МОТИВАЦИЯТА  ЗА  УЧЕБНА  И  ПЕДАГОГИЧЕСКА  ДЕЙНОСТ

 Библиографска  справка
Библиографската справка е изготвена от Иванка Тодорова Лапавичева – ст. специалист към отдел “Образование и наука” – Община Пловдив.

Справката включва нови заглавия по темата за мотивацията и връзката й с учебния процес. 

Съдържа 15 книги и 11 статии от периодичния печат.

07.12. 2005 г.

МОТИВАЦИЯТА  ЗА  УЧЕБНА  И  ПЕДАГОГИЧЕСКА  ДЕЙНОСТ

Библиографска  справка

II  КНИГИ

1. АНДРЕЕВА, Людмила. Социална психология : Христоматия. /Състав. и прев. от англ. Л ю д м и л а   А н д р е е в а. – София : Дилок, 2001. – 528 с.

2. ВАСИЛЕВ, Веселин. Психологически основи на управлението. – Пловдив : Сема 2001, 2000. – 316 с.

3. ГЕРЧЕВА – Несторова, Галя. Психология в управлението : Т. 1. Комуникативен разрез. – Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2004. – 132 с.

4. ГЕРЧЕВА – Несторова, Галя. Психология в управлението : Комуникативен практикум. Т. 2. – Варна : Унив. изд. Черноризец Храбър, 2005. – 263 с.

5. ДЕСЕВ, Любен. Педагогическа психология : Психопедагогика. – 3 изд. – София : Аскони- издат, 2003. – 516 с.

6. ИВАНОВ, Иван М. Основи на мениджмънта . Т. 1 -    . – Пловдив : Макрос, 2003. – 388 с.

7. ИЛЬИН, Е. П. Мотивация и мотивы. – СПб : Изд. Питер, 2000. – 512 с. : ил.

8. МАСЛОУ, Ейбрахам. Мотивация и личност. – София : Кибеа, 2001. – 464 с.

9. НИКОЛОВ, Любен. Социология на личността: Избрано. – София : Немезида ЕООД, 2001. – 480 с.

10. РЪКОВОДСТВО за изследване на детето : Ч. 2. / Под ред. на Борис Минчев. – София : Веда Словена – ЖГ, 2004. – 416 с.

11. СИЙМЪН, Джон и др. Психология. /Дж. Сийман и Дъглас Кенрик. – София : НБУ, 2001. – 718 с.

12. СЛАВИН, Робърт. Педагогическа психология. /Прев. от англ. – София : Наука и изкуство, 2004. – 680 с.

13. СТАМАТОВ, Румен. Психология на човека. – Пловдив : ИК Хермес, 2003. – 364 с.

14. УПРАВЛЕНИЕ на човешките ресурси : Христоматия. / Състав. и предг. С. Карабельова. Прев. от англ. Л. Андреева. – София : Инвестпрес, 2002. – 448 с.

15. ХЬЕЛЛ, Л. И др. Теории личности. / Л. Хьелл и Д. Зиглер. – СПб, Изд. Питер, 1999. – 608 с.

II  СТАТИИ  ОТ  ПЕРИОДИЧНИЯ   ПЕЧАТ :

   

 1. ВАСИЛЕВА, Ем. Мотивация и формиращо оценяване, или … как да събудим вярата на детето в собствените му възможности. // Н а ч а л н о  училище, 2004, № 4, с. 3.
 2. ГЕНДЖОВА, Ал. Използване на уводен урок “Защо изучаваме химия” за мотивация на дейността на учениците.
 3. ДЕСЕВ, Л. Мотивация за постижения на средношколците и диференцирани скали за оценката й по класове. // С т р а т е г и и   н а   о б р а з.  и  н а у ч н.  п о л и т и к а, 2004, № 1, с. 53.
 4. ДУБОВИЦКАЯ, Т. Д. К проблеме диагностике учебной мотивации. // В о п р о с ы  п с и х о л о г и и, 2005, № 1, с. 73.
 5. КАРАДЖОВА, Т. Оценката и учениковата мотивация. // О б р а з о в а н и е  и  к в а л и ф и к а ц и я, 2001, № 4, с. 30. 
 6. КОЛИШЕВ, Н. Модел за развитие на педагогическото умение за мотивиране на учениците. // П е д а г о г и к а, 2004, № 3, с. 40.
 7. КРИВОДЕРОВА, Б. Мотивацията на възрастните за образование, насочено към превенцията и преодоляване то на девиациите при децата. // О б р а з о  в а н и е, 2005, № 1, с. 41.
 8. ЛУКИНА, В. С. Исследование мотивации профессионального развития. // Во п р о с ы  п с и х о л о г и и, 2004, № 5, с. 25.
 9. МИНЧЕВ, Б. Човешката мотивация. // О б р а з о в а н и е, 2004, № 6, с. 69.
 10. ПАВЛОВ, Д. и др. Личност и образование. Отношения. Зависимости. Взаимодействия. // С т р а т е г и и, 2004, № 2, с. 45.
 11. ЯНАКИЕВА, Е. Мотивите за екологосъобразно поведение. // О б р а з о в а  н и е, 2005, № 2, с. 72.

 

Библиографската справка е изготвена от Иванка Тодорова Лапавичева – ст. специалист към отдел “Образование и наука” – Община Пловдив.

Справката включва нови заглавия по темата за мотивацията и връзката й с учебния процес.

Съдържа 15 книги и 11 статии от периодичния печат.

07.12. 2005 г.

Забележка:  

ОБЩИНА  ПЛОВДИВ

ОТДЕЛ “ ОБРАЗОВАНИЕ  И  НАУКА”

“ ПЕДАГОГИЧЕСКА   БИБЛИОТЕКА „

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *