БИБЛИОГРАФСКА СПРАВКА
ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ДИРЕКЦИЯ “ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА”
ПЕДАГОГИЧЕСКА БИБЛИОТЕКА

  
БИБЛИОГРАФСКАТА СПРАВКА Е ИЗГОТВЕНА  ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕГЛЕД НА
АКТУАЛНИ КНИГИ И ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ ПО ТЕМАТА. ПОЛЗВАН Е СПРАВОЧНИЯТ ФОНД НА ПЕДАГОГИЧЕСКАТА БИБЛИОТЕКА , КНИГИ ОТ  СИСТЕМАТИЧНИТЕ РАЗДЕЛИ: ПЕДАГОГИКА, СРАВНИТЕЛНО ОБРАЗОВАНИЕ, АНДРАГОГИЯ, ДИДАКТИКА И ДР.ПРЕГЛЕДАНИ СА  ПЕРИОДИЧНИТЕ ИЗДАНИЯ : ПЕДАГОГИКА /БЪЛГ./,
ПЕДАГОГИКА /РУС./, КОМПАС, СТРАТЕГИИ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНАТА ПОЛИТИКА, ПЕРСПЕКТИВИ НА ЮНЕСКО И ДР. ЗА ПЕРИОД ОТ 5- 10 ГОД.
 КЛЮЧОВИ ПОНЯТИЯ: НЕПРЕКЪСНАТО ОБРАЗОВАНИЕ,ОТВОРЕНО ОБРАЗОВАНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ, ИНТЕГРИРАНО ОБРАЗОВАНИЕ, СВОБОДНО УЧИЛИЩЕ , ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ И ДР.
 
 
КНИГИ
 
1.         БИЖКОВ, ГЕОРГИ. СРАВНИТЕЛНО ОБРАЗОВАНИЕ. – СОФИЯ : УИ “СВ. КЛ. ОХРИДСКИ“,1994.- 304  С.
2.         ВЕРРЕС ,КАРЛ. СМЯНАТА НА ПАРАДИГМИТЕ.НАУКА.ОБРАЗОВАНИЕ.УПРАВЛЕНИЕ.-СОФИЯ: МГУ-ЕВРОПЕЙСКИ ФАКУЛТЕТ, 1997.- 78 С.
3.        ГЮРОВА , ВЯРА. АНДРАГОГИЯ : ИЗКУСТВОТО ДА ОБУЧАВАМЕ ВЪЗРАСТНИТЕ.- СОФИЯ : УНИВЕРСАЛ- ДРУМЕВЫ1998.- 384 С.
4.         ГЮРОВА,ВЯРА. ОБРАЗОВАНИЕТО ПО СВЕТА : ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ.- СОФИЯ: ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ КГ , 1994.- 240 С.
5.         ГЮРОВА , ВЯРА И ДР. ПРОВОКАЦИЯТА УЧЕБЕН ПРОЦЕС : ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ ЗА УНИВЕРСИТЕТСКИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛ.- СОФИЯ : АСКОНИ-ИЗДАТ, 1997.-216 С.
6.         ДЕЛОР , ЖАК. ОБРАЗОВАНИЕТО – СКРИТОТО СЪКРОВИЩЕ : ДОКЛАД НА МЕЖДУНАР. КОМИСИЯ ЗА ОБРАЗ. ЗА 21 ВЕК ПРЕД ЮНЕСКО.- СОФИЯ : СЕПА – ИНФОРМА ООД , 1997.- 264 С.
7.         ЕНЦИКЛОПЕДИЯ ПО ПСИХОЛОГИЯ ./ ПОД РЕД. НА  Р. ДЖ. КОРСИНИ. ПРЕВ. ОТ АНГЛ. – СОФИЯ :  НАУКА И ИЗКУСТВО , 1998 .- 1513 С.
8.         КОДЖАСПИРОВА , Г. М. И ДР. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ. – МОСКВА : АКАДЕМИЯ, 2000 .- 176 с.
9.         КОЗУЛИН , А. В. ПЕДАГОГИЧЕСКИ ОСНОВИ НА ДЕЙНОСТТА НА УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ОТ НОВ ТИП .- СОФИЯ : ДЕЛФИ ИЗДАТ , 1998.- 190 С.
10.       ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА И ИНТЕГРАЦИЯТА ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ .- СОФИЯ : НИО КЪМ МОН , 1999.- 184 С.
11.       ОБРАЗОВАНИЕТО ИЗВЪН УЧИЛИЩНИТЕ СТЕНИ . / П. БОЯДЖИЕВА , Е. ГЕРГАНОВ, М. ДИЛОВА И ДР. – СОФИЯ : ГАЛ-ИКО , 1994.- 139 С.
12.       ОБРАЗОВАНИЕТО НА 21 ВЕК – НАЦИОНАЛНИ ПРОЕКЦИИ : ПУБЛИЧНА ДИСКУСИЯ .- СОФИЯ : НИО , 1998. – 200 С.
13.       ПОПЪР , КАРЛ. ОТВОРЕНОТО ОБЩЕСТВО И НЕГОВИТЕ ВРАГОВЕ . Т. 1- 2. – СОФИЯ : ФОНДАЦИЯ ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО , 1993 .
14.       РОССИЙСКАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ : В ДВУХ ТОМАХ . Т.2 М – Я .- МОСКВА : БОЛЬШ. РОСС. ЭНЦ., 1999.- 672 с.
15.       СТЕФАНОВА , МАРИЯНА. ДИДАКТИЧЕСКО ОБЩУВАНЕ. – СОФИЯ  : БУЛВЕСТ 2000 , 1999.- 208 С.
16.       ТОТОМАНОВА, АННА МАРИЯ . НИЕ, ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ И ЕВРОПА.- СОФИЯ : УИ СВ. КЛ. ОХРИДСКИ, 2001 .- 107 С.
17.       ТОФЛЪР , АЛВИН. ШОК ОТ БЪДЕЩЕТО. / ПРЕВ. ОТ АНГЛ. – СОФИЯ : НАР. КУЛТУРА 1992.- 336 С.
18.       ЦОНЕВА , ВИОЛЕТА. УЧИЛИЩА ЗА 21 ВЕК : В КАНАДА И САЩ. – СОФИЯ : НИНЦОН, 1994.- 64  С.
 
 
 
СТАТИИ ОТ ПЕРИОДИЧНИЯ ПЕЧАТ :
 
19.   АЛЕКСАНДРОВ , ХАРАЛАН. ОТВОРЕНО , ИЛИ ЗАТВОРЕНО ОБРАЗОВАНИЕ. //  О Т В О Р Е Н О   О Б Р А З  О В А Н И Е , 1995 , № 1 , С. 5.
20.       АЛМЪН , МИШЛИН. ИНТЕРКУЛТУРНОТО  ВЪЗПИТАНИЕ : ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО И НЕОБХОДИМОСТ ЗА НАШИТЕ ПЛУРИКУЛТУРНИ ОБЩЕСТВА. // П Е Д А Г О Г И К А , 2000, № 8-9, С. 78.
21.       АНГЕЛОВ , Г. ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА НАУКАТА : ТЕНДЕНЦИИ И НЯКОИ ДАННИ ЗА БЪЛГАРСКОТО УЧАСТИЕ В ТОЗИ ПРОЦЕС. // С Т Р А Т Е Г И И  Н А  О Б Р А З О В А Т. И Н А У Ч Н. П О Л И Т И К А , 1998 ,  № 2 , С. 15.
 
22.       БХОЛА , Х. С. ПРОГНОЗИ ЗА ПОЛИТИКАТА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ВЪЗРАСТНИ В ДОКЛАДА НА ДЕЛОР. //   П Е Р С П Е К Т И В И  Н А  Ю Н Е С К О , 1997 , Т. 27 , № 2-3, С.251.
 
23.       ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ 21 ВЕК . // П Е Р С П Е К Т И В И  Н А  Ю Н Е С К О , 1998 , Т. 28 , № 3 , С. 305 – 466.
 
24.       ВЪЛЧЕВ, РУМЕН. ВЪРВИМ ЛИ КЪМ ОТВОРЕНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА ? // О Т  В О Р Е Н О  О Б Р А З О В А Н И Е, 1995 , № 3 , С. 5.
 
25.       ВЪЛЧЕВ, РУМЕН. ЦЕНТЪР “ ОТВОРЕНО ОБРАЗОВАНИЕ “ КЪМ ФОНДАЦИЯ “ ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО “. // О Т В О Р Е Н О  О Б Р А З О В А Н И Е,  1994 , № 1 , С.106.
 
26.       ГЮРОВА , ВЯРА. ГЛОБАЛНИ ТЕНДЕНЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО НА ВЪЗРАСТНИТЕ В БЪЛГАРИЯ.//  С Т Р А Т Е Г И И , 1998 , № 1 , С. 52.
 
27.       ГЮРОВА, ВЯРА. КОРЕСПОНДЕНТСКОТО ОБУЧЕНИЕ – ВЧЕРА И ДНЕС. //   Н А Р.          П Р О С В., 1990 , С. 79.
 
28.       ГЮРОВА , ВЯРА. НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ  НА ВЪЗРАСТНИТЕ И ПРЕДИЗ-ВИКАТЕЛСТВАТА НА РЕАЛНИЯ ЖИВОТ. // П Е Д А Г О Г И К А , 2000 , № 5, С.54.
 
29.       ГЮРОВА, ВЯРА. ОБРАЗОВАНИЕТО НА ВЪЗРАСТНИТЕ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА 21 ВЕК. // П Е Д А Г О Г И К А , 1998  , № 2 , С. 16.
 
30.       ДОБРЫНИН, М. А. И ДР. ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ВО ФРАНЦИИ. //П Е Д А Г О -  Г И К А, 2001, № 8, С. 81.
 
31.       ДРАГАНОВА, ЛЮБОВ. ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА ВСИЧКИ, ДА СЕ НАУЧИМ ДА ЖИВЕЕМ ЗАЕДНО. // С Т Р А Т Е Г И И … , 2001 , № 3 , С. 87.
 
32.       ЖЕЛЕВ, Ж. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА МУЛТИМЕДИЙНО И ИНТЕРАКТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ. // С Т Р А Т Е Г И  И, 1994, № 3, С. 73.
 
33.       ЗИНЧЕНКО, В.П. ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ : К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ. // П Е Д А Г О Г И К А , 2000, № 2, С. 23.
 
34.       ИЛИЕВА, МАРИЯНА И ДР. КЪМ ТЕОРИЯТА НА ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ. //П Е- Д А Г О Г И К А, 1999, № 8-9, С. 67.
 
35.       ИЛИЕН, АЛБЕРТ. ОТВАРЯНЕТО НА УЧИЛИЩЕТО- НЕЗАБЕЛЕЖИМ ПРОЦЕС ИЛИ СЪЗНАТЕЛНА ПРОГРАМА. // О Т В О Р Е Н О  О Б Р А З О В А Н И Е, 1994, № 3, С. 3.
 
36.       ИЛИЕН, АЛБЕРТ. ОТВАРЯНЕТО НА УЧИЛИЩЕТО … КООПЕРАЦИЯТА МЕЖДУ УЧИТЕЛИТЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНО- ДИДАКТИЧНО РАВНИЩЕ И НЕЙНОТО СОЦИАЛ. ЗНАЧЕНИЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ . // О Т В О Р Е Н О  О Б Р А З О В А Н И Е, 1994, № 4, С. 3.
 
37.       КЕЙ,  ЕНТЪНИ.   ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ : ПРЕГЛЕД НА ВЪПРОСА. // Н А Р.    П Р О С В ., 1990, № 3, С. 28.
 
38.       КЛЕРК, ПАТРИК. “ ОТКРИТО “ УЧИЛИЩЕ В БУРСО ИЛИ ИЗИСКВАНЕ ЗА ВСИЧКИ . //  К О М П А С , 1999, № 1-2, С. 24.
 
39.       КРЪСТЕВА, СВЕТЛА. ИНТЕРКУЛТУРИЗАЦИЯТА – СЪЩЕСТВЕНА СЪВРЕМЕННА ТЕНДЕНЦИЯ В МАСОВОТО МУЗИКАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ. //  П Е Д А Г О Г И К А, 1994, № 4, С. 22.
 
40.       ЛАЛОВ, БОЯН. УЧИЛИЩЕ, ОТВОРЕНО КЪМ СВЕТА И ЧОВЕКА. // О Т В О Р Е Н О         О Б Р А З О В А Н И Е, 1992, № 1, С. 31.
 
41.       МАРЕВ, ИВАН И ДР. ОБРАЗОВАНИЕТО НА 21 ВЕК : ГЛОБАЛЕН ПРЕХОД КЪМ НОВОПАРАДИГМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ . //  П Е Д А Г О Г И К А, 1994, № 10, С. 3.
 
42.       МЕЖДУНАРОДЕН СЕМИНАР “ ПРОДЪЛЖАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАЗВИТИЕ И ОЦЕЛЯВАНЕ .”  //  С Т Р А Т Е Г И И …, 2000, № 2, С. 83.
 
43.       МАТВЕЕВ, ГЕНАДИЙ. ОТВОРЕНО УЧИЛИЩЕ : МИТ ИЛИ РЕАЛНОСТ. // О Т В О Р Е Н О  О Б Р А З О В А Н И Е, 1994, № 2, С. 3.
 
44.       ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ И СОЦИАЛНИТЕ ПРОМЕНИ В ЕВРОПА. //  О Т -  В О Р Е Н О  О Б Р А З О В А Н И Е, 1994, № 5-6, С. 141.
 
45.       ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙЦИ. СТРЕМЕЖ КЪМ ОБЩЕСТВО НА ПЕРМАНЕНТНОТО ОБУЧЕНИЕ. // С Т Р А Т Е Г И И …, 1996, № 1, С. 1.
          
46.       ОКОЛЕЛОВ, О.П.ДИДАКТИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАНИЯ. // П Е- Д А Г О Г И К А , 2001, № 6, С. 45.
 
47.       ОКОЛЕЛОВ, О.П. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ПОСТРОЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО КУРСА ДЛЯ ДИСАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ. // П Е Д А Г О Г И К А, 1999, № 6, С. 50.
 
48.       ОПЕРАЦИЯ “ ОТВОРЕНО УЧИЛИЩЕ”. // К О М П А С , 1994, № 1, С. 11.
 
49.       ПЕТКОВА, ЕВГЕНИЯ. УЧЕНЕТО ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ В ЕВРОПЕЙСКА ПЕРСПЕКТИВА. // 65  ГОДИНИ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗИРАНИ  ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБРАЗОВАНИЕТО,С.,2001,С. 189.
 
50.       ПЕТРОВ, ПЕТЪР. НЕПРЕКЪСНАТОТО ОБРАЗОВАНИЕ-КЛЮЧЪТ КЪМ 21 ВЕК. // П Е Д А- Г О Г И К А, 1998, № 5, С. 17.
 
51.       ПЕТРОВ, ПЕТЪР. ОБРАЗОВАНИЕТО И КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ВЪЗРАСТНИ В БЪЛГАРИЯ. // С Т Р А Т Е Г И И …, 1999, № 4, С. 1.
 
52.       ПЕТРОВ, ПЕТЪР. ОБУЧЕНИЕТО НА ВЪЗРАСТНИТЕ И СИСТЕМАТА НА ПЕРМАНЕНТНОТО ОБРАЗОВАНИЕ. // П Е Д А Г О Г И К А, 1996, № 11 , С.37.
 
53.       ПЕТРОВ, ПЕТЪР. ОТВОРЕНОТО ОБУЧЕНИЕ И ПРОБЛЕМИТЕ НА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯТА. // О Т В О Р Е Н О  О Б Р А З О В А Н И Е, 1992, № 1, С. 44.
 
54.       ПОЛАТ, Е.С. ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ : КАКИМ ЕМУ БЫТЬ ?// П Е Д А Г О-           Г И КА , 1999, № 7, С. 29.
 
55.       ПОПЪР, КАРЛ. ОТВОРЕНОТО ОБЩЕСТВО И НЕГОВИТЕ ВРАГОВЕ. //  П Е Д А Г О Г И- КА , 1992, № 11, С. 85.
 
56.       РАШКОВА, СТОЯНКА. “ ОТВОРЕНАТА БИОЛОГИЯ “ И СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ. // П Е – Д А Г О Г И К А, 2001, № 3, С. 28.
 
57.       РЕФОРМА В ОБРАЗОВАНИЕТО :  ГЛЕДНАТА ТОЧКА НА ВЗИМАЩИТЕ  РЕШЕНИ Я. // ПЕ Р С П Е К Т И В И, 1997, Т. 27, № 4 .
 
58.       ТОДОРОВА, ЛИЛЯНА. ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОЦЕДУРИ ПРИ РАЗРАБОТКА НА УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ. //  65 ГОДИНИ ИНСТИТУЦ. ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБРАЗОВАНИЕТО, С., 2001, С. 172.
 
59.       САЧКОВА, ЕЛЕНА. РАЗВИТИЕ НА ИНТЕРКУЛТУРНАТА ПЕДАГОГИКА В ЕВРОПА / ПО МАТЕРИАЛИ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА /. //  П Е Д А Г О Г И К А, 1997, № 4, С. 44.
 
60.       ТИХОНОВ, А.Н. И ДР. ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ В РУСИЯ. / /  П Е Д А Г О Г И- КА, 1995, № 6, С. 78.
 
61.       ТОДОРОВА, ЛИЛЯНА. ПОДГОТОВКА НА УЧИТЕЛИ ПО ТЕХНОЛОГИЯТА НА ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ : ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ. // Н А Ч. У – Щ Е, 2000, № 2, С. 46.
 
62.       ТОЦЕВА, ЯНКА. ПРОГРАМА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ПО ПЕДАГОГИЧЕУСКА РЕТОРИКА.  // П Е Д А Г О  Г И К А, 2001, № 9, С. 86.
 
63.       ФОНДАЦИЯ “ СВОБОДНО УЧИЛИЩЕ “. // У Ч И Л И Щ Е, 1993, № 11, С. 55.
 
64.       ХРИСТОВА, СВЕТЛАНА.ОТВАРЯНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ПОСОКИ ИЛИ БЕЗИЗХОДИЦИ ?… //  О Т В О Р Е Н О  О Б Р А З О В А Н И Е, 1994, № 5-6, С. 18.
 
65.       ЪРУИН, КОЛИН. ИНТЕГРИРАНО ОБРАЗОВАНИЕ : ОТ ТЕОРИЯ КЪМ ПРАКТИКА В РАЗДЕЛЕНИТЕ ОБЩЕСТВА. // П Е Р С П Е К Т И В  И, 1992, Т. 22, № 1, С. 76.
 
66.       ЮРГЕНС, АЙКО. САМО ЛОЗУНГ ЛИ Е ОТВОРЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ . //  П Е Д А Г О -  Г И К А, 1995, № 11, С. 51.

Забележка:

ОБЩИНА  ПЛОВДИВ
ОТДЕЛ “ ОБРАЗОВАНИЕ  И  НАУКА”

ПЕДАГОГИЧЕСКА   БИБЛИОТЕКА

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *