Проект, проектна дейност и проектнобазирано обучение

ПРОЕКТИ, ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ И ПРОЕКТНОБАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ

 

Книги

1. Вълчев, Румен. Книга за междукултурно сътрудничество /  Състав. Румен Вълчев . – София : Център Отворено образование, 1999 . – 472 с.

2. Георгиева, Николина. Делова кореспонденция : Съставяне, оформяне и компютърна обработка на документи по БДС международни стандарти. Учебник за професионалните гимназии по икономика и търговия / Николина Стефанова Георгиева . – София : Мартилен, 2004 . – 308 с., с ил.

3. Дъфи, Мери Грейс. Управление на проекти : Експертни отговори на ежедневни предизвикателства / Мери Грейс Дъфи . – Първо българско издание . – София : Мениджър, 2007 . – 89 с.

4.Чавдарова, Виолета и др. Управление на проекти : (Учебно помагало за самоподготовка) / Виолета Чавдарова, Красимир Лойков, Жан Виденов. – Пловдив : ИМН – Пловдив, 2008 . – 175 с.

Статии

1. Бабачева, Елка. Методът на проекта и информационно – комуникационните технологии в обучението по български език и литература в средното училище / Елка Бабачева. // Български език и литература (София), LI, 2008, N 5, с. 12 – 23. 

2. Бейкър, Рандал. Мъдрост или знание? Нуждата от либерално образование / Рандал Бейкър. // Образование и квалификация (София), XIV, 2006, N 1-2

3. Божилова, Ваня Борисова. Обучение на мениджърите на образователни институции за управление на проекти / Ваня Борисова Божилова. // Педагогика (София), XX, 2010, N 1, с. 96 – 107. 

4. Борисова, Татяна.Възможности на европейските проекти за усъвършенстване на уменията за управление на учебните заведения / Татяна Ненкова Борисова, Николай Иванов Цанев. // Начално образование (София), XLVI, 2006, N 2, с. 58 – 61. 

5. Гавреева, Г. С. Социально – психологические условия творчества / Г. С. Гавреева. // Инновации в образовании (Москва), 2007, N 4, с. 93 – 108. 

6. Георгиев, Георги Симов. Предпоставки за успешното разработване на проекти в училищата / Георги Симов Георгиев. // Управление на средното образование, 2007, N 4, с. 13-24.

7. Георгиева, Величка.Формиране на гражданска активност у учениците чрез проектни дейности / Величка Георгиева. // Образование (София), XVII, 2008, N 2, с. 51-56. 

8. Георгиева, Галина. Интерактивността в представите на учителите / Галина Георгиева. // Педагогика (София), XVII, 2007, N 11, с. 34-40. 

9. Гладилина, Ирина П..Изследователската и проектната работа на учениците в средните училища / Ирина П. Гладилина. // Педагогика, XVI, 2006, N 3, с. 93 – 97. 

10. Горностаев, А. О. Целеполагание как ключевой компонент управления крупными проектами в системе общего образования / А. О. Горностаев. // Инновации в образовании (Москва), 2011, N 8, с. 21 – 26. 

11. Джорджева, Богдана.Европейска ориентация на професионалното образование / Богдана Джорджева. // Управление на средното образование (София), 2008, N 1, с. 55-76.

12. Жбанова, О. А..Проектная деятельность учащихся – инновационная или традиционная форма обучения учащихся ? / О. А. Жбанова. // Инновации в образовании (Москва), 2009, N 5, с.31- 37.

 

13. Захариева, Райна Сергеева.Новаторски идеи, проекти и решения за хуманизиране на променящото се общество в творчеството на проф. Хауърд Гарднър / Райна Сергеева Захариева. // Управление на средното образование (София), 2010, N 1, с. 68 – 80. 

14. Иванова, Донка.Проектът – нов вид компетентност / Донка Иванова. // Философия (София), XVI, 2007, N 4, с. 56 – 59.

15. Кирилова, Янна. Анализ и оценка на Националната програма за оптимизиране на училищната мрежа – модул „Оптимизация на училищната мрежа“ / Янна Кирилова. // Управление на средното образование (София), 2011, N 3, с.8 – 46. 

16. Лобашов, В. Д..Методы коллективного обучения в проектировании комплексных атестационных работ / В. Д. Лобашев. // Инновации в образовании (Москва), 2007, N 8, с. 31 – 41. 

17. Майсторска, Елена.Ученическите проекти по гражданско образование – предизвикателство за учениците / Елена Майсторска. // Начално училище (София), XVII, 2010, N 3, с. 44 – 45. 

18. Манова, Мариана. Работата по проект и проектно-базираното обучение като методи на преподаване / Мариана Манова. // Управление на средното образование (София), 2010, N 4, с. 37 – 51.

19. Манолова, Емилия.Взаимодействие и организационно развитие на ученическите екипи / Емилия Манолова. // Управление на средното образование, 2007, N 4, с. 82-89.

20. Марулевска, Красимира.Активизиране на синергетичния потенциал на метода на проектите в условията на класно – урочната система / Красимира Марулевска. // Педагогика (София), XVIII, 2008, N 2, с. 3-10. 

21. Марулевска, Красимира.Синергетичен вариант на проектно-базирана учебна дейност / Красимира Марулевска. // Педагогика (София), XX, 2010, N 3, с. 43 – 56.

22. Матяш, Н. В. Проектная деятельность как структурная единица процесса обучения / Н. В. Матяш. // Инновации в образовании (Москва), 2010, N 11, с. 23 – 30. 

23. Мирчева, Илиана. Проектното обучение – мост между традицията и иновацията / Илиана Христова Мирчева. // Начално образование (София), XLVII, 2007, N 1, с. 7 – 18. 

24. Мишева, Любов.Управление на времето за реализиране по проект / Любов Мишева. // Управление на средното образование, 2007, N 4, с. 25-29. 

25. Найденова, Надежда.Организация и управление на работата по международни проекти / Надежда Найденова. // Начално училище (София), XVII, 2010, N 1, с. 103 – 112. 

26. Николаева, Силвия.Теория и практика на учебните проекти в гражданското образование / Силвия Николаева. // Организация и управление на училището и детската градина, III, 2006, N 2, с. 62 – 66.

27. Николова, Йовка.Работа по проекти в среда на интернет в часовете по ИТ в горен курс / Йовка Николова. // Математика и информатика (София), XXXIV (LII), 2009, N 2, с.12 – 19. 

28. Новев, Здравко.Държавна образователна политика, ориентирана към стимулиране разработването и управлението на проекти / Здравко Новев. // Управление на средното образование, 2007, N 4, с. 1-12. 

29. Новев, Здравко.Направи бъдещето своя идея / Здравко Новев. // Управление на средното образование, 2007, N 4, с. 30-60. 

30. Новикова, Е. А..Инновации в учебном проектировании / Е. А. Новикова. // Инновации в образовании (Москва), 2007, N 4, с. 23 – 29. 

31. Паев, Костадин.Евроклио и квалификацията на учителите по история / Костадин Паев. // История (София), XIX, 2011, N 2, с. 1 – 7.  

32. Пахомова, Н. Ю. Проектная деятельность учащихся в общообразовательном процессе современной школы / Н. Ю. Пахомова. // Инновации в образовании (Москва), LIX, 2011, N 5, с. 51 – 57. 

33. Пеева, Пенка.Защо трябва да учим младите хора в училище да пишат проекти? / Пенка Пеева. // Посоки (София), VIII(XLXIII), 2006, N 2, с. 41-44. 

34. Петрова, Ваня.Работата по учебен проект при запознаване с природната и обществената среда – реализация на конструктивистки идеи в обучението в началното училище / Ваня Петрова. // Начално образование (София), XLVII, 2007, N 1, с. 44 – 53. 

35. Разработване на проект . // Организация и управление (София), V, 2008, N 3, с. 61-66. 

36. Рашева-Мерджанова, Яна.В търсене на подходящия методически стил (за свещените Текстове) / Яна Рашева-Мерджанова. // Образование (София), XVII, 2008, N 4, с. 70 – 87. 

37. Тебенькова, Е. А. и др..Проектирование кластерных структур в учреждениях начального и среднего профессионального образования / Е. А. Тебенькова, Л. В. Лобарева. // Инновации в образовании (Москва), 2011, N 4, с.50 – 62. 

38. Фомин, Н. В..Научно-методические аспекты проектирования инновационных технологий экономического образования школьников / Н. В. Фомин. // Инновации в образовании (Москва), LIX, 2011, N 6, с. 37 – 47. 

39.Фулев, Иван.Европейски пътища за електронно преподаване и електронно учене / Иван Фулев. // Управление на средното образование, 2007, N 4, с. 123-124. 

40. Хегедюш, Габор.Педагогиката на проектите – стратегия за развитието на креативността / Габор Хегедюш ; Прев. от нем. Илиана Христова Мирчева. // Начално образование (София), XLVII, 2007, N 1, с. 38 – 43. 

41. Цанков, Николай.Проект за развиване на компетентност за учебно-познавателно моделиране / Николай Цанков. // Педагогика (София), XX, 2010, N 2, с. 34 – 54. 

42. Цветанска, Силвия. Развитие на гражданско съзнание и поведение чрез работа по проект в училище / Силвия Илиева Цветанска. // Посоки (София), X (XLXV), 2008, N 5, с. 10 – 14. 

43. Чмыхова, Е. В. и др..Проектирование индивидуальных образовательных траекторий на основе оценки поисковой активности / Е. В. Чмыхова, Д. Г. Давыдов. // Инновации в образовании (Москва), 2011, N 3, с.103 – 115.

44. Чуб, Е. В..Компетентностый подход в образовании / Е. В. Чуб. // Инновации в образовании (Москва), 2008, N 3, с. 21-26. 

45. Шабанов, А. Г..Проектирование региональной системы дистанционного обучения / А. Г. Шабанов. // Инновации в образовании (Москва), 2009, N 10, с. 25 – 28. 

46. Щрайер, Хелмут. Какво е проект ? / Хелмут Шрайер ; Прев. от нем. Илиана Христова Мирчева. // Начално образование (София), XLVII, 2007, N 1, с. 19 – 26.

47. Яначкова, Маргарита.Идеи за практическо приложение на проектното обучение / Маргарита Яначкова. // Начално образование (София), XLVII, 2007, N 1, с. 71 – 78.

 

Библиографската справка изготви Здравка Грънчарова – ст. специалист в Педагогическа библиотека към Община Пловдив, Отдел Образование и развитие, Дирекция Култура, образование и развитие

Библиотеката се намира на ул. Съборна № 39А в Старинен Пловдив ,тел.: 032/631-621

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *