Компетентност, компетенции и компетентностен подход

в съвременния образователен процес

 

 

 

I. К Н И Г И

 

 

1. Александрова, Албена

Теории за училищното възпитание / Албена Александрова . – Пловдив : УИ П. Хилендарски, 2008 . – 169 с.

2. Ангелов, Божидар

Педагогически аспекти на масовата комуникация / Божидар Михайлов Ангелов . – София: УИ Св. Кл. Охридски, 2005 . – 272 с.

3. Ангелов, Божидар Михайлов

Медийна и комуникативна компетентност : Интегративни функции на масовата комуникация за изграждане на комуникативна компетентност / Божидар Михайлов Ангелов .- София : УИ Св. Кл. Охридски, 2008. – 280 с.

4. Ангелова, Лучия и др.

Основи на педагогическата компетентност / Лучия Малинова Ангелова, Божидар Михайлов Ангелов . – София : УИ Св. Кл. Охридски, 2006 . – 259 с.

5. Божинова, Румяна

Психология на свободата и ситуацията на социална промяна / Румяна Божинова .- София: Акад. изд. „Проф. Марин Дринов“, 2003 . – 174 с.

6. Колесникова, Галина Ивановна

Психодиагностика личности от А до Я / Автор – съставител Галина Ивановна Колесникова . – Ростов н/Д : Феникс, 2009 . – 314 с.

7. Комуникативната компетентност в съвременния научен дискурс : Сборник в чест на 70-годишнината на проф. Кирил Димчев / Състав. Маргарита Христова и др .- София : Булвест 2000, 2005 г. . – 363 с., табл.

8. Краевский, Володар Викторович и др.

Основы обучения. Дидактика и методика : Учебное пособие для студентов высших учебных заведениях / Володар Викторович Краевский, Андрей Викторович Хуторской . – 2-е изд. стер. . – Москва : Издательский центр „Академия“, 2008 . – 352 с.

9. Левтерова, Дора

Социална компетентност : Ч. 1 – 4. / Дора Левтерова . – Пловдив : УИ П. Хилендарски, 2009 -.Ч. І . – 2009 . – 78 с.

10. Ненова, Славка Вълчева

Дидактическата компетентност за иновативно развитие на организационно – училищната среда : ( Психолого – педагогически анализи) . – София : Стопанство, 2003 . – 122 с.

11. Образование и квалификация на педагогическите кадри – развитие и проекции през XXI век : Сборник от юбилейната научна конференция Варна 26 – 28 май 2005 г. / Под отг. ред. на Антоанета Алипиева . – Шумен : УИ Епископ Константин Преславски, 2006.

Т. I . – 396 с.

 

12. Петровская, Л.А.

Компетентность в общении / Л. А. Петровская, 1989.

13. Рот, Юлиана и др.

Студии по интеркултурна комуникация : Теория. Практика / Юлиана Рот, Клаус Рот ; Прев. от нем. Ана Димова .- София : Акад. изд. „Проф. Марин Дринов“, 2007 . – 297 с.

14. Тенденции в обучението по български език : Сборник в чест на 65-годишнината на проф. Кирил Димчев / Състав. Милена Петрова Васева и др .- София : Булвест 2000, 2000.- 293 с.

 

II. С Т А Т И И

 

 

 

1. Ангелова, Лучия Малинова. Проблеми на интеркултурната компетентност при прехода между предучилищна и начална училищна възраст / Лучия Малинова Ангелова. // Предучилищно възпитание (София), LVII, 2009, N 10, с. 17-21.

2. Баева, Мария. Включващо образование – подготовка, компетенции, стандарти, перспективи / Мария Баева. // Педагогика (София), 2011, N 1, с. 49 – 62.

3. Близнаков, Атанас. Квалификация по екотуризъм / Атанас Близнаков. // Посоки (София), XI (XLXVI). – София, 2009, с. 10 – 16.

4. Богданова, О. Е.. Образовательная деятельность как условие реализации компетентностного подхода / О. Е. Богданова. // Инновации в образовании (Москва), 2009, N 7, с.11 – 23.

5. Бонева, Галя Йорданова. Компетентностен подход към образованието и новата образователна парадигма / Галя Йорданова Бонева. // Педагогика (София), XIX, 2009, N 9-10, с.12 – 27.

6. Габрова, Любимка. Интерактивна среда при ОН Български език и литература / Любимка Габрова. // Предучилищно възпитание (София), LVIII, 2010, N 10, с. 16 – 18.

7. Гарафутдинова, Г. Р. и др.. Модель оценивания профессиональных компетенций / Г. Р. Гарафутдинова, А. Е. Упшинская. // Инновации в образовании (Москва), 2011, N 4, с.15 – 25.

8. Господинов, Динко. Бенчмаркингът в управлението на учебните заведения / Динко Господинов. // Организация и управление (София), III, 2006, N 5, с.18 – 28.

9. Громкова, М. Т.. Подготовка преподавателей к реализации электронного обучения / М. Т. Громкова. // Инновации в образовании (Москва), 2009, N 9, с. 47 – 64.

10. Гуменикова, Тамара. Самомениджмънт на творческия растеж на бъдещия учител и възпитател – съставна част на професионалната му подготовка към личностноориентираното възпитание / Тамара Гуменикова. // Педагогика (София), XVII, 2007, N 3, с. 69 – 80.

11. Гюров, Димитър. Социални и природонаучни компетенции в „картината за света“ / Димитър Гюров. // Предучилищно възпитание (София), LIX, 2011, N 8, с. 3 – 9.

12. Гюрова, Весела. Педагогически технологии на игрово взаимодействие – ключови компетенции и игрови способности / Весела Гюрова. // Дом, дете, детска градина (София), XV, 2008, N 4, с. 3 – 11.

13. Гюрова, Вяра Тодорова. Училищният директор – образователен мениджър и педагогически лидер / Вяра Тодорова Гюрова. // Управление на средното образование (София), 2011, N 1, с.26 – 43.

Сп О-17

14. Даилова, Анета. Ръководни принципи за изготвяне на мултимедийни презентации при обучението по бизнес комуникация / Анета Даилова. // Образование и квалификация, XIV, 2006, N 3 – 4, с. 21 – 29.

15. Двуличанская, Н. Н.. Инновационные компетентностно-ориентированные педагогические технологии в естественно-научном образовании / Н. Н. Двуличанская. // Инновации в образовании (Москва), 2011, N 4, с.26 – 40.

16. Димитрова, Нели. Характеристика на технико-технологичната грамотност, формирана чрез технологичното обучение в българската образователна система / Нели Димитрова. // Посоки (София), XII ( XLXVII ), 2010, N 2, с. 15 – 27.

17. Димчев, Кирил Василев. Компетентностният подход в обучението по български език / Кирил Василев Димчев. // Български език и литература (София), LIII, 2011, N 1, с. 29 – 45.

18. Димчев, Кирил Василев. В помощ на учителя: компетентностният подход в обучението по български език / Кирил Василев Димчев. // Образование (София), ХХ, 2011, N 1, с. 21 – 39.

19. Ибрагимов, Г. И.. Инновационные технологии обучения в условиях реализации компетентностного подхода / Г. И. Ибрагимов. // Инновации в образовании (Москва), 2011, N 4, с.4 – 14.

20. Иванова, Донка. Проектът – нов вид компетентност / Донка Иванова. // Философия (София), XVI, 2007, N 4, с. 56 – 59.

21. Иванова, Е. О.. Дидактические требования к уроку в современной школе / Е. О. Иванова. // Инновации в образовании (Москва), ХХI, 2011, N 10, с. 37 – 48.

22. Иванова, Е. О.. Процесс обучения в информационном пространстве / Е. О. Иванова. // Инновации в образовании (Москва), 2009, N 6, с.53 – 67.

23. Иванова, Евгения. Регресионен и корелационен анализ в иновационната дейност на учителя по български език / Евгения Иванова. // Образование и квалификация (София), XIV, 2006, N 3 – 4, с. 30 – 37.

24. Йорданова, Екатерина. За реформирането на предучилищното образование във Ф Р Германия / Екатерина Йорданова. // Предучилищно възпитание (София), LVI, 2008, N 4, с. 54-56.

25. Каракехайова, София.  Социални компетентности на детето и развитието им чрез празниците / София Райкова Каракехайова. // Предучилищно възпитание (София), LV, 2007, N 1, с. 35 – 38.

26. Каракехайова, София Райкова.  Когнитивни компетенции при ориентиране в природата чрез видео- и компютърна анимация / София Райкова Каракехайова. // Предучилищно възпитание (София), LIX, 2011, N 8, с. 10 – 16.

27. Конакчиева, Петя. Педагогически функции на макетирането за овладяване на ключови компетенции при ориентирането / Петя Конакчиева. // Предучилищно възпитание (София), LVI, 2008, N 8, с. 44 – 46.

28. Легкоступ, Магдалена. Ключови компетенции при религиозно-нравственото обучение на 5-7 годишните деца / Магдалена Легкоступ. // Предучилищно възпитание (София), LVI, 2008, N 8, с. 54 – 58.

 

29. Мерджанова, Яна. Трансформация на ключовите компетентности на съвременния учител в контекста на социалното взаимодействие / Яна Мерджанова. // Образование (София), ХХ, 2011, N 1, с. 39 – 50.

30. Мокеева, С. Г. и др.. Проблемы внедрения компетентностного подхода / С. Г. Мокеева, И. Г. Решетова, А. Е. Упшинская. // Инновации в образовании (Москва), 2011, N 4, с.41 – 49.

31. Новев, Здравко. Управленски аспекти на компетентностно базираното образование / Здравко Новев. // Управление на средното образование (София), LIII, 2011, N 4, с. 46 – 56.

32. Пашкевич, А. В.. Основные аспекты системы оценивания ключевых компетенций учащихся массовой школы / А. В. Пашкевич. // Инновации в образовании (Москва), ХХI, 2011, N 9, с. 23 – 33.

33. Пейчева, Йорданка. Съвременни измерения на компетенциите, необходими на бъдещите учители в областта на технологичното обучение / Йорданка Пейчева. // Педагогика (София), XVIII, 2008, N 7, с. 49-57.

34. Перминов, Е. А.. О реализации дискретной линии в модернизации математического образования / Е. А. Перминов. // Инновации в образовании (Москва), ХХI, 2011, N 10, с. 82 – 90.

35. Петрова, Нели. Подготовката на социалните педагози – компетенции, възможности за реализация на социалните педагози / Нели Петрова. // Педагогика (София), 2011, N 1, с. 39 – 48.

36. Пиронкова, Марина. Подготовка на социални педагози – компетенции и реализация. / Марина Пиронкова. // Педагогика (София), XXI, 2011, N 1, с. 4 – 10.

37. Потанина, О. В.. Формирование когнитивной компетенции слушателей подготвительных курсов вузов как педагогическая проблема / О. В. Потанина. // Инновации в образовании (Москва), 2011, N 8, с. 47 – 57.

38. Рашева-Мерджанова, Яна. Експертната компетентност на учителя по отношение на училищните учебници / Яна Рашева-Мерджанова. // Педагогика (София), XX, 2010, N 1, с. 5 – 23.

39. Ринкова, М. и др.. Помощник-възпитателят: равно отговорен за възпитание на навици, умения и компетенции у децата / М. Ринкова, И. Георгиева. // Образование (София), ХХ, 2011, N 3, с. 97 – 104.

40. Стародубцев, В. А. и др.. Дополнительное проффесиональное образование: компетентностный подход / В. А. Стародубцев, А. А. Киселева. // Инновации в образовании (Москва), 2010, N 11, с. 111 – 120..

41. Статева, Анита и др.. Назначения по телефона. / Анита Статева, Венцислав Савов. // Мениджър (София), 2008, N 1, с.60-62.

42. Степанов, С. В.. Инновации в моделировании методической службы школы на основе компетентностного подхода / С. В. Степанов. // Инновации в образовании (Москва), 2010, N 5, с. 44 – 55..

43. Стефанова, Марияна. Портфолиото на детския учител / Марияна Стефанова. // Предучилищно възпитание (София), LV, 2007, N 1, с. 27 – 30.

44. Христова, Рени. Компетенции за полова идентификация на децата / Рени Христова. // Предучилищно възпитание (София), LVI, 2008, N 8, с. 41 – 43.

45. Цанков, Николай. Компетентност за познавателно моделиране – дидактическа конкретизация / Николай Цанков. // Педагогика (София), XIX, 2009, N 7-8, с.82-105.

 

46. Цанков, Николай и др.. От трансверсални компетентности към трансверсална личност в обучението чрез езика / Николай Цанков, Милена Левунлиева. // Стратегии на образователната и научната политика (София), XVIII, 2010, N 3, с.254-269.

47. Шабанов, А. Г.. Компетенционная парадигма в образовании как отражение современной социальной практики / А. Г. Шабанов. // Инновации в образовании (Москва), 2009, N 9, с. 65 – 70.

48. Шалыгина, И. В.. Перспективы культурологической концепции содержания образования / И. В. Шалыгина. // Инновации в образовании (Москва), 2007, N 7, с. 14 – 21.

49. Швецова, В. М.. Мыследеятельностная педагогика в системе допольнительного профессионального образования / В. М. Швецова. // Инновации в образовании (Москва), 2011, N 2, с.30 – 35.

50. Юручев, Георги. Урок за усъвършенстване на умения и компетенции в обучението по домашен бит и техника в трети клас / Георги Юручев. // Образование (София), XVIII, 2009, N 3, с. 70-80.

51. Юручев, Георги. Урок за овладяване на нови знания и формиране на умения и компетенции в обучението по домашен бит и техника във втори клас / Георги Юручев. // Начално училище (София), XVI, 2009, N 3, с. 15 – 23.

52. Янкулова, Йоана. Психологически аспекти на тренинг обученията на учителите по посока на по-ефективното управление на класната стая / Йоана Янкулова. // Педагогика (София), XVIII, 2008, N 9, с. 37-45.

 

Библиографската справка е изготвена от Здравка Грънчарова, ст. специалист библиотекар в Педагогическа библиотека – Община Пловдив,Старинен град , ул. Съборна № 39 А , тел. 032/ 631-621

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *