЕЕВ, Марин. Самооценка на учителя за педагог. професионализъм. // У ч и л и щ е, 1993, № 2, с. 2.
5.      БОНЕВА, Л. Професионалното усъвършенстване квалификацията и развитието – важни фактори за мотивиране на учителските кадри. // Педагогика, 2003, № 9, с. 42.
6.      ВЕЛИЧКОВ, К. Квалификационното обучение за ново качество на човешките ресурси с определящо финансиране от присъединит. финансови инструменти на ЕС. // О р г а н и з.  и  у п р. н а  у ч и л. и д е т с к. г р а д ина, 2004, № 2, с. 8.
7.      ГАНЧЕВА – ГЕОРГИЕВА, Ел. Професионално – педагогически характеристики на учителя по музика. // У ч и л и щ е, 1993, № 7 – 8, с. 88.
8.      ГЕОРГИЕВА, Г. Предпоставки за творческо реализиране на преподавателската дейност. // П е д а г о г и к а, 2004, № 5, с. 42.
9.      ГЕРГОВ, С. Професионализмът и отговорността на образов. система. // Посоки, 1998, № 5 – 6, с. 24.
10.  ГЕРЧЕВА – НЕСТОРОВА, Г. Възможни проекции на Аз – концепцията в професионално – комуникативното поведение на педагога. // Н а ч.  о б р аз., 2000, № 5 – 6, с. 3.
11.  ДРУМЕВА, Л. Бъдещият учител в променящият се свят. // У п р а в л.  н а  ср. о б р а з. , 2004, № 6, с. 25.
12.  ЖЕКОВА, Ст. За професионалните функции на учителя. // П е д а г.  а л м а н а х, 1994, № 1 – 2, с. 39.
13.  ИЛИЕВА, М. Учителската професия през 21 век – време да обновим гледната точка. // П е д а г о г и к а, 2003, № 4, с. 68.
14.  КОЛИШЕВ, Н. Контрол и оценка на професионалната дейност на учителите в процеса на обучение. // П е д а г о г и к а, 2004, № 7, с. 49.
15.  КРЪСТЕВ, П. и др. Професионализмът на учителя, педагогическа рефлексия и новите функции на психолого – педагогическите и методическите дисциплини във ВУЗ. // О б р а з о в а н и е, 2000, № 1, с. 26.
16.  МАДЖИРОВА, К. Мониторинг и оценяване на дейността на учителя. // П е д а г о г и к а, 2005, № 4, с. 3.
17.  МАТЕЕВА, Н. Възможности за професионално усъвършенстване на учителите /Коментар на Наредба № 5 на МОНТ/. С т р а т е г и и, 1997, № 1, с. 36.
18.  МАТЕЕВА, Н. Усъвършенстването на професионалната квалификация на педагогическите кадри и непрекъснатото образование. // О б р.  и  к в а л и ф. , 1998,  № 1, с. 3. и № 2, с. 3.
19.  МЕРДЖАНОВА – РАШЕВА, Яна. Подготовката на учители в надпревара със самите себе си. // П е д а г о г и к а, 2005, № 9, с. 3.
20.  НАЙДЕНОВА, В. и др. Структура на професионалната компетентност на учителя. // О б р.  и к в а л и ф. , 2000, № 3, с. 8.
21.  ПЕХЛИВАНОВА, М. Професионалната идентификация на учителите и нейните съвременни измерения. // П е д а г о г и к а, 2004, № 8, с. 68.
22.  РАЙЧЕВА, С. Учителят – между остарялата професионално – педагогическа подготовка и претенциите на съвременното образование,. // П е д а г о г ика, 2003, № 9, с. 30.
23.  СИНЕНКО, В. Я. Професионализм учителя. // П е д а г о г и к а, 1999, № 5, с. 45.
24.  СТАНЕВА, Г. Екипният принцип и оптимизиране на квалификационно – педагогическата дейност. // Орган. и упр. на учил. и детск. град. , 2004, № 6, с. 26.
25.  СТЕФАНОВА, М. Интерактивна среда за квалификацията на учителя – за антикорупционно образование в училище. // О б р.  и  к в а л и ф. , 2005, № 1, с. 13.
26.  СТИЛОВА, Р. Тематичният съвет – форма за вътрешноучилищна квалификация. // О б р.  и к в а л и ф., 2004, № 5, с. 13.
27.  ТАШЕВА, Ст. Мониторинг на качеството на професионалната подготовка на учителите. // П о с о к и, 2004, № 5, с. 3.
28.  ТЕЕКЕНС, Х. Обучение в интернационална класна стая. Портрет на “идеалния преподавател”. // О б р а з.  и  к в а л и ф., 2000, № 4, с. 3.
29.  ТЕРХАРГ, Е. За професионализма на учителите. // П е д а г о г и к а, 1997, № 7, с. 69.
30.  ЯНАКИЕВА, Сн. Удовлетвореност от учителския труд. // О б р а з.  и  к в а ли ф и к а ц и я, 2001, № 3, с. 3.
 
Библиографската справка е изготвена от Иванка Тодорова Лапавичева и Здравка Христова Грънчарова – ст. специалисти в Педагогическа библиотека към Отдел “ОН”.
Съдържа 41 заглавия – 11 книги и 30 статии от педагогически периодични издания, които са част от фонда на библиотеката.
 
18. 11. 2005 г.

Забележка:

ОБЩИНА  ПЛОВДИВ

ОТДЕЛ “ ОБРАЗОВАНИЕ  И  НАУКА”

ПЕДАГОГИЧЕСКА   БИБЛИОТЕКА „

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *