ПЕДАГОГИЧЕСКА  БИБЛИОТЕКА

АГРЕСИЯТА – СОЦИАЛНО ОБУСЛОВЕНО КАЧЕСТВО НА ЛИЧНОСТТА И ПОВЕДЕНИЕТО

Библиографска справка

КНИГИ

1.      АДЛЕР, А. Човекознание: Увод в индивидуалната психология. – София: Евразия, 1995. – 288 с.

2.      АНДРЕЕВА, Л. Социално познание и междуличностно взаимодействие. – София : Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 1998. – 528 с.

3.      БЕК, А. Само любов не стига/Прев. от англ.Л. Андреева. – София: Наука и изкуство, 1994. – 520 с.

4.      БЕРОН, Р. И др. Агрессия. / Пер. с англ. – СПб: Питер, 2001. – 352 с.

5.      ВИСКЪТ, Д. Езикът на чувствата. /Прев. от англ Р. Статева.- София: Наука и изкуство, 1993. – 144 с.

6.      ДАКО, П. Триумфът на психоанализата /Прев. от фр.Р. Гецова. – София: ИК Колибри, 1998. – 528 с.

7.      ДАКО, П. Фантастичните победи на модерната психология. /Прев. от фр. Р. Ташева. – София: ИК Колибри, 1995. – 528 с.

8.      ДЕСЕВ, Л. Речник по психология. – София: Булгарика, 1999. – 720 с.

9.      ДЖОНЕВ, С. Социална психология. Т. 1 – 4. – София : Софи – Р, 1997.

10.  ЕНЦИКЛОПЕДИЯ по психология./Под ред. на Р. Дж. Корсини. Прев. от англ.Л. Андреева и др. – София: Наука и изкуство, 1998.

11.  ЗОГРАФОВА, Й. Агресивността на българина в условията на преход. – София: Изд. Марин Дринов, 2001. – 127 с.

12.  ИЗАРД, К. Э. Психология эмоций. / Прев. от англ. – СПб, Питер, 1999. – 464 с.

13.  КАЛЧЕВ, Пл. Тормоз и виктимизация на връстниците: Проблеми на психосоциалната адаптация. – София: Парадигма, 2003. – 504 с.

14.  МАЙЕРС, Д. Социаляная психология. – 5 междунар. Изд. /Пер. с англ. – СПб. : Питер, 1999. – 688 с.

15.  ПЕРСПЕКТИВЬІ социальной психологии./Пер. с англ. – М., Изд-во ЭКсмо – Пресс, 2001. – 688 с.

16.  ПИРЬОВ, Г. Децата и ние. /Актуални проблеми на детството. – София : Веда Словена, 1993.- 176 с.

17.  ПОПОВ, Хр. Психопатология на човешката агресия: Клинико – психиатрични аспекти. – София: Колор студио, 2000. – 416 с.

18.  ПОПОВ, Хр. Човешката агресия : Социалнопсихологични и психоаналитични аспекти. – София: Колор студио, 1999. – 539 с.

19.  ПРОДАНОВ, В. Насилието в модерната епоха. – София: Изд. Захари Стоянов, Унив. Изд. Св. Кл. Охридски, 2003. – 568 с.

20.  РЕАН, А. А. И др. Социаляная педагогическая психология. – СПб : Питер, 1999. – 416 с.

21.  СИЛАМИ, Н. Речник по психология. /Прев. от фр. А. Чаушев. – Плевен : ЕА – ЕООД, 1996. – 361 с.

22.  СТАМАТОВ, Р. Детска психология. – Пловдив, ИК Хермес, 2000. – 424 с.

23.  СТАМАТОВ, Р. и др. Психология на човека. – Пловдив : Хермес, 2003. – 504 с.

24.  ТОДОРОВА, Е. Социална психология. – Варна : Бряг принт ЕООД, 1995. – 361 с.

25.  ФРОМ, Е. Анатомия на човешката деструктивност. /Прев. от англ. – София : Изд. Захари Стоянов, 2003. – 576 с.

26.  ШАРФЕТЕР, К. Обща психопатология. – Плевен : ЕА, 1999. – 319 с.

27.  ШИШКОВ, Ат. Фрустрация, депресия и агресивност в детско – юношеската възраст. – София : Колор студио, 2000. – 158 с.

II  СТАТИИ  ОТ  ПЕРИОДИЧНИЯ  ПЕЧАТ :

 1.      АНФИМОВА, М. В. Психогенетика агресивности. // В о п р о с ы  п с и хологии, 2000, № 6, с. 112.

2.      БЕЛОВА, Н. Децата – жертви на насилието през погледа на медиите. // О б щ е с т в е н о  в ъ з п и т а н и е, 2001, № 6, с. 22.

3.      БЕЛОВА, Н. Насилието в училище. // О б щ е с т в е н о  в ъ з п и т а н и е, 2000, № 5, с. 15.

4.      БОЖИНОВА, Р. Медийното насилие и връзката с личността. // О б щ е с т в е н о  в ъ з п и т а н и е, 2002, № 5, с. 20.

5.      БОРИСОВА, М. Агресивност и виктимност при непълнолетните. // О б щ е с т в е н о  в ъ з п и т а н и е, 2004, № 5, с. 9.

6.      БУЛИОН, К. Жени насилват деца. // О б щ е с т в е н о  в ъ з п и т а н и е, 2001, № 6, с. 31.

7.      ВАСИЛЕВ, П. Агресивност или толерантност ? // О б р а з.  и  п р о ф е сия, 1995, № 2, с. 24.

8.      ВЕНЕЛИНОВА, Р. Защо се срамува жертвата, а не насилникът? // О б щ е с т в е н о  в ъ з п и т а н и е, 2003, № 1, с. 15.

9.      ГЕОРГИЕВ, Л. Благородството и агресивността се възпитават. // П е д а г о г и к а, 1999, № 10, с. 73.

10.  ГЕОРГИЕВА, Б. Малтретираното дете. // П р е д у ч.  в ъ з п и т а н и е, 2005, № 2, с. 16.

11.  ГЮРОВА, В. и В. Генова. Насилието при спортни прояви, криминологични проблеми и противодействие. // О б щ е с т в е н о  в ъ з п и т а н и е, 2003, № 2, с. 3.

12.  ГЮРОВА, Л. Агресията : няколко гледни точки. // О б щ е с т в е н о  в ъ з п и т а н и е, 2004, № 3, с. 33.

13.   ГЮРОВА, Л. Заедно срещу домашното насилие. // О б щ е с т в е н о  в ъ з п и т а н и е, 2004, № 5, с. 21.

14.  ДЖОНСЪН, Д. И др. Защо не действат превантивните програми за насилието/ САЩ /. // К о м п а с, 1998, № 5, с. 16.

15.  ДИМИТРОВА, Т. Видовете насилие над деца. // П р е д у ч.  в ъ з п и т., 2005, № 2, с. 22.

16.  ДУБИНКО, Н. А. Влияние когнитивных процесов на проявление агресивности в детском возрасте. // В о п р о с ы  п с и х о л о г и и, 2000, № 1, с. 53.

17.  ЗАРЧИНОВА, Д. Поглед към насилието на телевизионния екран. // О б щ е с т в е н о  в ъ з п и т а н и е, 1993, № 3, с. 17.

18.  ЗЛАТАНОВА, В. Насилието в контекста на социологическите теории. // С о ц и о л о г и ч.  п р о б л е м и, 1997, № 1, с. 72.

19.  ИВАНОВ, И. Педагогическа власт и агресия.. // У ч и л и щ е, 1993, № 4/5, с. 34.

20.  ИВАНОВА, Л. Агресивността на децата от предучилищна възраст – тревожна реалност. // Д о м,  д е т е,  д е т с к а  г р а д и н а, 1998, № 5, с. 55.

21.  ИВАНОВА, Л. Психолого – педагогически аспекти на училищната превенция на насилието/ агресията/. // О б р а з о в а н и е, 2005, № 1, с. 82.

22.  ИВАНОВА, П. Механизъм за защита или склонност към насилие. // О б щ е с т в е н о  в ъ з п и т а н и е, 2004, № 4, с. 33.

23.  ИЛЕВА, М. Детската рисунка. // О б щ е с т в е н о  в ъ з п и т а н и е, 2005, № 1, с. 8.

24.  ИЛИЕВА, Г. Откъде може да започне детската агресия? // П е д а г о г и к а, 1999, № 10, с. 87.

25.  КАЦАРОВ, Ю. Психично малтретиране на деца. // О б щ е с т в е н о  в ъ з п и т а н и е, 2002, № 5, с. 14.

26.  КИРВИЛ, Л. Формиране на агресивност у децата/ Полша/. // К о м п а с, 1994, № 3, с. 28 и № 9, с. 34.

27.  КИРИЛОВА, Р. Агресията и поведението на децата. // О б р а з о в а н и е, 2005, № 2, с. 61.

28.  КОЛЧЕВА Н. Влияние на родителските стилове на възпитание върху децата като обекти и субекти на агресивно поведение. // С п е ц и а л н а  п е д а г о г и к а, 2002, № 3, с. 9.

29.  КОН, И. С. Совращение детей и сексуальное насилие. // П е д а г о г и к а, 1998, № 5, с. 58.

30.  КРИВИРАДЕВА Б. Агресивността на учениците. // О б щ е с т в е н о  в ъ з п и т а н и е, 2000, № 3, с. 18.

31.  КРЪСТЕВ, Л. Предпочитана ли е агресивната телевизия. // П е д а г о г ика, 2003, № 1, с. 75.

32.  КУЗМАНОВА – КАРТАЛОВА, Р. Сексуалната експлоатация на деца като социално – педагогически проблем. // П е д а г о г и к а, 2005, № 7, с. 70.

33.  ЛАЙКСНЕРИНГ, В. Раждат ли се побойници. // П е д а г о г и к а, 1994, № 3, с. 51.

34.  МАДОЛЕВ, В. Агресия и страх у ученика. // У ч и л и щ е, 1993, № 9, с. 14.

35.  МАДОЛЕВ, В. Социални нагласи у девойки към насилника и жертвата на сексуална агресия. // П е д а г о г и к а, 2002, № 5, с. 61.

36.  МАРИНОВ, В. Някои проекции на насилието и толерантността. // У п р. на  с р е д н о т о   о б р а з о в а н и е,1995, № 10, с. 48.

37.  МЕРКЕНС, Х. И. и др. Причини за насилието при учениците: Ситуация в училищата на Берлин и София. // С т р а т е г и и  н а  о б р а з.  и  н а у ч н.  п о л и т и к а, 1995, № 2, с. 46.

38.  МЕСАГУТОВ, Р. М. Гендерные различия в проявлениях аутоагрессии у подростков. // В о п р о с ы  п с и х о л о г и и, 2003, № 3, с. 35.

39.  МИЛЕНСКИ, И. Играта и агресивното поведение. // Д о м,  д е т е,  д е тска  г р а д и н а, 2000, № 1, с. 23.

40.  МИНЕВА, Д. Агресивни ли са децата от предучилищна възраст2 // П е д а г о г и к а, 1999, № 10, с. 91.

41.  МИРЧЕВА, В. Има ли насилие в българското училище? //  У п р а в л е ние  н а   с р е д н о т о  о б р а з о в а н и е, 2000, № 2 – 3, с. 54.

42.  МИРЧЕВА, К. Децата не се раждат насилници. // О б щ е с т в е н о  в ъ зпи т а н и е, 2004, № 4, с. 11.

43.   МИТЕВА, П. Агресивността, отразена в детската рисунка. // П е д а г о г и к а, 2005, № 7, с. 62.

44.  МИТЕВА, П. Социално – педагогически аспекти на агресията при деца в началното частно училище. // П е д а г о г и к а, 2001, № 6, с. 28.

45.   МИТЕВА, П. Проверка на ефективността  от проведена програма за редуциране на агресивното поведение при учениците в начална училищна степен. // Н а ч а л н о  у ч и л и щ е, 2005, № 1, с. 73.

46.  МИТЕВА, П. Сравнителна характеристика на проявите на агресивно поведение при учениците в начална училищна степен / 3 – 4 клас на държавните и недържавен тип улилище/. // Н а ч а л н о  у ч и л и щ е, 2004, № 6, с. 68.

47.  МИХАЙЛОВА, Д. Насилието срещу деца – измерение и противодействие. // О б щ е с т в е н о  в ъ з  и т а н и е, 2001, № 1, с. 70.

48.  МИШЕВА, Г. Насилието в училище. // П е д а г о г и к а, 1995, № 3, с. 28.

49.  МЬОРВАЛД, Г. Насилието в училището. // П е д а г о г и к а, 1994, № 3, с. 51.

50.  НАСИЛИЕТО в училище. /Тема на броя/. // П е р с п е к т и в и, 98, т. 26, 1996, № 2, с. 265.

51.  НИКОЛОВА, В. Агресивността и детето на нашето съвремие. // П р е д у ч.  в ъ з п и т а н и е, 2004, № 2, с. 8.

52.  НИКОЛОВА, Н. Така нареченото зло. Към естествената история на агресията. // О б р а з о в а н и е, 2003, № 1, с. 48.

53.  НИКОЛОВА, Хр. Прояви на агресивност при 3 – 4 год. деца и възможности за преодоляване. // О б р а з.  и  к в а л и ф и к а ц и я, 1994, № 5, с. 63.

54.  ПАВЛОВ, Д. Преодоляване на насилието в училище – фактор за развитие на духовността. // П е д а г о г и к а, 1999, № 10, с. 75.

55.  ПЕЕВ, И. Детската агресивност и позитивната психотерапия. // П е д а г о г и к а, 1996, № 7, с. 13.

56.  ПЕЙДЖ, Р. Училището и посегателствата върху учениците. /САЩ/. // Компас, 1999, № 3 – 4, с. 49.

57.  ПЕЛЕТИЕ, П. и др. Франция. Насилието в училище – страх № 1 за французите. // О б щ е с т в е н о  в ъ з п и т а н и е, 2000, № 5, с. 60.

58.  ПИРЬОВ, Г. За агресията и възпитанието. // У ч и л и щ е, 1993, № 11, с. 38.

59.  ПИЩАЛОВА, М. Формиране на агресивната личност. // О б р а з о в а н ие, 1999, № 1, с. 66.

60.  ПОЛНАРЕВА, Н. Пред лицето на детската агресия и депресия. // О б щ е с т в е н о  в ъ з п и т а н и е, 2002, № 5, с. 7.

61.  РАНГЕЛОВА, Ц. Агресивното поведение на подрастващите. // О б р а з о в.  и  к в а л и ф и к а ц и я, 1994, № 1, с. 83.

62.  РИЧ, Дж. Оценяване и контрол на училищния вандализъм. // К о м п а с, 1994, № 9, с. 29.

63.  РУДЖЕРИ, Л. Проблеми на агресивността и виктимността в ученическите общности. // О б щ е с т в е н о  в ъ з п и т а н и е, 2003, № 2, с. 9.

64.  СЛАВЧЕВ, А. Сексуално малтретираното дете. // О б щ е с т в е н о  в ъ з п и т а н и е, 2002, № 6, с. 10.

65.  СМИРНОВА, Е. О. и др. Психологические особенности и варианты детской агрессивности. // В о п р о с ы  п с и х о л о г и и, 2002, № 1, с. 17.

66.  СТОИЛОВА, Р. Причини за насилието в съвременното българско училище. // С о ц и о л ог и ч е с к и  п р о б л е м и, 1997, № 1, с. 82.

67.  СТОУН, Дж. Сексуалното насилие – заплаха за нашите деца. // О т в о рено  о б р а з о в а н и е, 1998, № 5, с. 114.

68.   СТРАТИЕВА, Б. За някои афективни прояви при децата. // П р е д у ч.  възпи т а н и е, 2005, № 2, с. 27.

69.  ТОДОРОВА     Й. Детският гняв и позитивното възпитание. // П р е д у ч. възпи т а н и е, 2004, № 2, с. 10.

70.   ТОМАНОВ, К. Насилието срещу деца. // О б щ е с т в е н о  в ъ з п и т а ние, 2001, № 3, с. 27.

71.  ФИГДОР, Г. Детская агресивность. // Н а ч.  ш к о л а, 1998, № 11 – 12, с. 32.

72.  ХИНУ, А. Насилието : както ти на мене, така и аз на тебе. // К о м п а с, 1995, № 1, с. 32.

73.  ЦВЕТКОВА, М. Агресията – норми и отклонения. // О б щ е с т в е н о  възпи т а н и е, 2002, № 3, с. 4.

74.  ЦУКАРОВА, Ф. Насилие и здраве. // О б щ е с т в е н о   в ъ з п и т а н и е, 2003, № 1, с. 65.

75.  ЧИРПАНЛИЕВ Н. Проблемът за насилието сред младите хора в България през погледа на едно социологическо изследване. // П е д а г о г и к а, 1999, № 10, с. 79.

76.  ШЕР, А. Насилието като проблем – педагогиката като решение. // Педагогика, 1995, № 1, с. 69.

77.  ШОШЕВА, В. и др. Агресия и депресия при деца със задръжки в психическото развитие. // С п е ц и а л н а  п е д а г о г и к а, 2002, № 1, с. 68.

78.  ЩЕРБИНИНА, Ю. Проблемы речевой агрессии в педагогическом развитии. // Д о ш к о л ь н о е  в о с п и т а н и е, 2004, № 9, с. 102.

Библиографската справка е актуализиран вариант на издадената от Педагогическата библиотека. справка под същото име в сп. “Училището” бр. 6 – 7 от 2000 г., изготвена от Иванка Лапавичева и Венета Евтимова.

 С тази справка библиотеката участва в Националната научна конференция “Агресията сред учениците”, организирана от СБУ /20 април 2004 г./

 Настоящата библиография е обогатена с нови заглавия от Иванка Лапавичева и Здравка Грънчарова – ст. специалисти към отдел “Образование и наука”.

Съдържа 27 описания на книги и 78 статии от периодичния печат.

 Предназначена е за учители по психология, педагогически съветници, социални работници и др.

 29. 11. 2005 г.
Забележка:

ОБЩИНА  ПЛОВДИВ

ОТДЕЛ “ ОБРАЗОВАНИЕ  И  НАУКА”

“ ПЕДАГОГИЧЕСКА   БИБЛИОТЕКА „

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *