ПЕДАГОГИЧЕСКА  БИБЛИОТЕКА – ОТДЕЛ “ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА”
 
ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ИЗБИРАМ СВОБОДАТА … ИЛИ КАК ДА СЕ ОСВОБОДИМ ОТ ЗАВИСИМОСТИТЕ
ПОГЛЕД ВЪРХУ ЗАВИСИМОСТИТЕ –НАРКОТИЧНА, АЛКОХОЛНА, КОМПЮТЪРНА И ДР.
 
БИБЛИОГРАФСКА СПРАВКА
БИБЛИОГРАФСКАТА СПРАВКА СЪДЪРЖА  68 ЗАГЛАВИЯ ПО ТЕМАТА – 13 КНИГИ И 55 СТАТИИ ОТ ПЕРИОДИЧНИЯ ПЕЧАТ.
Справката е изготвена от Иванка Тодорова Лапавичева – ст. специалист към отдел “Образование и наука” и е предназначена  за нуждите на учители по психология, педагогически съветници, социални работници и др.
К Н И Г И:
1. АНТИДРОГА: Уч. работна   тетрадка. 1-3 равнище.- София: Анубис, 2001. –    28 с.
2. АРКА. Бюлетин на регионалната програма “Алкохол и наркотици” на Фондация “Стефан Батори”. София, 2001- 2004, № 1-4.
   3. ВОЙДИЛЛО, Ева. Вдигни глава..- София: Пандора прим, 2004. – 78 с.
   4. ВОЙДИЛЛО, Ева. Да простиш. – София: Пандора прим, 2002. – 139 с.
   5. ВОЙДИЛЛО, Ева. Избирам свободата … или как да се освободим от       зависимостите. – София: Пандора прим, 2002.- 151 с.
   6. ИВАНОВА, Н. и В. Андреева. Методическо пособие за работа с учебните         работни тетрадки “Антидрога”. – София: Анубис, 2001.- 12 с.
   7. КРУМОВА, Албена. Личността извън норма. – София: Образование,      2004.-     384с.
   8. НАРКОТИЦИ! А опознахте ли Вашето дете! – Пловдив: Ротари клуб, б. г.
   9. ОШАТИНСКИ, В. Грях или болест. – София : Пандора прим, 2003. – 151 с.
   10. ПЕТРОВА, Д. Наркотиците – другият живот. – София: Глобус, 2003.- 112 с.
   11. ПЪТЕВОДИТЕЛ за родители и учители: Какво трябва да знаем за наркотиците. – София: Фондация Свободна и демократична България. – 2002.- 97 с.
    12. РИШАР, Д. и др. Енциклопедия дрогите./Д. Ришар и Ж. Симон. – София: Рива, 2003. – 204 с.
    13. СТАНКУШЕВ, Т. Наркомании: Наръчник за родители и учители. – София:            Хр. Ботев, 1998. – 271 с.
СТАТИИ  ОТ  ПЕРИОДИЧНИЯ  ПЕЧАТ:
1.      БАКАЛОВА, Д. Фактори, обуславящи употребата и злоупотребата с психоактивни вещества в подрастваща и юношеска възраст. // П е д а г о г ика, 2000, № 12, с. 85.
2.      БАЛТ, Патриша. САЩ. Тестове за наркотици в американските училища. // О б щ е с т в е н о   в ъ з  п и т а н и е, 2002, № 5, с. 75.
3.      БАРАКЯН, Г. Представата за идеалното дете у родители на деца, зависими към психоактивни вещества. // П е д аг о г и к а, 2000, № 12, с. 67.
4.      БАНДОУ, Д. Наркотиците: труден избор. // О т в о р е н о  о б р а з о в а н и е, 1995, № 2, с. 68.
5.      БАРКЪР, Г. Профилактика на СПИН и на наркоманията сред уличните деца в някои страни от Третия свят. // У ч и л и щ е, 1994, № 3, с. 10.- Международно сътруднич. в образованието.
6.      БОДУРОВА, В. Изследване на явлението наркомании сред ученици и учители в гр. Бургас. // О б р а з о в а н и е, 2001, № 3, с. 54.
7.      БЪЧВАРОВ, СВ. Всякаква апатия към проблема е по същество съучастие. // Уч и л и щ е т о, 1999, № 2,3, с. 32.- За наркоманията.
8.      ВАСИЛЕВ, полк. Социално- педагогически кабинет. // У ч и л и щ е т о, 1999, № 2-3, с. 33.- За работа с трудни деца в региона на Пловдив.
9.      ВЕДИШЕВА, М. М. Ранняя профилактика наркотизма: проблемы и подходы к их решению. //  П е д а г о г и к а, 1997, № 1, с. 38.
10.  ГЕОРГИЕВА, С. Ситуативно регулиране на ученици за промяна на отношението им към употребата на алкохол с висока концентрация. // О бразо в а н и е, 2004, № 1, с. 44.
11.  ГЕРЕВИЦ, Й. и др. Наркоманията и нейното предотвратяване. // П е д а г о г и к а, 1996, № 4, с. 94.
12.  ГРИГОРОВ, Иван. Противодействието на наркоманиите – актуален обществен проблем. // О б щ е с т в е н о  в ъ з п и т а н и е, 2002, № 4, с. 21.
13.  ГУЛЬДАН, В. В. и др. Подросток- наркоман и его окружение. // В о п р о с ы  п с и х о л о г и и, 1993, № 2, с. 44.
14.  ДАНЧЕВА, М. и др. Подходи при третиране на наркоманния проблем в училище. // П е д а г о г и     к а, 1996, № 3, с. 67.
15. ДАФОВ, И. Отрицателното влияние на наркоманията върху българското образование. // О б р а з о в а н и е, 1998, № 4, с. 17.
16.  ДИМИТРОВ, В. и Г. Пройков. Наркотиците. // О б   р а з о в а н и е, 2002, № 3, с. 51.
17.  ДОБРЕВА, Росица. Общински младежки съвет по наркотични вещества. // О б щ е с т в е н о   в ъ з п и т а н и е, 2004, № 5, с. 30.
18.  ДЮБАНОВА, Олга. Смърт по вкус. // О б щ е с т в е н о  в ъ з п и т а н и е, 2003, № 2, с. 56.
19.  ЕДИН разрушен от наркотиците живот. // О б щ е с т в е н о  в ъ з п и т а н и е, 2003, № 3, с. 60.
20.  ЕЛИКСЪН, Ф. Предотвратяване употребата на наркотици от юноши. // П е д а г о г и к а, 1991, № 8 / 9, с. 71.
21.  ЗДРАВКОВА, Е. Наркомании и превенция. // О б р а з о в а н и е, 2002, № 4, с. 46.
22.  ЗДРАВКОВА, Таня. Избор между бавна и бърза смърт. // О б щ е с т в е н о    въ з п и т а н и е, 2003, № 2, с. 23.
23.  ИВАНОВА, Лидия. Спасението е в духовността. //  О б щ е с т в е н о  в ъ з п и т а н и е, 2003, № 3, с. 39.
24.  ИЗБОРЪТ – живот, или наркотик. // О б щ е с т в е   н о  в ъ з п и т а н и е, 2003, № 3, с. 66.
25.  ИЗ дневника на един наркоман. // О б щ е с т в е н о  в ъ з п и т а н и е, 2003, № 4, с. 15.
26 ИМА ли бъдеще един наркоман. // Об ще с т в е н о    в ъ з п и т а н и е, 2003, № 3, с. 64.
27.  КАК да откажем цигарите? // О б щ е с т в е н о  в ъ з п и т а н и е, 2002, № 5, с. 47.
28.  КАНЧЕЛОВ, Александър. Зависимостта е лечима. // О б щ е с т в е н о  в ъ з п и т а н и е, 2003, № 4, с. 18.
29.  КАНЧАЛОВ, Александър. Защо детето посяга към дрога. // О б щ е с т в е н о  в ъ з п и т а н и е, 2003, № 3, с. 12.
30.  КАНЧЕЛОВ, Александър. Какво ново за дрогата. // О б щ е с т в е н о  в ъ з п и т а н и е, 2003, № 1, с. 27.
31.  КАНЧЕЛОВ, Александър. Лъгани и доволни. // О б щ е с т в е н о  в ъ з п и т а н и е, 2003, № 2, с. 16.
32.  КАНЧЕЛОВ, Александър. Мит ли е терапевтичната комуна. // О б щ е с т в е но  в ъ з п и т а н и е, 2001, № 3, с. 14.
33.  КИРИЛОВА,     . Наркотици и наркомания. // О б р а з о в а н и е, 2005, № 1, с. 57.
34.  КОЛЕВА, Н. Профилактиката на наркоманното поведение на учениците. // Об р а з о в а н и е  и       к в а л и ф и к а ц и я, 1998, № 5, с. 3.
35.  КОСТОКОВСКИ, Артем. Компютърна наркомания. // О б щ е с т в е н о  в ъ з п и т а н и е, 2003, № 1, с. 57.
36.  МИРОШНИЧЕНКО, Л. Д. Организация антинаркотической работы с подростками. // П е д а г о г и к а, 2000, № 9, с. 18.
37.  МИРОШНИЧЕНКО, Л. Д. Пролемы антинаркотической профилактики в подростковой среде. // П е д а г о г и к а, 2000, № 3, с. 3.
38.  НАРКОМАНИЯТА – проблем на личността, проблем на обществото.- в. Аз    Б  у к и, № 12 от 23- 29 март, 1994, с. 8-9.
39.  НУНЕВ, С. Аспекти на социално-педагогическата дейност с юноши, употребяващи наркотици. // Пе д  а г о г и к а, 1998, № 6-7, с. 56.
40.  ПЕЕВ, И. Профилактика и лечение на зависимото поведение с позитивната психотерапия и логотерапията. // П е д а г о г и к а, 2000, № 1, с. 14.
41.  ПЕТРАКОВА, Т. И. и др. Ситуационная мотивация употребления наркотиков у подростков. // В о п р о  с ы  п с и х о л о г и и, 1999, № 5, с. 31.
42.  ПЕТРОВ, Г. Злоупотребата с алкохол и наркоманията сред подрастващите като криминогенни фактори. // П е д а г о г и к а, 1998, № 4, с. 16.
43.  ПОЛША. Тежките последици от леките наркотици. // О б щ е с т в е н о  в ъ з п и т а н и е, 2004, № 5, с. 48.
44.  ПОПОВА, Евгения. Любовта – спасение от наркоманията. // О б щ е с т в е н о  в ъ з п и т а н и е, 2004, № 6, с. 7.
45.  ПРОДАНОВ, Георги. Наркотиците – докосване до реалността. // О б щ е с т в е н о   в ъ з п и т а н и е, 2004, № 6, с. 9.
46.  ПЪРЖОВСКИ, С. Образователни институции и решаването на проблема за зависимостите. // С т р а т е г и и  н а  о б р а з о в а т е л н а т а  и  н а у ч ната п о л и т и к а, 2002, № 4, с. 18.
47.  ПЪТЯТ на дрогата минава през Пловдив. // У ч и л и щ е т о, 1999, август, с. 20.
48.  РАНГЕЛОВА, Ц. Наркоманията в училищна възраст. // О б р а з о в а н и е  и кв а л и ф и к а ц и я, 1994, № 2, с. 88.
49.  РОМАНОВА, О.Л. и др. Культурологические аспекты антинаркотического воспитания. // В о п р о с ы  п с и х о л о г и и, 1993, № 3, с. 47.
50.  РУМЯНЦЕВА, Т. Модели влияния алкоголя на поведение. // В о п р о с ы  пси х о л о г и и, 1990, № 3, с. 161.
51.  СТАНЕВА, Г. Методически модел за обучение в трезвеност. // О б р а з о в а  н и е, 2004, № 4, с. 68.
52.  ТАСКОВА, Е. Педагогически аспекти на наркоманията. // П е д а г о г и к а, 1995, № 10, с. 9.
53.  ТАСКОВА, Е. Училището- фактор за антинаркоманно поведение. // У п р авле н и е   н а   с р е д н о т о  о б р а з о н и е, 1996, № 3-4, с. 49.
54.  ХРИСТОВА, Г. Детската и младежката наркомания- от любопитство до единствено възможен изход. //   П е д а г о г и к а, 2000, № 12, с. 74.
55.  ЦОЧЕВ, Валентин. Седмица за превенция на употребата на психоактивни вещества. // О б щ е с т в е н о   в ъ з п и т а н и е, 2005, № 1, с. 37.
12. 12. 2005 г.
Забележка:
ОБЩИНА  ПЛОВДИВ
ОТДЕЛ “ ОБРАЗОВАНИЕ  И  НАУКА”
“ ПЕДАГОГИЧЕСКА   БИБЛИОТЕКА “ „

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *