ОБЩИНА  ПЛОВДИВ ОТДЕЛ “ОБРАЗОВАНИЕ  И  НАУКА”
 
П Е Д А Г О Г И Ч Е С К А  Б И Б Л И О Т Е К А
ИНТЕГРИРАНО  ОБУЧЕНИЕ  И  СОЦИАЛНА  АДАПТАЦИЯ  НА  ДЕЦА  СЪС СПЕЦИАЛНИ  ОБРАЗОВАТЕЛНИ  ПОТРЕБНОСТИ
Библиографска  справка
I  КНИГИ
1.      БЕЛОВА, Мария. Адаптивността и нестандартността на личността в условията на глобализация: Уч. помагало. – София: Веда Словена – ЖГ, 2004. – 155 с.
2.      ДЕРИЖАН, Ицка. Технология на социалната работа с деца. : Уч. дисциплина за студенти по соц. дейности. – Благоевград : Унив. изд. Н. Рилски, 2001. – 162 с.
3.      ДОБРЕВ, Златко. Основи на дефектологията. – София: Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 1992. – 220 с.
4.      ЕВГЕНИЕВА, Емилия. Езиковото обучение на ученици със специални образователни нужди. – София: Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2002. – 380 с.
5.      ЕНЦИКЛОПЕДИЧЕН речник по социология. /Състав. и ред. Николай Тилкиджиев. – София: М & М, 1996. – 640 с.
6.      ИНТЕГРАЦИЯ на деца със специални образователни потребности. В: РЪКОВОДСТВО за работата на директора и учителя през учебната 2004 / 2005 година. София, 2004, с. 80 – 81.
7.      ИНТЕГРИРОВАННОЕ  воспитание и обучение. В: СПЕЦИАЛЬНАЯ дошкольная педагогика. Москва, 2001, с. 90 – 93.
8.      КАРАГЬОЗОВ, Иван и др. Основи на дефектологията. / Иван Карагьозов и Анелия Гърбачева. – В. Търново: Абагар, 1995. – 240 с.
9.      КАРАГЬОЗОВ, Иван и др. Специална педагогика. / Иван Карагьозов и Анелия Гърбачева. – В. Търново: Абагар, 1996. – 264 с.
10.  КАРАДЖОВА, Катерина. Психолого – педагогически измерения на умствената изостаналост. – София: Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2005. – 168 с.
11.  КОРРЕКЦИОННАЯ педагогика в начальном образовании : Учеб. Пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений. / Г. Ф. Кумарина, М. Э. Вайнер, Ю. Н. Вьюнкова и др. – Москва : Изд. центр Академия, 2001. – 320 с.
12.  КОГНИТИВНО развитие и учебна дейност. – Пловдив : Унив. изд. П. Хилендарски, 2003. – 84 с.
13.  КОРРЕКЦИОННАЯ педагогика : Основы обучения и воспитания детей с отклонениями в развитии : Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений. / Б. П. Пузанов, В. И. Селивестров, С. Н. Шаховская, О. А. Костенкова. – Москва: Издат. Центр Академия, 1999. – 160 с.
14.  КОСТОВА, Златомира. Аутизъм / Синдром на Канер. – Пловдив : ИМН, 2004. – 64 с.
15.  ЛЕВТЕРОВА – ГАДЖАЛОВА, Дора. Актуални проблеми на специалното образование. – Пловдив : Пловдивско унив. изд. П. Хилендарски, 2002. – 294 с.
16.  ЛЕВТЕРОВА, Дора. Консултиране при обучителни трудности. – Пловдив : Унив. изд. П. Хилендарски, 2005. – 76 с.
17.  ЛЕВТЕРОВА, Дора и др. Психологически и педагогически аспекти на общуването. – Пловдив : ПУ П. Хилендарски, Педаг. факултет, 2002. – 92 с.
18.  МАДОЛЕВ, Васил. Психология на педагогическото общуване : / Един алтернативен подход. – Благоевград : ЮЗУ н. Рилски, 1995. – 148 с.
19.  МАРИНОВ, Емил. Функционална диагнотика : Адаптационни възможности на деца с умствена недостатъчност към физически натоварвания. – София: Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2002. – 108 с.
20.  МАРКОВА, Даниела. Изобразителното изкуство като средство за изразяване при деца с комуникативни нарушения. – Пловдив : Миниатюра, 2002. – 76 с.
21.  МАРКОВА, Даниела. Изобразителното изкуствокато терапия. – Пловдив : Миниатюра, 2001. – 208 с.
22.  МАТАНОВА, Ваня. Дислексия. – София : Софи – Р, 2001. – 266 с.
23.  МАТАНОВА, Ваня. Диагностика на деца с комуникативни нарушения. – София : Унив. изд. Св. Кл. Охридки, Софи – Р, 1998. – 132 с.
24.  МИЛИЕВ, Димитър М. Теория и методика на логопедичната ревалидация при аномалии на графичната комуникация. – Благоевград : Унив. изд. Неофит Рилски, 2000. – 113 с.
25.  МУТАФОВ, Стефан и др. Общопедагогическа и дефектологична деонтология : Науката за нравствения дълг на учителя. / Стефан Мутафов и Веска Шошева. – Пловдив : Макрос 2000, 2001. – 176 с.
26.  ПОПОВ, Теодор. Терапия и профилактика чрез изкуство. – София: Образование, 2004. – 176 с.
27.  ПРОБЛЕМИ на специалната педагогика. / Георги Ангушев, Дора Левтерова, Искра Христова, Георги Колев. – София: Софи – Р, 1996. – 192 с.
28.  РАБОТОСПОСОБНОСТ : За хората с увреждания и заетостта. – Пловдив : Асоциация Мария Кюри – Здраве, 2001. – 80 с. – Два проекта по програмата на Европ. Комисия Леонардо да Винчи.
29.  РАВЕН шанс за образование и социална интеграция. Деца със специални образов. потребности : Доклади от Междунар. научна конференция, пров. в Пловдив на 11 – 13 април, 2003. – Пловдив : ПУ П. Хилендарски, 2003. – 175 с.
30.  РАВЕН шанс за работа : Обучение и наставления за хора с увреждания и работодатели. – Пловдив : Асоциация Мария Кюри, 2001. – 81 с. – Проект по програма Леонардо да Винчи.
31.  РАДУЛОВ, Владимир. Интегрираното обучение и специалните училища. – Шумен : Аксиос, 1995. – 80 с.
32.  РАДУЛОВ, Владимир. Сравнително специално образовние. – София: Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2003. – 211 с.
33.  РАДУЛОВ, Владимир. Сравнително специално образование. – София : Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2003. – 211 с.
34.  ТЕМПЪЛ, Робин. Дислексия : Пракнич. и лесни за следване съвети. Прев. от англ. Л. Андреева. – София: Наука и изкуство, 2000. – 184 с. – Проблеми с ученето.
35.  ШОШЕВА, Веска. Общуване и педагогическа практика. – Пловдив : Макрос 2000, 1997. – 72 с.
II  СТАТИИ  ОТ  ПЕРИОДИЧНИЯ  ПЕЧАТ :
1.      АНДРЕЕВ, П. Нужен ли е затворен корекционен цикъл в логопедическите училища и кабинети. // П е д а г о г и к а, 1991, № 8-9, с. 16.
2.      БАЛКАНСКА, Неда. Оптимизиране на училищната среда при интегрирането на деца с увреден слух. // П е д а г о г и к а, 2005, № 3, с. 61.
3.      БЕЕВА, Т. Интегрираното обучение – училищни постижения или оптимално развитие на индивидуалните способности при ученици с увреден слух. // Спе          ц и а л н а   п е д а г о г и к а, 2004, № 1, с. 57.
4.      БЕЕВА, Т. Образователна и социална интеграция при деца с увреден слух. // П р е д у ч.  в ъ з п и т а н и е, 2000, № 7, с. 43.
5.      ВАСИЛЕВА, Нели. Сравнителен анализ на сложни форми на нагледно – образно мислене при ученици от масовото и логопедичното училище. // Уч и л и щ е, 1993, № 7 – 8, с. 55 – 63.
6.      ВОЕНКИНОВА, Ж. Интегриране на деца с интелектуална недостатъчност. // П р у д у ч.  в ъ з п и т а н и  е, 2004, № 2, с. 4.
7.      ГАВРИЛОВА, Диана. Интегриране на деца със специални образователни потребности и подготовката им за училище. // Д о м,  д е т е,  д е т с к а  г р а д и н а, 2005, № 5, с. 31.
8.      ГОСПОДИНОВА, Е. Професионално – социална идентичност на социалния педагог. // П е д а г о г и к а, 2000, № 12, с. 41.
9.      ДИМИТРОВА, Н. За децата с аутизъм в масовата детска градина. // П р е д у ч и л и щ н о  в ъ з п и т а н и е, 2005, № 8, с. 17.
10.  ЕВГЕНИЕВА, Е. Проблемът за интегрирането на деца с интелектулна недостатъчност. // П е д а г о г и к а, 1999, № 12, с. 24.
11.  ЕНЕВА, Й. “Методът за активното обкръжение” в терапията на деца със специфични нарушения в развитието. // С п е ц и а л н а  п е д а г о г и к а, 2002, № 2, с. 3.
12.  МАРИНОВА, Л. Да поговорим за интеграцията. // Н а ч.  у ч и л и щ е, 2002, № 3, с. 3.
13.  МАРИНОВА, Л. Управляем ли е процесът на интеграция? // Н а ч.  у ч и л и щ е, 2002, № 4, с. 3.
14.  НИКОЛОВА, Анастасия. Възможностите на кварталното училище за социализация на децата с увреден слух. // Н а ч.  о б р а з. , 2000, № 4, с. 80.
15.  НИКОЛОВА, Анастасия. Интегрирано обучение на глухи деца. // Н а ч.  о б р а з о в а н и е, 1997, № 2, с. 64.
16.  ПЕТРОВ, П. и др. Към въпроса за специалните педагогически нужди при умствено изостаналите деца. // П е д а г о г и к а, 1997, № 2, с. 28.
17.  ПЕТРОВА, Н. Възможности за интегриране на умствено изостаналите ученици в общообразователната училище. // О б р а з о в а н и е, 2003, № 2, с. 41 – 46.
18.  РАДУЛОВ, Владимир. Интегрираното обучение във Франция за деца със специални педагогически нужди. // С п е ц и а л н а  п е д а г о г и к а, 1998, № 2, с. 9.
19.  РОГАЧЕВА, Д. Стимулирене на учениците с интелектуална недостатъчност в урока по физическо възпитание. // О б р а з о в ан и е  и  к в а л и ф и к а ция, 2000, № 2, с. 32.
20.  ЮРТАЙКЕН, В. и др. Адаптация детей с отклонениями в развитии к дошкольным образовательным учреждениям. // Д о ш к о л ь н о е  в о с п и та н и е, 2001, № 1, с. 37.
Библиографската справка е изготвена от Иванка Тодорова Лапавичева и Здравка Христова Грънчарова – ст. специалисти в Педагогическа библиотека към отдел “ОН” на Община Пловдив по препоръка на Асен Василев- главен експерт по история към РИО на МОН- Пловдив.
Съдържа  55 заглавия по темата – 35 книги и 20 статии от специализирани педагогически списания.
13. 01. 2006 г.
гр. Пловдив

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *